Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи фінансового аналізу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Практичне завдання Дати загальну оцінку фінансового стану конкретного підприємства за даними балансу. При цьому необхідно: Побудувати порівняльний аналітичний баланс. Проаналізувати склад, структуру та динаміку активів підприємства. Дати оцінку складу, структури і динаміки джерел формування активів. Здійснити аналіз ліквідності балансу. Зробити висновки по результатах дослідження. Розв’язання: 1. Будуємо порівняльний аналітичний баланс і аналізуємо склад, структуру та динаміку активів підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства розпочинаємо з його загальної оцінки на основі вивчення динаміки і структури активів підприємства. Для цього здійснюємо групування статей активу і за допомогою методів горизонтального та вертикального аналізу вирішуємо відповідні завдання. При оцінці активів зміни в їх залишках та структурі необхідно аналізувати враховуючи поділ активів на необоротні та оборотні. Для того, щоб мати уяву про загальний стан майна підприємства, необхідно проаналізувати актив балансу. Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість установити розмір абсолютного та відносного приросту всього майна підприємства й окремих його видів. Збільшення (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства. Показники структурної динаміки відображають частку участі кожного виду майна в загальній зміні сукупних активів, їх аналіз дає змогу зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси чи які активи зменшились за рахунок відпливу фінансових ресурсів. Таблиця 2.Склад, структура і динаміка активів. Активи На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни ( ,-) тис. грн. пит. вага % Тис.грн. пит. вага % тис.грн. в % пит. вага % 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Необоротні активи Основні засоби 791,4 52,11 1222,6 51,73 431,2 54,49 -0,38 Нематеріальні активи 1,1 0,07 0,9 0,04 -0,2 -18,18 -0,03 Незавершене будівництво Довгострокові фінансові інвестиції Відстрочені податкові активи Усього за розділом I 792,5 52,18 1223,5 51,76 431 54,38 -0,41 II. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 217,0 14,29 244,3 10,34 27,3 12,58 -3,95 незавершене виробництво 24,9 1,64 0,1 0 -24,8 -99,6 -1,64 товари 0,6 0,04 0,6 0,03 0 0 -0,01 готова продукція 206,0 13,56 347,0 14,68 141,0 68,45 1,12 Разом запаси 448,5 29,53 592,0 25,05 143,5 32 -4,48 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 110,7 7,29 252,1 10,67 141,4 127,73 3,38 За розрахунками: з бюджетом 69,4 2,94 69,4 2,94 за виданими авансами із внутрішніх розрахунків Разом за розрахунками 69,4 2,94 69,4 2,94 Інша поточна дебіторська заборгованість 28,1 1,85 213,5 9,03 185,4 659,79 7,18 Разом дебіторська заборгованість 138,8 9,14 535 22,63 396,2 285,45 13,49 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 136,9 9,01 -45,8 -1,94 -182,7 -133,46 -10,95 в іноземній валюті 52,8 2,23 52,8 - 2,23 Разом грошові кошти 136,9 9,01 7,0 0,3 -129,9 -94,89 -8,71 Інші оборотні активи 2,1 0,14 6,2 0,26 4,1 195,24 0,12 Усього за розділом II 726,4 47,83 1140,1 48,24 413,7 56,95 0,41 III. Витрати майбутніх періодів Всього 1518,8 100 2363,6 100 844,8 55,62 0 Майно підприємства на кінець звітного періоду збільшилось на 844,8 тис.

грн. (55,62 %), що зумовлено збільшенням як оборотних так і необоротних активів. Необоротні активи збільшились 431 тис. грн. (54,38 %) за рахунок приросту основних засобів (величина основних засобів зросла на 431,2 тис. грн. або 54,49 %), що може свідчити про розширення виробничого потенціалу підприємства. Питома вага необоротних активів на кінець періоду зменшилась на 0,41%, а оборотних  на цей процент збільшилась. Отже підприємство перерозподілило свої засоби таким чином, що зросла частка їх мобільної частини. Така структура активів свідчить про можливість зростання оборотності майна підприємства. Позитивної оцінки заслуговує збільшення основних засобів (їх питома вага в складі необоротних активів найбільша). Зменшення нематеріальних активів характеризується негативно. Оборотні активи збільшились на суму 413,7 тис. грн. (56,95%) - головним чином за рахунок збільшення величини готової продукції (на 141 тис. грн. або 68,45 %) та дебіторської заборгованості (на 396,2 тис. грн. або 285,45 %). Остання збільшилась внаслідок збільшення боргів за товари, роботи, послуги та значного збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості (на 185,4 тис. грн. або 659,79 %). Позитивно характеризується зменшення величини незавершеного виробництва і зменшення його частки в активах підприємства. Зменшення грошових коштів та їх еквівалентів негативно з точки зору можливості покращення платоспроможності підприємства. Збільшення дебіторської заборгованості та її питомої ваги в складі активів розцінюється негативно. Великі залишки готової продукції свідчать про труднощі в її реалізації. Збільшення виробничих запасів – також негативний момент в діяльності підприємства. В процесі аналізу активів визначаємо питому вагу реальних активів у майні підприємства. Вона дорівнює: на початок року: % на кінець року: % Незважаючи на збільшення реальних активів на 433,7 тис. грн. (1467 – 1033,3), питома вага цих активів у вартості майна підприємства зменшилась. Це свідчить про зменшення виробничого потенціалу підприємства, що в свою чергу негативно відображається на кінцевих результатах діяльності. Стан виробничого потенціалу - найважливіший показник ефективності основної діяльності підприємства. Отже, в активі балансу показуються, з одного боку, виробничий потенціал, який забезпечує можливий для здійснення основної (операційної) діяльності підприємства, а з іншого - активи, які створюють умови для здійснення інвестиційної і фінансової діяльності. Ці види діяльності тісно взаємозв'язані. Даємо оцінку складу, структурі і динаміці джерел формування активів. Фінансова діяльність будь-якого підприємства, починаючи від його заснування, формування статутного фонду, і наступні взаємовідносини з контрагентами, державою, банками, а також усередині підприємства з приводу організації внутрішньогосподарського комерційного розрахунку базуються на формуванні і рухові його фінансових ресурсів, тобто його капіталу, на їх ефективному використанні. Фінансові ресурси підприємства - це його власні і позикові грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу та використовуються у статутних цілях підприємства.

Загальна сума фінансових ресурсів у кожного підприємства складається з таких елементів: - статутний фонд; - резервний фонд; - додатковий капітал (у вигляді коштів фонду індексації основних засобів і нематеріальних активів, фонду дооцінки оборотних матеріальних активів, використаного на капітальні вкладення прибутку, та інших коштів, вкладених у матеріальні і нематеріальні активи за рахунок відповідних джерел); - фінансування капітальних вкладень (за рахунок зовнішніх джерел); - спеціальні фонди і цільове фінансування; - резерви наступних витрат і платежів; - нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток у господарському обороті; - відстрочена податкова заборгованість; - короткотермінові та довготермінові кредити комерційних банків; - кредиторська заборгованість усіх видів, включаючи борги з бюджетних платежів, постачальникам та іншим діловим партнерам, у тому числі за виданими векселями, робітникам і службовцям з оплати праці; - інші довготермінові та короткотермінові позикові кошти, що відображаються у пасиві бухгалтерського сальдового балансу. Методика аналізу пасивів підприємства аналогічна методиці аналізу активів. В процесі аналізу джерел формування активів вирішуються такі основні задачі: - визначається частка власного капіталу і зобов’язань в загальній сумі джерел формування активів; - вивчається структура власного капіталу і зобов’язань; - аналізується співвідношення між зобов’язаннями і власним капіталом; - вивчаються зміни по статтях пасиву і з’ясовуються причини цих змін; досліджується забезпеченість необоротних та оборотних активів відповідними джерелами. В таблиці 3 подана інформація про склад, структуру і динаміку пасивів досліджуваного підприємства, складена на основі інформації пасиву балансу. Дані таблиці свідчать про збільшення джерел формування засобів підприємства на кінець звітного періоду порівняно з початком. Збільшення величини пасивів обумовлені збільшенням нерозподіленого прибутку і поточних зобов’язань. Власний капітал підприємства збільшився на 185,9 тис. грн. (на 23,64%) за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на таку ж суму. Таблиця 3.Склад, структура і динаміка пасивів. Пасиви На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни ( ,-) тис. грн. пит. вага % тис.грн. пит. вага % тис.грн. в % пит. вага % 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Власний капітал Статутний капітал 264,7 17,43 264,7 11,2 - 0 -6,23 Резервний капітал 115,4 7,6 115,4 4,88 - 0 -2,72 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 786,3 51,77 972,2 41,13 185,9 23,64 -10,64 Усього за розділом І 1166,4 76,8 1352,3 57,21 185,9 15,94 -19,59 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Цільове фінансування 0,2 0,01 0 -0,2 -100 -0,01 Усього за розділом II 0,2 0,01 0 -0,2 -100 -0,01 III. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 110,0 7,24 0 -110,0 -100 -7,24 Відстрочені податкові зобов’язання Інші довгострокові зобов’язання Усього за розділом III 110,0 7,24 0 -110,0 -100 -7,24 IV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 270,2 11,43 270,2 11,43 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 60,2 3,96 492,2 20,82 432,0 717,61 16,86 Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів з бюджетом 54,5 3,59 62,0 2,62 7,5 13,76 -0,97 зі страхування 30,0 1,98 33,2 1,4 3,2 10,67 -0,58 з оплати праці 67,7 4,46 79,4 3,36 11,7 17,28 -1,1 Інші поточні зобов’язання 29,8 1,96 74,4 3,15 44,6 149,66 1,19 Усього за розділом IV 242,2 15,95 1011,3 42,79 769,1 317,55 26,84 V.

Любой другой путь значил для них не просто расставание с любимой семейной жизнью, но и принятие антигуманных отношений между людьми. Между тем, приняв их, они, возможно, смогли бы избежать гибели. Франки, способные столь основательно себя обеспечить, могли бы, конечно, при желании достать один или два пистолета и пристрелить по меньшей мере одного или двух солдат из "зеленой полиции", пришедших за ними. Эта полиция была не слишком многочисленна, и потеря пусть даже одного эсэсовца при каждом аресте стала бы для нее непозволительной роскошью. Судьба семьи Франк от этого не изменилась бы, но они могли дорого продать свои жизни, вместо того, чтобы безропотно идти навстречу смерти. Пьеса об Анне Франк, имевшая в свое время шумный успех, не случайно заканчивается сценой, где Анна выражает свою веру в людей, в их доброе начало. Она говорит, что не нужно признавать реальность газовых камер, чтобы они никогда не появились снова. Если все люди в основе своей хорошие, если самое дорогое - это сохранение семейной жизни независимо от происходящего вокруг, то мы действительно должны держаться за привычную жизнь и забыть Освенцим

1. ІС фінансового аналізу

2. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

3. Основи проектного аналізу

4. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

5. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

6. Концептуальні основи аналізу національної економіки
7. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
8. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

9. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

10. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

11. Фінансовий аналіз

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

14. Основні аспекти аналізу демократії

15. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

16. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

18. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

19. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

20. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

21. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

22. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
23. Валютні ризики: методи аналізу і управління
24. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

25. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

26. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

27. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

28. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

29. Історія розвитку економічного аналізу

30. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

31. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

32. Предмет та метод економічного аналізу

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

33. Фінансово-правові основи страхування

34. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

35. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

36. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

37. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

38. Аналіз та аудит фінансового стану
39. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
40. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

41. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

42. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

43. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

44. Аналіз фінансового стану підприємства

45. Аналіз фінансового стану підприємства

46. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

47. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

48. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

50. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

51. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

52. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

53. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

54. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
55. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")
56. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

57. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

58. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

59. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

60. Основы молекулярной биологии клетки

61. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

62. Основы ведения наступления подразделениями и частями

63. Гамма – каротаж. Физические основы метода

64. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

65. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

66. Финансовые и правовые основы полного товарищества

67. Правовые основы наследования в Российской Федерации

68. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

69. Основы полномочия парламента

70. Правовая основа СНГ
71. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)
72. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

73. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

74. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

75. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

76. Финансовые основы местного самоуправления

77. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

78. Правовые основы гражданской обороны

79. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

80. Правовые и нормативные основы труда

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Основы права (вопросы к зачету)

82. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

83. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

84. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

85. Основы социокультурного проектирования

86. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)
87. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")
88. С. Есенин "Анна Снегина"

89. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

90. Анна Андреевна Ахматова

91. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

92. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

93. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

94. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

95. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

96. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

97. Физические основы действия современных компьютеров

98. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

99. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.