Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Дніпропетровський університет економіки та права Кафедра менеджменту Робота допущена до захисту ДИПЛОМНА РОБОТА спеціаліста Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ “Приватбанк” Студента (ки) Спеціальність 7.050201 &quo ;Менеджмент організацій&quo ; Керівник дипломної роботи Дніпропетровськ 2007 АНОТАЦІЯ Дипломна робота спеціаліста на тему - Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ “Приватбанк” Керівник проекту - Предметом дипломного проекту є вивчення стосунків працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу. Об’єктом дипломного проекту менеджмент персоналу в найбільшому в Україні багатофілійному АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; (м. Дніпропетровськ). Метою дипломного проекту є аналіз особливостей та обґрунтування ефективності основних принципів менеджменту персоналу в комерційному банку. Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи - звітні документи АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; за 2000 - 2006 роки. Актуальність отриманих в дипломному дослідженні результатів полягає в затвердженні економічної доцільності концепції розвитку менеджменту персоналу в АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; в напрямках: впровадження мотиваційних моделей компетентності персоналу; розвитку корпоративної культури банку та автоматизації процесів її реалізації створенням CRM-систем &quo ;інтелектуального банку знань&quo ; для прийняття компетентних рішень кожним службовцем банку та їх об’єктивного контролю; впровадженням системи безперервного професійного навчання персоналу банку на базі корпоративного &quo ;ПриватУніверситету&quo ;, КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ, МОТИВАЦІЯ, КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, КОМПЕТЕНЦІЇ, ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ Дипломна робота спеціаліста складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Роботу подано на 100 стор., вона містить 5 таблиць, 10 рисунків, додатки на 12 стор., список джерел - 61 найменування. (ПІБ) ЗмістВступ Розділ 1. Організаційно-методологічні основи управління персоналом комерційного банку 1.1 Концепція, принципи, політика та стратегія управління персоналом комерційного банку 1.2 Вимоги до працівників, критерії та показники ефективності функціонування персоналу комерційних банків 1.3 Стратегічне та оперативне управління персоналом комерційного банку Розділ 2. Аналіз діючої системи управління персоналом в комерційному банку АКБ “Приватбанк” 2.1 Загальна характеристика інфраструктури АКБ “Приватбанк” 2.2 Оптимізація структури та чисельності персоналу АКБ “Приватбанк” 2.3 Оцінка ефективності праці персоналу АКБ “Приватбанк&quo ; 2.4 Методи удосконалення системи оплати праці персоналу АКБ “Приватбанк&quo ; 2.5 Основні проблеми управління персоналом АКБ “Приватбанк” Розділ 3. Шляхи вдосконалення менеджменту персоналом в комерційному банку АКБ “Приватбанк&quo ; 3.1 Мотиваційно-компетентна модель менеджменту персоналом банку 3.2 Розвиток корпоративної культури банку як метод управління персоналом 3.5

Місце та функції сучасної служби по роботі з персоналом в комерційному банку Висновки Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Додаток Г ВступКонцепція управління персоналом комерційного банку - це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування підприємств. Основу концепції управління персоналом в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством. В усьому світі йде пошук найбільш раціональних моделей управління. Досвід багатьох фірм показав, що інвестиції в нове обладнання не приводять до підвищення продуктивності праці, якщо не враховується &quo ;людський фактор&quo ;, тобто якщо одночасно не здійснюються великі вкладення капіталу в підготовку персоналу, створення резерву кадрів, у впровадження нових принципів організації праці. Для управлінського рівня необхідно, крім того, створення нової виробничої культури, що включає принципи групової роботи (виробничої діяльності), реорганізацію підготовки і підвищення кваліфікації персоналу з орієнтацією на системну, комплексну організацію роботи з резервом кадрів, на оплату праці виходячи з виробничих потреб, на стимулювання ініціативи і залучення в процес прийняття рішень, у тому числі спрямованих на підвищення якості обслуговування споживачів. Протягом багатьох років людському чинникові в бізнесі надавалася другорядна роль, підпорядкована фінансовим і виробничим завданням компанії. Останнім часом таке ставлення почало змінюватися. Актуальною проблемою сучасного менеджменту є активізація людських ресурсів для досягнення успіху організації. До причин такої переорієнтації належать проблеми, що виникли в розвинутих країнах світу в кінці 1970-х років у зв'язку із швидкими змінами в технології, економічним та демографічним тиском, зниженням продуктивності тощо. Тому важливою теоретичною та практичною проблемою є орієнтація персоналу на досягнення стратегічних завдань організації. Стосовно поняття &quo ;менеджмент персоналу'' відомі такі визначення: 1. Управління персоналом - самостійна галузь менеджменту, головною метою якої є підвищення виробничої, творчої віддачі та активності персоналу; орієнтація на скорочення частки та кількості виробничих та управлінських працівників; вироблення та реалізація політики підбору та розміщення персоналу; вироблення правил прийому та звільнення персоналу; вирішення питань, пов'язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації персоналу. 2. Управління кадрами - процес планування, підбору, підготовки, оцінки та неперервної освіти кадрів, спрямований на раціональне їх використання, підвищення ефективності виробництва і, в кінцевому результаті, на поліпшення якості життя. 3. Менеджмент персоналу - це процес вирішення завдань організації шляхом прийому, збереження, звільнення, вдосконалення та належного використання людських ресурсів.

Найбільш простим і всеохоплюючим визначенням менеджменту персоналу може бути - адекватний цілям організації вплив на робочу силу. Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що люди є центральним і головним елементом в будь-якій системі управління і в будь-якій виробничій системі. Людина в організації (виробничій системі) виконує роль керівника (суб'єкта управління) та виконавця (об'єкта управління). Працівники організації виступають об'єктом управління тому, що вони є продуктивною силою, головним складником будь-якого виробничого процесу. Тому планування, формування, розподіл, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів на виробництві становить основний зміст менеджменту персоналу і з цієї точки зору розглядається аналогічно до управління матеріально-речовими елементами виробництва. Разом з тим персонал - це, перш за все, люди, які характеризуються складним комплексом індивідуальних якостей, серед яких соціально-психологічні відіграють головну роль. Здатність персоналу одночасно виступати об'єктом та суб'єктом управління є головною специфічною особливістю менеджменту персоналу. Об’єктом дипломного проекту менеджмент персоналу в найбільшому в Україні багатофілійному акціонерному комерційному банку &quo ;Приватбанк&quo ; (м. Дніпропетровськ). Предметом дипломного проекту є вивчення стосунків працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу. Метою дипломного проекту є аналіз особливостей та обґрунтування ефективності основних принципів менеджменту персоналу в комерційному банку - поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня. Завдання дослідження дипломної роботи: 1. В 1 розділі дипломної роботи провести теоретичний аналіз організаційно-методологічні основ управління персоналом комерційного банку 2. В 2 розділі дипломної роботи виконати дослідження системи управління персоналом в комерційному банку АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; 3. В 3 розділі дипломної роботи обґрунтувати шляхи вдосконалення менеджменту персоналом в комерційному банку АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності банку, аналіз динаміки розвитку показників інфраструктури банку. Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи - звітні документи АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; за 2000 - 2006 роки. Практична цінність результатів дослідження дійсної дипломної роботи полягає в затвердженні економічної доцільності концепції розвитку менеджменту персоналу в АКБ &quo ;Приватбанк&quo ; в напрямках: впровадження мотиваційних моделей компетентності персоналу; розвитку корпоративної культури банку та автоматизації процесів її реалізації створенням CRM-систем &quo ;інтелектуального банку знань&quo ; для прийняття компетентних рішень кожним службовцем банку та їх об’єктивного контролю; впровадженням системи безперервного професійного навчання персоналу банку на базі корпоративного &quo ;ПриватУніверситету&quo ;, що дозволяє зайняти передові економічні позиції в банківській системі Україні в галузі продуктивності праці та менеджменту персоналу: мінімізувати відносну частку витрат на утримання персоналу до 18% від загальних доходів банку при середньому значенні цього показника в банківській системі України - 30%; максимізувати рівень виробітку загального доходу банку на кожну гривню витрат на утримання персоналу до 4,6 грн.

Тльки творч, продукуюч соцальн складники нац вважа нацоналзм управненими й гдними до керми державою. З цих власне складникв творитиметься справжня провдна верства. Натомсть соцальним хижакам, суспльним неробам, шкдникам  полтичним отаманам нацоналзм вдмовля не тльки права на керовництво, але й само рац снування. На цих принципах будуться устрова концепця укран]ського нацоналзму, то  називамо нацократю. Полтич]н, соцальн й господарськ форми нацократ ми переглянемо нижче. Тепер подамо  загальну дефнцю. Отже нацокра]тю називамо режим панування нац у власнй держав, що здйснються владою всх соцально-корисних верств, обднаних вдповдно до х супльно-продукцйно функц в представницьких органах державного управлння. ¶¶¶. Суспльно виробнича структура нац. Наця, цевчнсть вчить укранський нацоналзм. Ко]рння  виростають з глибини вкв, а розвовий гн пряму в незбагнену прийдешнсть. Являючись пдставою снування дано людсько спльноти, нацядна в свой тяглй незмнност  окрем складники.Органчна, у свой духовй  фзичнй стот,як цлсть, :вона й цим складникам нада в кожну пору сторичного розвитку органчний характер

1. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

2. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

3. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

4. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

5. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі

6. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
7. Разработка системы менеджмента в организации
8. Мотивация в системе менеджмента

9. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

10. Дослідження харчування

11. Мотивация и ее роль в системе менеджмента

12. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

13. Управленческий учет в системе менеджмента

14. Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

15. Совершенствование системы менеджмента

16. Регулирование и контроль в системе менеджмента

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

17. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

18. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

19. Перераспределение полномочий в системе менеджмента

20. Спектральні наземні дослідження

21. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

22. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
23. Палеоантропологічнi дослідження
24. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

25. Методика гідрогеологічних досліджень

26. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

27. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

28. Теорія і методологія дослідження управління

29. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

30. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

31. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

32. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

34. Информационные системы менеджмента

35. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

36. Дослідження методів чисельного інтегрування

37. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

38. Дослідження чисельних методів інтегрування
39. Історіографія досліджень голодомору
40. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

41. Палеонтологічні дослідження

42. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

43. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

44. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

45. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

46. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

47. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

48. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

49. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

50. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

51. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

52. Маркетингові дослідження

53. Маркетингові дослідження діяльності фірми

54. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"
55. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"
56. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

57. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

58. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

59. Дослідження асортименту пральних машин

60. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

61. Дослідження поведінки споживачів

62. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

63. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

64. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

66. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

67. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

68. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

69. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

70. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
71. Променеве дослідження молочної залози
72. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

73. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

74. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

75. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

76. Американская система менеджмента

77. Дослідження ділової кар’єри менеджера

78. Дослідження мотивації на досягнення

79. Интегрированные системы менеджмента

80. Методи дослідження затрат робочого часу

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

81. Проверки и анализ системы менеджмента качества

82. Реализация процессного подхода при создании системы менеджмента качества

83. Система менеджмента и управления качеством на ООО "АМК"

84. Система менеджмента качества на ОАО "Серовский завод ферросплавов"

85. Система менеджмента: история и тенденции развития

86. Системы менеджмента качества
87. Создание и совершенствование системы менеджмента качества образования в ВУЗах
88. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

89. Функциональная подсистема системы менеджмента

90. Взгляд на построение системы менеджмента организации

91. Особливості Японської системи менеджменту

92. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

93. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

94. Методологія науково-педагогічного дослідження

95. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

96. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Методи наукових і експериментальних досліджень

98. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

99. Анализ функционирования системы менеджмента качества ОАО «МПЗ»

100. Дослідження рухів зубообробного вестата


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.