Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, сутність і зміст права

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни Теорія держави і права на тему: «Поняття, сутність і зміст права» Зміст Вступ . . .3 1. Поняття права. Проблема праворозуміння . 4 1.1. Поняття та ознаки права . 4 1.2. Підходи до розуміння права . .7 2. Сутність права . .11 2.1. Основні аспекти визначення сутності права . 11 2.2. Принципи права . .14 2.3. Функції права . . .17 2.4. Цінність права . .19 3. Зміст права . .22 Висновки 26 Список нормативних джерел та літератури . .27 Вступ Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Право настільки унікальний, складний і суспільно необхідний феномен, що протягом всього періоду його існування науковий інтерес до нього і до його теорії не згасає, а навпаки, постійно зростає. У цьому і полягає актуальність дослідження. При написанні роботи використовувалися праці українських та російських дослідників і науковців з теорії держави та права, таких, як Скакун О.Ф., Лисенков С.Л. та ін. Об'єктом дослідження є право. Предметом дослідження є поняття, сутність та зміст права. Мета дослідження – узагальнити, порівняти та проаналізувати різні точки зору на предмет дослідження. Завдання дослідження: 1) проаналізувати визначення права різних авторів, порівняти їх; 2) розглянути проблему праворозуміння у контексті правових шкіл та дати визначення цієї наукової категорії; 3) розглянути думки фахівців щодо змісту та сутності права та виявити основні риси та взаємопов'язаність цих категорій. Метод дослідження – теоретичний (аналіз і синтез). Також важливу роль відіграватиме метод порівняння, яким можна виявити у досліджуваних об'єктах схожі ознаки чи встановити розходження між ними. Робота складається зі вступу, трьох глав, висновку та списку літератури. Поняття права. Проблема праворозуміння 1.1. Поняття та ознаки права Характеризуючи право, слід виходити з того, що воно є складним та багатоаспектним явищем. Термін &quo ;право&quo ; (лат. &quo ;jus&quo ;) має безліч тлумачень і визначень. Однак об'єднує ці тлумачення те, що всі народи і окремі люди вбачають у праві справедливість, захист, правду. Недаремно в українській мові слова &quo ;правильний&quo ;, &quo ;правда&quo ;, &quo ;правий (права рука)&quo ;, &quo ;правило&quo ;, &quo ;виправляти&quo ; та інші мають спільний корінь і означають істину, щось добре для себе і своєї держави. Навіть перший збірник законодавчих норм на території України називався &quo ;Руська правда&quo ;. А в англійській мові одне слово &quo ;righ &quo ; означає і право людини, і праву сторону, і правильні дії, і просто згоду. &quo ;Залежно від сфери знань, де використовується цей термін, розрізняють його філософське, соціологічне, психологічне та інші тлумачення; зміст кожного терміна відображає ті його сторони, аспекти, що входять до предмета відповідної науки&quo ; (4, с.229). Характеризуючи поняття «право», слід виходити з того, що воно є складним та багатоаспектним явищем. Множинність визначень права залежить від чисельності поглядів на походження, джерела права, на бачення природи його зв’язків з державою, а також від того, які саме аспекти та риси права досліджуються.

В цьому криються і причини розбіжностей у визначенні права. Вчених-правознавців можна поділити на три групи (за 5, с.12): 1) ті, хто визнає неможливість пізнання сутності та визначення поняття права; 2) ті, хто обходить ці питання; 3) ті, хто наводить своє (так зване робоче) визначення, яке відповідає лише цілям конкретного дослідження, не намагаючись зрозуміти, чому до них навіть геніальні попередники не змогли зробити цього. Виділяють ще й четверту групу — тих, хто розглядає право як багатоаспектне явище та, досліджуючи його як у державному, так і наддержавному вимірах, об'єднують усю гаму визначень у межах так званої синтетичної, інтегративної школи права. Л.Явич визначає право залежно від форм вияву: &quo ;Право – це продукт духовної діяльності, різновид оціночного духовного освоєння дійсності, момент урегульованості і порядку в суспільних відносинах, сфера соціальної свободи, сукупність юридичних норм тощо.&quo ; (8, с. 10) О.Скакун дає таке визначення: &quo ;Право – система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених або визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма заходами легального державного впливу аж до примусу&quo ; (6, с. 253). С.Лисенков у межах нормативного праворозуміння прив'язує право до держави, як і багато інших дослідників: &quo ;Право – це система загально-обов'язкових, формально визначених правил поведінки загального характеру (норм права), які у встановленому порядку санкціонуються або формулюються державою та забезпечуються можливістю застосування державного примусу&quo ; (4, с.120). На думку відомого українського правознавця Б. Кістяківського (за 5, с. 143), право є і державно-організаційним, і соціальним, і психічним, і нормативним явищем. Державно-організаційне, або державно-наказове, поняття права визначається як сукупність норм, виконання яких забезпечується державою. Тобто право — це те, що держава наказує вважати правом. Соціологічне поняття права український правознавець ставить на друге місце. У його інтерпретації це є правовідносинами. Найбільш поширений погляд на право полягає в тому, що воно є нормою свободи. Таке розуміння права випливає з твердження, що &quo ;для суспільства в такій же мірі характерна свобода, в якій для природи характерна необхідність. Право є сукупністю правових норм, які, з одного боку, надають, а з іншого – обмежують зовнішню свободу осіб у їх взаємних стосунках&quo ; (3, с. 8). Ознаки права (за 6, с. 253): 1) Справедлива і рівна міра свободи. Це означає, що межі і зміст прав та обов′язків визначаються правилами належної поведінки, які визнані більшістю населення та обов'язкові для усіх (справедлива міра свободи). Свобода завжди обмежена конкретними рамками (мірою), що не допускають антигромадських актів &quo ;користування свободою&quo ;. Це і є рівність у свободі. Право дає міру, а справедливість контролює її, припиняє втрату цієї міри, встановлює пропорційність між свободою та відповідальністю (рівна міра свободи).

2) Нормативність. Складається з правових норм і принципів як основних елементів її будови. За допомогою норм і принципів права в суспільне життя вноситься єдність – право виступає як загальний регулятор поведінки людей. Завдяки нормативності встановлюються межі досягнутої свободи, межі між свободою та несвободою. 3) Системність. Право – це система погоджених норм і принципів. Право – це не тільки і не просто сукупність норм і принципів, а їх система, де всі елементи пов'язані і погоджені. 4) Вольовий характер права, погодженість інтересів. Право виражає консенсуальні (погоджені) інтереси. У праві виявляється і втілюється воля, змістом якої є інтерес, зумовлений потребами суспільства, його соціально-економічним розвитком. Право акумулює суспільну, соціально-групову та індивідуальну волю громадян, погоджує інтереси різних соціальних груп з метою забезпечення соціальної стабільності. 5) Загальнообов'язковість. Встановлені правила поведінки є загальними і обов’язковими для кожного суб'єкта права даної держави, який вступає в типові соціальні відносини. Однак депутати Верховної Ради забувають (зрозуміло чому) про цей принцип, вважаючи себе вищими за простого громадянина, і радо використовують славнозвісну &quo ;депутатську недоторканість&quo ; у своїх цілях. 6) Формальна визначеність. Право існує у певних формах. Цими формами є нормативно-правові акти, правові (судові та адміністративні) прецеденти, нормативно-правові договори, правові доктрини, релігійно-правові норми. 7) Державна забезпеченість (гарантованість). Право забезпечується шляхом створення спеціальних умов для практичного втілення правових норм, охороняється державою різними способами (організаційні, технічні, попереджувальні, виховні), аж до легалізованого примусу. Державна влада підтримує загальні правила, що визнаються державою правовими. Далеко не всі норми права дотримуються і виконуються добровільно, в силу внутрішнього переконання; значна частина населення підкоряється вимогам правових приписів лише тому, що за правом стоїть держава. 1.2. Підходи до розуміння права Визначення терміну &quo ;право&quo ; нерозривно пов’язане з праворозумінням. Праворозуміння – це &quo ;наукова категорія, яка відображає процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності людини, яка вміщує в собі пізнання права, його оцінку і ставлення до нього як до цілісного соціального явища&quo ; (3, с.9). Суб'єктом праворозуміння завжди є конкретна людина, не тільки юрист, а й будь-який громадянин, наділений мінімальним правовим світоглядом, який стикається з правовими проблемами у повсякденному житті і який має свій власний погляд на вирішення цих проблем. Він розуміє право так, як дозволяє йому його розум, світогляд відповідно до культурологічних і політичних особливостей суспільства й часу, в яких він живе. Виходячи з цього, можемо сказати, що праворозуміння завжди є суб'єктивним, оригінальним, притаманним конкретній людині, хоча у певних прошарків, об'єднань людей ці погляди можуть співпадати. На базі різних поглядів і підходів до права склалися різні правові школи і напрямки в дослідженні права.

Не бйтеся жаху руйнування, бо Вчно Суще перебува над всма катаклзмами свту форм  тлесност. Для Птахв Свободи, для недремних  пильних, для тих, хто прагне Здйснення, ми дамо принципи РА-ВЕДИ, Свтоносно Веди Звльнення й Радост. Слово четверте РА-ВЕДА (Псня Радост) Ти, що прагнеш Пробудження,P Радсть Тоб! Ось Тоб моя рука й серце. Ходмо разом по стежин Преображення. Веда знову повернулася на Землю. Радймо! З ц мит спльно творимо Ра-Веду Веду саморозкриття й любов. Ра правчний символ Променя. Ра корнь вчно радост. Ра джерело буття. Ра сутнсть кожного «Я» вд метелика до богоподбних стот Космосу й Теосу. Ра незрима благодать далеких свтв. Ра вчне ґсмь. Ра Велика Мати Свту, котра народжу все снуюче  прийма в Лоно все, що повертаться з мандрв додому. Тому, коли промовлено заповтне слово РА,P смливо ступайте, бо настав день вашого народження. Стань стрлою непереможного Ра! Хто зупинить Тебе, коли все видиме й невидиме лише тн Тво невмирущо сутност? Стань подихом Ра, думкою Ра, рухом Ра, чуттям Ра, любов'ю Ра, повстанням Ра, мовчанням Ра! Ось передумова Ра-Веди

1. Сутність і зміст педагогічної етики

2. Екологічне право як галузь права

3. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

4. Сутність та зміст сучасного менеджменту

5. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

6. Сутність та зміст контролю
7. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
8. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

9. Сутність організаційних змін

10. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

11. Сутність соціальної роботи

12. Зміст права власності на природні ресурси

13. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

14. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

15. Поняття та сутність менеджменту

16. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

18. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

19. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

20. Зміст та завдання професійної етики юриста

21. Портфель цінних паперів - сутність та функції

22. Сутність і значення соціального страхування
23. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
24. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

25. Сутність токсикоманії

26. Екологічний зміст процесу антропогенезу

27. Економічна сутність виробничих запасів

28. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

29. Застосування права як особлива форма його реалізації

30. Зміст трудового договору

31. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

32. Сутність держави

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

33. Сутність і сфера міжгалузевого управління

34. Сутність та соціальне призначення держави

35. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

36. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

37. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

38. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
39. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем
40. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

41. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

42. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

43. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

44. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

45. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

46. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

47. Поняття і сутність менеджменту

48. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

49. Сутність лідерства та управління

50. Сутність, види та канали комунікацій

51. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

52. Болонський процес - сутність, концепції, методика

53. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

54. Сутність педагогічного спілкування
55. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
56. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

57. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

58. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

59. Сутність лібералізму

60. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

61. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

62. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

63. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

64. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Раціональний зміст гегелівської діалектики

66. Сутність протестантської філософії

67. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

68. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

69. Сутність державного фінансового контролю

70. Сутність і призначення санації підприємств
71. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
72. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

73. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

74. Економічна сутність монополізму

75. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

76. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

77. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

78. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

79. Сутність Кейнсіанської теорії

80. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Сутність та види прибутку

82. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

83. Гражданское право в системе права

84. Нормы права. Структура норм права

85. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

86. Кто правит и что правит. Сила власти или власть силы
87. Административное право как отрасль права
88. Международная система авторского права и смежных прав

89. Личные неимущественные права в гражданском праве

90. Право и система права

91. Личные неимущественные права. Право авторства и право на имя

92. Коммерческое право - отрасль гражданского права

93. Понятие и система земельного права. Источники земельного права

94. Авторское права и смежные права

95. Гражданское право как отрасль права

96. Имущественные права в российском праве

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Источники международного частного права. Коллизионные вопросы права собственности

98. Место административного права в системе права РФ

99. Ограниченные вещные права в гражданском праве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.