Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Виразному читанню, як одному з основних видів мовленнєвої діяльності, притаманні всі її функції: виховна, комунікативна, пізнавальна, естетична. Виразне читання є не лише цінним загальноосвітнім умінням, а й важливим засобом виховання і розвитку мовленнєвої та естетичної культури учнів. Уміння виразно читати розглядається як комплексне інтелектуально-емоційне утворення, яке охоплює низку інших умінь. Оволодіння ним є складним і поступовим процесом. Тепер співіснують різні визначення сутності поняття «виразне читання у школі». Одні автори ототожнюють його з художнім читанням, інші – звужують це поняття до використання інтонаційних засобів виразності. Ці розходження зумовлені різним розумінням співвідношень у читанні логічного, образно-емоційного та естетичного аспектів. Ще К.Д. Ушинський пропонував учителям поєднувати у навчанні виразному читанню логічну та емоційну сторони. На розвиток навички виразного читання вплинула методика К. Станіславського, у якій вже існуючі підходи доповнювались залученням творчої уяви читача, необхідністю природного звучання мовлення, виявом авторської позиції. Виразне читання школярів об’єднує такі напрямки – розвиток техніки мовлення, підвищення культури мовлення та оволодіння емоційно-логічними засобами виразності. Вироблення навички виразного читання базується на знаннях теорії виразного читання: техніки мовлення, засобів логіко-емоційної виразності читання, позамовних засобів виразності в процесі читання; на вміннях підготувати твір для читання та аналізу. Уміння і навичка виразного читання мають загальнонавчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню особистості дитини. Актуальність дослідження зумовлена обмеженістю вивчення проблеми формування і розвитку уміння і навички виразного читання в учнів початкової школи в теоретичному і практичному аспектах. Проблема дослідження Вдосконалення уміння і навички виразності голосного читання в учнів початкової школи шляхом впливу на фактори, що підвищують якість читання. Мета дослідження Вивчення вимог до формування і розвитку читацьких умінь і навичок молодших школярів, спрямованих на вдосконалення виразності читання як основного компоненту навички читання. Об’єкт дослідження – формування уміння і навички голосного читання. Предмет дослідження – шляхи формування і вдосконалення уміння і навички виразності голосного читання. Завдання дослідження I. Розробка методичних основ дослідження теорії виразного читання. II. Обгрунтування критеріїв ефективності, які будуть використані під час методики опрацювання та в процесі розгляду особливостей читання творів різних жанрів. III. Розробка авторських підходів щодо використання матеріалу для формування і вдосконалення навички голосного читання. IV. Обгрунтування їх раціональності. V. Вивчення системи умов, які будуть запорукою ефективності. Гіпотеза дослідження Вдосконалення уміння і навички виразності голосного читання буде більш ефективним, якщо воно відбуватиметься у процесі систематичного, цілеспрямованого використання практичних завдань, які підвищують якість читання.

Основні етапи дослідження та їх характеристика I. Вивчення теоретичних основ виразного читання, компонентів навички читання, характеру взаємозв’язків між вищеназваними компонентами. II. Визначення і відбір шляхів формування і вдосконалення навички голосного читання в учнів початкової школи. III. Вивчення, аналіз та узагальнення остаточних результатів експериментальної роботи. Методи дослідження а) констатуючий етап: аналіз літературних джерел, метод теоретичного дослідження, спостереження, вивчення шкільної документації, творчих робіт учнів, бесіда, вивчення передового педагогічного досвіду; б) формуючий етап: педагогічний експеримент, спостереження, методи математичної та статистичної обробки контрольних зразків, прогнозування, моделювання; в) підсумковий етап: методи теоретичного узагальнення. Наукова новизна дослідження В процесі дослідження розроблені теоретичні основи технології використання дидактичних матеріалів, що сприяють формуванню і розвитку навички читання, вивчено навчальний потенціал вправ і завдань, здійснено їх порівняльний аналіз, визначено ефективність використання на кожному уроці читання, обґрунтовано дидактичні умови оптимального вибору завдань в залежності від вікових та індивідуальних особливостей учнів. Теоретичне завдання дослідження У роботі поглиблюються і розширюються дидактичні категорії «читацькі уміння і навички», «смислова і технічна сторони читання», «теоретичні основи виразного читання», «особливості читання», «методика опрацювання», доповнюються фактори, які впливають на якість читання, встановлюються закономірності використання практичних завдань і вправ із врахуванням психолого-педагогічних та дидактичних умов. Практичне значення дослідження Практичне значення пропонованих авторських пропозицій полягає у розробці на основі психолого-педагогічного експерименту конкретних рекомендацій щодо вибору і використання практичних засобів формування навички читання та підвищення на цій основі ефективності процесу засвоєння навчального матеріалу. 1. Теоретичні основи виразності читання 1.1 Зміст виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів Виразного читання ми починаємо навчатись у школі, насамперед на уроках з розвитку мовлення, але засвоюємо його впродовж усього життя. Виразне читання обов’язково повинно бути якісною ознакою культури мовлення кожної людини. Якість мовлення прямопропорційна розумовому, духовному, етичному й естетичному, емоційному розвиткові. Виразність мовлення формується мовленням середовища та авторитетів, художньою літературою. Таким чином виробляється чуття мови, образу, емоцій. Адже з допомогою мови люди передають свої почуття і переживання, захоплення і здивування, радість, горе, які передбачають комунікативні цілі, служать засобом самовираження. Найважливішою практичною основою виразного мовлення є виразне читання, тому навчитися його повинен кожен, чия професійна діяльність пов’язана з усним словом. А оскільки живе слово здатне творити чудеса, то варто докладати зусиль, щоб творилася краса людського мовного спілкування. Тепер співіснують різні визначення сутності поняття «виразне читання у школі».

Одні автори ототожнюють його з художнім читанням (декламаційним мистецтвом), інші – розуміють як читання, що вимагає спеціальних умінь, треті – звужують це поняття лише до використання інтонаційних засобів виразності. Ці розходження зумовлені різним розумінням співвідношення у читанні логічного, образно-емоційного та естетичного аспектів. Ще К.Д. Ушинський пропонував учителям поєднувати у навчанні молодших школярів виразному читанню логічну та емоційну сторони. На становлення методики виразного читання помітно вплинула методика К.С. Станіславського, за якої існуючі підходи доповнювались такими важливими вимогами як залучення творчої уяви читача, необхідність природного звучання мовлення, співпереживання героям, вияв авторської позиції. Виразне читання – мистецтво складне і синтетичне. Складне тому, що визначається взаємозв’язаністю багатьох розділів і підрозділів теоретичних і методичних положень, які в цілому спираються на мовознавство (граматику), літературознавство, психологію, логіку, естетику, фізіологію і педагогіку; складне ще й тому, що не легко у засвоєнні положень, а для використання їх як основного засобу впливу на особистість через твори художньої літератури і власне слово треба виробити певні навички й уміння, які теж даються не легко. Вироблення навички виразного читання базується на знаннях теорії виразного читання. Потрібно добре знати техніку мовлення у єдності її елементів як необхідну передумову словесної дії і правильно нею користуватися (управляти диханням у процесі мовлення, читання, володіти правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови). Високому результату словесної дії мають передувати добрі знання техніки мовлення. Якщо не мати відповідно підготовленого, розвиненого мовленнєвого механізму, то високих результатів словесної дії не досягти. Техніка мовлення складається з таких елементів: – дихання-фізіологічної основи мовлення; – голосу-головного інструмента читця; – дикції-чіткого вимовляння звуків, слів, виразів; – орфоепії-правильної літературної вимови. Основу розвитку техніки мовлення створює правильна постановка дихання, яка здійснюється завдяки вправам дихального апарату. Від правильного дихання залежить сила і рівномірність звучання мови, зміст і краса мовлення. Дихання безпосередньо пов’язане з паузами, а паузи диктуються змістом і членують потік мовлення на мовні такти. Часте набирання повітря під час читання створює нічим не виправдані паузи, а це в свою чергу впливає на красу мовлення. Дихання з широкими інтервалами позбавляє читця можливості робити необхідні за змістом паузи і врешті призводить до монотонного мовлення. Отже, дихання може відіграти відповідну роль у процесі читання лише за тієї умови, коли читець правильно ним керуватиме. У керованого дихання вдихання, видихання і паузи підпорядковані волі читця. Логічна й емоційна сторони мовлення потребують від мовця певної організації цього процесу: швидкого вдихання і повільного видихання, уміння керувати витратою повітря. В процесі такого дихання повітрям слід наповнювати всі ділянки легень.

В связи с этим небезынтересны некоторые взгляды Лапласа на принципы преподавания, высказанные им в его лекциях, читанных в Нормальной школе. По поводу основных положений геометрии Лаплас говорил: «В преподавании не надо настаивать на том, чему нехватает строгости в доказательствах и надо предоставить дискуссию о них геометрам-метафизикам, по крайней мере, до тех пор, пока они не выяснятся настолько, что не оставят ни малейшего облачка в уме начинающих. Даже наиболее точные науки заключают в себе некоторые общие положения, которые постигаются своего рода инстинктом, не позволяющим сомневаться в них, и которыми хорошо руководствоваться вначале. Проследив за ними во всех вытекающих из них последствиях и укрепив умы длительными упражнениями в искусстве рассуждать, можно уже без риска вернуться к этим положениям, которые теперь представятся уже с более широкой точки зрения; тогда меньше опасности впасть в заблуждение при попытках доказать их более строго. Если слишком сильно настаивать на точности Их доказательства вначале, то можно опасаться того, чтобы напрасные тонкости не породили ложных представлений, которые потом трудно будет выправить Вместе с тем, если полезно избежать тонкостей ложной метафизики, стоит также приучать разум не принимать с полным доверием ничего, кроме вещей, проверенных в совершенстве»

1. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух

2. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

3. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

4. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

5. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

6. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
7. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"
8. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

9. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

10. Сутність і зміст педагогічної етики

11. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

12. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

13. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

14. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

15. АПК, його галузева структура і необхідність формування

16. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

17. Морфологічні засоби виразності мови

18. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

19. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

20. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

21. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

22. Технологія формування учнівського колективу
23. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства
24. Формування знань учнів з розділу "Оптика"

25. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

26. Формування правової свідомості учнів

27. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

28. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

29. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

30. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

31. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

32. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

33. Образы “Горя от ума”

34. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

35. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

36. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

37. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

38. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"
39. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"
40. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

41. Інвестиційна діяльність страхових компаній

42. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

43. Грибоедов: Горе от ума

44. Формування рок- культури

45. Художественный мир комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

46. Своеобразие конфликта комедии "Горе от ума" Грибоедова

47. Софья и Лиза в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: два характера и две судьбы

48. Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума"

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

49. Сюжет и композиция "Горя от ума"

50. Фамусовская Москва в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

51. Молчалин и Софья. Значение образов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

52. Дух времени в "Горе от ума"

53. Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от ума". Трагедия Чацкого

54. Москва в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
55. Образ Софьи в пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума"
56. "Горе от ума" произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца"

57. Век “ нынешний ” и век “ минувший ” в комедии Грибоедова “ Горе от ума ”

58. Новаторство комедии "Горе от ума"

59. Новаторство комедии "Горе от ума"

60. Комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума"

61. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

62. Роль внесценических персонажей в комедии "Горе от ума"

63. Современна ли комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума"

64. Комедия "Горе от ума" А.С.Грибоедова - реалистическое произведение

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Комедия "Горе от ума"

66. Комедия А. С. Грибоедова Горе от ума

67. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

68. Життя і творчість Івана Франка

69. "Горе от ума" в историко-литературной перспективе

70. Стих «Горя от ума» в сравнении со стихом «Евгения Онегина»
71. Из истории восприятия комедии А.С.Грибоедова в пушкинском кругу: статья П.А.Вяземского «Заметки о комедии “Горе от ума”»
72. "Век нынешний" и "век минувший" в комедии Грибоедова "горе от ума"

73. Характер основного конфликта в комедии Грибоедова "Горе от ума"

74. Современна ли комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"

75. Маркетингова сутність реклами

76. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

77. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

78. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

79. Поняття та сутність менеджменту

80. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

81. Дискриминация профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов»

82. Индивидуальные особенности мышления. Характеристика основных качеств ума

83. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

84. Діяльність римських магімтратів

85. Наркомания - болезнь ума?

86. Подкачка ума
87. Концентрация ума
88. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

89. Необережність як форма вини

90. Матераільна відповідальність працівників

91. Ограничение человеческого ума

92. Свідомість та творчість

93. Суспільна свідомість та її структура

94. Трактат Плотина "Об уме, идеях и сущем" (5, V.9) в связи с проблемой природы

95. Сбалансованість бюджета України

96. Международная миграция рабочей силы и «перекачка умов»

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Інтегральна ефективність діяльності

98. Бідність в України

99. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.