Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий потенціал розвитку підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Фінансові ресурси підприємства, їх склад і характеристика 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 1.3. Сутність та структура власного капіталу підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 2.2 2.3 Організація фінансової діяльності на підприємстві Дослідження узагальнюючих показників фінансового стану підприємства Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства ВАТ „ІПЗ ” РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства . 3.2. 3.3. Роль позичкового капіталу, як невід'ємної складової розвитку підприємства Шляхи вдосконалення політики формування позичкових коштів підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціаль­ного розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних захо­дів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безпере­бійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держа­ви на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня. Отже, основним зав­данням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств. Незаперечне те, що висока рентабельність підприємств позитивно впливає на розв'язання державних фінансових проблем, зокрема на зміцнення бюд­жету всіх рівнів, про що свідчать сучасні тенденції розвитку національної економіки. Тільки за умови самоокупності суб'єктів господарювання економічна система може генеру­вати чинники позитивних кількісних і якісних змін у майбутньому періоді — періоді процесу розвитку, переходу до досконалішого фінансового стану, який має більш значний потенціал. Метою даної курсової роботи є визначення ролі своєчасного виявлення фінансового потенціалу для розвитку підприємства, джерел фінансування, розробка рекомендацій щодо вдосконалення фінансування підприємств за рахунок власних та залучених ресурсів. Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань: 1. Висвітлити теоретичні засади оцінки фінансового потенціалу підприємства. 2. Провести діагностику фінансового стану ВАТ “ ІПЗ’’ за період 2004 – 2006 рр. 3. Визначити шляхи вдосконалення фінансування підприємства. Об’єктом дослідження курсової роботи є процес фінансування підприємств. Предметом дослідження є фінансові методи залучення фінансових ресурсів підприємствами та раціонального використання власних ресурсів. Інформаційною основою дослідження є дані фінансової звітності ВАТ „ІПЗ”, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання. Над проблематикою управління фінансуванням потреб у капіталі під­приємств працювали вчені-економісти І.О. Бланк, О.Г

. Білейченко, А. Золотарьов, О.В. Петрова, А.Р. Радіонов, В.П. Савчук, Дж. Хікс, Ст. Міль, Ж.Б. Сей, Роберт К. Мертон, Зві Боді та інші. Для дослідження даної проблеми було використано наступні методи дослідження: систематизація, узагальнення, методи економічного та математичного аналізу. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наведених в роботі дозволить покращити роботу підприємств із раціонального використання власного капіталу і залучення позикового на потрібному рівні. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика Для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопичень підприємства використовують різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також кошти. При цьому матеріальні ресурси є основою виробничого процесу. Вони формуються, як правило, за рахунок різних джерел: власних, позичених та залучених. При цьому власні джерела фінансування підприємства формуються за рахунок власного капіталу, тобто частина капіталу в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Позичені джерела фінансування підприємства формуються в основному за рахунок довго- та короткострокових кредитів банку. Залучені джерела фінансування підприємства формуються за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості. Усі перелічені джерела беруть участь як у формуванні активів підприємства, так і у здійсненні його виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку. Отже, фінансові ресурси підприємств — це їх власний, позичений та залучений грошовий капітал, який вони використовують для формування власних активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання доходу, прибутку. Таким чином, фінансові ресурси підприємств — це не грошові кошти підприємств, як це стверджують деякі економісти, а джерела підприємств, спрямовані на формування активів. Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, — у активі балансу. Зв'язок між фінансовими ресурсами і грошовими коштами виявляється у тому, що грошові кошти є матеріальним вираженням фінансових ресурсів. Сума джерел формування активів підприємства, зафіксована у пасиві балансу, є капіталом підприємства. Власний, позичений та залучений капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, становить зобов'язання перед конкретними власниками — державою, юридичними та фізичними особами. Зобов'язання — це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок подій, що сталися, і погашення якої, ймовірно, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що визначаються як економічні вигоди. Зобов'язання бувають довгострокові та поточні. Довгостроковими є зобов'язання, які мають бути погашені підприємством після операційного циклу або через 12 місяців з дня їх виникнення (довгострокові позики банків, відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання з оренди та ін.)

. Поточними називаються зобов'язання, які необхідно погасити протягом операційного циклу підприємств або протягом 12 місяців з дня їх виникнення (короткострокові кредити банків, усі види кредиторської заборгованості та ін.). Фінансові ресурси формуються у процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарсько-фінансової діяльності. Це виявляється насамперед у формуванні статутного капіталу при створенні підприємств, а у процесі їх діяльності — у формуванні відповідних джерел грошових коштів. Статутний капітал є основною частиною власного капіталу та основним джерелом власних фінансових ресурсів підприємства. За рахунок його коштів формуються основні фонди і оборотні активи підприємства. Отже, власний капітал — це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення терміну повернення внесені його засновниками або залишені ними на підприємстві з чистого прибутку. До складу власного капіталу (власних фінансових ресурсів) крім статутного (пайового) включають також додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний, нерозподілений прибуток, цільове фінансування та ін. Додатковий вкладений капітал відображає суму перевищення вартості реалізації випущених акціонерним товариством акцій над їх номінальною вартістю. Інший додатковий капітал включає суму дооцінки позаоборотних активів, вартість активів, отриманих підприємством безоплатно від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. Резервний капітал відображає суму резервів, створених за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів. Нерозподілений прибуток — це сума прибутку, що залишився на підприємстві та реінвестований у його господарську діяльність, а цільове фінансування — це сума цільових надходжень, отриманих з бюджету. Крім власного капіталу фінансові ресурси підприємства формуються також за рахунок залучених і позикових коштів. До складу залучених фінансових ресурсів включають кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги), а також всі види поточних зобов'язань підприємства за розрахунками: - суму авансів, отриманих від юридичних і фізичних осіб у рахунок подальших поставок продукції, виконання робіт, надання послуг; - суму заборгованості підприємства з усіх видів платежів до бюджету, включаючи податки, утримувані з доходів працівників; - заборгованість за внесками в позабюджетні фонди, фонд соціального страхування, до Пенсійного фонду, зі страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників; - заборгованість підприємства з виплати дивідендів його засновникам; - суму векселів, які видало підприємство постачальникам, підрядникам у рахунок забезпечення поставок продукції, виконання робіт, надання послуг тощо. До складу позикових фінансових ресурсів входять довго- і короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові фінансові зобов'язання, пов'язані із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та ін. Усі види фінансових ресурсів відображаються у відповідних розділах пасиву балансу підприємства.

У цей же день, 1 вересня, Вктор Ющенко рзко розкритикував ситуацю щодо Нкопольського феросплавного заводу. Вн наголосив, що навколо стратегчного для держави пдпримства зштовхнулися нтереси двох фнансово-промислових груп, сформованих за минуло влади. Президент нагадав, що сну ршення Вищого Господарського суду Украни про встановлення законност й повернення держав 50% плюс одн акц. На його думку, уряд ма докласти всх зусиль, аби у виключно правовому пол виршити конфлкт навколо НФЗ. У цей же день В.Ющенко провв телефонн розмови з премр-мнстром, головою Фонду держмайна, мнстром промислово полтики, мнстром юстиц та Генеральним прокурором, пд час яких пддав жорсткй критиц позицю уряду, який не змг захистити нтереси держави в ситуац навколо НФЗ  забезпечити стабльнсть  порядок у Нкопол. На думку В.Ющенка, уряд, на жаль, не доклав достатнх зусиль, аби сьогодн навколо НФЗ не розгорталися провокац та дйства, влаштован двома кланами. Президент доручив уряду  Фонду Державного майна Украни виршити конфлктну ситуацю виключно в законному русл: Колектив НФЗ ма вдчувати, що влада вдстою нтереси держави  громадянина та створю вс необхдн умови для нормально роботи цього стратегчного обкту [4]

1. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

2. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

3. Попередній фінансовий аналіз підприємства

4. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

5. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

6. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства
7. Управління фінансовою санацією підприємства
8. Фінансовий механізм підприємства

9. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

10. Фінансова санація підприємства

11. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

12. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

13. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

14. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

15. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

16. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

17. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

18. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

19. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

20. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

21. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

22. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
23. Аналіз фінансового стану підприємства
24. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

25. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

26. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

27. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

28. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

29. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

30. Оцінка фінансового стану підприємства

31. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

32. Фінансова діяльність підприємства

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

34. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

35. Фінансовий стан підприємства

36. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

37. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

38. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
39. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства
40. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

41. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

42. Інформаційні системи і технології підприємства

43. Планування діяльності підприємства

44. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

45. Корпоративні підприємства

46. Планування діяльності підприємства

47. Фінанси підприємства

48. Формування основних фондів підприємства

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

49. Інноваційна діяльність підприємства

50. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

51. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

52. Персонал підприємства

53. Рентабельність підприємства

54. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
55. Управління утворенням прибутку підприємства
56. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

57. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

58. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

59. Автомазація виробничих процесів підприємства

60. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

61. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

62. Витрати підприємства

63. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

64. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

66. Облік основних засобів підприємства

67. Облік створення підприємства

68. Організація облікової політики підприємства

69. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

70. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
71. Аудит доходів підприємства
72. Аудит установчих документів підприємства

73. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

74. Промисловий потенціал Харківської області

75. Правовий статус приватного підприємства

76. Реєстрація приватного підприємства

77. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

78. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

79. Аналіз програмного забезпечення підприємства

80. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

81. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

82. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

83. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

84. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

85. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

86. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
87. Асортиментна політика підприємства
88. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

89. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

90. Непрямі податки підприємства

91. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

92. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

93. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

94. Розробка маркетингової стратегії підприємства

95. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

96. Управління ціновою політикою підприємства

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

98. Збутові стратегії підприємства

99. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.