Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Операційна система підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи управління операційною системою підприємства 1.1 Функції і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища 1.2 Загальні вимоги до операційної системи підприємства і її елементи 1.3 Методи операційного управління організації діяльності 2. Аналіз та оцінка операційної системи в АКБ &quo ;Імексбанк&quo ; 2.1 Техніко-економічна характеристика об’єкта дослідження 2.2 Аналіз функціонування операційної системи АКБ &quo ;Імексбанк&quo ; 2.3 Оцінка операційної системи 3. Шляхи удосконалення системи операційного управління в умовах конкуренції 3.1 Оптимізація операційної системи АКБ &quo ;Імексбанк&quo ; 3.2 Шляхи вдосконалення операційної системи банку 3.3 Стратегія подальшої діяльності банку Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) – одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини. Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам). Уявлення операційної системи підприємства як складної управлінської системи, в якій техніко-економічні процеси відображаються в виді руху і перетворення інформації є найбільш перспективними для отримання ефективних результатів в рамках підходу до економічного обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи підприємства. Особливістю змісту операційної системи є те, що насамперед її елементами виступають люди й машини. Крім того, виявляється, що більшість подібних систем перетворюють одну кількість ресурсів-входів (матеріали, гроші) в іншу, більш цінну кількість ресурсів-виходів (товари, послуги). Тому така система, як правило, містить чотири класи елементів: люди, машини, матеріали і гроші. Така система є основою всього будь-якого підприємницького процесу, досконалість взаємодії її елементів забезпечує ефективність діяльності підприємства і його успішність на ринку. Досить істотним в операційній системі є те, що елементи мають бути взаємопов’язаними (взаємозалежними, взаємодіючими). Найрізноманітніші частини можуть бути об’єднані в ціле, але це ціле ще не система, поки не сформовано певний діючий організм. Будь-яка система може розглядатися як підсистема певної більш великої системи. Система перебуває в постійній взаємодії із зовнішнім середовищем як певною сукупністю елементів. Зміна властивостей останніх впливає на систему, а також на ті об’єкти, елементи зовнішнього середовища, властивості яких змінюються в результаті поведінки системи. Будь-які зміни зовнішніх чинників призводять до різноманітних змін в самій операційній системі, які можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки, а від цього залежить прибутковість підприємства. Тому, така система повинна бути пристосована до таких змін і відповідно реагувати з метою забезпечення постійності своєї ефективності.

Така функція покладається на управлінську складову операційної системи, яка забезпечує генерування управлінських рішень. Саме управлінський сектор регулює всією сукупністю елементів загалом. Однак, успішність справи залежить не тільки від якості прийнятих рішень, а й від процесу та якості їх виконання. Тобто, в першу чергу повинен бути налагоджений чіткий взаємозв’язок між структурними підсистемами операційної системи, має бути присутній оперативний обмін інформацією та визначена схема виконання рішень керівництва компанії. Якість виконання управлінський рішень залежить від налагодженої співпраці всіх структурних підрозділів підприємства. В результаті, якщо прийняте правильне рішення і система працює ефективно, то його виконання повинне принести очікуваний результат. Отже, ефективність функціонування господарюючого суб’єкта в більшості залежить від якісно сформованої операційної системи. Актуальність теми даної магістерської роботи полягає саме в значимості операційної системи для розвитку підприємств, організацій, установ та в пошуку ефективних шляхів оптимізації операційної системи в умовах фінансово-економічної кризи. Основною метою написання даної роботи є дослідження операційної системи та визначення шляхів покращення ефективності її роботи. Досягнення поставленої мети можна забезпечити виконанням таких завдань: дослідження теоретичних аспектів формування та роботи операційної системи; визначення основних елементів та складових операційної системи; визначення основних методик організації виробничо-господарського процесу; дослідження функціонування операційної системи на АКБ &quo ;Імексбанк&quo ;; визначення позитивних та негативних сторін операційної системи на досліджуваному суб’єкті; пошук шляхів вдосконалення ефективності роботи операційної системи. Об’єктом дослідження теми даної магістерської роботи виступає діяльність АКБ &quo ;Імексбанк&quo ;. Предметом дослідження є процес роботи операційної системи установи та її структурних елементів. Основою при написанні даної магістерської роботи були підручники та наукові праці таких вітчизняних вчених як Шегда А.В., Кузьмін О.Є., Гірняк О.М., Лазановський П.П., Хміль Ф.І., Костюк О. та інші нормативно-законодавча база України та дані про роботу досліджуваного суб’єкта. 1. Теоретичні основи управління операційною системою підприємства 1.1 Функції і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища Операційна система або операційний менеджмент є передумовою виробництва організацією товарів чи послуг. Операційна система – повна система виробничої діяльності організації. Утворюють операційну систему такі підсистеми: переробна; забезпечувальна; підсистема управління (рис. 1.1). Рис. 1.1. Структура операційної системи Переробна підсистема виконує виробничу (продуктивну) роботу, безпосередньо пов’язану із перетворенням вхідних ресурсів організації на вихідні результати. У процесі її функціонування частина матеріальних і енергетичних ресурсів піддається перетворенню (обробці), частина споживається під час виробничого процесу.

Функціонування переробної підсистеми вимагає певних капіталовкладень, регулярного надходження інформації від підсистеми управління про зміни технологій аналогічних виробництв у інших організаціях, про стан ринку сировини, матеріалів, енергії та кінцевих продуктів, створених переробною підсистемою. Забезпечувальна підсистема безпосередньо не пов’язана з виробництвом товарів чи послуг, однак забезпечує діяльність переробної. До забезпечувальної підсистеми належать обчислювальний центр, ремонтно-експлуатаційні, транспортні служби, охорона, експедиція, будівельні підрозділи, підрозділи соціально-побутового характеру тощо, її структура залежить від потреб і особливостей виробничого процесу, який відбувається у переробній підсистемі. Залежно від специфіки виробництва деякі з підрозділів забезпечувальної підсистеми можуть бути елементами переробної. Підсистема управління призначена для забезпечення функціонування переробної й забезпечувальної підсистем. У ній визначають цілі, політику, основні напрями розвитку операційної системи, планують випуск продукції (послуг), необхідні для цього ресурси. Підсистема управління коригує діяльність інших підсистем операційної системи, забезпечує їх взаємоузгоджене і ритмічне функціонування. Для цього вона постійно отримує необхідну внутрішню інформацію про стан переробної та забезпечувальної підсистем, наявність сировини, ресурсів тощо. Із зовнішнього середовища в цю підсистему надходить інформація про попит на продукцію, вартість ресурсів, тенденції розвитку технології, законодавчі та нормативні акти тощо. Підсистема управління є своєрідною переробною підсистемою, ресурсом і продуктом діяльності якої є інформація. Функціонування підсистеми управління забезпечують відповідні засоби й інструменти для роботи з інформацією . Відповідно до підсистем операційного менеджменту визначаються і його функції, які можна поділити на технологічні і управлінські. Технологічна функція пов’язана з технологічною діяльністю, не має прямого відношення до управлінської функції. До управлінської функції відноситься необхідність використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів. На відміну від працівників виробництва, які не мають відношення до управління і виконують тільки виробничо-технологічну функцію, в обов’язки менеджера входять не тільки вирішення управлінських задач, а й виробничих: по плануванню (стратегічному, перспективному, поточному і оперативному); по реалізації виробничих процесів на перспективу їх розвитку на прогнозний період (10 і більше років), на 5-ти річну перспективу, поточну-річну перспективу і оперативну-поквартальну-помісячну реалізацію планів по всім видам робіт, ресурсів і організаційних заходів, необхідних для отримання запланованого прибутку; по організаційним питанням – організаційний захід, щодо реалізації інвестиційних і інноваційних прогнозів, особливостям управління інноваційною системою в менеджменті операційної системи підприємства, управління підготовкою і забезпечення оновленого підприємства; по координаційним питанням – координанаційні заходи щодо організації управління оновленою операційною системою в системі менеджменту інноваційного персоналу і економічного обґрунтування управлінських рішень в умовах подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій; по мотиваційним питанням – мотиваційні заходи щодо врахування матеріально-соціально-психологічних особливостей людини (винагорода, задоволеність роботою, гарні умови праці, високий статус на підприємстві, висока зарплата, можливість службового росту, зручна система відпусток, заслужена похвала колег і інше, і іншу сторону мотивацій становлять заслужені покарання працівників в тому чи іншому виді); контрольні заходи менеджера щодо своєчасного виявлення небезпеки економічних ризиків, різних конфліктів на підприємстві і їх своєчасних подолань, а також відхилення від існуючих нормативів Держстандарту якості продукції і іншого і ліквідації цих негараздів .

Таким чином, на щойно анексованих українських територіях непорушне постала одна з основних підвалин радянської соціально-економічної системи. Як і належало сподіватися, колективізація розгорталася одночасно з індустріалізацією. За австрійського та польського панування Галичина була убогим, економічно визискуваним аграрним регіоном, який слугував звалищем для готових продуктів і майже не виробляв їх у себе. Розуміючи, що, покращивши цю ситуацію, можна здобути політичні дивіденди, радянський режим зробив великі капіталовкладення у промисловий розвиток регіону. Розширилися старі виробництва, такі як видобуток нафти, створювався ряд нових галузей промисловості, включаючи виробництво автомобілів, автобусів, радіоапаратури та ін. Завдяки тому, що західноукраїнські підприємства були щойно збудованими та обладнаними устаткуванням, вивезеним із Німеччини, вони були одними з найсучасніших в СРСР. До 1951 р. промислове виробництво на Західній Україні підстрибнуло на 230 % вище рівня 1945 р. й складало 10 % промислового виробництва республіки порівняно з менш ніж 3 % у 1940 р

1. Операційна система LINUX. Команди

2. Операційна система Windows

3. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

4. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

5. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

6. Організаційна система управління природокористуванням України
7. Інституційна система Європейського союзу
8. Інформаційна система НБУ

9. Корпоративна інформаційна система R/3

10. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

11. Системне програмування та операційні системи

12. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

13. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

16. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные

17. Інформаційні системи і технології підприємства

18. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

20. Система маркетингового планування на підприємстві

21. Система электронных расчетов. Учет операций по электронным платежам

22. Інноваційна діяльність підприємства
23. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
24. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

25. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

26. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

27. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

28. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

29. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

30. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

31. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

32. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

33. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

34. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

35. Комерційна діяльність підприємств

36. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

37. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

38. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
39. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
40. Операційний менеджмент підприємства

41. Організаційна структура управління персоналу підприємства

42. Організаційна структура управління підприємством

43. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

44. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

45. Організаційна і виробнича структура підприємства

46. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

47. Інвестиційна діяльність підприємства

48. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

49. Система налогообложения операций с ценными бумагами

50. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

51. Амортизаційна політика на підприємстві

52. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

53. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

54. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
55. Математична модель транспортної системи підприємства
56. Происхождение Солнечной системы и Земли

57. Вселенная, Галактика и Солнечная система

58. Происхождение и развитие солнечной системы

59. Солнечная система в центре внимания науки

60. Обзор солнечной системы

61. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

62. Строение солнечной системы

63. Солнечная система

64. Тросовые системы в космосе

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

65. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

66. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

67. Нервная система

68. Нервная система

69. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

70. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
71. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
72. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

73. Транспортная система (Восточного Казахстана)

74. Экономическая система Дании

75. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

76. Схема системы налогообложения

77. Денежная система России

78. Налоги и налоговая система РФ

79. Налоговая система государства, налоги и их виды

80. Налоговая система Российской Федерации

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

81. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

82. Налоговая система Японии

83. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

84. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

85. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

86. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
87. Система расходов бюджета
88. Налоговая система России в новом правовом поле

89. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

90. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

91. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

92. Становление системы социальной защиты государственных служащих

93. Контроль в системе органов государственной власти

94. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

95. Место обязательственного права в системе гражданского права

96. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

98. Правовые системы современности. Мусульманское право

99. Возникновение и система развития права Канады


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.