Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Види трудової діяльності молодших школярів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні основи трудової діяльності молодших школярів Роль діяльності у становленні особистості дитини Вміння і навички у структурі трудової діяльності учнів Особливості мотивації трудової діяльності учнів початкових класів Розділ 2. Характеристика різновидів трудової діяльності учнів початкових класів Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів Особливості організації праці у молодшому шкільному віці Суспільно корисна праця. Побутова праця Висновки Література Додаток Вступ Діяльність в широкому її розумінні — це взаємодія живого організму з середовищем, внаслідок якої організм задовольняє свої потреби, росте, розвивається. Життєдіяльність різних живих істот неоднакова. Вона залежить насамперед від тих умов, в яких живуть і діють живі істоти. Діяльність тварин спрямована на задоволення біологічних потреб в їжі, розмноження і захист. У процесі своєї діяльності тварина пристосовується до свого середовища і через те існує, розвивається. Тварина перестала б існувати, коли б вона не була пристосована до зовнішнього світу. «Коли б тварина, замість того щоб прямувати до їжі, уникала її, замість того щоб тікати від вогню, кидалась у вогонь і т. ін., вона була б так чи інакше зруйнована. Вона так повинна реагувати на світ, щоб всією її діяльністю було забезпечене її існування» . Діяльність людини набагато складніша, ніж діяльність тварин. Крім того, вона і якісно відмінна від тваринної діяльності. Зміст і форми людської діяльності зумовлені суспільно-історичним розвитком людей. Людина не тільки пристосовується до середовища, а й активно змінює його відповідно до своїх потреб. При цьому вона виготовляє і використовує знаряддя праці, створює все необхідне для свого існування та розвитку. Діяльність людини спрямована на задоволення не тільки органічних, а й культурних потреб, які виникли і розвинулися історично, в процесі суспільного життя людей. Метою курсової роботи є дослідження та психолого-педагогічна характеристика різновидів трудової діяльності у молодшому шкільному віці. Об'єктом дослідження є трудова діяльність, предметом - особливості її протікання у молодшому шкільному віці. Для досягнення мети роботи необхідно розв'язати такі завдання: виявити роль діяльності у становленні особистості дитини; описати вміння і навички у структурі трудової діяльності учня; виявити особливості мотивації трудової діяльності у початковій школі; охарактеризувати навчання як провідний вид діяльності молодших школярів; дослідити специфіку протікання ігрової діяльності; визначити особливості організації праці у молодшому шкільному віці. У своєму становленні діяльність проходить декілька етапів, специфічних на кожному віковому періоді. Молодший шкільний вік є сприятливим для становлення різних видів трудової діяльності: навчальної, яка в цьому віці є провідною, ігрової і такої специфічної діяльності як праця, що на цьому етапі вікового розвитку має специфічне наповнення. Розділ І. Психолого-педагогічні основи трудової діяльності молодших школярів 1.1 Роль діяльності у становленні особистості дитини Усі якості, властивості, бажання, цілі, інтереси і здібності особистості виявляються в її оправах, у різних видах діяльності.

Саме в діяльності людини розкриваються її цілі і мотиви, прагнення і бажання, характерні особливості. Якості особистості не тільки виявляються, а й формуються в активній діяльності, в тих її різних видах, які становлять життя, суспільне буття людини. Залежно від того, що людина робить (тобто який зміст її діяльності), як робить (способи діяльності), від організації й умов діяльності і від ставлення, яке ця діяльність викликає в людини, в ній витравляються, отже, формуються певні нахили, здібності й риси характеру, закріплюються знання. Особистість формується в діяльності. У різноманітних видах своєї діяльності людина вступає в численні і різноманітні відносини з іншими людьми. На виробництві вона може бути одночасно і начальником, і підлеглим; у сім'ї — вона чоловік і батько, син і брат, Крім того, сусід і товариш, член спортивної команди. Чим різноманітнішими видами зайнята людина, тим у різноманітніші відносини з іншими людьми вона вступає, тим різнобічніші її інтереси, спонукання, почуття, здібності . Через діяльність, яку здійснює особистість разом з іншими людьми, вона пізнає себе. Лише в процесі праці, цієї першої суспільно корисної діяльності, людина могла оцінити свої сили, свої обмежені і водночас величезні можливості, свої слабості. І в процесі розвитку дитини її свідомість формується в спільній з однолітками діяльності. Дитина навчається розуміти інших і себе, керувати собою й оцінювати власні вчинки. В науці немає єдиного підходу до розкриття поняття та структури людської діяльності. Основний внесок у методологічне розв'язання зазначеної проблеми зробила традиційна психологія. Діяльність — це специфічна форма суспільного буття людей, що полягає в цілеспрямованому перетворенні природної і соціальної дійсності. Перетворювальний і цілеспрямований характер діяльності дає змогу її суб'єкту вийти за межі будь-якої ситуації, вписуючи діяльність у широкий контекст суспільно-історичного буття. Все це підкреслює відкритість і універсальність діяльності, її потрібно розуміти з позицій історичного і культурного розвитку як форму творчості. Побудова або творення людиною своєї діяльності є неодмінною умовою формування її особистості . Проблема діяльності органічно пов'язана з проблемою особистості та свідомості. Особистість формується і виявляється в діяльності. Діяльність визначає особистість, але особистість обирає ту діяльність, яка визначає її розвиток (О.Г. Асмолов). Під час діяльності людина взаємодіє з навколишнім світом, і цей процес не пасивний, а активний і керований свідомістю. У конкретному науковому вивченні особистості різні загальнонаукові напрями дотримуються принципів діяльнісного підходу. Поняття &quo ;діяльніший підхід&quo ; у широкому розумінні означає, що в основу методології досліджень покладено категорію діяльності. У вузькому розумінні &quo ;діяльнісний підхід&quo ; — теорія, що розглядає психологію як науку про функціонування і структуру психічного відображення в процесах діяльності індивідів . Теорію діяльності розробляли вітчизняні та зарубіжні психологи. Відомий російський психолог Л.С. Виготський підготував ґрунт для формування психологічної теорії діяльності.

Створення Л.С. Виготським культурно-історичної теорії вищих психічних функцій, а також його великий внесок у розроблення історичного підходу до розвитку людської психіки, у вивчення проблем свідомості, мислення і мови дали можливість іншим ученим підійти до витоків діяльності. Л.С. Виготський висунув ідею про вирішальну роль діяльності в психологічному розвитку дитини. На основі цієї ідеї О.М. Леонтьєвим була створена теорія діяльності, в якій він виходив з положення про те, що діяльність утілюється у своєму продукті. Відбувається начебто &quo ;опредметнювання&quo ; тих уявлень, які її спонукають і регулюють. Таким чином, у продукті діяльності ці уявлення набирають нової форми. На підставі цього положення він доходить висновку, що, діючи з % предметами реального світу, які створені людською культурою протягом її історії, індивід засвоює (привласнює) &quo ;опредметнену&quo ; психологічну реальність. Це й складає процес психічного розвитку . Виходячи з цих загальних положень, учений розкриває багато важливих психологічних понять. Так, поняття потреб, мотивів, особистості дістають у нього оригінальне інтерпретування. Мотиви трактуються ним не як внутрішні спонукання, що йдуть від особистості, а як реальні предмети, в яких втілюються (опредметнюються) потреби. Категорія діяльності, за О.М. Леонтьєвим, охоплює &quo ;полюс об'єкта&quo ; і &quo ;полюс суб'єкта&quo ;, що веде до розуміння самої особистості як моменту діяльності та її продукту. Таким чином, психіка перетворюється в реальність людської діяльності, чим заперечується можливість розглядати її як реальність, притаманну самому суб'єкту. Згідно з уявленнями О.М. Леонтьєва, до структури діяльності входять такі компоненти: потреби, мотиви, задачі, дії та операції. Він зазначав, що діяльність містить три мікроструктурні блоки: перший пов'язаний з мотивами, другий — з метою, третій — з операціями. Визначний учений С.Л. Рубінштейн та його учні тривалий час розробляли методологічний принцип єдності свідомості й діяльності. Цей принцип проголошує: психіка людини не тільки проявляється, а й формується в діяльності. Конкретно це означає, що різні рівні і типи свідомості, взагалі психіка, проявляються і розкриваються через відповідно різні види діяльності і поведінки: рух — дію — вчинок. Сам факт усвідомлення індивідом своєї діяльності — її мети та умов — змінює її характер та протікання . Усю систему своїх ідей С.Л. Рубінштейн спрямував на розкриття діалектики психологічної діяльності. Насамперед, у діяльності він виявив суттєві компоненти і конкретні взаємозв'язки між ними. Зрештою діяльність суб'єкта становить складне співвідношення її різнопланових компонентів (рух — дія — операція — вчинок) у їх взаємозв'язку з метою, мотивами та умовами діяльності. Центром цієї структури є дія. Саме дія, на думку С.Л. Рубінштейна, — вихідна &quo ;клітина&quo ;, &quo ;одиниця&quo ; психології. Втім, це не означає, що в дії за допомогою психологічного аналізу можуть бути &quo ;знайдені&quo ; і вивчені витоки всіх елементів психіки, тобто спонукань, мотивів, здібностей тощо людини. Розкриваючи різні аспекти принципу активності, С.Л

Но для тех, кто не согласен с нашими оценками качества разсматриваемого учебника, он, возможно, представляет собой шедевр педагогической мысли и кладезь жизненно актуальных знаний. Т.е. универсальных критериев оценки количества и качества труда в обществе нет. Кроме того не все виды трудовой деятельности соизмеримы друг с другом на основе сопоставления затраченных «человеко-часов»; а в пределах одного вида деятельности личностные качества могут носить определяющий характер. И соответственно предложение о разпределении прав удовлетворения своих потребностей в соответствии с количеством и качеством труда в общем случае представляет собой жизненно несостоятельный вздор. [6] Достигнутый ныне уровень развития экономики промышленно развитых стран, её производственные мощности в начале ХХ века большинству экономистов и политиков показались бы заведомо избыточными для удовлетворения тогдашних потребностей людей. Однако нет: нашим современникам всё мало. Т.е. возможности удовлетворения потребностей определяются не только уровнем развития экономики, но и качеством культуры, в которой живут люди и которая во многом формирует их потребности. [7] Эта фраза и предшествующий абзац показывают, что Л.Н.Боголюбов как бы не знает общества, в котором живёт

1. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

2. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

3. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

4. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

5. Психологічні особливості спілкування підлітків

6. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
7. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві
8. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

9. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

10. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

11. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

12. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

13. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

14. Психологічні стани дітей дошкільного віку

15. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

16. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

17. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

18. Екологічні особливості ампельних рослин

19. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

20. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

21. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

22. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
23. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку
24. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

25. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

26. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

27. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

28. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

29. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

30. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

31. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

32. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Особливості навчання дітей підліткового віку

34. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

35. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

36. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

37. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

38. Психодіагностика в психологічній практиці
39. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах
40. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

41. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

42. Психологічні проблеми цивільного судочинства

43. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

44. Психологія - особлива наука

45. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

46. Сучасні психологічні теорії особистості

47. Психологічні аспекти буддизму

48. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

49. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

50. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

51. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

52. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

53. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

54. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ
55. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
56. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

57. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

58. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

59. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

60. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

61. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

62. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

63. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

64. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

66. Психология формирования трудового коллектива - увольнение с работы

67. Психология труда как область научного знания о человеке и его трудовой деятельности

68. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

69. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

70. Особливості будови і життєдіяльності лишайників
71. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
72. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

73. Особливості козацького життя та діяльності

74. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

75. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

76. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

77. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

78. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

79. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

80. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные

81. Мотивація трудової діяльності

82. Особливості діяльності інноваційних підприємств

83. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

84. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

85. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

86. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності
87. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
88. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

89. Гра як метод виховання молодших школярів

90. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

91. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

92. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

93. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

94. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

95. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

96. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

98. Психологія ігрової діяльності

99. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

100. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.