Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Контрольна робота З предмету Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ в ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ КРЕДИТНОГО МОНІТОРИНГУ ДОГОВОРИ, КРЕДИТИ, ПОЗИКИ ТА ПОШУК БОРЖНИКА У всій сукупності банківських операцій чи не найголовніше місце посідають кредитні операції. Як показує практика банківської діяльності, значну частку доходів банки отримують саме від кредитних операцій. Разом з тим якраз на тлі кредитної діяльності банки зазнають особливо великих збитків, а в деяких випадках кредитна діяльність банків і зовсім стає фатальною для них. Аналіз діяльності банків у сфері кредитування показує, що основними причинами, які створюють негативний результат їх кредитної діяльності, є: неадекватна реакція банків на зміни економічної ситуації в країні, особливо з точки зору підвищення ризику комерційної діяльності, а також на стан, ефективність діяльності та перспективність економічних проектів позичальників. З появою ринкових умов, розвитком комерційної діяльності створилась ситуація, за якої правове регулювання підприємницької діяльності стало відставати від темпів її розвитку. З часом окремі види такої діяльності стали суперечити певним правовим нормам, що призвело до підвищеного ризику будь-якої комерційної операції. Крім того, наявність платіжної кризи, значні обсяги бартерних операцій у розрахунках суб’єктів господарювання, створення великих бізнес-структур, значно звузили ринок для окремих банків і загострили умови, зокрема, для фінансового кредитування, що також вплинуло на підвищення ризику кредитної діяльності банків. Водночас можливість отримання кредитних коштів від комерційних банків обумовила активізацію різного роду злочинних елементів, особливо у сфері банківського шахрайства. В історії кредитної діяльності банків були випадки, коли майже 50 % позичальників, які прагнули отримати банківські кредити, мали на меті відповідні шахрайські задуми щодо посягання на кредитні кошти банків. За таких умов банки, які своєчасно не врахували зростання активності злочинних елементів, не вжили адекватних заходів захисту кредитних операцій, зазнали значних втрат. Тут слід акцентувати увагу, що сьогодні кредитна діяльність банків здійснюється в умовах досить високого ризику, який за рівнем небезпеки створює для банків майже екстремальні умови; відсутність у технологіях кредитних операцій та методиках кредитування суттєвих заходів захисту таких операцій, мінімізації ризиків їх проведення. Незважаючи на певний досвід банків і їх працівників у сфері кредитування, наявність у них відповідної нормативної бази, негативні показники від кредитної діяльності банків не зменшуються. У більшості випадків кредитні операції проводяться за шаблоном, із застосуванням тільки певних видів забезпечення, що в сьогоднішніх умовах не завжди гарантує успіх; недосконалість законодавчої бази для банківської діяльності взагалі і кредитної зокрема. Один із найактивніших і найризикованіших видів діяльності банків залишився без законодавчого регулювання. Існуюче Положення НБУ «Про кредитування» регламентує тільки діяльність банків з проведення кредитних операцій.

Діяльність же позичальників щодо отримання, використання, повернення банківських кредитів зокрема та інших кредитів взагалі, залишилася з правової точки зору не повністю врегульованою. Тому банки у багатьох випадках не мають законних підстав для обґрунтованого впливу на позичальників щодо ефективного використання та повернення ними банківських коштів, у результаті чого зазнають збитків; непрофесійні дії органів управління та персоналу банків щодо надання і, особливо, супроводження кредитів. Зусилля підрозділів установ банків не завжди сконцентровано в напрямку забезпечення безпеки кредитних операцій, а їхні дії не в повному обсязі бувають узгодженими й організованими. Посадові особи, залучені до кредитної діяльності, не завжди розуміють реальність загроз кредитним коштам під час проведення кредитних операцій, тому ефективність перевірки позичальників не завжди забезпечує об’єктивну картину їхніх можливостей, стану та діяльності; недобросовісна поведінка, а подекуди і кримінальний характер діяльності позичальників. Як показує практика роботи правоохоронних органів, певна частина комерційних підприємств створюється заздалегідь, маючи на меті протиправну, злочинну діяльність, спрямовану насамперед на отримання коштів нечесним шляхом, у тому числі і незаконне отримання або використання кредитних коштів. Слід зауважити, що у ринковій економіці завжди існує ризик вкладення коштів як у банків, так і у підприємств. Тому на їх повернення впливатиме не тільки кримінальний характер діяльності позичальників, а й професійні якості та досвід роботи працівників підприємств, банків, поведінка контрагентів і партнерів, кон’юнктура ринку, зміни в правовому полі тощо. Усе зазначене вказує на нагальну необхідність створювати певну систему заходів безпеки кредитних операцій банків. Водночас досвід показує, що якоїсь єдиної системи заходів безпеки кредитних операцій, яка була б притаманна всім банкам, в Україні не існує. Банки, використовуючи існуючу законодавчу і нормативну базу, виробляють свої заходи і з тією чи іншою ефективністю застосовують їх для захисту своєї кредитної діяльності. Слід звернути увагу, що комерційним банкам надається право самостійно аналізувати, вивчати діяльність потенційних позичальників, визначати їх кредитоспроможність, прогнозувати ризик неповернення кредиту і приймати рішення про надання або відмову у наданні кредиту. Як правило, заходи безпеки класифікуються за терміном розвитку кредитних взаємовідносин банків з їхніми клієнтами: підготовка до надання кредиту та його надання, кредитний моніторинг у ході кредитних операцій і робота щодо повернення кредитів. Особливо слід наголосити, що забезпечення безпеки кредитних операцій не є прерогативою чи завданням якогось одного підрозділу банку (наприклад, підрозділу безпеки), заходи безпеки реалізуються всіма підрозділами, залученими у таких операціях. Досвід показує, що у проведенні кредитних операцій беруть участь, як правило, такі підрозділи банків: кредитні, юридичні, маркетингові, банківських ризиків, безпеки, які є основними у забезпеченні заходів безпеки цих операцій.

Інші підрозділи (ресурсні, фінансово-економічні, бухгалтерського обліку та ін.) хоч і беруть участь у кредитній діяльності банків, але вона істотного впливу на розвиток кредитних операцій не створює. Ураховуючи, що етап підготовки і видачі кредиту є чи не головним у структурі кредитної операції, особлива увага звертається на визначення кредитоспроможності позичальника. Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальників згідно з Положенням НБУ «Про кредитування» можуть бути: забезпеченість власними коштами не менше як 50 % усіх видатків позичальника; репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни); оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги експорту); економічна кон’юнктура ринку (перспективи розвитку позичальника, наявність джерел коштів для капіталовкладення) тощо. Підрозділи безпеки при проведенні кредитних операцій, як правило, здійснюють інформаційно-аналітичне їх забезпечення. Враховуючи вищезазначені критерії, безпосередньо на етапі підготовки до видачі і при видачі кредиту підрозділи безпеки здійснюють інформаційно-аналітичне дослідження позичальника, змістом якого є формування характеристики позичальника та його діяльності. Така характеристика включає два розділи: загальний і спеціальний. Загальний розділ містить такі відомості про позичальника: дата заснування підприємства, його походження, код реєстрації, коли приступило до діяльності, вид продукції (послуг), ринок збуту, засновники та власники; форма власності, організаційно-правова форма; статутний капітал; юридична та фактична адреса; місце розташування підприємства (територія, окрема будівля, частина будівлі, поверх, кімната чи декілька кімнат, приватна квартира); номери службових, домашніх та мобільних телефонів керівників та основних менеджерів підприємства, його факси, телекси, адреси електронної пошти та в Інтернеті; керівники підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, посади), досвід роботи взагалі та на даному підприємстві зокрема, кваліфікація; хто приймає остаточні рішення на підприємстві; кількість працівників; основний вид діяльності; реалізація продукції (послуг) і канали збуту (обсяги реалізації, основні споживачі); система виробництва (основні комплектуючі, сировина, постачання, обладнання і технологія, робоча сила); структура підприємства, наявність дочірніх підприємств та підприємств, в яких позичальник є засновником, співзасновником або співвласником; основні партнери; нерухома власність підприємства (земельні ділянки, будівлі, обладнання, комунікації та ін.). Спеціальний розділ містить відомості про: наявність покровителів або осіб, заінтересованих у позитивному вирішенні питання з кредитом; участь підприємства в державних програмах, наявність пільгових умов для ведення своєї діяльності в рамках конкретних програм; наявність на підприємстві служби безпеки, хто її очолює; взаємовідносини з кримінальним світом, правоохоронними органами, органами податкової служби, місцевої влади, наявність фактів розгляду справ у судах як за позовами підприємства, так і за позовами до нього; плинність кадрів; фактичну наявність підприємства, його офісів, місце проживання керівників і окремих осіб менеджменту підприємства за вказаними адресами, факт виробничої діяльності підприємства; наявність у дочірніх підприємствах, підприємствах, де позичальник є засновником (співзасновником), власником (співвласником), підприємствах, з якими позичальник здійснює контрагентські або партнерські зв’язки родичів, близьких, друзів керівників позичальника, його засновників або власників, а також працівників банку; кредитну історію позичальника (користування кредитами яких банків, як і за яких умов повертав кредити, досвід роботи з позичковими коштами); повноваження керівників та керівних органів щодо отримання кредитів; особистість керівників, засновників та власників підприємства, крім тих, які входять до складу загальних відомостей (вік, посада, освіта, попередні місця роботи, сімейний стан, близьке оточення, житлові умови, наявність автотранспорту, корінні жителі чи іногородні або іноземці, якщо не корінні жителі, то на яких умовах проживають, спосіб життя, морально-етичні якості, вади і пристрасті, риси характеру: агресивність, авторитарність, імпульсивність, комунікабельність, ділова репутація.

Особливо важливим показником цього  масовсть протирежимного опору в рзних длянках  в найрзнорднших формах, що виплива з одностайного внутршнього наставлення народу. Розглядаючи загальн основи революцйно концепц визволення, треба ще заторкнути питання силового вдношення мж потенцялами визвольного  большевицького таборв. Це  власне те питання, яке в частини противникв большевизму, (як теж прагнуть його падння й нацонального 'визволення), виклика невру в можливсть й успшнсть протибольшевицько революц. Вони дивляться на снуючий стан  на цй пдстав оцнюють теж цлком песимстично потенцяльн можливост. Правда, больше-вицький режим диспону величезною готовою силою й засобами, як  в руках найбльшо тоталтарно держави. Зокрема вйськов й полцйн сили, цлий державний апарат та удержавнення всх галузв господарства в цлковитй диспозиц большевицького режиму та пд суворою всебчною контролею комунстично парт створюють враження неприступно твердин. Але концепця революц не розрахову на боротьбу ззовн проти тих сил, якими оруду большевицький режим

1. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

2. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

3. Основы менеджмента

4. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

5. Основы менеджмента

6. Шпаргалки по Основам менеджмента
7. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
8. Економічна безпека Росії

9. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

10. Економічное районуванне, його суть та значення

11. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

12. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

13. Історія соціально-економічної географії світу

14. Автоматизована обробка економічної інформації

15. Інформаційні ресурси економічної діяльності

16. Структура й оцінка економічної інформації

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Відбудова народного господарства

18. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

19. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

20. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

21. Контрольные работы по основам менеджмента

22. Методологические основы менеджмента
23. Организация - основа менеджмента
24. Основы менеджмента

25. Основы менеджмента

26. Основы менеджмента

27. Основы менеджмента

28. Основы менеджмента

29. Основы менеджмента

30. Основы менеджмента организации

31. Теоретические основы менеджмента и практический анализ системы управления на ЗАО "Сектор Т"

32. Основы менеджмента

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

33. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

34. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

35. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

36. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

37. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

38. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону
39. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
40. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

41. Баланси народного господарства і система національних рахунків

42. Економічна безпека підприємства

43. Економічна безпека України

44. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

45. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

46. Основні етапи еволюції економічної думки

47. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

48. Поняття економічної інформації, її види та властивості

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Семінарське заняття з економічної теорії

50. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

51. Предмет, функції і методи економічної теорії

52. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

53. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

54. Основы отраслевого менеджмента
55. Выработка конкурентоспособных стратегических решений на основе подходов к менеджменту
56. Народно-православный "большевизм" как основа социальной утопии в поэзии и мировоззрении Сергея Есенина

57. PR-менеджмент: технологические основы

58. Учебно-методический материал по курсу "Правовые основы и менеджмент земельного рынка"

59. Туриз як галузь світового господарства

60. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

61. Основи безпеки життєдіяльності

62. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

63. Північно-Кавказький економічний район Росії

64. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Основи інформаційної безпеки

66. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

67. Економічні та правові основи управління організацією

68. Основы производственного и инновационного менеджмента

69. Основы стратегического менеджмента

70. Основы финансового менеджмента
71. Разработка предложения по совершенствованию деятельности ОГУ "БелИФ" на основе технологий информационного менеджмента
72. Теоретические основы финансового менеджмента

73. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

74. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

75. Методологические основы построения систем обеспечения финансового менеджмента

76. Теоретические основы финансового менеджмента

77. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

78. Економіка галузі виробництва соків в Україні

79. Економічна і національна безпека України

80. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

81. Основи економіки підприємства

82. Основи економічних вчень

83. Основы финансового менеджмента

84. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

85. Штукатурные работы с основами охраны труда

86. Экологические основы устойчивости растений
87. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
88. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

89. Народное хозяйство Украины

90. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

91. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

92. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

93. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

94. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

95. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

96. Основы конституционного права Франции

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

97. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

98. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

99. Основы конституционного строя Великобритании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.