Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

РЕФЕРАТ Дана робота є випускною роботою бакалавра спеціальності «Менеджмент організацій» на тему «Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві». Область дослідження в дипломній роботі – Українське товариство глухих. Робота складається з двох розділів – теоретичного і аналітичного. Обсяг роботи – 69 сторінок основного тексту. Робота містить 17 таблиць і 5 малюнків. Для її написання було використано 22 літературних джерела, 1 електронний – Офіційний сайт українського товариства глухих та документація «Українського товариства глухих» м. Херсона. Метою роботи є дослідження методів аналізу використання персоналу на промисловому підприємстві та практичне їх застосування. Об’єктом дослідження в даній роботі є персонал Українського товариства глухих. Задачі роботи наступні: дослідити теоретичні аспекти аналізу персоналу підприємства; виявлення показників використання персоналу та їх практичний розрахунок; підбиття висновків на основі проведеного аналізу. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 . ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» 1.1Сутність та класифікація персоналу 1.2Аналіз підходів до оцінки використання персоналу підприємства 1.3Планування потреби підприємства у персоналі 1.4 Оцінка використання персоналу Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» 2.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ «Українське товариство глухих» 2.2 Аналіз ефективності використання персоналу 2.3 Аналіз соціальної захищеності робітників Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Достатня забезпеченість підприємств працівниками, що мають необхідні знання і навички, раціональне використання їх, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства персоналом та ефективності використання його залежать обсяг і вчасність виконання всіх робіт, ступінь використання устаткування, машин, механізмів і як результат – обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники. Робота менеджера – а особливо менеджера з персоналу – частково полягає у кваліфікованому аналізі використання персоналу на підприємстві. Якщо підприємство промислове, як у даній дипломній роботі, то ця робота досить насичена і об’ємна. Принаймні до обов’язків менеджера входить постановка задачі для економіста, який проводить аналіз, і прийняття рішень на основі готового аналізу. Для цього менеджер повинен самостійно визначити показники, за якими проводиться аналіз, а також вимоги до проведення аналізу (акценти на певних особливостях роботи підприємства, на певні показники ефективності використання персоналу тощо). Дана дипломна робота носить характер наукового дослідження на здобуття ступеню бакалавра за спеціальністю «Менеджмент організацій». Робота складається із двох основних частин: перша – теоретична, друга – практична. Теоретична частина має за мету характеристику теоретичних засад управління персоналом (окремий акцент здійснено на психологію управління персоналом, адже до обов’язків кваліфікованого менеджера входить розв’язання конфліктів, а також психологічна взаємодія з колективом з метою налагодження стосунків, підвищення мотивації роботи, ефективності та продуктивності праці), а також загальних засад аналізу використання персоналу підприємства.

Аналітична частина містить комплексний аналіз використання персоналу промислового підприємства відповідно до предметної області – «Українського товариства глухих». В розділі представлено основні ланки аналізу та продемонстровано зразок розрахунків за вихідними даними. Мета роботи полягає в дослідженні методів аналізу використання персоналу на промисловому підприємстві. Об’єктом дослідження є ТОВ «Українське товариство глухих» м.Херсона. Мета роботи визначає її задачі: Дослідження теоретичних методів аналізу використання персоналу на промисловому підприємстві. Практична реалізація аналізу використання персоналу на підприємстві-об’єкті дослідження. Підбиття підсумків роботи та висунення пропозицій щодо аналізу використання персоналу на промисловому підприємстві. Для написання роботи було використано кілька типів джерел (періодичні видання, підручники, наукові видання, офіційні Інтернет-сайти тощо), що забезпечує різноманітність аналізу та його об’єктивність в даній роботі. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» 1.1 Сутність та класифікація персоналу Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у таких параметрах макроекономічного характеру, як: чисельність активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. Трудові ресурси — це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та потенційні (ті, що мають бути залучені до певної праці у перспективному періоді) . Саме трудові ресурси, реальні та потенційні, є одним з головних об'єктів управління на рівні як макросистем (держава, регіон, галузь), так і мікросистеми (підприємство). Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни — персонал, кадри, трудовий колектив. Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності. Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на основі тимчасового трудового договору (контракту). Враховуючи те, що багато підприємств поза основною діяльністю виконують функції, які не відповідають головному їх призначенню, всі працівники підрозділяються на дві групи: персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності.

Зокрема, у промисловості до першої групи — промислово-виробничого персоналу — відносяться працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводоуправління, складів, охорони — тобто всі зайняті у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового персоналу входять працівники структур, які хоч і знаходяться на балансі підприємства, але не зв'язані безпосередньо з процесами промислового виробництва, а саме: житлово-комунального господарства, дитячих садків та ясел, амбулаторій, учбових закладів . Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхідний для розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників з вимірниками результатів виробничої діяльності (при визначенні продуктивності праці приймається, як правило, чисельність тільки промислово-виробничого персоналу). Разом з тим поширення процесів інтеграції промислових систем з банківськими, комерційними та іншими господарськими структурами вищезазначене групування персоналу стає все більше умовним. У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. Керівники — це працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів. До них відносяться директори (генеральні директори), начальники, завідуючі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік), а також заступники відповідно до посад, перелічених вище. Спеціалістами вважаються працівники, що займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами, зокрема — інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи. До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема — діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, стенографісти. Робітники безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей, а також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозкою пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до робітників відносяться двірники, прибиральниці, охоронці, кур'єри, гардеробники. В аналітичних цілях всіх робітників можна поділити на основних — тих, що безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, та допоміжних — тих, які виконують функції обслуговування основного виробництва. Поступово, з розвитком виробництва, його механізації та автоматизації межі між основними та допоміжними робітниками стираються, а роль останніх (зокрема наладчиків, механіків) зростає. Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його розподіл за професіями та спеціальностями. Професія — це вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок . Спеціальність — це більш або менш вузька різновидність трудової діяльності в межах професії .

Автори підручника так коментували цей захід: «Селяни бачили, що партія та уряд, долаючи труднощі, будували підприємства для виробництва тракторів та нових сільськогосподарських машин. Численні селянські делегації відвідували нові підприємства та будівельні майданчики, брали участь у робітничих зборах, і їх захопив робітничий ентузіазм. Повернувшись до своїх сіл, передові представники трудового селянства виступали ініціаторами колгоспного руху. Організовані робітники промислових підприємств взяли на себе шефство над сільськими місцевостями і послали численні робітничі бригади на село. Так було організовано та розпочато масовий рух за вступ до колгоспів, рух, що перетворився на масову колективізацію». Хоча цей спосіб трактування проблеми — просто гарна вигадка, міські емісари дійсно, як і в 1928–1929 рр., грали вирішальну роль. Одначе на цей раз акції задумали надати більш планомірного і постійного характеру, аніж це було під час попередніх наїздів на село. «Правда» писала з цього приводу, що уповноважених, яких партія посилала в 1928–1929 рр. на село з метою здійснення «соціального впливу», селяни називали «бродячими акторами»

1. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

2. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

3. Фінансова санація та банкрутство підприємств

4. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

5. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

6. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
7. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
8. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

9. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

10. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

13. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

14. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

16. Дослідження та розробки на підприємстві

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Основи управління персоналом підприємств

18. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

19. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

20. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

21. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

22. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
23. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
24. Формування власного капіталу підприємств

25. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

26. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

27. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

28. Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

29. Система маркетингового планування на підприємстві

30. Податок на прибуток підприємств

31. Суть комерційної діяльності на підприємстві

32. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Організація оплати праці на підприємстві

34. Реструктуризація підприємств

35. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

36. Правила поведінки на підприємстві

37. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

38. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
39. Кредитування підприємств
40. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

41. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

42. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

43. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

44. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

45. Доходи сільськогосподарських підприємств

46. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

47. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

48. Бухгалтерський облік на підприємстві

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

51. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

52. Облік собівартості продукції на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
56. Організація обліку на підприємстві

57. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

58. Організація управлінського обліку на підприємстві

59. Ревізійні комісії підприємств і організацій

60. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

61. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

62. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

63. Правове регулювання охорони та використання надр

64. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

66. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

67. Вторинна сировина та її використання в промисловості

68. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

69. Інтернаціоналізація підприємств

70. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
71. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
72. Організація збутової діяльності на підприємстві

73. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

74. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

75. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

76. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

77. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

78. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

79. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

80. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные

81. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

82. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

83. Персонал на підприємстві

84. Проблема управління прибутком на підприємстві

85. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

86. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
87. Управління інноваційним розвитком підприємств
88. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

89. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

90. Бізнес-планування на підприємстві

91. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

92. Виникнення та використання невербального спілкування

93. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

94. Надпровідність та її використання в техніці

95. Інноваційний розвиток готельних підприємств

96. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Грошові розрахунки підприємств

98. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

99. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

100. Методи фінансового планування на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.