Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: “ Обліку аудиту і фінансів” Контрольна роботаз предмету: “Облік і аудит” Перевірив: ст. викладачГ. І. ПоберезськаРозробив: 2002 План 1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів3 2. Складання аудиторського висновку14 Основні елементи аудиторського висновку14 Види аудиторських висновків15 Обмеження17 Модифікація18 Доповнення18 Форма складання аудиторського висновку19 Варіанти складання аудиторського висновку19 Використана література22 1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових.1 Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Проведення інвентаризації є обов'язковим: а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством; б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років; в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому - передачі справ); г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів); д) за приписом судово-слідчих органів; е) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ); є) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого входять ці підприємства; ж) у разі ліквідації підприємства. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів, а також за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади). У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках. У разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на які заявлені вказані претензії.

Основними завданнями інвентаризації є: а) виявлення фактичної наявності основних фондів, нема теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі; б) установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку; в) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються; г) перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів; д) перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів. У разі проведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні цінності підготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної комісії, в інших випадках - завчасно. Вони повинні бути згруповані, розсортировані та розкладені за назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному для підрахунку. Інвентаризація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться відповідно до Інструкції Міністерства фінансів України про порядок одержання, витрачання, обліку, зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, затвердженої 29 грудня 1992 року. Проведення інвентаризації у випадках, передбачених підпунктом «а» пункту 3 цієї Інструкції, та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється у порядку, встановленому Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. №158. Проведення інвентаризації в інших випадках та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється в порядку, наведеному в пункті 10 цієї Інструкції, з урахуванням таких особливостей. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах, розпорядчим документом їх керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі - керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, які очолюються керівником підприємства або його заступником. На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації у місцях збереження та виробництва розпорядчим документом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії у складі інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознавця, економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добре знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік.

Робочі інвентаризаційні комісії очолюються представником керівника підприємства, який призначив інвентаризацію. Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих матеріально відповідальних осіб одного й того ж працівника два роки підряд. Постійно діючі інвентаризаційні комісії: проводять профілактичну роботу по забезпеченню збереження цінностей, заслуховують на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів з цього питання; організовують проведення інвентаризацій і здійснюють інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій; здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та переробки в міжінвентаризаційний період. Основними завданнями перевірок і вибіркових інвентаризацій в міжінвентаризаційний період є здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку; перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх збереження; при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проводять за дорученням керівника підприємства повторні суцільні інвентаризації; розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування цінностей або інші порушення, і свої пропозиції щодо регулювання виявлених нестач та втрат від псування цінностей, заліку внаслідок пересортиці відображають у протоколі. В протоколі мають бути наведені відомості про причини і про осіб, винних у нестачах, втратах і лишках та про вжиті до них заходи. Робочі інвентаризаційні комісії: здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва; разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку; вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна; несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках; оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та лишків за пересортицею, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. Якщо матеріально відповідальні особи виявлять після інвентаризації помилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, комори, відділу, секції тощо) заявити про це інвентаризаційній комісії, яка після перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить виправлення помилок.

Изучение хронологии событий 11-го сентября дает дополнительные свидетельства, что не пожар стал причиной обрушения Башен-Близнецов. Сначала был нанесен удар по Северной Башне, в 8:45 утра. Самолет (или некий объект, не обязательно большой пассажирский лайнер) врезался в центр башни под прямым углом, немедленно после столкновения последовал сильнейший взрыв.  После этого в 9:03 утра был нанесен удар по Южной Башне, но тот, кто управлял самолетом не сумел осуществить столкновение под прямым углом, самолет врезался ближе к краю башни под острым углом, и в здание попало сравнительно небольшое количество горючего, основная его часть сгорела в огне мощного взрыва. Поскольку самолет и его горючее изначально двигались по общей траектории, после столкновения металлические обломки самолета ушли примерно в том же направлении, что и горючее. То есть, сквозь угол Южной Башни. Стальные колонны, несущие основную нагрузку, расположены по центру башни, т.е. большая часть обломков лайнера не могла врезаться в центральные колонны, которые следовательно, оказались в основном неповрежденными в результате столкновения

1. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

2. Облік основних засобів

3. Облік основних засобів

4. Облік основних засобів та руху грошових коштів

5. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

6. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
7. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях
8. Списание основных средств в результате хищения

9. Види аудиторських висновків

10. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

11. Контроль та ревізія використання основних засобів

12. Амортизація основних засобів

13. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

14. Основные понятия и результаты кибернетики

15. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

16. Аналіз виробничих основних засобів

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

17. Основні засоби підприємства

18. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации

19. Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия

20. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

21. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

22. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів
23. Облік операцій основних господарських процесів
24. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

25. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

26. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

27. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

28. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

29. Эффективность использования основных фондов предприятия и её влияние на финансовые результаты (на примере ОАО "Смоленская городская типография")

30. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

31. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

32. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

33. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

34. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

35. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

36. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

37. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

38. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике
39. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
40. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

41. Задачи, основные функции и система ОВД

42. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

43. Засоби захисту права власностi

44. Основные направления внешней политики республики Беларусь

45. Формирование советской культуры: основные направления

46. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

47. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

48. Конституция - основной закон государства

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

49. Основные права и свободы Российских граждан

50. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

51. Конституция, как Основной Закон РФ

52. ООН: история создания и основные направления деятельности

53. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

54. Налоговое право как основной институт финансового права
55. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи
56. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

57. Правовое государство - сущность и основные черты

58. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

59. Основные правовые системы современности

60. Основные правовые системы современного мира

61. Основные концепции правопонимания

62. Основные правовые семьи мира

63. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

64. Русский авангард. Основные направления и мастера

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

66. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

67. Книга как основное средство документной коммуникации

68. Основные праздники Великобритании и США

69. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

70. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета
71. Основные этапы жизни И.П. Павлова
72. Основные этапы создания государства на Украине

73. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

74. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

75. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

76. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

77. 17 век в России, основные факты

78. Основные положения консервативной модели общественного развития России

79. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

80. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Системный блок (основные компоненты)

82. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

83. Основные устройства компьютера

84. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

85. Пример программирония на Бейсике (результаты сессии 25 студентов, сдавших 5 экзаменов)

86. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS
87. Установка и основные характеристики Linux
88. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

89. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

90. Конспект по статистике (основные понятия)

91. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

92. Пищеварительный тракт и его основные функции

93. Основные методы обследования больного

94. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи

95. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

96. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

97. Основные направления работы органов внутренних дел

98. Основные количественные и качественные признаки преступности

99. Основной курс биологии 8 класс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.