Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Державний фінансовий контроль в Україні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ 1. Поняття державного фінансового контролю 1.1. Суть та функції державного фінансового контролю 1.2. Методи здійснення державного фінансового контролю 1.3. Організації та служби, які здійснюють державний фінансовий контроль 2. Правові основи державного фінансового контролю 3. Методи вдосконалення державного фінансового контролю 3.1. Методи вдосконалення проведення ревізії та перевірок органами, що здійснюють державний фінансовий контроль Висновки Список літератури Диплом: 84 с., 20 источников. Обьектом работы является государственный финансовый контроль. Цель работы – анализ системы государственного контроля в Украине. КОНТРОЛЬ, ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, УКРАИНА. Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх гли­бока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів пере­ходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це зумовлено його об'єктивною роллю в реалізації державної фінан­сової політики, його складністю і всеохоплюючим характером. Різними своїми сторонами фінансовий контроль так чи інакше чіпає інтереси практично кожного громадянина і всіх без ви­нятку юридичних осіб. Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управ­ління фінансами. Водночас він є необхідною умовою ефектив­ності управління фінансовими відносинами в цілому. Складність розуміння фінансового контрою зумовлена складністю самих фінансів. Так само, як фінанси є основою суспільної діяльності в будь-якій сфері і водночас відображають її матеріальну ре­зультативність, так і фінансовий контроль виступає в ролі сво­го роду лакмусового папірця, з допомогою якого зримо прояв­ляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи зі стадії їх формування, шо необхідно для початку здійснення діяльності в будь-якій сфері публічного життя, і завершуючи одержанням фінансових результатів цієї діяльності. Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними про­цесами зумовлюється його специфікою, що найяскравіше про­являється в контрольній функції самих фінансів. Об'єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону ви­робничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним. Водночас для того щоб з потенційно можливого фінансо­вий контроль дійсно став таким і на практиці, завжди необхід­но розрізняти базисні і надбудовні елементи фінансового кон­тролю. Якщо контрольна функція фінансів є властивістю са­мих фінансів і виступає базисом фінансово-контрольних правовідносин, то власне фінансовий контроль є діяльністю відповідних органів і організацій, що його здійснюють. 1. Поняття державного фінансового контролю 1.1. Суть та функції державного фінансового контролю Формально об'єктом фінансового контролю є фінансові показники діяльності, але оскільки вони або регламентують процес формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів, або відображають результативність їх кру­гообігу, фактичним об'єктом фінансового контролю є весь про­цес виробничо-господарської діяльності.

Саме цим й зумовлюється виключно велика роль фінансового контролю в системі управ­ління суспільними процесами. Необхідною умовою ефективності фінансового контролю є система бухгалтерського обліку, що забезпечує достовірність і повноту відображення руху вартісних показників підзвітної юридичної чи фізичної особи. Лише за такої умови результати фінансового контролю дають можливість для аналізу і об'єктив­ної оцінки динаміки фінансових показників і коректування процесу реалізації фінансової політики держави. Міра і глибина реалізації суспільством контрольної функції фінансів багато в чому залежить також від стану фінансової дисципліни в народному господарстві. Фінансова дисципліна — це одна із сторін законності. Вона виражає обов'язковий для всіх юридичних і фізичних осіб порядок ведення фінансового господарства, дотримання встановлених норм і правил, вико­нання фінансових зобов'язань. Вимоги фінансової дисципліни визначаються, з одного боку, загальними принципами організації фінансів, з іншого — спе­цифічними умовами функціонування фінансів в структурних підрозділах матеріального виробництва і невиробничої сфери. Фінансова дисципліна несумісна з відомчим чи місницьким підходом до виконання фінансових зобов'язань, не допускає протиставлення індивідуальних, групових та суспільних інте­ресів. В умовах нинішньої нашої дійсності особливо важко до­могтися цього. Україна в своєму поступальному розвитку прямує до рин­кової економіки і вже пройшла цим шляхом певний відрізок відстані. Рух України цим шляхом набув незворотнього харак­теру. І хоча відносинам в галузі державних фінансів України ще дуже властиві перехідні риси, проте за своєю суттю та ос­новним змістом вони уже набули, особливо із врахуванням тен­денцій та динаміки їх розвитку, класичних ринкових рис. За нинішніх умов основна увага в державному фінансовому контролі приділяється вчасності та повноті мобілізації коштів у державні фінансові ресурси, законності надходжень та видатків у всіх ланках державної фінансової системи, дотриманню пра­вил обліку і звітності. Державний фінансовий контроль охоп­лює не лише процес формування і виконання Державного бюд­жету, але й місцевих бюджетів, оскільки державою повинен здійснюватись контроль при: видачі регіональним і місцевим бюджетам дотацій (субсидій) і кредитів з Державному бюджету на фінансування їх поточних та капітальних видатків; санкцію-ванні випуску місцевих позик, гарантованих урядом; реалізації урядових програм. Повністю виходить за рамки державного фінансового кон­тролю фінансовий контроль, що здійснюється у сфері діяль­ності монополій і приватного підприємництва самими власни­ками фінансового капіталу чи його окремих складових. Тут здійснюється найефективніший і найбескомпромісніший фінан­совий контроль, оскільки від його повсюдності і принципо­вості безпосередньо залежить фінансова результативність діяль­ності самих власників капіталу. Кінцевою метою підприємниць­кої діяльності в будь-якій сфері є збагачення, тобто ніщо інше, як зростання первинного капіталу. На цьому рівні в структурі організації фінансового контро­лю в ринковій економіці має місце аналогія з внутрівідомчим фінансовим контролем, що діяв в країнах з адміністративно-командною системою управління при державній (загальнона­родній) формі власності.

Однак якщо в ефективності внутріві­домчого контролю в найбільшій мірі знову ж таки була зацікав­лена держава (узагальнений власник), то в ринковій економіці в ефективності внутрішнього, власного фінансового контролю зацікавлені безпосередньо самі власники капіталу. Самостійною ланкою фінансового контролю є в даний час також професійний фінансовий контроль — фінансовий конт­роль незалежних аудиторських служб. Він здійснюється у ви­падку і на умовах, передбачених законом, а також на замовлен­ня власника фінансових ресурсів на умовах платності за надан­ня послуг методом вільного вибору аудитора. Аудиторська перевірка спрямована на оцінку достовірності фінансової звітності, глибокий професійний економічний аналіз фінансо­вої діяльності, оцінку фінансової надійності фірми, підприєм­ства, банку, страхової організації чи іншої юридичної особи. що перевіряється, та підготовку відповідного заключення. Ауди­тор і аудиторська фірма несуть не тільки моральну, але й юри­дичну відповідальність за якість наданих ними послуг. В контрольно-ревізійній роботі за адміністративно-коман­дної системи управління фінансовий контроль за діяльністю підприємств був спрямований, насамперед, на перевірку вико­нання планів нагромаджень і платежів в бюджет, виявленню прихованих внутрішніх резервів, контроль за збереженням ефективністю використання державних коштів, дотриманню нормативних показників і фінансової дисципліни. Таким чином, фінансовий контроль — це цілеспрямовані діяльність законодавчих і виконавчих органів публічної влади і не державних організацій, спрямована на забезпечення законності фінансової дисципліни і раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованим грошових фондів держави з метою найефективнішого соціальне економічного розвитку усіх суб'єктів фінансових правовідносин Фінансовий контроль характерний усім фінансово-правовим інститутам. Тому поряд із загальними фінансово-правовими нормами, що регулюють організацію і порядок здійсненні фінансового контролю в цілому, є норми, що враховують його специфіку в окремих фінансово-правових інститутах. Основний зміст фінансового контролю у відносинах, що регулюються фінансовим правом, можна звести до наступного: — перевірки виконання юридичними і фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування; — перевірки правильності використання державними і му­ніципальними підприємствами, установами і організаціями гро­шових ресурсів, що перебувають у їх господарському віданні чи оперативному управлінні; — перевірки дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів підприєм­ствами, установами і організаціями на рахунках в кредитних установах; . — виявлення внутрішніх резервів виробництва — можливо­стей підвищення продуктивності праці, рентабельності, еко­номії грошових і матеріальних ресурсів і т.д.; — попередження і усунення виявлених порушень фінансо­вої дисципліни. У випадку їх виявлення у встановленому дер­жавою порядку притягаються до відповідальності організації, посадові особи і громадяни, забезпечується відшкодування ма­теріальної шкоди державі, організаціям, громадянам.

Влтку й восени 1917 р. московськ парт боролися  билися за мперську владу. Фактично  не було, уряд був безсилий. Московськ солдати розбгалися по домвках, армя розвалювалася. В Укран було накше. Вс укранськ парт обдналися  створили укранську державну владу Укранську Центральну Раду (УЦР). · накази охоче виконували вс укранц. Отже, Московщина була розднана  безсила, а Украна обднана  сильнша, бо мала понад 100 тисяч воякв у зукранзованих полках, як сам, без наказу згори створилися  рвалися до бою з Московщиною. В мперському вйську було понад 4 мльйони укранцв. Спираючись на вже зукранзован полки, укранський уряд мав можливсть змоблзувати 23-мльйонне вйсько, бо вс вйськов  селянськ ззди 1917 р. домагалися цього вд УЦР; вимагали повиганяти з Украни всх москвинв  поставити укранське вйсько на московсько-укранському кордон. Вимагали негайно проголосити державну незалежнсть Украни. Вихована на москволюбних деях М. Драгоманова укранська нтелгенця (соцалстична  несоцалстична) цього якраз НЕ хотла, прагнула протилежного. · провдник у свой сповд пзнше писав: «Ми, укранськ демократи, були щиро  безоглядно закохан в московську демократю

1. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

2. Організація фінансового контролю в Україні

3. Фінансовий контроль державних коштів

4. Державній бюджет України

5. Фінансовий контроль

6. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
7. Державний ощадний банк України
8. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

9. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

10. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

11. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

12. Правові засади фінансового контролю

13. Фінансова система України

14. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

15. Фунціонування Державного казначейства в Україні

16. Державне кредитування В Україні

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

17. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

18. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

19. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

20. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

21. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

22. Державний контроль
23. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
24. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

25. Проблеми функціонування фінансових бірж України

26. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

27. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

28. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

29. Фінансова звітність в Україні

30. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

31. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

32. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

34. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

35. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

36. Державний лад України в роки Другої світової війни

37. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

38. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
39. Державний лад України при НЕП
40. Запорізька Січ - зародок української державності

41. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

42. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

43. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

44. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

45. Державна агенція промоції культури України

46. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

47. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

48. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

49. Концепції української державності

50. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

51. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

52. Державно-церковні відносини в період незалежної України

53. Автоматизована система Державного казначейства України

54. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні
55. Державне регулювання грошового обороту України
56. Державний бюджет України

57. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

58. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

59. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

60. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

61. Фінансове право в Україні

62. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

63. Фінансовий ринок (фондовий) України

64. Фінансово-господарський контроль

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

65. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

66. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

67. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

68. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

69. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

70. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
71. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
72. Приборы химической разведки и химического контроля

73. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Финансовый контроль

76. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

77. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

78. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

79. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

80. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

82. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

83. Громадянство України

84. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

85. Организация бюджетного контроля

86. Налоговый контроль, его сущность и значение
87. Налоговый контроль
88. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

89. Технические средства таможенного контроля

90. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

91. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

92. Финансовый контроль

93. Финансовый контроль: формы, методы, органы

94. Организация бюджетного контроля

95. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль

96. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

98. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

99. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.