Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Исполнитель: студентка группы ЕС-03-1 Цылиакус А.Е. Руководитель: к. е. н., доц. Корнилова О.Н. Дніпропетровський національний університет 2007 Дипломная робота: 102 с., 17 рис., 23 табл., 37 источников, 3 приложения. Объект исследования: малые предприятия Днепропетровской области. Цель работы: определение и оценка состояний малых предприятий Днепропетровской области и выявление факторов влияния на их развитие. Полученные выводы и их новизна: Определение отличий состояний малых предприятий в развитых странах и в Днепропетровской области, объяснение причин различий, оценка степени влияния факторов на количество малых предприятий в Днепропетровской области с помощью регрессионной модели. Результаты исследований могут быть использованы в сфере государственного управления. Ключевые слова: МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯНИЯ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, НАЁМНЫЕ РАБОЧИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ. RESUME syliakus A. he Eco omic a d s a is ic a alysis of he developme of small e erprises of D iprope rovsk regio he gradua io research work of he four h-year s ude . – D.: D U, 2007. – 102 p. he gradua io research work of he four h-year s ude is deali g wi h heore ical a d prac ical aspec s of he eco omic me hods of s udyi g small e erprises. he exis i g s age of small e erprise developme i D iprope rovsk regio is i poi of view, he impac of fac ors which i flue ce he umber of small e erprises i D iprope rovsk regio has bee i ves iga ed i his work. he pri cipal direc io s of he improveme of he s age of small e erprises developme i D iprope rovsk regio have bee developed by he s ude e gaged o degree hesis. Вступ Ринкове середовище постійно впливає на суспільство через функціонування соціально – орієнтованого господарства. Постійно перед суб’єктами ринку як загального поняття стоять проблеми раціонального використання наявних ресурсів. Як засвідчує практика, з цими задачами краще впорюються підприємці. Підприємництво – самостійне організаційно - господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети. Досвід розвинутих країн говорить про вагомий внесок в економіку сектору малого підприємництва. Суб’єкти малого бізнесу значною мірою впливають на зайнятість, на обсяги ВНП та є основним середовищем впровадження інновацій. Виходячи з цього, в ринкових умовах господарювання актуальності набувають питання, пов’язані з пошуком шляхів та підходів до забезпечення ефективного розвитку малого підприємництва. Тому важливо усвідомити природу малого підприємництва, особливості формування середи його діяльності та функціонування, способи стимулювання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва. Малий бізнес – самостійне організаційно - правове та господарське новаторство власників малих підприємств власним коштом і на власний ризик на основі оперативнішого управління, швидшої адаптації до постійно змінюваних потреб споживачів, реалізації власних ідей для привласнення підприємницького доходу і реалізації рис підприємця.

Сектор малого бізнесу в Україні ще знаходиться у початковому стані свого розвитку. Про це говорить його незначний вклад у зайнятість та частка в загальних обсягах реалізації продукції, товарів та послуг. Господарський комплекс Дніпропетровської області має промисловий та торговий характер. Найбільша кількість підприємств з діяльністю у цих сферах функціонує в області. У масштабах Дніпропетровської області вплив малих підприємств на її економічний розвиток у великій мірі визначається цими особливостями підприємництва. З огляду на це метою даної роботи є аналіз сектору малого бізнесу в Дніпропетровській області, визначення особливостей функціонування, порівняння показників діяльності малих підприємств області з показниками в масштабах України. Для досягнення означеної мети роботи були поставлені та вирішені такі завдання: розкриття сутності поняття «мале підприємство»; з’ясування можливих наслідків діяльності малих підприємств для економіки; аналіз стану розвитку малих підприємств в Україні та Дніпропетровській області порівняно з розвинутими країнами; визначення причини недостатнього розвитку малих підприємств Дніпропетровської області порівняно з показниками цього сектора в розвинутих країнах; аналіз розвитку сектору малого бізнесу Дніпропетровської області за напрямами діяльності; обґрунтування степені впливу підібраних факторів впливу на кількість малих підприємств у Дніпропетровській області шляхом побудови регресійної моделі; розробка порад щодо напрямів політики державного управління розвитком малих підприємств. Зважаючи на поставлену мету темою даної роботи є „Економіко-статистичний аналіз розвитку малих підприємств Дніпропетровської області”. Об’єктом дослідження є процес розвитку сукупності малих підприємств Дніпропетровської області. Предмет дослідження – теоретичне обґрунтування поняття «мале підприємство», методичні підходи, методи, інструменти та науково-практичні рекомендації з аналізу сектору малого підприємництва. У роботі застосовуються такі методи і прийоми: прийоми теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту й уточнення наукових понять, пов’язаних із сектором малого бізнесу; економіко-статистичний аналіз – для вивчення, порівняння емпіричних даних, аналізу динаміки, структури й ефективності діяльності малих підприємств; регресійний метод – для обґрунтованого добіру факторів впливу на кількість малих підприємств; аналіз, синтез, системний і ситуаційний підходи – для дослідження суті розвитку малих підприємств і підходів до прийняття управлінських рішень щодо їх стимулювання. Законодавчою базою даної роботи слугують Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 та Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997. Джерела первинної інформації - статистичні збірники «Малі підприємства Дніпропетровської області у 2005 році», «Діяльність малих підприємств України», «Економічна активність населення України 2005», «Статистичний щорічник України за 2000 р.», «Промисловість Дніпропетровської області» (2005 рік), «Соціальні індикатори рівня життя населення України у 2005 році».

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку посилань. Перший розділ - теоретична частина, в якій зазначено сутність та значення малих підприємств і підходи до віднесення підприємств до групи малих за країнами світу. Другий розділ - методологічна частина, містить інформацію про методи які використовуються при економіко-статистичному аналізі показників діяльності малих підприємств Дніпропетровської області, таких, як зайнятість, середній рівень заробітної плати, обсяги реалізованої продукції та валових капітальних інвестицій, витрати на інновації, структура операційних витрат та активів і пасивів. Третій розділ - розрахункова частина, складається з побудови регресійної моделі для визначення факторів впливу на кількість малих підприємств Дніпропетровської області. В ній проводиться обґрунтування вибору цих факторів, проведення їх аналізу та характеристика ступеня впливу через побудову регресійної моделі. 20.06.07 (время 19:59) Привет! Меня зовут Александра. Завтра защищаю эту работу. Расчеты сделаны в Excel и в SPSS. Все простенькое. Кидаю работу в сеть, т.к. по правилам, ее надо сдавать на кафедру в печатном и электронном виде. Мне последний пункт не нравиться. Так что, пользуйтесь на здоровье. По работе: рецензия на 5. Теорию делала долго. Начинала собирать материал еще с зимы. Модели накроптала за последнюю неделю. А пункты 2.1 и 2.2 делала в свинячий голос вчера ночью. Ссылки на литературу все абсолютно «живые». Нужны файлы с расчетами в Excel по работе – пишите мне на Alex syl@ukr. e . Пришлю. Всем удачи! 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 1.1 Теоретичне визначення малого підприємництва та зв’язаних з ним понять Основою функціонування народного господарства країни, а значить і економіки в цілому, є підприємництво. Воно являє собою самостійне організаційно – господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети. Підприємництво функціонує шляхом ведення бізнесу, що є підприємницькою, комерційною чи будь – якою іншою діяльністю, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку. Таким чином, основною ланкою народного господарства, яка забезпечує виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює науково – дослідну і комерційну діяльність з метою привласнення доходу (прибутку), є підприємство. Для здійснення стимулюючої політики держава розмежує підприємства на малі, середні та великі. Малому підприємству притаманні такі ознаки, як незначна кількість працівників, невеликі обсяги здебільшого ризикової діяльності (виробничої, торговельної, наукової та ін.) та обсяги виробництва, власник якого самостійно приймає управлінські рішення з метою привласнення прибутку. Малим бізнесом називається самостійне організаційно – правове та господарське новаторство власників малих підприємств власним коштом і на власний ризик на основі оперативнішого управління, швидшої адаптації до постійно змінюваних потреб споживачів, реалізації власних ідей для привласнення підприємницького доходу і реалізації рис підприємця.

Эта информация необходима для принятия руководством управленческих решений, для планирования деятельности организации или органа власти. На малых предприятиях такой работой обычно занимается либо главный бухгалтер, либо непосредственно сам руководитель. На крупных предприятиях, в которых разветвлена собственная региональная структура или имеется большая численность работающих, обработкой и анализом статистической информации занимаются целые отделы или управления. К такой работе привлекаются специалисты в сфере статистики, математики, бухгалтерского учета и экономического анализа, менеджеры и технологи. Подобная команда, вооруженная современными средствами вычислительной техники, опираясь на методологию, предлагаемую теорией статистики, и применяя современные методики анализа, помогает строить эффективные стратегии развития бизнеса, а также эффективно формировать деятельность органов государственной власти. Управлять сложными социальными и экономическими системами, не обладая полной, достоверной и оперативной статистической информацией, невозможно

1. Статистический анализ деятельности предприятия

2. Технико-экономический анализ деятельности предприятия. Ответы на вопросы

3. Анализ деятельности предприятия

4. Анализ деятельности предприятия

5. Финансовый анализ деятельности предприятия инвестиционно–строительной сферы

6. Анализ деятельности предприятия
7. Финансовый анализ деятельности предприятия
8. Экономический анализ деятельности предприятия общественного питания

9. Анализ деятельности предприятия розничной торговли УКП ТЦ "Потсдам"

10. Маркетинговый анализ деятельности предприятия на примере ОАО "Дальсвязь"

11. Анализ деятельности предприятия сферы услуг

12. Анализ деятельности предприятия "Вуд-Майзер Индустриес Ист"

13. Финансовый анализ деятельности предприятия

14. Финансовый анализ деятельности предприятия

15. Анализ деятельности предприятия

16. Анализ деятельности предприятия

Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры

17. Анализ деятельности предприятия

18. Анализ деятельности предприятия на примере ООО "Аврора-принт"

19. Анализ деятельности предприятия ООО "Торговая компания "Диал-С"

20. Анализ деятельности предприятия по производству железобетонных изделий

21. Анализ деятельности предприятия СК "Проектные технологии" города Екатеринбурга

22. Методика комплексного анализа деятельности предприятия
23. Технико-экономический анализ деятельности предприятия (фирмы)
24. Экономический анализ деятельности предприятия

25. Экономический анализ деятельности предприятия

26. Анализ деятельности, выявление проблем и перспектив развития муниципального музейно-выставочного центра г. Зеленогорска

27. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

28. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических расчетов

29. Статистические методы анализа финансовых результатов деятельности предприятий

30. Экономический анализ деятельности агропромышленных предприятий

31. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за IV квартал 2001 года

32. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Карьера"

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"

34. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

35. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО ТД "Металлопрокат")

36. Расчет и анализ аналитических коэффициентов финансовой деятельности предприятия

37. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия /металлургия/

38. Расчет и анализ аналитических коэффициентов финансовой деятельности предприятия
39. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"
40. Дифференцированный анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия в условиях освоения рыночных отношений

41. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

42. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

43. Планирование, организация и анализ хозяйственной деятельности предприятия

44. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

45. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

46. Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

47. Содержание и анализ финансовых результатов деятельности предприятия

48. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия( на примере ОАО Мясокомбинат «Пятигорский»)

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

49. Показатели рентабельности и сфера их применения в финансовом анализе и планировании деятельности предприятия

50. Планирование и анализ инвестиционной деятельности предприятия

51. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

52. Анализ экспортной деятельности предприятий лесного комплекса Сибири

53. Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия

54. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
55. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
56. Анализ управления инновационной деятельностью предприятия (на примере ОАО «Гродномебель»)

57. Анализ затрат предприятия на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

58. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

59. УУчет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия на примере ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

60. Финансовый анализ на предприятиях малого бизнеса как основа повышения эффективности деятельности на примере ОАО "Электромашина"

61. Бухгалтерский учет и анализ экономической деятельности предприятия

62. Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия

63. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

64. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ГУП "Комбинат строительных материалов

66. Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия

67. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

68. Анализ экономической деятельности предприятия

69. Анализ постановления Министерства экономики Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке применения цен и тарифов" от 10.09.2008 г. № 183

70. Анализ маркетинговой деятельности предприятия
71. Анализ финансовой деятельности предприятия
72. Анализ влияния внешней среды на деятельность предприятия

73. Анализ процесса управления организацией на примере деятельности предприятия ООО "Морозко"

74. Анализ управленческой деятельности предприятия

75. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ЗАО "СНХРС"

76. Оценка и анализ производственной деятельности предприятия

77. Анализ производственной деятельности предприятия ООО "Коралл"

78. Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия

79. Анализ и оценка предпринимательской деятельности предприятия ООО "Оберон"

80. Анализ и пути совершенствования деятельности предприятия

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия ООО "Май"

82. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

83. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Корпорация Уралшина"

84. Анализ финансовых коэффициентов деятельности предприятия

85. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ОАО "Аквия"

86. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ООО "СМР"
87. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
88. Сущность и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

89. Финансовый анализ деятельности условного предприятия

90. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

91. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ГУП "Норильское авиапредприятие"

92. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОАО "Камышенский молочный завод"

93. Анализ финансовой деятельности предприятия

94. Методика анализа финансовой деятельности предприятия как элемент антикризисной диагностики

95. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия на примере ОАО "Белметалл"

96. Анализ деятельности малого предприятия

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

98. Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия

99. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия (на примере ОАО "Московский завод "Сапфир")

100. Анализ и планирование хозяйственной деятельности предприяти ООО"ВИСТрейд"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.