Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Постановка задачі оптимального стохастичного керування

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Загальні положенняПозначатимемо – простір станів, , . Можливі керування є множиною припустимих керувань , яка у свою чергу є підмножиною простору керувань : , . Послідовність керуючих функцій , , записана у вигляді (1), називається стратегією керування. Задача оптимального керування системою (1) полягає в пошуку такої послідовності функцій керування , що мінімізує цільовий функціонал системи за кроків. Ця послідовність називається оптимальною стратегією керування. Визначення. Якщо кількість кроків, на яких досліджується поведінка системи, є скінченною, то задача називається задачею зі скінченним горизонтом рішення. Якщо ж ми розв’язуємо задачу на нескінченному часовому інтервалі (), то горизонт рішення є нескінченним. Задача оптимального стохастичного керування з дискретним часом випливає із детермінованої задачі, якщо система функціонує за умов випадкових збурень . У цьому випадку функція (1), що визначає стан системи на кожному наступному кроці, залежить від поточного стану , керування і випадкових збурень : , .(2) Збурення є елементами деякого ймовірнісного простору (де – простір збурень, – -алгебра підмножин з ) і має розподіл . 2 Критерії якості Розглянемо спочатку критерії якості, які найчастіше використовуються в детермінованих дискретних задачах керування, а потім перейдемо до стохастичного випадку. Якщо на кожному кроці функціонування системи задана функція , що визначає витрати за один крок керування, то критерій якості руху матиме вигляд .(3)Величина , що називається коефіцієнтом дисконтування, визначає внесок витрат за всі попередні кроки на кожному поточному кроці. Найчастіше критерій (3) використовується в тих випадках, коли необхідно розв’язувати задачі, пов'язані з витратами деяких видів ресурсів. Саме цей функціонал ми будемо використовувати надалі. Крім критерію (3) розглядаються також критерії, які мінімізують горизонт системи і є аналогом часу руху для неперервних систем. У цьому випадку цільовий функціонал матиме вигляд . Також часто в дискретних задачах керування використовуються термінальні функціонали якості або , де – заданий стан системи, – кінцевий стан системи. Оскільки в задачі оптимального стохастичного керування збурення випадкові, то може бути тільки апріорна інформація про них, наприклад, у вигляді функції розподілу, відомої повністю або частково. У цьому випадку якість процесу керування оцінюється за допомогою формули ,яка дорівнює математичному сподіванню функції . 3 Види функцій керування стохастичною системою Задача детермінованого керування відрізняється від свого стохастичного аналога тим, що в першій відсутні неконтрольовані фактори , і еволюція системи однозначно визначається обраним керуванням . Отже, у задачі детермінованого керування для кожного початкового стану можна заздалегідь вибрати послідовність оптимальних керувань , , , , застосування яких дає оптимальне значення функціонала . Для стохастичної системи в загальному випадку цього зробити не можна, оскільки система переходить зі стану в стан не тільки під дією керування ; на неї на кожному кроці також впливають випадкові величини .

Очевидно, що, по-перше, ці величини можуть так змінити траєкторію системи, що обране раніше за оптимальне керування в момент його застосування вже таким не буде, і, по-друге, інформація, одержувана на кожному кроці про впливи , що мали місце, може бути додатково використана для поліпшення якості керування (рис. 1). Рисунок 1 – Еволюція стохастичної системи ( – заданий стан) Отже, для розв’язання задач оптимального стохастичного керування доцільно використовувати стратегії , у яких – функція минулих станів системи. У цьому випадку схема визначення оптимального керування на кожному кроці наступна. Якщо – початковий стан системи, то за перше керування вибирається функція . Якщо мали місце стани , , і були задані керування , , , то керування на -му кроці вибирається як функція , ( для всіх ). Отже, для вибору керування використовується вся інформація, що є в наявності. Описана стратегія керування є позиційною, оскільки керування визначається залежно від реалізованих позицій (станів) системи, на відміну від програмного керування, коли послідовність керувань визначається заздалегідь, до початку процесу керування, і є функцією часу. Розглянемо окремі випадки. Якщо , , то керування називається стаціонарним керуванням. Такі стратегії найпростіші, оскільки є одним і тим же вектором для всіх моментів часу. Керування , , називається марковською позиційною стратегією (стратегією, кожний елемент якої залежить тільки від поточного стану системи). Керування , , називається напівмарковською позиційною стратегією (стратегією, кожний елемент якої залежить тільки від поточного і початкового станів системи). Марковські та напівмарковські позиційні стратегії використовуються найчастіше. Зрозуміло, що в загальному випадку кінцевий стан системи , згідно з формулою (2) , , залежить від початкового стану , керувань і збурень . Щоб переконатися в цьому, досить виразити в (2) через , потім через і т.д. Якщо ці перетворення можливо провести, то одержимо співвідношення . Це означає, що різним реалізаціям випадкового збурення для одного початкового стану відповідатимуть різні оптимальні стратегії керування . 4 Формальна постановка задачі оптимального стохастичного керуванняРозглянемо систему (2) із цільовим функціоналом (3). Надалі, якщо інше не обговорено спеціально, будемо вважати, що оптимальні керування на кожному кроці позиційні: , і , . За таких умов задача оптимального стохастичного керування полягає в пошуку оптимальної послідовності функцій керування , (тобто стратегії керування), що мінімізує сумарні витрати за увесь час функціонування системи. Формальна постановка задачі оптимального стохастичного керування зі скінченним горизонтом у дискретному випадку має вигляд: ,(4) . (5)Розв’язання задачі оптимального стохастичного керування з нескінченним горизонтом полягає в пошуку послідовності керувань , які мінімізують сумарні витрати. Формальна постановка задачі оптимального стохастичного керування з нескінченним горизонтом у дискретному випадку має вигляд: ,(6) .(7) Далі під час розв’язання задач оптимального керування вважатимемо, що границя у (6) існує для всіх і .

Будемо розглядати задачі (4) – (5) і (6) – (7) у стаціонарному випадку, тобто припускатимемо, що простори станів і керувань і , обмеження керування , функція і витрати не змінюються при переході від кожного кроку до наступного. Якщо ж це не так, то задача є нестаціонарною. Нестаціонарна задача може бути зведена до стаціонарної за допомогою спеціальних методів, тому далі мова йтиме тільки про стаціонарні задачі. Зупинимося детальніше на позначеннях, зроблених вище. Визначення. Функція називається функцією витрат за кроків при стратегії в задачі зі скінченним горизонтом . Аналогом цієї величини для задачі з нескінченним горизонтом є функція – функція витрат при стратегії . Для фіксованого стану позначимо через і оптимальні витрати в цих задачах, тобто , . Якщо останні співвідношення вірні для всіх , то функція називається оптимальною функцією витрат за кроків, а – оптимальною функцією витрат. Стратегія називається оптимальною при горизонті в стані , якщо , і оптимальною в стані , якщо . Стратегія називається оптимальною при горизонті , якщо . Це означає, що стратегія доставляє оптимальне значення цільовому функціоналу при всіх . Аналогічно, стратегія називається оптимальною, якщо .(8) Стратегія називається рівномірно оптимальною при горизонті , якщо стратегія оптимальна при горизонті для всіх . Отже, якщо стратегія рівномірно оптимальна при горизонті , то вона також оптимальна при горизонті . Зворотне твердження в загальному випадку невірно. Стратегія називається стаціонарною стратегією, якщо . Якщо у цьому випадку значення цільового функціонала в задачі оптимального стохастичного керування з нескінченним горизонтом отримано з використанням стаціонарної стратегії , то результат позначають . Отже, стаціонарна стратегія у задачі з нескінченним горизонтом оптимальна, якщо . Тут – оптимальне значення цільового функціонала задачі. Розв’язання будь-якої задачі оптимального стохастичного керування здійснюється за шість етапів: 1. Змістовна постановка задачі. 2. Побудова моделі об'єкта керування, що включає вибір векторів станів і керувань, просторів станів і керувань, вектора і простору випадкових збурень; побудову функції витрат, що визначається метою керування. 3. Формальна постановка задачі. 4. Вибір і обґрунтування методу розв’язання задачі. Обчислення оптимальної стратегії керування одним з методів. 6. Аналіз отриманих результатів. 5 Алгоритм розв’язання задачі оптимального стохастичного керування Процедура пошуку оптимальних позиційних стратегій є досить складною задачею. Одним з головних питань, вирішення якого дозволяє у значній мірі полегшити цю процедуру, є наступне: чи можна обмежитися пошуком оптимальних стратегій у класі стаціонарних або марковских стратегій? Якщо це можливо, то структура керування значно спрощується, і, крім того, зменшується об'єм оброблюваної інформації: не потрібно запам'ятовувати керування , , , попередні стани , , і діставати залежність поточного керування від усіх цих величин. У цьому випадку для розв’язання дискретних задач оптимального керування зі скінченним горизонтом найчастіше використовується алгоритм, заснований на методі динамічного програмування, запропонованого Беллманом.

Проявление конструктивных, гностических, организационных и коммуникативных умений. 4. Педагогическая техника (речь, жесты, установление контакта с аудиторией, форма и структура предъявления информации, техника применения средств обучения, умение рассредоточить внимание на всю аудиторию, внимание к отвечающему, умение выслушать и т. д.). 5. Научная организация педагогического труда. 6. Выбор оптимальных форм, методов, средств обучения и характера руководства учебной работой обучающихся на каждом этапе учебного занятия. 7. Педагогический такт. Умение владеть собой, своим настроением. 8. Умение осуществлять перестройку своей деятельности. Импровизация. 9. Творческое отношение к деятельности. Творческое использование опыта преподавателей. Собственные педагогические находки. 10. Использование в педагогической деятельности личностных качеств и возможностей. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. III. Организация учебной деятельности обучаемых: 1. Четкая формулировка цели, постановка задач и доведение их до обучаемых. 2

1. Постановка задачі оптимального керування

2. Постановка задачи по учету основных средств (ИСТЭ)

3. Методы руководства: постановка задач и контроль их выполнения

4. Постановка задачи маркетингового исследования

5. Реализация на ЭВМ решения задачи оптимальной политики замены оборудования

6. Метод потенциалов для решения транспортной задачи в матричной форме. Задача оптимального распределения ресурсов
7. Постановка и разработка алгоритма решения задачи Учёт основных средств
8. Оптимизация отбора оптимальных признаков на основе приме-нения методов моделирования эволюции для задачи распозна-вания текста

9. Задачи синтеза оптимальных систем управления

10. Записать задачу двойственную к данной, решить одну из пары задач и отыскать оптимальное решение второй

11. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

12. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

13. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

14. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

15. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

16. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

17. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

18. Основания постановки граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий

19. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

20. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

21. Решение задач по курсу "семейное право"

22. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права
23. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)
24. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

25. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

26. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

27. Постановка лабораторной работы по теории графов

28. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

29. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

30. Решение математических задач в среде Excel

31. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

32. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

33. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

34. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

35. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

36. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

37. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

38. Решение задач - методы спуска
39. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии
40. Задача коммивояжера

41. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

42. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

43. Решение задач линейного программирования

44. Транспортная задача

45. Транспортные сети. Задача о максимальном потоке в сети

46. Решение задач линейной оптимизации симплекс – методом

47. Теория графов. Задача коммивояжера

48. Некоторые подходы к задачам распознавания и их приложениям

Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Три знаменитые классические задачи древности

50. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач

51. Решение задач на построение сечений в многогранниках методом следов

52. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

53. Задача по травматологии с решением

54. Реаниматология и ее задачи
55. Три задачи по криминалистике
56. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

57. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

58. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

59. Комплексные задачи по физике

60. Задачи и принципы лечебного питания

61. Трибология. Основные задачи дисциплины

62. Оптимальный раскрой промышленных материалов

63. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

64. Предмет и задачи психологии

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

66. Предмет и задачи психологии как науки

67. Постановка лабораторной работы по курсу волоконнооптические системы связи

68. Примеры задач оптимизации, связанных с фундаментальными понятиями теории связи

69. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

70. Предмет и задачи курса социологии
71. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы
72. Плоская задача теории упругости

73. Задача о фотоне

74. Обеспечить оптимальные условия труда инженера-программиста, расчет освещенности, расчет вентиляции

75. Врачебный контроль, его цели и задачи

76. В.Б. Кирьянов "Задача равновесия"

77. Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения средств

78. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

79. Задачи по финансам

80. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Рынок и его задачи. Маркетинг

82. Оптимальный поиск переносного компьютера (ноутбука) на рынке

83. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

84. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

85. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

86. Задачи и функции самоменеджмента
87. Ф.Ф. Сидоренко. Логика (пособие с задачами и упражнениями)
88. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)

89. Задачи по экономике

90. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

91. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

92. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

93. Задача анализа поведения потребителя

94. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

95. Риск в задачах линейного программирования

96. Решение творческих задач методом блочных альтернативных сетей: объектно-ориентированные представления

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

97. Безработица в России и задачи Государственной службы занятости

98. Формулы для решения задач по экономике предприятия

99. Очередные задачи советской власти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.