Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ДИПЛОМНА РОБОТА тема: «ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: БЮДЖЕТНА ТА РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ» Вступ Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що важлива роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків. Предмет досліджень дипломної роботи: податок з доходів фізичних осіб. Об’єкт досліджень роботи: податкові відносини, що виникають в процесі регулювання податків з доходів фізичних осіб, основні тенденцій розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні. Мета досліджень роботи: дослідження впливу законодавчих норм на рівень податків з фізичних осіб, виявлення основних закономірностей механізмів стягнення податків, аналіз шляхів удосконалення механізму нарахування та сплати податків. Задачі досліджень роботи: аналіз становлення та розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у 1994–2008 роках; аналіз сучасної системи оподаткування фізичних осіб в Україні та порівняння її з аналогами в розвинутих ринкових країнах світу; дослідження організації адміністрування податку з доходів фізичних осіб на рівні районної державної податкової інспекції; аналіз структури надходження податку з доходів фізичних осіб у розрізі основних видів оподатковуємих доходів; аналіз впливу законодавчих норм нового Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб» (діє з 01.01.2004 року) на рівень податкового навантаження на доходи населення та рівень наповнення місцевих бюджетів у 2005–2007 роках; Інформаційне забезпечення: статистичні дані доходної частини місцевих бюджетів по Київській області та ДПІ у Яготинському районі Київської області за 2005–2007 роки. Методологічне забезпечення: структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці. Питання теорії і практики податкових відносин, зокрема системи прямого оподаткування фізичних осіб, знайшли своє відображення у працях українських та зарубіжних вчених: В. Андрущенко, О. Василик, А. 

Гальчинський, П. Гензель, А. Гропеллі, А. Даниленка, О. Данілов, Т. Єфіменко, В. Загорський, В. Зимовець, А. Ісаєв, Дж. Кейнс, А. Крисоватий, І. Кулішер, Ф. Лассаль, А. Лаффер, І. Лукінов, І. Луніна, К. Макконел, В. Мельник, П. Мельник, Ф. Меньков, Н. Мікеладзе, М. Мітіліно, В. Найдьонов, Є. Нікбахт, С. Огородник, І. Озеров, В. Опарін, А. Пігу, А. Поддєрьогін, Г. П’ятаченко, Д. Рікардо, Д. Робінсон, П. Самуельсон, А. Соколовська, М. Сивульський, А. Сміт, М. Соболев, А. Соколов, В. Степаненко, А. Столерю, В. Суторміна, Л. Тарангул, Л. Шаблиста, В. Федосов, Н. Фліссак, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер, С. Юргелевич, С. Юрій, Л. Яснопольський та ін. При написанні дипломної роботи були використані як сучасні наукові роботи загального характеру – Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. «Податкова система», Олійник О.В., Філон І.В. «Податкова система», Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. «Податкова система», Золотько І.А. «Податкова система», Соколовська А.М. «Податкова система держави: теорія і практика становлення», в монографіях яких досліджуються методологічні основи становлення податкової системи, історична еволюція оподаткування у взаємозв'язку з еволюцією державного устрою, форм правління, зміною основ економічного життя, закономірності функціонування та розвитку податкових систем у промислово розвинутих країнах, особливості становлення податкових систем постсоціалістичних країн, так і більш спеціалізовані видання Державного Університету Податкової служби України (м.Ірпень), а саме: учбові посібники Мельника П.В. «Розвиток податкової системи в перехідній економіці», Азарова М.Я. «Податкове законодавство України «в яких дається загальна характеристика механізму реформування прямого податку з доходів фізичних осіб, внесені пропозиції щодо удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з урахуванням досвіду США, де він є основним бюджетоутворюючим податком. Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні доцільності реформування податку з доходів фізичних осіб в Податковому Кодексі України в наступних напрямках: Стратегічним напрямом у формуванні державної політики прямого оподаткування фізичних осіб повинно стати забезпечення переходу від переважно фіскальних до регулюючих і стимулюючих функцій податків. Реалізація такого напряму спроможна забезпечити зниження рівня тіньової економічної діяльності, що в кінцевій формі створює можливості для розширення бази оподаткування. Реформування системи прямого оподаткування в напрямах посилення регулюючих і стимулюючих функцій прямих податків повинно здійснюватись в контексті зменшення податкового навантаження на економіку, удосконалення способів адміністрування податків, оптимізації структури податків, усунення причин зростання податкової заборгованості. Для посилення впливу регулюючих і стимулюючих функцій прямого оподаткування на забезпечення сталого розвитку національної економіки необхідно: відмінити збори в Пенсійний та соціальні фонди нарахуванням на фонд заробітної плати (37 – 40%), замінивши їх перерозподілом суми податку з доходів фізичних осіб (13 -15%); для компенсації відміни зборів нарахування з підприємств в Пенсійний та соціальний фонди запровадити законодавчий рівень мінімальної заробітної плати в 5 разів вище, ніж запроваджена на 2008 рік, що практично виведе рівень заробітної плати в Україні на європейський рівень та дозволить утримувати Пенсійний та соціальні фонди за рахунок власне працюючих; перейти від податку з доходів фізичних осіб до оподаткування доходів сім’ї; забезпечити достовірний облік нерухомості та ввести податок на майно фізичних осіб, виходячи із його ринкової вартості, а не тільки податок з повторних продаж нерухомості на протязі року; Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Повний обсяг роботи – сторінок комп’ютерного тексту. Основний текст –  сторінок, містить  таблиць і  рисунків, додатків на сторінках. Список літератури включає найменувань. 1. Теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб 1.1 Сутність регулюючої та стимулюючої функцій податку з доходів фізичних осіб Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях. Їх дві – «фіскальна» й «економічна» . Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Податки, як особлива сфера виробничих відносин, є своєрідною економічною категорією. Податки виражають реально існуючі грошові відносини, які проявляються під час використання частини національного доходу на загальнодержавні потреби. Сутність податків полягає в обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів. Особливістю податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави . Оскільки податки мають ознаки фінансових відносин (перерозподіл коштів та формування фондів), можна розрізнити такі основні функції податків як категорії фінансів : 1. Фіскальна – основне призначення полягає в мобілізації та накопиченні коштів в державних фондах. 2. Розподільча (соціальна) – одним із призначень податків є розподіл суспільних доходів з боку більш сплатоспроможних верств населення та суб’єктів господарювання на користь малозабезпечених; за рахунок виробничих галузей національної економіки на користь суб’єктів невиробничої сфери тощо. Завдяки цій функції підтримується соціальна рівновага та забезпечується відносна рівномірність доходів різних верств громадян. 3. Регулююча функція – податки як інструмент примусового вилучення частини доходів суспільства здатні суттєво впливати на стан національної економіки. Позитивний вплив дозволяє говорити про стимулюючу роль податків, негативний – про дестимулюючу роль оподаткування. 4. Контрольна функція – допоміжна функція, яка полягає в контролі за допомогою податків за джерелами і обсягами доходів суспільства та напрямками їх використання. Характер і цілі податкової системи визначає податкова політика, яка являє собою цілеспрямовану діяльність держави у сфері встановлення і справляння податків. Вона має бути сформована таким чином, щоб, з одного боку, забезпечувати виконання базової функції податків – фіскальної (наповнення бюджету фінансовими ресурсами, необхідними для виконання державою її функцій), а з іншого – сприяти реалізації регулюючої функції податків із метою посилення впливу податкового механізму на процеси відтворення. При введенні податки наділяються певними функціями або призначенням. Кожний податок виконує передусім фіскальну функцію, тобто забезпечує надходження коштів до бюджету. Однак таке спрощене усвідомлення ролі податків не має достатніх підстав, бо запровадження будь-якого податку потребує чіткого визначення об'єкта та суб'єкта оподаткування, строків сплати, переліку пільг, що надаються при оподаткуванні тощо.

При составлении проектов бюджетов финансовые органы должны располагать, как минимум, следующими сведениями: Pдействующее на момент начала разработки проекта бюджета налоговое законодательство; Pнормативы отчислений от собственных и регулирующих доходов бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; Pпредполагаемый объем финансовой помощи, предоставляемый из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; Pвиды и объем расходов, передаваемые с одного уровня бюджетной системы РФ на другой; Pнормативы финансовых затрат на предоставление государственных или муниципальных услуг; Pнормативы минимальной бюджетной обеспеченности. Важная роль при составлении проектов бюджетов принадлежит прогнозу социально-экономического развития территории. В России в соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» прогнозы социально-экономического развития разрабатываются на долго-, средне и краткосрочную перспективу. Прогноз социально-экономического развития на долгосрочную перспективу разрабатывается, как правило, на 10 и более лет

1. Податок з доходів фізичних осіб

2. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

3. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

4. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

5. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

6. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
7. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")
8. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

9. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

10. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

11. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

12. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения и ее совершенствование

13. Виробництво та його роль в житті суспільства

14. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

15. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

16. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

18. Проблемы разграничения доходов между бюджетами разных уровней в системе бюджетного федерализма

19. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

20. Местные бюджеты, бюджетный федерализм. Доходы и расходы местного бюджета, их экономическое содержание

21. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

22. Доходи та витрати комерційного банку
23. Роль та вміст води в організмі
24. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

25. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

26. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

27. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

28. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

29. Поняття та особливості бюджетного контролю

30. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

31. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

32. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

33. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

34. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

35. Роль та місце жінки у общині

36. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

37. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

38. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
39. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії
40. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

41. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

42. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

43. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

44. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

45. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

46. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

47. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

48. Економічна та торгово-політична роль митного збору

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

50. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

51. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

52. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

53. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

54. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні
55. Соціальні ролі та особистість
56. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

57. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

58. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів

59. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

60. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

61. Бюджетное прогнозирование и планирование: сущность, методы и роль в организации бюджетного процесса

62. Неналоговые доходы бюджета и их роль в формировании бюджета

63. Особенности налогообложения доходов бюджетных и общественных организаций

64. Планування доходів та витрат в комерційному банку

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

66. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ

67. Федеральный бюджет и его роль в регулировании доходов нижестоящих бюджетов

68. Фінансова політика та бюджетний процес

69. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

70. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні
71. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
72. Роль политики доходов и трансфертных операций в жизни государства

73. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

74. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

75. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

76. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

77. Роль конкуренции в экосистемах

78. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

79. Роль материнского генома в развитии потомка

80. Полная история танков мира

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Роль рек в освоении и заселении Сибири

82. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

83. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

84. Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ

85. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

86. Бюджетный дефицит
87. Бюджетный дефицит
88. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

89. Государственное регулирование доходов населения на Украине

90. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

91. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

92. Организация бюджетного процесса

93. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

94. Регулирование бюджетного дефицита

95. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

96. Расходы бюджетной системы на социальные цели

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

98. Цивільний та арбітражний процес

99. Нова економична политика та ии законодавче оформлення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.