Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМІСТВступ 1. Теоретичне питання. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку 1.1 Предмет бухгалтерського обліку 1.2 Об’єкти бухгалтерського обліку 1.3 Метод бухгалтерського обліку 1.4 Законодавче забезпечення бухгалтерського обліку в Україні 2. Практичне завдання 2.1 Завдання 2.2 Рішення 2.2.1 Баланс підприємства на початок звітного періоду 2.2.2 Кореспонденції рахунків по господарським операціям підприємства в журналі реєстрації господарських операцій 2.2.3 Бухгалтерські рахунки у вигляді Т-моделі 2.2.4 Оборотна відомість по синтетичним рахункам за звітний період 2.2.5 Баланс підприємства на кінець звітного періоду Висновки Список використаних джерел Додаток. Баланс форма № 1 ВСТУП Бухгалтерський облік є основним видом господарського обліку. Згідно зі статтєю 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» «бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірення, регістрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень» . Важливі особливості бухгалтерського обліку полягають в тому, що він перш за все вартісний, суцільний і безперервний, документально обґрунтований, використовує властиві йому способи опрацювання інформації. Згідно з частиною 8 статті 19 Господарського кодексу України «всі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством» . За даними офіційного сайту Державного комітету статистики України кількість суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 1 січня 2009 року становила 1228888, а на 1 квітня 2009 року – вже 1235183 . Всі учасники ринкової економіки є також користувачами бухгалтерської інформації. Ціль курсової роботи – вивчення основ організації та ведення бухгалтерського обліку, набуття навичок використання бухгалтерського обліку, користування планом рахунків, складання балансу підприємства на початок і кінець звітного періоду, складання кореспонденції рахунків, бухгалтерських рахунків у вигляді Т-моделі, складання оборотно-сальдової відомості по синтетичних рахунках. 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТИ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Предмет бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є певною галуззю практичної суспільної діяльності та самостійною прикладною економічною наукою. Він накопичує, групує і систематизує факти господарської діяльності, є інформаційною базою управління підприємством. Згідно з визначенням бухгалтерського обліку його предметом є діяльність підприємства. Предметом обліку є не самі об’єкти, а інформація про них, необхідна для управління.

Предмет обліку – це факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процес придбання, виробництва та збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, результати діяльності підприємства, формування інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів. Конкретизація поняття «діяльність підприємства» допомагає розкрити зміст предмету бухгалтерського обліку. Для реалізації поставлених завдань кожен суб’єкт господарювання (підприємство, організація, установа) має у своєму розпорядженні наявні засоби праці і предмети праці. З метою контролю за їх наявністю і рухом засоби праці і предмети праці знаходять своє відображення у бухгалтерському обліку. За допомогою обліку одержують кількісні показники про наявність і рух матеріальних цінностей, грошей, трудових ресурсів та інше, а також одержують якісні показники результативності здійснення господарських процесів.Отже, господарські засоби, якими володіє підприємство, є складовою частиною предмету бухгалтерського обліку. Всі господарські засоби господарюючого суб’єкта мають різні джерела їх утворення. Одні господарські засоби були внесені засновниками при створенні підприємства, інші були придбані за рахунок власних коштів або позик банків та інших фінансово-кредитних установ. Облік внесків засновників, боргових зобовязань перед кредиторами теж знаходять відображення в бухгалтерському обліку. Виходячи з цього, джерела утворення господарських засобів теж є складовою частиною предмету бухгалтерського обліку. Діяльність будь-якого підприємства повязана з виконанням ряду господарських операцій. Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів, зобов’язань та власному капіталі підприємства . Господарські операції можуть бути спрямовані на забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, виробництво продукції і надання послуг, реалізацію на ринку готової продукції і послуг. Вони також відображаються у бухгалтерському обліку. Таким чином, одна зі складових частин предмету бухгалтерського обліку – господарський процес, який є частиною кругообігу господарських засобів. При визначенні предмета бухгалтерського обліку необхідно враховувати, що в обліку відображають господарські факти, які одержали грошову оцінку. Якщо об’єкт неможливо оцінити, то його не можна розглядати як предмет бухгалтерського обліку. Тому під предметом обліку слід розуміти наявність та рух господарських засобів і джерел їх утворення, господарські процеси та результати діяльності, відображені за допомогою грошової оцінки . Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і використанням, джерела формування та їх цільове призначення, господарські процеси, що відбуваються на підприємстві , відображені за допомогою грошової оцінки. 1.2. Об’єкти бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих елементів, складових, які називають об’єктами. Це господарський факт-процес або факт-явище, для якого виконуються умови: факт вже здійснився; змістовна характеристика його задовольняє або продуктивний, або правовий аспект господарювання, або одно­часно обидва; факт має вартісне (грошове) вираження.

Якщо господарський факт-явище або факт-процес не може бути розглянутий одночасно щодо всіх цих ознак, то він не є об’єктом бухгалтерського обліку. Відповідно до визначення предмету бухгалтерського обліку, його об’єкти за економічним змістом та призначенням можна об'єднати в три групи: господарські засоби (майно), джерела утворення господарських засобів, господарські процеси. Господарські засоби – майно – це необоротні й оборотні засоби, що належать підприємству, розмір яких відображають у бухгалтерському балансі. Оскільки майно відображають в активі балансу, то прийнято майно називати активами. Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому . Активи поділяються за багатьма класифікаційними ознаками, основні з яких наступні: за формами функціонування; за характером участі у процесі обороту; за ступенем ліквідності . За формами функціонування господарські активи поділяють на нематеріальні, матеріальні, фінансові активи. Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований . Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за групами: права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо); права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо); незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). Нематеріальні активи переносять свою вартість на витрати виробництва протягом строку їх функціонування шляхом нарахування амортизації за встановленими нормами. Матеріальні активи – це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму. До групи матеріальних активів підприємства включають основні засоби, незавершене будівництво, запаси. Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) . Вартість основних засобів зменшується поступово з їх фізичним і моральним зношуванням.

Это тождественно тому, что я хочу вступить в отношения с Миром через "здесь". И не теряя Мир, я вижу его Лик через наши с ним отношения, через эту его манифестацию. И где бы я ни находился, я могу (если умею и хочу) вступить в отношения с Миром, через его манифестацию в том месте, где нахожусь я (там находится мое). Подсказка: нужно вступить в актуальные отношения через индивидуальность (в частности, начнем с этого) с "тем, что здесь". Т.е. деревья, кусты, трава, цветы, ландшафт, озеро должны перестать быть просто геометрическими препятствиями или непрепятствиями и объектами. Не вообще, а вот эти цветы, трава, деревья, озеро, камыш должны перестать быть типовыми объектами, пустыми формами для присутствующих здесь. Думать о том, что это не пустое бессмысленно, думанье предполагает дистанцию с самим предметом. Только МКС (Метод качественных структур, см. 11, 14, 20, 21, 22) снимает эту дистанцию. Следовательно, нужно осознать, что на базе моего биологического тела, уже осуществляются актуальные отношения с биосредой Мира, представленной здесь (через его биологическую манифестацию)

1. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

2. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

3. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

5. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

6. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
7. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
8. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

12. Основи організації бухгалтерського обліку

13. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

14. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

15. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

16. Українська школа бухгалтерського обліку

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

17. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

18. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

19. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

20. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

21. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

22. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа
23. Об экспериментальном методе в психологии
24. Уильям Джемс о предмете философии, ее методе и отношении к науке и религии

25. Предмет, задачи и методы теории перевода

26. Організація обліку грошових коштів

27. Основи побудови обліку праці та її оплати

28. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти

29. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

30. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

31. Бухгалтерський облік

32. Бухгалтерський облік

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

34. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

35. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

36. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

37. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

38. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
39. Організація обліку
40. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

41. Організація обліку власного капіталу підприємства України

42. Організація обліку запасів на підприємствах

43. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

44. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

45. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

46. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

47. Організація складського обліку запасів в установах

48. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

50. Організація управлінського обліку на підприємстві

51. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

52. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

53. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

54. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
55. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
56. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

57. Аналіз обліку витрат виробництва

58. Обєкти екологічних правовідносин

59. Цінні папери як об’єкти цивільного права

60. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

61. Автоматизована система обліку праці та зарплати

62. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

63. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

64. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

65. Складові та об’єкти логістики

66. Патологическая анатомия: введение в предмет, общие аспекты, методы исследования в патологии

67. Предмет, задачи и методы возрастной физиологии

68. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

69. Предмет, объекты и методы политической психологии, соотношение теории и практики

70. Уильям Джемс о предмете философии, ее методе и отношении к науке и религии
71. Організація обліку грошових коштів в касі
72. Об’єкти права природокористування

73. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

74. Предмет и метод гражданского права

75. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

76. Экология. Предмет и методы

77. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

78. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

79. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

80. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

81. Економічна теорія предмет і методи вивчення

82. Практикум по предмету Математические методы и модели

83. Предмет, метод и задачи статистики

84. Предмет, метод и методология истории политических и правовых учений

85. Предмет и метод науки истории государства и права

86. Предмет и метод ГП
87. Предмет и методы психологии
88. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

89. Предмет и метод трудового права

90. Предмет и метод экономической теории

91. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

92. Предмет и метод экономической теории

93. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

94. Изменение предмета и метода экономики в истории

95. Предмет и метод арбитражного права

96. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

97. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

98. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

99. Исправление ошибок в учетных регистрах. Предмет и метод бухгалтерского учета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.