Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

НацIональна академія наук України Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського Цикалова Вікторія Миколаївна УДК 547.963.1 Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія 02.00.10 - біоорганічна хімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі органічної і біологічної хімії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти та науки України. Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор ЗЕМЛЯКОВ Олександр Євгенович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, професор кафедри органічної і біологічної хімії Офіційні опоненти:доктор хімічних наук, професор ЯРМОЛЮК Сергій Миколайович, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу комбінаторної хімії кандидат хімічних наук, доцент ІЩЕНКО Валентина Василівна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри органічної хімії Захист відбудеться « 22 » травня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 у Фiзико-хiмiчному інституті iм. О.В. Богатського НАН України за адресою: 65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України. Автореферат розісланий « 11 » квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Л.О. Литвинова Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Похідні -ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну (мурамоїлдипептид, MDP) мають широкий діапазон імуномоделюючої дії. З декількох сотень синтезованих модифікацій мурамоїлдипептиду дотепер чотири препарати дозволено до медичного застосування і ще декілька знаходяться на завершенні клінічних випробувань. До високоактивних похідних MDP належать багато ліпофільних модифікацій мурамоїлдипептиду, зокрема, e-октадециламід MDP-L-лізину (ромуртид) і фосфатидилетаноламід MDP-L-аланіну (МТР-РЕ), які використовують як лікарські засоби для лікування вторинних імунодефіцитів і ряду пухлин. Співробітниками кафедри органічної і біологічної хімії ТНУ було запропоновано використовувати O-глікозидування MDP для зміни гідрофільно-ліпофільних властивостей. При цьому глікозидний спосіб модифікації дозволяє виключити стадії постановки і видалення тимчасового захисту аномерного гідроксилу, що робить синтез коротшим і економічним; а також закріплює конфігурацію у С1 і, отже, у водних розчинах не утворюється аномерна суміш, яка характерна для мурамоїлдипептидів з вільним глікозидним гідроксилом. В результаті проведених досліджень було встановлено, що в-глікозиди мурамоїлдипептиду, аглікони яких додають глікопептидам амфіфільні властивості, мають порівняну імуностимулюючу дію в різних тестах i vi ro та i vivo, що перевищує дію самого мурамоїлдипептиду і відповідних a-аномерів. Також було встановлено, що на результати досліджень імуностимулюючої дії ліпоглікопептидів в тестах i vi ro, значно впливає низька розчинність цих сполук у воді і схильність їх до агрегації.

Тому вплив ліпофільних мурамоїлдипептидів на імунну систему коректніше оцінювати i vivo, наприклад, в тесті стимуляції антибактеріальної резистентності у мишей з внутрішньочеревинним введенням як збудника, так і глікопептиду. Хоча окремі раніше отриманні ліпофільні глікозиди MDP, наприклад, в-гексадецил-, в-холестерил- або в-(адамантил-1-метил)-глікозиди MDP, показали високий імуностимулюючий ефект в деяких тест-системах, але систематичного вивчення цієї групи глікопептидів не було проведено. Тому направлений синтез ліпоглікопептидів, вивчення їх імуностимулюючої дії і встановлення взаємозв'язків між структурою глікозидів MDP та їх біологічною активністю є актуальним науковим завданням. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова робота виконувалась відповідно до координаційних планів Міністерства освіти і науки України в рамках кафедральних досліджень за програмою «Вивчення будови і біологічних властивостей вуглеводів і вуглеводовмісних сполук і біополімерів» (№ Держ. реєстрації 0101U005083 - 2001-2005 рр., 0106U003974 - 2006-2010 рр.). Частина досліджень виконана в рамках проекту Ф7/376-2001 «Створення нових імуномодуляторів, що володіють захисною дією проти вірусу імунодефіциту людини і опортуністичних інфекцій» Державного фонду фундаментальних досліджень (№ Держ. реєстрації 0101U005981 - 2003-2005 рр.). Мета і завдання дослідження. Метою роботи є синтез нових ліпофільних О- і S-глікозидів -ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну з різною структурою агліконів і конфігурацією глікозидного зв'язку, а також встановлення впливу структури глікозидів MDP і їх ліпофільності на протективну антиінфекційну активність. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити ряд завдань: здійснити синтез двох груп нових ліпофільних О-в-глікозидів MDP з первинними і симетричними вторинними аліфатичними агліконами; синтезувати нові ліпофільні О-в-глікозиди MDP з агліконами аліциклічної, арилаліфатичної і алкілароматичної будови; отримати нові ліпофільні О-a-глікозиди MDP з агліконами аліфатичної і аліциклічної будови, ізомерні відповідним в-глікозидам; розробити схему і провести синтези нових S-в-арилглікозидів MDP; вивчити протективну дію синтезованих сполук при поразці мишей грампозитивними і грамнегативними бактеріями, а також вірусом грипу. Об'єкт дослідження - O- і S-глікозиди -ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну. Предмет дослідження - реакції глюкозамідування спиртів, фенолів і тіофенолів; розробка методик синтезу ліпоглікопептидів; скринінг біологічної активності отриманих сполук. Методи дослідження - органічний синтез, тонкошарова хроматографія, 1Н ЯМР спектроскопія (одновимірна, двовимірні COSY и OESY), біологічні випробування i vivo. Наукова новизна. Здійснено синтез нових ліпофільних в-алкілглікозидів MDP з різною довжиною вуглецевого ланцюга. Запропоновано новий тип ліпофільних похідних мурамоїлдипептиду - діалкілметилглікозиди MDP. Отримано ряд глікопептидів цього типу, що відрізняються ліпофільністю. Синтезовано алкілфенільні і арилетильні глікозиди мурамоїлдипептиду: в-п-толіл-, в-п-трет-бутилфеніл- і в-п-ди-трет-бутилфеніл-, в-2,2-дифенілетил- і в-2-п-біфенілетил-MDP.

Отримані в-глікозиди мурамоїлдипептиду з агліконами, що містять аліциклічни компоненти: в-2-(адамантил-1)етил-, в-циклододецил- і 4-трет-бутилциклогексил-MDP. Здійснено синтез нових ліпофільних б-глікозидів мурамоїлдипептиду: a-додецил-, a-(ундецил-6) - і a-циклододецил-MDP. Вперше здійснено синтез в-арилтіоглікозидів MDP. Встановлено, що на відміну від глікозидів MDP, які мають переважно амфіфільні властивості, у ліпофільних глікозидів MDP з різною конфігурацією аномерного центру не спостерігається достовірних відмінностей в стимуляції протективної дії проти бактерійних інфекцій. Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи можуть знайти застосування в синтезі вуглеводів і вуглеводовмісних комплексів. Відпрацьовано методики синтезу глікозидів -ацетилглюкозаміну з агліконами різноманітної будови. Виявлені ліпофільні глікозиди MDP, які стимулюють стійкість мишей до поразки грампозитивними і грамнегативними бактеріями. Встановлено, що в-децил-MDP має протективний ефект відносно заражених грипом мишей. Особистий внесок дисертанта. Особистий внесок автора в роботи, які виконані в співавторстві, полягає у виконанні синтетичного експерименту, аналізу і трактуванні отриманих результатів, формулюванні висновків. Співавторами робіт є Земляков О.Є., Чирва В.Я., Цикалов В.В.(визначення напряму дослідження, вибір об'єктів синтезу, керівництво експериментом і участь в узагальненні результатів). Дослідження біологічної активності проводили спільно з Малигіною В.Ю., Кацевим А.М., Криворутченко Ю.Л. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського), Мулик Є.Л., Кузовлевим Ф.М., Калюжиним О.В. (Інститут морфології людини РАМН, м. Москва), Киселевським М.В. (НДІ експериментальної діагностики і терапії пухлин Російського онкологічного наукового центру ім. М.М. Блохіна РАМН, м. Москва). 1Н ЯМР дослідження виконані спільно з к.х.н., с.н.с. Пироженко В.В. (Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ), експерименти COSY і OESY - спільно з д.х.н., с.н.с. Туровим O.В. і д.х.н., проф. Брусиловцем А.I. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи були представлені на XX і XXI Українських конференціях з органічної хімії (Одеса, 2004 р., Чернігів, 2007 р.); на Міжнародному симпозіумі “Adva ced scie ce i orga ic chemis ry” (Судак, 2006 р.); на XVIII Менделєєвському з'їзді з загальної і прикладної хімії (Москва, 2007); а також на науково-практичних семінарах Координаційної ради відділення хімії НАН України з проблеми «Наукові основи створення лікарських засобів» (Гурзуф, 2003-2005 рр.) і професорсько-викладацьких наукових конференціях ТНУ (2003-2006 рр.). Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей і тези 4 доповідей. Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, обговорення результатів, експериментальної частини, висновків і списку цитованої літератури (165 найменувань). Робота викладена на 148 стор. і включає 24 рисунка, 13 таблиць і 8 схем. Зміст роботи Стартовими сполуками в синтезі глікозидів MDP 9a-i,k-s, 16b,f,l, 23r,s (рис.

Все це заімпонувало деяким українським ученим і літераторам, тож, за прикладом проф. Кирила Студинського, вони почали загощувати до большевицького консула Лапчинського, – як тоді глумливо говорено, – „на ікру”. Оті „ікроїди” стали головними пропаґаторами совєтофільства і серед українського студентства. З їх допомогою пливла в Західню Україну белетристична й політична література, видавана українською мовою в УССР. „Ікроїдні” критики вихвалювали цю літературу як небувалий осяг вільного розвитку української культури у „вільній українській радянській республіці”. Багатьом західнім українцям імпонував уже самий напис на книжках „Державне Видавництво України”. Вслід за наддніпрянськими науковцями, літераторами й політичними діячами, що виїхали до УССР, туди почали виїжджати теж; галицькі вчені й літератори, як от проф. Степан Рудницький, проф. М. Лозинський, проф. М. Чайківський, д-р Антін Рудницький, Антін Крушельницький та інші. Тому не дивно, що большевицька пропаґанда здобула собі поважні впливи також серед студентів українського тайного університету у Львові

1. Настої та відвари з сировини, що містить глікозиди

2. Антиінфляційна державна політика

3. Синтез речи

4. Анализ и синтез одноконтурной системы автоматического регулирования

5. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

6. Синтез САУ
7. Синтез ЖК
8. Синтез частотно-избирательного фильтра

9. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

10. "Государство" Платона Том 3, гл. 8

11. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

12. Химический синтез белков в промышленности

13. Производство синтетического аммиака при среднем давлении. Расчёт колонны синтеза

14. Получение синтетических красителей реакцией азосочетания на примере синтеза 3-окси-4-карбоксиазобензола

15. Дендримеры. Синтез и свойства

16. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и структура истории

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Музыка в синтезе древнерусских искусств

18. Герои. Но "анти"

19. Грендель — диалектика образа: синтез философии и поэзии (к вопросу о проблематике романа Д. Гарднера «Грендель»)

20. Численные методы анализа и синтеза периодических сигналов

21. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 2

22. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$
23. Судьба термоядерного синтеза
24. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды

25. Катализаторы синтеза метанола

26. Об алгоритмах самоорганизации в задаче синтеза информационных технологий обработки сигналов

27. Методологические подходы к построению и объяснению истории психологии: перспективы содержательного синтеза.

28. Синтез содержательных и формализованных описаний в дидактике физики

29. Синтез логической ячейки ТТЛШ

30. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

31. Синтез частотно-избирательного фильтра

32. Лицо "Анти Хреста"

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Синтез управляющего автомата модели LEGO транспортной тележки и моделирование ее движения

34. Спортивно-боевые единоборства как синтез культур востока и запада

35. Промышленные синтезы на основе углеводородов

36. Синтез броматов редкоземельных элементов

37. Синтез полимеров

38. Синтез цифровой системы управления
39. Управление каналами распределения, синтез
40. Неоклассический синтез Самуэльсона

41. Суспільні блага

42. Активность Ni и Fe в синтезе наноуглерода при каталитической конверсии метана

43. Синтез хлорида олова (IV)

44. Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина

45. Медь и её природные соединения, синтез малахита

46. Синтез ДНК, РНК и белков

47. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета

48. Синтез логических схем

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Синтез логических схем для хранения и переработки информации

50. Антье и ее окружение

51. Численные методы анализа и синтеза периодических сигналов

52. Синтез ЖК. Дендримеры

53. Абстрактный синтез конечного автомата

54. Психрофільні мікроорганізми та їх використання
55. Синтез білка
56. Искусственный синтез олигонуклеотидов

57. Белки. Свойства. Синтез

58. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

59. Цивільні процесуальні правовідносини

60. Microwave in chemical syntheses (Микроволновая печь в химических синтезах)

61. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

62. Антивірусні програми

63. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

64. Мобільні агенти і обчислення

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Поліграфічний синтез кольорових зображень

66. Синтез автоматів з пам’яттю

67. Синтез конечного автомата для устройства управления ЭВМ

68. Синтез схеми ПЛІС для інвертора

69. Задачи синтеза оптимальных систем управления

70. Анализ и синтез электрических фильтров
71. Динамический синтез систем автоматического управления
72. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

73. Синтез последовательного корректирующего устройства

74. Синтез системы радиального перемещения каретки

75. Синтез фильтра высоких частот

76. Цифровий синтез частоти

77. Синтез музыки и живописи

78. Синтез техники и культуры

79. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

80. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією: діагностика, хірургічне лікування

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Действие и синтез гормонов

82. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

83. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

84. Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації

85. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

86. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику
87. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття
88. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

89. Формирование финансовой стратегии предприятия малого бизнеса (на примере ООО "Синтез")

90. Весільні обряди в Україні

91. Особенности формирования звукослогового анализа и синтеза у младших школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

92. Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці

93. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

94. Спільні риси спрямованості дій лобізму та груп тиску

95. Синтез адаптивной системы управления процессом токарной обработки

96. Синтез и анализ рычажного механизма

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Синтез многоконтурной АСР абсорбционной установки

98. Динамический синтез и анализ рычажного механизма

99. Психологические условия коррекции нарушений пространственного анализа и синтеза у детей с психомоторными недостатками при помощи физических упражнений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.