Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП «Маяк» Виконав: Керівник: Рівне 2008 План Вступ Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація та вимоги до первинного обліку. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства. 3.1. Облік активів 3.1.1 Облік необоротних активів 3.1.2 Облік оборотних активів 3.2. Облік зобов’язань 3.2.1. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги 3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці 3.2.3. Облік розрахунків зі страхування 3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом 3.2.5. Облік інших поточних зобов’язань 3.3. Облік власного капіталу 3.4. Облік доходів 3.5. Облік витрат Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства. Індивідуальне завдання. Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. На сьогоднішній день стало дуже важливим підняти з глибокої кризисільське господарство, яке вже декілька років занепадає. Воно сталомайже повністю збитковим. І нам, як молодим спеціалістам, потрібно йогонастільки удосконалити, щоб сільське господарство стало однією знайприбутковіших галузей нашої країни. Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність. Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством. Прискорення розвитку народного господарства на основі науково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення господарського механізму, особливо в умовах ринкової економіки підвищують вимоги до економічних методів управління. Розподіл праці, розвиток промислового виробництва дедалі настійніше вимагають розробки певних правил впровадження процесу створення готових виробів. З економічної точки зору виробництво - це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робоча сила. Однак присутність тільки цих елементів ще не означає, що може бути здійснений конкретний процес виробництва на конкретному підприємстві, в кожній його структурній складовій, оскільки мають бути створені певні умови такого споживання, продумана його організація і технологія.

Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочої сили, які споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничі підрозділи). Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесу споживання (виробничий процес). Нарешті, третя умова - управління виробничими підрозділами і виробничими процесами. Отже, виробництво на підприємстві може бути розчленоване на три складові: виробничі підрозділи, виробничий процес і управління ними. Організувати виробничий підрозділ означає зробити його здатним випускати ту чи іншу продукцію або виконувати ту чи іншу роботу. Організація виробничого процесу - це таке розосередження в просторі і часі виконання сукупності робіт, яке забезпечує випуск готових виробів у визначеному обсязі і з визначеною періодичністю. Організація управління тим й іншим загалом передбачає успішну побудову і регулювання виробничих підрозділів і виробничих процесів. Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань та відображення набутих практичних навичок, отриманих на приватному сільськогосподарському підприємстві «Маяк». 1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПСП &quo ;Маяк&quo ; є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства. Згідно із статутом підприємства (див. дод. 1), засновником і власником Підприємства є громадянин України Гуменюк Василь Степанович, що проживає за адресою: 34745, Рівненська область, Корецький район, с.Копитів. Місцезнаходження ПСП «Маяк» (юридична адреса): 34745, м. Рівненська область, Корецький район, с.Річки. Підприємство створене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів &quo ;Про підприємництво&quo ;, &quo ;Про власність&quo ;, &quo ;Про підприємства в Україні&quo ;, іншого чинного законодавства України. Діяльність підприємства базується на особистій трудовій участі засновника та осіб, з котрими ним укладено трудові договори, а також договори оренди їх майнових і земельних паїв, у відповідності з чинним законодавством України. Головною метою діяльності ПСП «Маяк» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності. Предметом діяльності ПСП «Маяк є: 1. Товарне виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація продукції птахівництва та іншої сільськогосподарської продукції. 2. Закупка сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, у тому числі у населення за готівку, або шляхом товарообміну на взаємовигідних умовах. 3. Виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них, товарів народного споживання. 4. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб'єктам підприємницької діяльності.

5. Оптова, роздрібна, фірмова торгівля товарами власного виробництва та виробництва інших підприємств і фірм. 6. Надання побутових послуг населенню (будівельні, ремонтні, обробіток ґрунту, ритуальні, послуги зв'язку, прокат, оренда технічних засобів, консультації, рекламна діяльність, надання кредитів. 7. Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та обладнання. 8. Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. 9. Розробка та освоєння технологій по переробці сировини відходів власного виробництва, корисних копалин, тощо. 10. Діяльність по підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України. 11. Забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі. 12. Організація громадського харчування з правом відкриття відповідних закладів. 13. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до перерахованих напрямів, згідно з чинним законодавством України. 14. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити. Для забезпечення мети та предмету своєї діяльності ПСП «Маяк» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та інші обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді. Підприємство має право здійснювати інвестування інших виробників. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства. ПСП «Маяк» може бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об'єднань, господарських товариств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несільськогосподарських підприємств та організацій, в тому числі, за участі іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків, бути акціонером. ПСП «Маяк» може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобами та обіговими коштами, що належать підприємству. Керівництво діяльністю здійснюється особами, що призначаються засновником підприємства. Підприємство створене на невизначений термін. Згідно із «Наказом про облікову політику» (див. дод. 6) і приймаючи до уваги те, що сільськогосподарське підприємство відповідає вимогам звичайного (не малого) підприємства, сплачує фіксований податок, передбачає обчислювати собівартість сільськогосподарської продукції тощо, то: бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність&quo ;, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України наказом № 291 від ЗО листопада 1999 р. та діючих методичних рекомендацій Мінагрополітики; обов'язки щодо ведення обліку на підприємстві покласти на бухгалтерію господарства з штатом працівників 3 чоловіка під керівництвом головного бухгалтера розподіл обов'язків між працівниками здійснює головний бухгалтер; облік на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку; первинний облік здійснюється за затвердженими формами; основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження.

Я бывший заключоный бездомник а деньги мои все забрали опять воровать что ли?» Примечания 1 УИНP региональные Управления исполнения наказаний. 2 Сюда, по методике Госкомстата, включены умершие не только от туберкулёза, а от всех болезней органов дыхания. 3 Приложение 2 к приказу МВД России от 15.01.93Pг. 4 Химический состав пищевых продуктов. Справочник. Кн. 1. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. М., ВО «Агропромиздат», 1987. 5 Нормы суточного кормления животных объявлены приказом МВД от 19 ноября 1991 года: крупа 600Pг, мясо 400Pг, жиры животные 13Pг, картофель, овощи 300Pг, соль 15Pг. 6 Все данные по царскому и советскому пайку приведены по книге Жака Росси «Справочник по ГУЛАГу», М.: Просвет,1991. 7 Суточный рацион советских заключённых в пиковые годы ГУЛАГа и его дифференциация приведены в Приложении 2. 8 На 01 января 2003 года 47719 человек. 9 Количество комнат для проведения длительных свиданий определяется из расчёта 24 комнаты на 1000 человек в ИК общего режима и 16 строгого и особого режимов (приказ МВД от 17 июля 1993 года)

1. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

2. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

3. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

4. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

5. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

9. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

11. Облік основних засобів

12. Облік основних засобів

13. Організація і методика аудиту доходів підприємства

14. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

15. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

16. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

18. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

19. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

20. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

21. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

22. Облік зносу та амортизації основних засобів
23. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
24. Етапи організації бухгалтерського обліку

25. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

26. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

27. Організація обліку доходів

28. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

29. Організація обліку на підприємстві

30. Організація обліку орендних операцій

31. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

32. Організація управлінського обліку на підприємстві

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Основи організації бухгалтерського обліку

34. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

35. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

36. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

37. Організація та методика виконання курсових

38. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
39. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"
40. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

42. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

43. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

44. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

45. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

46. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

47. Організація і методика аудиту

48. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

49. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

50. Система та процес бухгалтерського обліку

51. Теоретичні основи обліку та аудиту

52. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

53. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

54. Автоматизована система обліку праці та зарплати
55. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
56. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

57. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

58. Організація і методика податкового контролю

59. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

60. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

61. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

62. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

63. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

64. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

66. Діюча практика обліку операцій з векселями

67. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

68. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

69. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

70. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
71. Методика підготовки основних звітних форм
72. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

73. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

74. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

75. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

76. Роль обліку в управлінні підприємством

77. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

78. Українська школа бухгалтерського обліку

79. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

80. Амортизація основних засобів

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Аналіз обліку витрат виробництва

82. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

83. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

84. Автоматизація процесу обліку

85. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

86. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
87. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
88. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

89. Організація роботи підприємства

90. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

91. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

92. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

93. Організаційна структура управління персоналу підприємства

94. Організація управління персоналом підприємства

95. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

96. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

97. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

98. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

99. Організаційна і виробнича структура підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.