Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти та науки України Донецький Національний Університет Кафедра “Бухгалтерського обліку та аудиту” по дисципліні: &quo ;Аудит &quo ; на тему: Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку” Студентки 4 курсу денного відділення Науковий керівник: спеціальності 0106(укр.) Смірнова Л.Д. Хаснутдінової М.М. Донецьк 2003 План Вступ . Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику . Зміст програми аудиторської перевірки руху грошови в коштів касі і на розрахунковому рахунку в банку . Збір аудиторських доказів та оформлення робочих документів Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів . Аудиторський висновок за результатами перевірки . Заключення . Список літератури . Вступ В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів. Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже “тендітною” ділянкою при аналізі платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю. Моя курсова робота більше охоплює аспекти зовнішнього контролю, який проводить незалежна аудиторська фірма (аудитор). Метою роботи являється ознайомлення з методикою проведення аудиту грошових коштів, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання. Дана робота містить вісім розділів, які почергово характеризують методику проведення аудиту. Так, перший розділ розкриває мету і завдання аудиту грошових коштів. Другий розділ показує якими нормативно-правовими актами повинен керуватись аудитор при здійснені перевірки. Оцінка системи внутрішнього контролю, яка потрібна аудитору для встановлення ступеню довіри до підприємства обговорюється в третьому розділі. Наступні розділи розкривають інформацію ,що стосується програми перевірки, збору аудиторських доказів, формування робочих документів та завершення аудиту складанням аудиторського висновку. При написані курсової роботи були використані різноманітні джерела інформації, а саме: підручники з аудиту, автореферати на здобуття ступеню кандидата економічних наук, що стосуються аспектів аудиторської діяльності в Україні, монографії та періодичні видання.

1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків е дуже важливими. Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта. Основними завданнями аудиту операцій з коштами, стану розрахунків та інших активів є: перевірка стану збереження готівки в касі; вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів; перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках; стану грошових коштів на рахунках на день проведення аудиту за даними виписок банку і за балансом підприємства; виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються на банківських рахунках, оцінка правильності проведення взаємозаліків з кредитною установою; перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах; перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, та іншими активами і відображення цих операцій в обліку і звітності; перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних із рухом грошових коштів; оцінка стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі; встановлення методу організації аудиту; забезпечення порядку збереження чекових книжок, контроль за випискою чеків та отримання за ними грошей. Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є: . Первинні документи з обліку грошових коштів. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших активів Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю. Головна книга. Звітність Таблиця 1. Документування операцій з грошовими коштами № п/п Форма документу Первинні документи Призначення документу 1 КО-1 Прибутковий касовий ордер (ПКО) Надходження готівки в касу 2 КО-2 Видатковий касовий ордер (ВКО) Видача готівки з каси 3 КО-3 Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів Для реєстрації в бухгалтерії ПКО, ВКО, чи документів, що їх замінюють 4 КО-4 Касова книга Для обліку касиром операцій з готівкою 5 КО-5 Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей Для обліку руху коштів в касі 6 Грошовий чек Для одержання готівки з рахунку в банку 7 Об'ява на внесок готівки Для внесення готівки на рахунок в банку 8 Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою Застосовується при здачі готівки інкасатору 9 ФКЧ-1 Фіскальний касовий чек на товари (послуги) Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій (РРО) при проведенні розрахунків за продані товари(надані послуги) 10 ФКЧ-2 Фіскальний касовий чек видачі коштів Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, компенсації послуг, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та в інших випадках 11 РК-1 Розрахункова квитанція Використовується при реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, компенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках 12 П-53 Платіжна відомість Виплата грошових коштів з каси декільком особам 13 П-49 Розрахунково-платіжна відомість Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси 14 Платіжне доручення Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перераху­вання певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника Для досягнення поставленої мети та реалізації завдань аудитор повинен володіти нормативно-правовою базою, що стосується саме цієї ділянки перевірки.

2. Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку. Внутрішня нормативна база – облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні, розпорядчі документи з організації фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві (накази, розпорядження, посадові інструкціі тощо). Вони підлягають аналізу та зіставленню з чинною методологією. З метою правильного використання нормативно-правових актів при проведені аудиту аудитори повинні чітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповідний нормативно-правовий документ, що стосується операцій з грошовими коштами, то основним нормативним документом, що регулює касові операції є Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління Національного Банку України від 19.02.2001 року № 72. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установи банку і підприємства поштового зв'язку) незалежно від їх організаційно-правової форми і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також на зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та є обов'язковими для виконання з ними. Крім цього Положення існують ще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі банку. До них належать: Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного Банку України від 19.02.01року № 69; Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” від 15.02.96р. № 51; Наказ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки” від 12.06.95р. №436/95 із змінами і доповненнями; Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг” від06.07.95 р. №265/95-ВР із змінами і доповненнями; Наказ ДПАУ “Про затвердження нормативно-правових актів” від 01.12.00 р. № 614; 3. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику Будь-який економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується і досягається за допомогою ефективно діючого управління.

Затем Вы сможете произвести такие изменения, какие сочтете необходимыми применительно к условиям Арктики. Эти корабли будут временно переданы взаймы советскому правительству и будут действовать под советским флагом до тех пор, пока без ущерба для военных операций можно будет произвести необходимую передачу итальянских кораблей. в) Если дела с турками примут благоприятный оборот и Проливы будут открыты, корабли будут готовы действовать, если это будет желательно, в Черном море. Мы надеемся, что Вы весьма внимательно рассмотрите эту альтернативу, которая, на наш взгляд, во всех отношениях предпочтительнее первого предложения. 4. Если Вы сможете вместо нас выделить крейсер, Вы облегчите нашу задачу. Мы ничего не можем сделать в отношении восьми эсминцев, но, может быть, Вы сумеете дать их. В противном случае мы должны сказать, что у нас их наверняка не будет, пока не начнутся операции «Оверлорд» и «Энвил». Что касается торговых судов общим водоизмещением 40 тысяч тонн, то я думаю, что, учитывая размах Вашего строительства и значительное уменьшение потерь на море, Вы будете в состоянии предоставить их, но мы со своей стороны готовы участвовать в этом на половинных началах. 5

1. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

2. Облік основних засобів та руху грошових коштів

3. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

4. Організація обліку грошових коштів в касі

5. Аудит операций с денежными средствами

6. Облік грошових коштів
7. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій
8. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

9. Методика аудиту грошових коштів

10. Організація і методика аудиту грошових коштів

11. Аудит операций на расчетном, валютном и других счетах

12. Аудит операций по учету расчетов по налогу на добавленную стоимость

13. Аудит операций по учету реализации готовой продукции

14. Аудит операций с валютными ценностями

15. Аудит операций с основными средствами

16. Аудит операцій на рахунку у банку

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Аудит операций расчетного и валютного счетов

18. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

19. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

20. Варіанти інвестування грошових коштів

21. Аналіз використання оборотних коштів

22. Аудит расчетных операций
23. Учет и аудит расчетов по товарным операциям
24. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

25. Аудит материалов инвентаризации и операции с производственными запасами

26. АУДИТ (Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»)

27. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

28. Аудит кассовых операций

29. Учет и аудит текущих операций и расчетов

30. Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»

31. Діюча практика обліку операцій з векселями

32. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

34. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

35. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

36. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

37. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

38. Аудит кредитных операций банка
39. Документальне оформлення операцій з запасами
40. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

41. Процедуры при аудите импортных операций

42. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

43. Учет и аудит товарных операций в оптовой торговле (на примере ООО "Фирма Элмика")

44. Учет и аудит товарных операций малого предприятия

45. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций

46. Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в розничной торговле

47. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

48. Аудит валютных операций

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

50. Аудит інших операційних доходів

51. Аудит кассовых операций

52. Аудит правильности отражения в учёте операций по приобретению и реализации ценных бумаг инвестиционного фонда

53. Аудит учета банковских операций

54. Аудит учета операций на валютных счетах организации: движения средств, обязательной продажи экспортной выручки, добровольной покупки и продажи, обратной продажи иностранной валюты, учета курсовых разниц. Задачки
55. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг
56. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

57. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

58. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

59. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

60. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

61. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

62. Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата

63. Вибір транспортного засобу згідно з умовами перевезень за маршрутом руху

64. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

65. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

66. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

67. Технічний аналіз ринку форексних операцій

68. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

69. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

70. Основні методи боротьби з інфляцією
71. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)
72. Международные транспортные операции

73. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

74. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

75. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

76. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

77. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

78. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

79. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

80. Матричные операции в вейвлетном базисе

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Операции в вентральной области шеи

82. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

83. Берлинская операция

84. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

85. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

86. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
87. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
88. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм

89. Кризисы личности и психосексуального развития у детей по З. Фрейду, Э. Эриксону

90. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

91. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

92. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

93. Лизинговые операции банков

94. Форфейтинговые операции банков

95. Валютные операции коммерческих банков

96. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

98. Валютные операции Сберегательного банка РФ

99. Ризик кредитних операцій комерційного банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.