Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Дослідження ділової кар’єри менеджера

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Кафедра менеджментаКУРСОВА РОБОТАЗ дисципліни “ Менеджмент”На тему:“Дослідження ділової кар’єри менеджера”. Перевірив: доц. Сіренко І. В. Виконала: Стець О.Д. Студентка гр. 3431Миколаїв – 2007 р. Зміст 1. Кар’єра як об’єкт 1.1. Суть кар’єри та її 1.2. Планування кар’єри. Етапи та 1.3. Кар’єра і її Розділ 2. Особливості управлінської 2.1. Мотиви для обіймання менеджерських посад.21 2.2. Еволюція вимог до 2.3. Розумові здібності, якості успішного менеджера.27 Розділ 3. Підходи до управління в хахідноєвропейських країнах і 3.1. Основи японського 3.2. Розвиток сучасної системи управління в Україні.31 3.3. Соціально-орієнтована корпорація Томаша-Баті.33 Список використаної Вступ Тільки в останні декілька років тема кар’єри набула широкої популярності в колах українських вчених та практиків, що викликано реформуванням всіх основних сфер нашого суспільства, становленням ринкової економіки. Все це потягло за собою зміну відношення до багатьох поцесів і явищ, які до цього часу залишалися поза зором в силу їх негативного сприйняття або низького рівня актуальності. Те, що раніше вважалося відхиленням від норми, породженням буржуазного суспільства, капіталізма, ототожнювалось із кар’єризмом, який представляв собою незначний прояв кар’єри, - сьогодні підводиться до рангу важливого показника розвитку людини в системі соціальної структури, вагомого фактора і умови покращення соціально-психологічного клімату, підвищення продуктивності праці в організації її конкурентоздатності. Звернення великої кількості дослідників різних областей діяльності до проблематики кар’єри породило багато визначень поняття “кар’єра”. Кар’єра – це динамічне явище, тобто процес, який постійно змінюється і розвивається. Кар’єра може розглядатися як в вузькому, так і в широкому розумінні. В широкому розумінні поняття “кар’єра” визначається як “загальна послідовність етапів розвитку людини в основних сферах життя(сімейній, трудовій та іншій)”. Кар’єра – це не тільки просування на посаді. Можна казати про кар’єру матерів, домогосподарок і тих, хто навчається. В вузькому розумінні кар’єру пов’язують з трудовою діяльністю людини, з його професійним життям. Під кар’єрою розуміють цілеспрямоване посадове і професійне зростання, “поступове просування за службовою драбиною, зміну навичок, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних з діяльністю працівника”. Все має відношення до організаційного аспекта кар’єри. Особистісний аспект зумовлює перегляд цього явища з позиції людини особистості, розкриває особливості бачення кар’єри її діячем. З цим пов’язане вираження індивідом суб’єктивної оцінки (самооцінки) характера протікання свого кар’єрного процесу, окремих результатів розвитку його кар’єри, особисті почуття, які з’являються з цього приводу.

“Кар’єра - це суб’єктивно зрозумілі власні судження працівника про своє трудове майбутнє, очикувані шляхи самовираження і задоволення працею, це індивідуально обізнані позиції і поведінка, пов’язані з трудовим досвідом і діяльністю протягом робочого життя людини”. Нарешті можна виділити соціальний аспект уявлення про кар’єру з точки зору суспільства. По-перше, це відпрацьовані в процесі розвитку суспільства кар’єрні маршрути, шляхи досягнення певних висот (успіхів) в тій чи іншій сфері професійної діяльності, в тій чи іншій сфері суспільного життя. По-друге, це нерухомі уявлення про характер руху за цими шляхами, пов’язане зі швидкістю, стрімкістю, траекторією кар’єри, про використовані методи. Це відпрацьовані загальні схеми руху до успіху, а також особливості їх реалізації в житті впливають на оцінку суспільством приватних кар’єр індивідумів, виступаючи свого роду еталонами для порівняння. Розділ 1 Кар’єра як об’єкт дослідження Сутність кар’єри та її види Сутність кар’єри відображена в більшості визначень цього поняття, про що красномовно свідчать використовані в них терміни &quo ;рух&quo ; , &quo ;прогрес&quo ;, &quo ;зростання&quo ;, а також підтверджується етимологією слова &quo ; кар’єра&quo ; (що в перекладі з італійського означає &quo ;біг&quo ;). Так під кар’єрою розуміють &quo ;активний рух людини в оволодінні та вдосконаленні способу життєдіяльності, який забеспечує його стійкість в потоці соціального життя&quo ;, її трактують як просування людини у просторі організаційних позицій, які мають на увазі послідовну зміну функцій статусу, соціально-економічного положення. Тобто кар’єра – це процес руху на шляху оволодіння деякими цінностями, благами, які дістають визнання в суспільстві чи організації. Такими є: - посадові ступені; - рівні ієрархії; - ступені кваліфікаційної дробини та пов’язані з нею навички і знання людей за рівнем майстерності; - ранги, які відображають величину вкладу робітника у розвиток організації (вислуга років, унікальні раціональні пропозиції, вирішальні для організазії), його положення в колективі; - ступені влади як ступеня впливу в організації (участь в прийнятті важливих рішень, близкість до керівництва); - рівні матеріальної винагороди, доходу (рівень заробітньої платні і різноманітність соціальних пільг) . При цьому варто підкреслити, що перераховані блага можуть бути розглянуті як крізь призму суб’єктивності людини, так і з точки зору його середовища (організації професійної сфери суспільства), оцінені як у формі відчуттів, самооцінки досягнень, так і підкріплені визнанням їх в середовищі у вигляді підвищення на посаді, рівня оплати і т. п. Наприклад, людина може відчувати зміни своїх навичок, знань, але оточуючі &quo ;помітять&quo ; його професійне зростання тільки після того, як йому підвищать кваліфікаційний разряд. Таким чином, кар’єра – це процес професійного зрстання людини, зростання його впливів влади авторитету, статусу в середовищі, виразів його досягнень за ступенями ієрархії, кваліфікаційної драбини, винагороди, престижу.

Види кар’єри Різноманітність і важкість явища кар’єри відображається і в різноманітті їх видів, різноманітті підходів до її типологізації. Для того, щоб класифікувати види кар’єри треба виділити багато різних ознак, критеріїв. Критерії класифікації видів кар’єри: 1. За середовищем вивчення;2. За напрямком руху робітника в структурі організації; 3. За приналежністю до визначеної сфери професійної діяльності; 4. За характером змін, що відбуваються; 5. За напрямком змін, що відбуваються; 6. За характером напрямку процессу; 7. За ступенем стійкості; 8. За ступенем неперервності; 9. За можливістю здійснення; 10. За послідовністю обійманих посад; 11. За часом проходження ступенів кар’єри; За першим критерієм кар’єру традиційно поділяють на професійну та внутрішньоорганізаційну. Професійна кар’єра характеризуться тим, що конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку : навчання, вступ на роботу, професійне зростання, підтримка індивідуальних навичків, нарешті вихід на пенсію. Ці стадії певний працівник може пройти послідовно в різних організаціях. Поряд з професійною кар’єрою варто відокремлювати внутрішньоорганізаційну кар’єру. Вона охоплює послідовну зміну стадій розвитку робітника в рамках однієї організації. Внутрішньоорганізаційна кар’єра реалізується за трьома основними напрямками :- вертикальне - саме з цим напрямком часто пов’язують саме поняття кар’єри, так як в цьому випадку кар’єрне просування найбільш очевидне. Під вертикальним напрямком кар’єри буквально розуміється підйом на більш високу щаблину структурної ієрархії; - горизонтальне - мається на увазі або рух в іншу функціональну область діяльності, або здійснення певної службової ролі на ступені, який не має жорсткого формального закріплення в організаційній структурі (наприклад, здійснення ролі керівника тимчасової цільової групи, програми і т.п.) До горизонтальної кар’єри можно віднести також розширення чи ускладнення задач у рамках ступеню, який займається (як правило, адекватною зміною винагороди); - центрострімке - даний напрямок менш очевидний, хоча в багатьох випадках є досить привабливим для працівників. Під центрострімкою кар’єрою розуміють рух до ядра, керівництва організації. Наприклад, запрошення працівника на недосяжні йому раніше зустрічі, наради як формального, так і неформального характеру, отримання доступу до неформальних джерел інформації, окремі важливі доручення керівництва. За змістом змін, що відбуваються в процессі кар’єрного руху, можна виділити наступні види кар’ри: впливова, кваліфікаційна, статусна, монетарна ( кар’єра доходу). Вливова кар’єра пов’зана або з формальним зростанням впливу в організації через рух вгору за ієрархією управління, або з зростанням неформального авторитету працівника в організації. Кваліфікаційна кар’єра має на увазі професійне зростання, рух за разрядами тарифної сітки тієї чи іншої професії. Статусна кар’єра – це збільшення статуса працівника в організації, яке міститься або в привласненні наступного рангу за виробіток років, або почесного звання за видатний вклад у розвиток фірми.

У серпні — вересні 1931 року він разом із професором Миколою Косюрою та Костем Подоляком на замовлення інституту рослинної продукції і лісової економіки у Брно досліджував там пралісові формації. Отаборилися за десять кілометрів на північ від села Ставного, що лежало біля витоків річки Уж неподалік польського кордону у Східних Бескидах. Наступного року, на літніх вакаціях, Василь Прохода, вже під керівництвом доктора Корсуня (малороса), продовжив дослідження на Закарпатті. Повертаючись після сезонних робіт, Прохода зустрівся в Ужгороді з Василем Мурашком, який працював у дирекції лісів з лісовлаштування. Полковник, хоч і непогано забезпечив себе, все ж належної своїм здібностям кар'єри зробити не міг. «На Закарпатській Україні скрізь мали перевагу й були пануючою групою чехи. До співпраці вони допускали угорців та почасти жидів, що претендували до співпанування. Дещо з того випрошували русофіли, а українцям залишалися недоїдки. Русини були поневоленим, без власного імени, працюючим для панівної групи народом» [97, с. 102]

1. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

2. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

5. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

6. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
7. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг
8. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

9. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

10. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

11. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

12. Дослідження харчування

13. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

14. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

15. Про методи дослідження малих річок

16. Спектральні наземні дослідження

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

17. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

18. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

19. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

20. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

21. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

22. Методи та етапи статистичного дослідження
23. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
24. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

25. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

26. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

27. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

28. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

29. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

30. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

31. Дослідження методів чисельного інтегрування

32. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

33. Дослідження чисельних методів інтегрування

34. Історіографія досліджень голодомору

35. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

36. Палеонтологічні дослідження

37. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
40. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

41. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

42. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

43. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

44. Маркетингове дослідження

45. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

46. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

47. Маркетингові дослідження

48. Маркетингові дослідження з використанням анкети

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Маркетингові дослідження на підприємстві

50. Організація маркетингових досліджень в туризмі

51. Дослідження асортименту пральних машин

52. Дослідження поведінки споживачів

53. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

54. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
55. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
56. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

57. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

58. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

59. Променеве дослідження молочної залози

60. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

61. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

62. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

63. Променеве дослідження щитоподібної залози

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

67. Методи науково-педагогічних досліджень

68. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

69. Основи наукових досліджень

70. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
71. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
72. Методи наукових і експериментальних досліджень

73. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

74. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

75. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

76. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

77. Організація патопсихологічного дослідження

78. Структура психологічного дослідження

79. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

80. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

82. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

83. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

84. Матеріали і методи дослідження

85. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

86. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
87. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
88. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

89. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

90. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

91. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

92. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

94. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

95. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

96. Дослідження динаміки розвитку силових показників

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

98. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

99. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.