Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Технологии Интернет /Эст./

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ARVU I E JA I ER E I KASU AMI E EES I ELA IKE HULGAS LÜHIKOKKUVÕ E Läh uval Bal i meedia eabe AS pool läbiviidud esi duslikus uuri gus Ees i 15-74aas as e ela ike hulgas o kolma dik (33%) Ees i ela ikke kasu a ud ku agi oma elus arvu i . 15-19aas as es o arvu i kasu a ud kolm elja dikku. Samas e de va ema es o seda ei ud ai ul iga viies ehk üle kolme korra vähem. Päevas kasu ab arvu i keskmisel 116 uha i imes ehk 10,5% 15-74aas as es Ees i ela ikes ja ad veedavad arvu i ees ligi kolm u di. Arvu i suurkasu ajaid - i imesi, kes kasu avad arvu i viiel või e amal päeval ädalas, o Ees is 108 uha i g eid saab iseloomus ada järgmis e u us ega 20-49aas ased, kõrgharidusega ja heal järjel olevad i imesed. E disel o peamiseks arvu i kasu uskohaks oma öökoh , millele järg eb kool ja kodu. Külla ki äh is o ka arvu i kasu amiskoha a sõprade ja u ava e kodu. Märkimis väärib kooli osa äh sus arvu i kasu uskoha a vaesema e ja maa-ela ike hulgas. Arvu i mi ekasu aja es plaa ib 13% järgmise 12 kuu jooksul arvu i kasu ama haka a, mis võib suure dada arvu i kasu aja e arvu veera di võrra. Arvu i kasu amise võimalus kodus o 11% i imes es , eis alla poole o seda ka ei ud. Järgmise 12 kuu jooksul plaa ib 7% i mes es kas ise või keegi pereliikme es os a arvu i . Peamiseks põhjuseks, miks arvu i kasu a akse o eks i öö lusprogrammide kasu ami e, millele järg evad arvu imä gude mä gimi e. 69 uha ehk 6% Ees i 15-74aas as ela ikku o kasu a ud viimase kuue kuu jooksul i er e i. Ai ul 1% ela ikes o kodus i er e i ühe dusega arvu i. Märkimis väärib, e Ees i i er e i kasu aja e hulgas sar a eb ais e osakaal (38%) USA ja Suurbri a ia vas avale äi ajale. Samas o i er e siiski paljuski oorema e i imes e pärusmaa - 89% Ees i i er e i kasu aja es o va uses 15-39 aas a . Peamiseks i er e i kasu amise põhjuseks oli i forma sioo i o simi e. E-maili suur po e siaali o märki ud mi med uurijad. Ees is o saa ud või saa ud e-maili 5% ela ikes . eemaga seo ud märksõ ades ea akse kõige paremi i sõ a "I er e ", milles e e i ervjuud oli kuul ud 74% kõigis vas aja es . Eri eva es väide es , millega mõõde i eri evaid hoiakuid ja hirme, mis vas aja el arvu i e ja e dega suh lemise koh a o , pälvis kõige suurema üksmeele i er e ipu k ide idee (81% õus ideega). 73% vas aja es õus us sellega, e arvu i jääb ä u oma hi ale rikkama e i imes e pärusmaaks. Võrdsel 62% oli õus väide ega "Mul ei ole mi gi kar us arvu i kasu amisel" (ei ol ud õus 16%) ja "Arvu i peaks olema peamisel selleks, e eha ööasju" (ei ol ud õus 30%). Kõige väiksem oli õus uja e ja mi e õus uja e osakaal mõ evõrra provo seeriva väi e, e i er e iga samaväärse i fo saab kä e ka raama u e ja ajakirja duse vahe dusel (46% õus ja 34% ei ol ud õus).

SISSEJUHA US Ajavahemikul 13.- 19. veebruar 1997 viis Bal i Meedia eabe AS - Bal ic Media Fac s EMORi Om ibuss-uuri gu raames läbi uuri gu "Arvu i e ja i er e i kasu amises Ees i ela ike hulgas". A ud uuri g o plaa i ud alus ama laiema sama eemalis uuri guprojek i. Arvu id ja e dega seo ud oo ed ja ee used o viimase aas aküm e jooksul ol ud üks e im are e ud maja dusharu. Are g o ol ud märkimisväär e ii maja dusharu rahalises väär uses kui ka riis vara ja arkvara üleüldise are gu i g kasu aja e seisukohal . Ees ile ei kuulu küll selles are gus juh posi sioo , kuid uhkusega võime u is ada, e Ees i ei sörgi ka kogu ülejää ud maailma sabas vaid pürib julgel i fomaailma 'suur e' hulka. Viimasel ajal palju ju uks ol ud " iigrihüppe" projek o mi meidki huvirühmi Ees is su di ud õsisemal a alüüsima he keolukorda, e mõis a, millisel pla vormil me are ema hakkame või õigemi i, milli e o he keseis pro sessi puhul, mis oimub o sus aja es sõl uma ul , ja kuivõrd i g mis suu as oleks eid 'hüppajaid' vaja suu a a. A ud uuri gu esma e eesmärk o gi a da läbilõige veebruaris 1997 Ees i ühisko as eksis eeri ud olukorras arvu i e kasu amises , omamises , arbimises i g võimalike hirmude ja oh ude selgi ami e ' eise kirjaoskuse' suh es. Uuri g viidi läbi Ees i Rahvusraama ukogu fi a silisel oel (U DP Ees i projek ). Võimaldamaks ühisko ale olulis e a dme e laialdasema kasu amis ja e esea alüüsi eos amis , siis o a ud uuri g lisaks paberkujul äisarua dele ja lühikokkuvõ ele lei av ka I er e i koduleheküljel . Uuri gu ulemus e oma diõigus kuulub Bal i Meedia eabe ASile. Arua de esimeses osas o oodud me oodika kirjeldus, eises osas o esi a ud uuri gu ulemused ii graafilisel kui ka komme eeri ul . Paberarua de lisas o esi a ud küsimus ik ( ii ees i kui ka ve e keeles) ja abelarua e. ME OODIKA KIRJELDUS Valim ja küsi lus Uuri g viidi läbi perso aali ervjuusid (face- o-face i erviews) kasu ades. Küsi lus öös osales 87 spe siaalse e evalmis use saa ud AS EMORi küsi leja . Valimi koos amise aluseks võe i Ees i S a is ikaame i arves uslikud rahvas iku a dmed seisuga 1. jaa uar 1996. Valimi koos amise mee od oli kihis a ud kaheas meli e juhuvalim. Väljavõ e o esi duslik Ees i 15-74aas as e ela ike lõikes, kelle arv o seisuga 1. jaa uar 1996 1108167. Küsi lus plaa i i viia läbi 1000 vas aja hulgas. I ervjuusid eos a i 996. Uuri gu esi duslikkuse agamiseks kasu a i kaalumis . Uuri gu ulemus e esi luses o sagedami i kasu a ud soo, va use, rahvuse ja asula üübi lõikeid. A dme öö lus A dme e öö lemisel kasu a i a dmea alüüsiprogrammi ODI . A dme abeli e uurimisel ja ulemus es järeldus e egemisel uleb arves ada valimi veaga. Oleme a d ud vea piirid 95% õe äosusega, arves ades koguvalimi ja sagedami i esi eva e alarühmade arvulis suurus . 

eos ajad Uuri gu eri e appides osalesid ja olid vas u avad: ellijapoolsed ko ak isikud: Mihhail O maa, Li ar Viik Uuri gu kava ja arua de koos ami e: Margo Veskimägi Valimi koos ami e: Helje Proosa Küsi lus öö koordi eerimi e: Marge Vai re A dmesises us: Mari alivee abel öö lus: Kari Laur Graafilised ööd: Garry I gel õlkimi e (a kee ve e keelde): a ja a Krieger õlkimi e (arua e i glise keelde): Margo Veskimägi, Kari Laur II ULEMUSED 2.1. Arvu i kasu ami e üldse Arvu id, mis 15 aas a agasi olid suured, aas aküm eid varem hiigelsuured ii pi dalal kui ka ruumalal i g valdaval vähes e spe sialis ide pärusmaa, kes suu sid e dega öö ada, o muu u ud ä aseks arvi a avaks suurele hulgale i imes ele i g arvu i e are daja e eesmärk o viia arvu i või see mis arvu is alles jääb igaühe koju i g võrdus ada arvu i elefo i, raadio või eleriga. 2.1.1. Üleüldi e kasu ami e Ligi kolma dik (33%) Ees i 15-74aas as es ela ikes o kasu a ud oma elus perso aalarvu i , kompuu ri . eis es e am o kasu a ud oored i imesed va uses 15-19 aas a . Kui kolm elja dikku eis o kasu a ud oma elus arvu i , siis e de va ema es o seda ei ud iga viies ja va ava ema es iga kaheküm es. Mehed o kasu a ud ais es arvu i e am (35% vs 31%). Ees las el o ol ud arvu i ega rohkem kokkupuu eid kui mi e-ees las el (36% vs 27%). Rahvus-sugu-va us gruppides o e im arvu i kasu a ud oma elus oored (15-29aas ased) ees lased (74%), oored mi e-ees lased (58%), oored ees la ad (57%) ja oored mi e-ees la ad (55%). Kõige vähem 50aas ased ja va emad mi e-ees la ad (5%). Ku a oored o kasu a ud arvu i e im pole ka ülla us, e eri eva egevusaladega i imes es o arvu i e im kasu a ud õppurid (80%). Ise e dale ööa dja es o arvu i kasu a ud 61% ja spe sialis ides 56%. Rea öö aja es o arvu i kasu a ud 20% ja pe sio ärides 4%. Kõrgharidusega i imes es o arvu i kasu a ud üle poole (57%). Alla keskharidusega i imes es o seda ei ud alla veera di (22%). I imes es , kes kuuluvad rikkamasse ela ikko akih i (üle 2000 kroo i sisse ulek pereliikme koh a), o arvu i kasu a ud 58%. Madalaim o see äi aja 1001-2000 kroo i pereliikme koh a ee iva e i imes e hulgas (26%). Li aela ikes o arvu i kasu a ud 36% ja maa-ela ikes 25%.   2.1.2. Arvu i kasu usak iivsus Kui Ees is o 15-74aas as e hulgas 746 uha i imes (67%), kes pole ku agi arvu i kasu a ud, siis kasu ajad 363 uha jagu evad omakorda alljärg eval : 84 uha (8% kõigis vas aja es , 23% arvu i üldse kasu a u es ) o küll kasu a ud arvu i , kuid ei ud seda viima i e am kui 6 kuud agasi 53 uha (5% kõigis vas ja es , 15% arvu i üldse kasu a u es ) kasu asid arvu i viimase kuue kuu jooksul, kuid viima i rohkem kui kuu aega agasi 27 uha (3% kõigis vas aja es , 7% arvu i üldse kasu a u es ) kasu asid arvu i viimase kuu aja jooksul, kuid viima i rohkem kui ädala aega agasi 198 uha (18% kõigis vas aja es , 55% arvu i üldse kasu a u es ) kasu asid arvu i viimase ädala jooksul Arvu i vähemal kord ädalas kasu a ud jagu evad vas aval kasu a ud päevade arvule: 39 uha (4% kõigis vas aja es , 20% arvu i ädala jooksul kasu a u es ) kasu as arvu i ühel päeval ädalas 49 uha (5% kõigis vas aja es , 25% arvu i ädala jooksul kasu a u es ) kasu as arvu i kahel- eljal päeval ädalas 62 uha (6% kõigis vas aja es , 31% arvu i ädala jooksul kasu a u es ) kasu as arvu i viiel päeval ädalas 47 uha (4% kõigis vas aja es , 24% arvu i ädala jooksul kasu a u es ) kasu as arvu i kuuel-sei smel päeval ädalas 278 uha i imes va uses 15-74 aas a võib ime ada Ees is arvu i kasu aja eks (kasu a ud arvu i vähemal kord kuue kuu jooksul), kelles sagedasi kasu ajaid (heavy user) o 108 uha .

Именно они отсекают все новые, только становящиеся структуры от всего, что только можно: от инвестиций, от производства, от сбыта, от логистики и рекламы. Атаковать придется нетрадиционно. Именно Интернет открывает нам захватывающие дух перспективы. Нужно лишь применить самые эффективные технологии Интернет-торговли и необычные рекламные технологии. (О них мы еще расскажем в этой книге). И, конечно, условием успеха станут чудодейственные свойства наших товаров. Они будут подтверждены сотнями и тысячами примеров и тогда ни одна сеть, и даже само Сообщество Тени не смогут помешать сначала миллионным, а потом и многомиллиардным продажам через Глобальную Паутину. Ибо в Интернете каждый человек свободен, каждый находит то, что ему нужно. Интернет, в отличие от телевидения, в большей степени развивает, а не оболванивает. Поэтому Паутина важнейший канал захвата внутреннего и внешнего рынков русскими чудесными технологиями. Надо пустить в ход самые передовые и даже в чем-то рискованные технологии продаж. Мы можем поставлять наши технологии и товары на самых льготных условиях но при этом ввести необременительный и одновременно качественный сервис

1. Маркетинговая деятельность на основе технологий Интернет

2. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

3. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

4. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

5. Технологии передачи аудиоинформации через Интернет

6. Как я вижу использование Интернет-технологии в своей организации?
7. Интернет-технологии в современном школьном образовании
8. Современные тенденции в развитии интернет-технологий

9. Интернет-технологии на клавишах телефона

10. Интернет-технологии

11. Развитие компьютерных технологий в прошлом и в будущем, Интернет

12. Интернет-консультирование в качестве новой технологии психологического консультирования

13. Возможности Интернеттехнологий в разработке, формировании и продвижении турпродукта

14. Технология продвижения туризма через интернет на примере туристического агентства "Holiday Service"

15. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

16. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Защита авторских прав в интернете

18. Интернет (Internet)

19. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

20. Новые технологии и искусство

21. Интернет как субкультура

22. Быть или не быть книге (интернет против книг)
23. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading
24. Использование информационных технологий в туризме

25. Автоматизированные информационные технологии в офисе

26. Тенденции развития Интернета

27. Опыт и перспективы использования сети Интернет в коммерческих целях

28. Современные сетевые и информационные технологии

29. Вычислительные сети и телекоммуникации. Интернет провайдер: Magelan

30. Интернет и средства массовой коммуникации

31. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

32. Основы информационных технологий

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

33. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

34. Электронная почта в Интернете

35. Internet технологии

36. Безопасность информационных технологий

37. Защита компьютера от атак через интернет

38. Развитие Интернета в целях образования
39. Межкультурная коммуникация в электронной среде и поиск информации в сети Интернет
40. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

41. web дизайн: Flash технологии

42. Компьютерные сети Информационных технологий

43. Поисковые системы Интернета

44. Правила этикета в Интернете

45. Технология PLC (Power Line Communication)

46. Особенности представления в Интернет материалов по искусству

47. Компьютерные технологии в судостроении

48. Новые технологии в организации PC

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

50. Лекции по информационным технологиям

51. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

52. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

53. Технология BlueTooth

54. Технология разработки программного обеспечения
55. Информационные технологии в фармации
56. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

57. Информационные технологии

58. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

59. Информационные системы и технологии

60. Учебник по технологии программирования

61. Интернет – червь I LOVE YOU (LOVE LETTER FOR YOU). Принцип работы. Меры безопасности для защиты от заражения и предотвращения деструктивных действий

62. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

63. Технология производства молока

64. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

65. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

66. Экозащитные техника и технологии

67. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

68. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

69. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

70. Технология работы социального педагога с семьёй
71. Интернет в обучении иностранному языку
72. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет

73. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

74. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

75. Технология изготовления шпаргалки

76. Развитие творческих способностей на уроках технологии

77. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

78. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

79. Технология изготовления вафель с начинкой

80. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

81. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

82. Использование сети Интернет в политике

83. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе

84. Технология плавки и разливки магниевых сплавов

85. История технологии художественных отливок. Литье пушек

86. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4
87. Технология производства в фасонно-литейном цехе на Оскольском Заводе Металлургического Машиностроения
88. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"

89. Технология эпитаксиальных пленок InAs

90. Технология производства антибиотиков

91. Система технологий отраслей (Контрольная)

92. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты

93. История создания и технология производства кирпича

94. Основы технологии приготовления пищи

95. Техника и технология

96. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Технология изготовления печатных плат

98. Технологии утилизации шин и их восстановление

99. Сварочные технологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.