Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ) Кафедра обліку і фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисциплін «Стратегічний аналіз» на тему: « Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу» Харків – 2008 Вступ Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити фактори, що характеризують фінансову стійкість і ліквідність підприємства. Таким чином, залежно від усвідомлення існуючих на підприємстві реалій і здатностей до їхнього аналізу, виробляються рішення тієї або іншої якості, а, отже, можна відрегулювати механізм прогнозування й планування діяльності. Керівники, як правило, намагаються виробити особливий принцип побудови прибутку на даному конкретному підприємстві. Найчастіше цим принципом є принцип фінансового самозабезпечення. У даному зв'язку, найбільш значимим моментом для реалізації ухваленого рішення, є раціоналізація розподілу ресурсів підприємства, одержуваних із заздалегідь певних джерел. При цьому, поняття майбутньої й поточної вартості коштів, що ґрунтується на ризику й плануванні капіталовкладень усередині підприємства й спрямована на ліквідність, прибутковість і рентабельність його діяльності на ринку, виступає як один з найважливіших механізмів керування виникаючими в зовнішнім середовищі ризиками й планування норми прибутку підприємства за допомогою стратегічного аналізу ефективності капіталовкладень, що ще раз доводить актуальність обраної теми. Важливою умовою реалізації програми формування народного господарства є розвиток і розширення аналітичної роботи на підприємствах, в об'єднаннях, міністерствах і відомствах. Стратегічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, будучи основною функцією керування, стає діючим знаряддям удосконалювання господарського механізму. Метою даної роботи є висвітлення теоретичних основ і економічної сутності аналізу грошових потоків підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. Для розкриття даної мети необхідно розглянути наступні завдання: інформаційну базу щодо аналізу грошових потоків в умовах застосування сучасних інформаційних технологій; техніко – економічну характеристику підприємства; головні напрямки підвищення ефективності використання грошових коштів на підприємстві; використання методів та моделей щодо аналізу грошових потоків підприємства. Дана робота містить вступ, три розділи і висновок, які почергово характеризують аналіз грошових потоків підприємства з розглядом питань майбутньої та теперішньої вартості грошей. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємства, поняття гроші та грошовий потік у контексті стратегічного аналізу діяльності підприємства, а також вивчається роль та завдання стратегічного аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства. Другий розділ присвячено аналізу та оцінці діяльності ДП ХМЗ «ФЕД», що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду.

У третьому розділі описуються найважливіші шляхи підвищення ефективності грошових потоків, методи іх оптимізації, та вдосконалення системи класифікації. В роботі використано різноманітні джерела інформації, а саме: підручники з фінансового та стратегічного аналізу, періодичні видання (газети, журнали) щодо даної проблеми дослідження. 1. Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками підприємства 1.1 Поняття грошей та грошового потоку у контексті стратегічного аналізу діяльності підприємства Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Гроші як багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці. Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати. Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом, а суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Процеси, що відбуваються в українській економіці в останні десятиліття, наочно доводять, що економічна й соціальна стабільність суспільства залежить від фінансової стабільності підприємств. Протягом тривалого періоду часу основним показником, що характеризує фінансову стабільність підприємства, був прибуток (як відомо, прибуток – це перевищення доходів над витратами). Отже, метою керування організації або підприємства виступала максимізація прибутку. Економічна наука виробила різні моделі формування фінансового результату й методи його оптимізації. Рух фінансових ресурсів підприємств (прибутку, амортизаційних відрахувань й ін.) здійснюється у формі грошових потоків. Для стратегічного керування й аналізу діяльності підприємства важливий не тільки загальний обсяг грошових ресурсів, але й величина грошового потоку, інтенсивність його руху протягом року. Концепція грошових потоків підприємств виникла в США в середині 50-х років XX в., і розробка основних її положень належить закордонним економістам. Серед авторів, чиї роботи переведені на російську мову, проблеми визначення, оцінки й аналізу грошових потоків підприємства розглядають Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхем, Дж.К. Ван Хорн, Б. Коласс, Б. Райан, Ж. Ришар, Д. Стоун, Д.Г. Сигл, К. Хитчинг, Э. Хелферт й ін. Серед головних проблем української економіки значна кількість економістів науковців та практиків виділяють дефіцит грошових коштів підприємств, що значно обмежує можливості їх поточної та інвестиційної діяльності.

При докладному вивченні даної проблеми стає очевидним, що однією з причин цього дефіциту є, зазвичай, низька ефективність залучення та використання грошових коштів, обмеженість фінансових інструментів, технологій та механізмів, що застосовуються при цьому. Функціонування будь-якого суб’єкта господарської діяльності, здійснення практично всих видів фінансових операцій підприємства супроводжується рухом грошових коштів у вигляді їх надходження чи витрачання. Цей рух грошових коштів підприємства в часі являє собою безперервний процес та визначається поняттям «грошовий потік». Грошовий потік являє собою сукупність розподілених в часі надходжень та витрат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства, або грошовий потік – це обсяг коштів, що одержує або виплачує підприємство протягом звітного або планованого періоду . Ефективність роботи підприємства характеризується показниками фінансового стану. Фінансовий стан характеризує забезпеченість суб’єкта господарювання фінансовими ресурсами (грошові кошти від реалізації продукції, майна тощо; кредити та позики; тимчасово залучені кошти (кредит від постачальників та інших кредиторів), тимчасово вільні кошти спеціальних фондів та ін.), які необхідні для нормальної виробничої, комерційної та інших видів діяльності підприємства. Доцільність та ефективність їх розміщення, раціональність використання, управління фінансовими взаємовідносинами з іншими суб'єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою стійкістю є одним з проблематичних секторів управлінської діяльності та аналітичної роботи. Суттєва роль в досягненні стабільного фінансового стану належить стратегічному аналізу грошового потоку. Слід відзначити позитивну тенденцію, що намітилась останній час. Багато авторів закликають при стратегічному прогнозі труднощів та резервів підприємства на короткостроковий період відійти від бухгалтерських концепцій, які базуються на прибутках і збитках (валового та чистого доходу) та віддають перевагу використанню даних аналізу грошового потоку. Тому питання аналізу грошових коштів є досить актуальним на сьогодні та виступає основою для пошуку раціональних шляхів ведення господарської діяльності. Грошові кошти та їх потоки є основними об'єктами для проведення економічного аналізу стосовно ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, а стратегічний аналіз грошових потоків дає змогу прийняти раціональні стратегічні управлінські рішення щодо виявлення резервів підвищення ефективності виробництва. Отже, основною метою стратегічного аналізу грошових потоків є дослідження рівня достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства; визначення інтенсивності та ефективності їх використання; визначення джерел їх надходжень та напрямку витрачання для контролю за поточною ліквідністю та платоспроможністю підприємства; виявлення причин дефіциту (надлишку) грошових коштів; короткострокове прогнозування та розробка стратегії надходжень та витрачань коштів для забезпечення поточної та перспективної діяльності. 1.2 Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства в умовах ринкової економіки Грошові потоки підприємства в усіх їх формах та видах без сумніву являються важливішим самостійним об’єктом стратегічного аналізу діяльності підприємства, що потребує поглиблення теоретичних основ та розширення практичних рекомендацій.

Вн докладно окреслю кордони ц майбутньо держави (вд Путивля до Перемишля), як цлком спвпадали з укранськими етнчними межами. [479] Цю територю укранська шляхта усвдомлювала свою батьквщиною. Укранська родова шляхта у XV - першй половин XVII ст. берегла традиц давньо полтично вдрубност, незалежно вд вровизнання, називаючи себе руським народом. [480] Назва Русь на означення тепершньо Украни вками збергалася в практичному ужитку по всй Захднй ґвроп, поки там ще твердо дотримувалися латинсько термнологчно традиц. У Гльдеслейськй хронц пд 1030 р. говориться про смерть пд час полювання ¶мрха (Емерика - сина угорського короля Стефана I), якому дають титул dux Ruizorum), тобто вовода русинв. Лтописець Лямберг пд 1075 р. розповда про зустрч мператора Генрха IV з вигнаним з Кива великим князем Кивським ¶зяславом-Димитрм  назива його Ruzenorum rex Demetrius (правитель, князь русинв Дмитрй). [481] В ншому лтопис пд 1089 р. деться про одруження мператора Генрха IV з дочкою Ruthenorum regis (правителя, князя русинв). [482] Пзнший лтописець, вдомий пд псевдонмом Анонм Гал (XI - поч. XII ст.), теж користуться цими назвами: Ruthenorum rex (правитель, князь русинв), regnum Ruthenorum (князвство русинв)

1. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

2. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

3. Оцінка природних ресурсів

4. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

5. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

6. Оцінка збитку після настання страхового випадку
7. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
8. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

9. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

10. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

11. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

12. Експертна оцінка земель

13. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

14. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

15. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

16. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Структура й оцінка економічної інформації

18. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

19. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

20. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

21. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

22. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
23. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
24. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

25. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

26. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

27. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

28. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

29. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

30. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

31. Оцінка доцільності отримання патенту

32. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Оцінка персоналу

34. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

35. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

36. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

37. Оцінка ефективності використання рухомого складу

38. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства
39. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
40. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

41. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

42. Оцінка фінансового стану підприємства

43. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

44. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

45. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

46. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

47. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

48. Оцінка стану міської системи м. Києва

Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры

49. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

50. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

51. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

52. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

53. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

54. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
55. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
56. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

57. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

58. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

59. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

60. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

61. Управление потоками данных в параллельных алгоритмах вычислительной линейной алгебры

62. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных

63. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

64. Оптимизация движения денежных потоков на примере ООО "Парус"

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

65. Стабилизация денежного потока, теории фирмы

66. Кировский поток

67. "Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем…"

68. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

69. Логистические потоки

70. Модель управления конфликтными потоками в классе алгоритмов
71. Печінка. Її будова, функції та хвороби
72. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

73. Московский транспорт раньше и теперь

74. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

75. Авторы из СНГ теперь могут взаимодействовать с зарубежными авторскими обществами без посредников

76. Теперь PR можно просчитать точнее

77. Как привлечь собственный поток клиентов, пользуясь исключительно ресурсами

78. Характеристика швейного потока

79. Оценка денежного потока

80. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками на транспортном предприятии

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

81. Бюджетный учет: Учет финансовых потоков

82. Денежные потоки и Интернет (Денежные переводы СНГ - США)

83. Торговые пути между Россией и Китаем и потоки древесины

84. Совершенстование информационных потоков предприятия

85. Оценка потоков платежей

86. Денежные потоки в виде серии платежей произвольной величины
87. Прибыль и денежный поток
88. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

89. Моделирование туристских потоков по показателям инфраструктуры регионов Центрального федерального округа

90. Анализ денежных потоков на базе отчета о движении денежных средств (опыт ряда европейских стран)

91. Логистика в системе управления товарно-материальными потоками промышленного предприятия

92. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

93. Влияние гидродинамического режима движения жидких потоков без и с протеканием быстрой химической реакции на внешний теплообмен

94. Синхронизация информационных и производственных потоков

95. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

96. Організація обліку грошових коштів

Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Экспортные потоки российского леса в страны АТР

98. Причина образования извилистости: меандрирование рек и других природных потоков

99. Геологическая деятельность временных потоков и рек


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.