Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних економічних відносин та світового господарства бакалаврська робота на тему: „ЄБРР ” студента IV курсу відділення „Міжнародні економічні відносини Лагойди Тараса Петровича Науковий керівник доц. Негода А.В. Київ-2010 ЗмістВСТУП РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ВНУТРІШНЬО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА СТРУКТУРА ЄБРР Передумови та історія створення ЄБРР Основні цілі та функції діяльності ЄБРР Джерела фінансування та інструменти реалізації діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЄБРР 2.1 Життєвий цикл проекту: складові та етапи 2.2 Критерії оцінки проектів 2.3 Постпроектна оцінка ефективності реалізації проектів за участю ЄБРР 2.4 Оцінка ефективності виконання проектів ЄБРР у 2008р ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛ 3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЄБРР 3.1 Аналіз реалізації попередніх стратегій діяльності ЄБРР в Україні до 2007 року 3.2 Стратегічні орієнтири у співпраці ЄБРР та України відповідно до програми співробітництва між Урядом України та ЄБРР на 2007-2010 роки 3.3 Проекти ЄБРР в Україні у 2010 році ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 Список використаних джерел ДОДАТКИ Вступ Актуальність теми дослідження. Міжнародні фінансові організації є найбільш активними рушійними силами у стимулюванні глобалізаційного розвитку. Діяльність глобальних фінансових інституцій, а саме Європейського банку реконструкції та розвитку є чинником, який суттєво впливає на розвиток економіки, реалізацію програм, спрямованих на ринкове реформування, структурну перебудову народного господарства та стабілізацію національної валюти. Отже, і виникає потреба в дослідженні діяльності ЄБРР, його впливу на розвиток процесів у міжнародному економічному середовищі. У різні часи проблемами діяльності міжнародних фінансових організацій займалися як вітчизняні, так і іноземні вчені-економісти. Серед них, наприклад, такі західні представники як Г.Браун, Дж.Вулфенсон, В.Говард; росіяни І.Герчикова, А.Кірєєв, Л.Красавіна, В.Коллонтай, Г.Чуфрін, В.Широков та багато інших. Цим проблемам присвячені також дослідження відомих українських учених О.Білоруса, А.Гальчинського, В.Чужикова, В.Новицького, Б.Кваснюка, Л.Кістерського, Г.Климка, Д.Лук’яненка, М.Павловського, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, А.Рум’янцева, В.Степаненка, А.Філіпенка, В.Хорошковського, та ін. Таким чином, актуальність цієї теми зумовлюється тим, що формування глобальної економічної системи є відносно новим процесом, який економічною наукою ще не вивчений, так само як не вивчено і роль міжнародних фінансових організацій в ньому. Ці знання є необхідними для розбудови науково обґрунтованої стратегії співробітництва України з міжнародними інституціями і виявлення місця країни у глобальній економічній системі. Мета та завдання дослідження. Основною метою цієї роботи є аналіз і теоретичне осмислення цільової функції ЄБРР та механізму реалізації його діяльності, який певним чином визначає місце країн у глобальній економічній системі.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: визначити роль міжнародних фінансових організацій у глобальній регулятивній системі; дослідити еволюцію моделі кредитної політики ЄБРР та висвітлити пріоритетні напрями діяльності ЄБРР; дослідити основні інструменти та механізми реалізації кредитної політики ЄБРР; розкрити сучасний стан співробітництва України та ЄБРР у кредитній сфері, здійснити комплексну оцінку ефективності реалізації ключових програм і проектів ЄБРР; оцінити перспективні напрями і сфери співробітництва України та ЄБРР у майбутньому. Об’єктом дослідження є діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку як міжнародної фінансової організації глобального рівня за своєю організаційно-економічною структурою та сферою дії. Предметом цього дослідження є система міжнародних економічних відносин, що виникають на основі механізму реалізації цільової функції ЄБРР у його впливі на формування глобальної економічної системи. Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення теорії міжнародної економіки стосовно закономірностей розвитку світового господарства та ролі в ньому міжнародних організацій. В першому розділі, при розкритті сутності міжнародних фінансових організацій використовувалися методи наукової абстракції, поєднання аналізу та синтезу, системного підходу, причинно-наслідкові зв’язки. В другому розділі роботи, в аналітичній частині, де досліджувалися особливості реалізації механізму діяльності ЄБРР, використовувалися методи логічного й історичного, кількісно-якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу. У завершальному третьому розділі основним науковим методом був метод причинно-наслідкових, логічних та функціональних зв’язків та залежностей. Теоретичну основу роботи склали економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. При написанні роботи використовувались матеріали Державного комітету статистики, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів України. Фактологічною та статистичною основою слугували щорічні звіти ЄБРР, аналітичні розробки ЄБРР. Наукова новизна роботи полягає в тому, що наукове опрацювання проблеми ролі ЄБРР в міжнародному економічному співтоваристві стало предметом цілісного дослідження, в процесі якого були отримані такі найбільш суттєві результати, які розкривають особистий внесок у розв’язання досліджуваної проблеми та конкретизують новизну: розкрито роль міжнародних фінансових організацій у формуванні глобальної економічної системи, завдяки чому було доведено, що міжнародні фінансові організації є провідним суб’єктом формування цієї системи, оскільки за своєю сутністю інституційно-організаційною природою і масштабами дії є глобальними; висунуто й аргументовано положення про те, що результатом реалізації цільової функції ЄБРР є формування глобальної економічної системи, що проявляється у (1) посиленні взаємозалежності національних валютно-фінансових систем країн-членів цих організацій, (2) зниженні рівня автономності національних органів влади країн-реципієнтів у сфері прийняття рішень стосовно національного економічного розвитку; розкрито особливості реалізації цільової функції ЄБРР в Україні.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що робота дозволяє відстежити роль ЄБРР в міжнародному економічному співтоваристві та виявити місце в цьому процесі України. Останнє є необхідним при розробці зовнішньоекономічної стратегії України, зокрема стратегії відносин з міжнародними фінансовими організаціями. РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ВНУТРІШНЬО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА СТРУКТУРА ЄБРР Передумови та історія виникнення ЄБРР Наприкінці 80х років світове суспільство все більше переконувалось в необхідності створення та розширення таких міждержавних установ як ЄБРР, МВФ,ЄІБ. Це було викликано неможливістю багатьох держав самотужки долати кризи інфляції, безробіття, що було викликано політичною ситуацією, модернізацією усіх сфер життя. Європейський банк реконструкції і розвитку є міжнародною організацією і був створений згідно з підписаною 29 травня 1990 року в Парижі Угодою для сприяння реформ в країнах Центральної та Східної Європи в зв’язку з переходом країн цього регіону до орієнтованої на ринок економіки. Засновниками банку є 40 країн – усі країни Європи (окрім Албанії), США, Канада, Мексика, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея та дві міжнародні організації – Європейський економічний союз і Європейський інвестиційний банк, а також ряд країн Східної Європи. В заснуванні банку брав також участь колишній СРСР. Членами ЄБРР окрім європейських країн можуть бути усі члени Міжнародного валютного фонду. Угода про створення ЄБРР є результатом декількох нарад експертів з підготовки тексту Угоди і трьох зустрічей представників країн-членів в Парижі 15-16 січня, 8-11 березня та 9 квітня 1991 р., а також особистої участі майбутнього президента ЄБРР Жака Атталі. На сьогодні ЄБРР фінансує проекти тільки в таких країнах: Азербайджан, Киргизька Республіка, Словенія, Албанія, Латвія, Таджикистан, Арменія, Литва, Туркменістан, Бєларусь, Молдова, Узбекистан, Болгарія, Монголія, Україна, Боснія и Герцеговина, Польща, Хорватія, БЮР Македонія, Росія, Чорногорія, Угорщина, Румунія, Естонія, Грузія, Сербія, Казахстан, Словакія. Така оперативність при створенні міжнародного фінансового інституту пояснюється тим, що соціальні і економічні перетворення, які відбулися у 80-х роках в країнах Центральної та Східної Європи, призвели до економічної і політичної перебудови, а також до зниження виробництва і зовнішньої торгівлі, розладу фінансової сфери, погіршенню рівня життя, соціальним та національним конфліктам в регіоні. Це перетворило країни Центральної та Східної Європи (разом з колишнім СРСР) в небезпечних сусідів, які не тільки не відповідали процесу європейської інтеграції, але й могли його ускладнити і затримати. При створенні тексту Угоди і деяких принципів діяльності ЄБРР використовувався досвід практичної роботи провідних міжнародних фінансових інститутів, наприклад МВФ, а також регіональних банків розвитку. Офіційно вважається, що ЄБРР було створено 15 квітня 1991 р. в Лондоні. Ця дата є саме датою, коли ЄБРР розпочав свої операції. . Створення ЄБРР було необхідне не тільки для надання фінансової допомоги країнам Центральної та Східної Європи, але й для зміцнення інтеграційних процесів на континенті.

При цьому окрем варанти можуть наближатися до фантастичних, нш до побутових казок». Усе-таки мж цими жанровими рзновидами  значна рзниця. Кожна соцально-побутова казка мстить менше епзодв, нж чарвна, у нй сутнсть образв розкриваться у конкретнй д або через далоги. Окрм того, «вд чарвних казок вони вдрзняються вдсутнстю надприродного. У них нема чарвних предметв, духв...» чудесного народження геров  всього того, що становить основний змст чарвних казок... Надзвичайне в них зустрчаться, але воно наче втиснуто в орбту звичайного буденного життя  забарвлено комчно... Якщо у чарвнй казц про це говориться з жахом, то в новелстичнй це просто диву». Важливим чинником формування та розвитку соцально-побутових казок стали лтературн запозичення. У 13 ст. в народну словеснсть почали входити теми та сюжети тогочасно лтератури не лише слов'янсько, а й взантйсько, загальновропейсько, азйсько. Пзнше цьому сприяв розвиток ораторсько прози та дяльнсть мандрвних дякв, як через «постйн зв'язки з народними низами сприяли активному засвонню ними народно поетично творчост  трансформац народного гумору через призму шкльно вченост»

1. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

2. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

3. Життя та діяльність І.П.Котляревського

4. Маркетингова діяльність комерційного банку

5. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

6. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
7. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
8. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

9. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

10. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

11. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

14. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

15. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

16. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

17. Фінансова діяльність та політика держави

18. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

19. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

20. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

21. Діяльність римських магімтратів

22. Інноваційна діяльність підприємства
23. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
24. Діяльність уряду України в галузі екології

25. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

26. Діяльність СГ "ТАС"

27. Інвестиційна діяльність страхових компаній

28. Життєдіяльність личинок волохокрильців

29. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

30. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

31. Аудиторська діяльність

32. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Підприємницька діяльність

34. Приватна детективна і охоронна діяльність

35. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

36. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

37. Діяльність Євгена Коновальця

38. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
39. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
40. Політична діяльність Лазара Кагановича

41. Діяльність першого професійного театру Полтави

42. Творча діяльність Панаса Мирного

43. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

44. Комерційна діяльність підприємств

45. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

46. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

47. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

48. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

50. Економічна діяльність ООН

51. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

52. Зовнішня економічна діяльність

53. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

54. Діяльність органів управління освітою
55. Кризове явище функціонування та розвитку організації
56. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

57. Групова навчальна діяльність

58. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

59. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

60. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

61. Діяльність викладача в процесі навчання

62. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

63. Політична діяльність і політичні відносини

64. Професійна діяльність шкільних психологів

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

65. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

66. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

67. Життя і діяльність О. Конта

68. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

69. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

70. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
71. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
72. Інвестиційна діяльність підприємства

73. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

74. Фінансова діяльність акціонерних товариств

75. Фінансова діяльність субєктів господарювання

76. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

79. Інноваційна діяльність

80. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

81. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

82. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

83. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

84. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

85. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
88. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

89. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

90. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

91. Сутність та зміст сучасного менеджменту

92. Свідомість та творчість

93. Філософська культура особи та її суспільна значущість

94. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

95. Ринкова пропозиція та її еластичність

96. Сутність витрат та методи їх зниження

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

98. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

99. Поняття сущність та ознаки держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.