Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ: Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування батьківської сфери у період юності і дорослості 1.1 Системний підхід у формуванні готовності молоді до майбутнього батьківства у психологічній теорії та практиці 1.2 Соціально-психологічні особливості компонентів батьківства 1.3 Формування готовності молоді до виконання статево-рольових функцій матері та батька 1.4 Вплив статевих відмінностей та особливостей на формування батьківської сфери у молоді Розділ 2. Емпіричне дослідження формування та розвитку батьківської сфери у період юності та дорослості 2.1 Організація та проведення психологічного дослідження 2.2 Результати дослідження та їх аналіз 2.3 Психологічна підготовка старшокласників до виконання ролей матері та батька Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. Якість виховання, усвідомлене виконання батьківської ролі визначають стан суспільства, інституту родини і психологічне здоров'я особистості наступних поколінь. У наш час звичайними явищами стають малодітна родина, відхід від традиційного розподілу ролей і відповідальності в родині, збільшення кількості однодітних родин, фемінізація, ослаблення виховної ролі батьків, ріст бездоглядності, значне зниження стабільності родини, і інші актуальні явища в сфері родини та дитячо-батьківських відносин. Все це змушує звертати пильну увагу на дану сферу. Практично кожна людина стає батьком або матір`ю, і якість виховання, сімейної взаємодії залежить від стану батьківства. З появою дитини в родині, чоловік і жінка свідомо або неусвідомлено здобувають нову роль – батьків. Прийняття батьківської ролі відбувається раз і назавжди. Біологічна здатність бути батьком або матір`ю не завжди збігається із психологічною готовністю до батьківства. Готовність до батьківства, усвідомлення себе родителем і способи реалізації батьківства в парі зі своїм чоловіком / дружиною формуються під впливом різних факторів. Батьківство відіграє значну роль у житті конкретної особистості. Протягом всього життя батьки залишаються значимою фігурою для індивіда. Батьківство включає феномени материнства й батьківства, але не зводиться до їхньої простої сукупності. Однак при відносно активній розробці окремих проблем материнства (А.Я. Варга, Г.Г. Філіппова) батьківство є практично невивченим (І.С. Кон, В.А. Сухомлинский) . Також необхідно відзначити й стосовно батьківства в цілому – у психології немає чіткого визначення батьківства, немає обґрунтування цього феномена із психологічної точки зору, за винятком дослідження етнографічного аспекту батьківства (І.С. Кон) . Родина є першим інститутом соціалізації дитини. Саме сімейне виховання є найбільш природним і відіграє визначальну роль у розвитку й формуванні особистості. На молодих батьків виявляється постійний тиск із боку авторитетних джерел: як необхідно доглядати за дитиною і як треба її виховувати. Вибираючи свій стиль поводження у взаємодії з дитиною, батьки виявляються в ситуації невизначеності й можуть відчувати непевність у собі, почуття провини і так далі. Все це визначає потребу в психологічному супроводі родини і сімейного виховання.

Психологічна робота з батьками – досить складний напрямок. Нерідко батьки не сумніваються у своїй компетентності, обвинувачуючи у випадку виникнення труднощів у дитячо-батьківських відносинах школу, суспільство. Часто батькам складно визнати помилковість своїх думок, почуттів, дій. На тлі цього усередині родини між батьком і матір'ю нерівномірно розподіляється виховна активність. У більшості випадків, вихованням, емоційним спілкуванням з дітьми займається мати, батько ж робить це «за настроєм». У підсумку, у родині не спостерігається системності впливів. Батьки для дитини рідко виступають єдиним цілим. Проблема дослідження міститься у виявленні і вивченні компонентів, рівнів розвитку батьківства як інтегрального психологічного утворення особистості, особливостей статево-рольової ідентифікації у жінок та чоловіків в період народження дитини; визначенні психологічних факторів формування батьківства для розробки технології формування усвідомленого батьківства. Дослідженню проблем становлення та розвитку сім’ї присвятили свої роботи І. Бестужев-Лада , Г. Гурко , та ін. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя висвітлені у дослідженнях В. Г. Захарченко , С.С.Жигаліна , А.С.Батуєв акцентували увагу на питаннях статевої відмінності та диференціації соціальних ролей. Формуванню усвідомленого батьківства присвячені роботи О. Безпалько , Р. Овчарової . Разом з тим відчувається недолік наукових даних, що розкривають особливості знань і уявлень юнаків і дівчат про батьківство, а вони, разом з тим, необхідні для розробки навчальних програм, що сприяють оптимізації їх майбутніх та вже існуючих батьківських позицій, орієнтування на формування в молоді відповідального відношення до батьківства й шлюбу, а також для потреб психолого-педагогічної консультативної роботи. Це і зумовило вибір теми курсового дослідження «Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості». Об’єкт дослідження – батьківська сфера та психологічна готовність молодих людей до батьківства. Предметом дослідження виступили особливості формування, структура психологічної готовності молоді до батьківства, розвиток батьківських почуттів та ставлень до дитини після її народження. Мета дослідження – проаналізувати закономірності розвитку розвиток батьківської сфери в період очікування сім`єю дитини та після її народження, а також в експериментальному виявленні розвитку структурних компонентів психологічної готовності юнацтва до батьківських стосунків. Гіпотеза дослідження: батьківство є інтегральним психологічним утворенням особистості, що містить ряд компонентів, кожний з яких включає когнітивні, емоційну й поведінкову складові; формування батьківства залежить від ряду суб'єктивно-психологічних факторів, складові яких належать різним ієрархічно організованим системам; У відповідності з метою, предметом, об’єктом та гіпотезою дослідження були визначені такі наукові завдання: Вивчити основні теоретичні підходи до розгляду феномена батьківства і його складових. Вивчити структуру батьківства як інтегрального психологічного утворення особистості.

Провести дослідження готовності молоді до майбутнього батьківства; Дослідити еволюцію поглядів на батьківство в батьків і матерів, у період очікування дитини, та після її народження. Розробити рекомендації для роботи по формуванню психологічної готовності молодих людей до майбутнього батьківства засобами активного соціально-психологічного навчання. Теоретико-методологічні засади дослідження випливають із системної інтеграції відомих положень психологічної науки про становлення особистості та органічний взаємозв’язок свідомості та самосвідомості, єдність психіки та діяльності, детермінацію психіки соціальними факторами, закономірності функціонування і розвиток мотиваційно-потребової сфери особистості. Методи дослідження. У ході дослідження застосовано комплексний підхід, який полягав у поєднанні теоретичного аналізу наукових джерел із застосуванням психологічного емпіричного експерименту. Обсерваційні методи – безпосереднє спостереження за поведінкою подружніх пар, що є батьками в родині й за її межами з метою розробки загальної картини феномена батьківства. Оглядово-аналітичне теоретичне вивчення психологічної, педагогічної, філософської, соціологічної літератури по досліджуваній проблемі для з'ясування її розробленості й визначення подальших шляхів дослідження. Експериментальний метод: модифікований методика PARI (pare al a i ude research i s rume ) – «Батьківсько-дитячі відносини», для визначення психологічної готовності юнацтва до батьківства, анкетування майбутніх або молодих батьків, проективна методика «Батьківський твір». Суб'єктивно-оцінний метод – заснований на аналізі відповідей випробуваних на питання і інтерпретація авторської анкети і опитувальника. Якісний і кількісний аналіз отриманих результатів. База дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалась на базі Рівненської ЗОШ № 25. У дослідженні прийняли участь 30 старшокласників, учні 11 класів, них 16 юнаків та 14 дівчат. Також вибірку склали 10 подружніх пар, які вже є молодими батьками (10 жінок та 10 чоловіків). Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, що: проаналізовано психологічну модель готовності до майбутнього батьківства юнаків та дівчат; розкрита сутність і зміст психологічної готовності молоді до батьківства, визначено її критерії та показники; обґрунтовано рекомендації для психокорекційних занять, спрямованих на розвиток компонентів психологічної готовності юнацтва до свідомого батьківства та створення сім’ї. Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні психологічної моделі готовності молоді до майбутнього батьківства. Результати дослідження дають можливість показати значимість юнацького віку як етапу формування та становлення психологічної основи майбутнього батьківства, говорять про необхідність спеціально організованої підготовки молоді до сімейного життя. Основні висновки й положення можуть бути враховані й використані при складанні програм і навчальних курсів сімейнознавчої тематики, у практиці психологів, педагогів і фахівців шлюбних консультацій, що здійснюють роботу з молоддю з питань організації сімейного життя.

Настрй у всх був пригнчений, бо кожний твердо знав, що саме у ц хвилини десь далеко в рднй домвц його обов'язково згаду найближча рдня. В уяв повставав образ заплакано мами, колядникв пд вкнами батьквсько хати. Псля вечер почали колядувати. Позбгалися нмц, товпилися в дверях та спостергали за незвичною для них подю. А коли наш Aмназисти заспвали нмецьку колядку «Штлл нахт» (Тиха нч), вони приднались  почали колядувати разом з нами. ¶ це був чи не диний випадок, за весь час нашого перебування на чужин, процесу чисто людського душевного зближення  взамного розумння. Служба в Барт протягом вс зими була найдовшою з усх служб у пунктах нашого перебування в Нмеччин. Десь на початку березня ми перехали у велике портове мсто Росток. Летовище розмщалося над самим морським заливом, а наша батарея знаходилася в клькох десятках метрв вд моря. Жили ми поряд з зентками у великих наметах, як огрвалися залзними печами. Над наметом був закрплений червоний лхтар, який вмикався разом з освтленням летовища в час злету  приземлення лтакв, щоби останн не зачпили нас своми колесами

1. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

2. Формування та розвиток банківської системи України

3. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

4. Утворення і розвиток Київської Русі

5. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

6. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
7. Особистісно-орієнтоване виховання
8. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

9. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

10. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

11. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

12. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

13. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

14. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

15. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

16. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

18. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

19. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

20. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

21. Колектив як фактор формування особистості

22. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
23. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання
24. Формування творчої особистості як наукова проблема

25. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

26. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

27. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

28. Психічний розвиток особистості

29. Самооцінка особистості та її розвиток

30. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

31. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

32. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Методика, формирование и анализ инновационной стратегии в организациях санаторно-курортной сферы

34. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

35. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

36. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

37. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

38. Основные задачи сферы государственного регулирования
39. Государственное управление в социально-культурной сфере
40. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

41. Преступность в банковской сфере

42. Преступления в сфере экономической деятельности

43. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

44. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

45. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

46. Преступления в сфере таможенного дела

47. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

48. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

50. Ценообразование в сфере культуры

51. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

52. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

53. Кутузов - стратег и дипломат

54. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования
55. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці
56. Сфера

57. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

58. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

59. Ответственность за нарушения в сфере информационного права

60. Преступления в сфере компьютерной информации

61. Преступления в сфере компьютерной информации

62. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

63. Роль государства в природоохранной стратегии

64. Ближнее зарубежье - сфера жизненных интресов России

Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения

65. Исследование социально-психологического климата и стратегий поведения в конфликте членов коллектива

66. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

67. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

68. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

69. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

70. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске
71. Общество как сложная система. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Важнейшие институты общества
72. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

73. Контракты в сфере физической культуры и спорта

74. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

75. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в сфере оказания юридических услуг

76. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

77. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

78. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

79. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

80. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

82. Стратегия маркетинга

83. Особенности рекламы в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса

84. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

85. Стратегия ценообразования

86. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия
87. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок
88. Миссия, цели, стратегия и оргструктура моей организации

89. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

90. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

91. Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, дифференциации и концентрации

92. Реклама социально-культурной сферы

93. Стратегия ценообразования

94. Культура управленческого труда в сфере гостеприимства

95. Разработка операционной стратегии

96. Автосервис. Формирование стратегии и сценарный анализ в условиях неопределенности

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

97. Модель разработки стратегии для ОАО "Аливария"

98. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

99. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.