Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст контрольної роботи 1.Етнічна соціологія: актуальні проблеми та історія розвитку 1.1. Предмет етносоціології 1.2. Актуальні проблеми етнічної соціології 1.3. Соціально-етнічні особливості розвитку України 1.4. Етнічна структура сучасного суспільства і міжнаціональні відносини в Україні Список літератури 1.Етнічна соціологія: актуальні проблеми та історія розвитку 1.1 Предмет та історія розвитку етносоціології Етносоціологія — новий науковий напрям, що виник на стику етнографії і соціології. У другій половині 60-х років XX ст. в країнах Сходу етносоціологія виділялась в самостійну галузь знань. Поняття етносоціологія складається з двох слів різного походження: етнос (грецьк. е h os — суспільство, рід, плем'я, народ) і соціологія (латин, socie as — суспільство, грець logos — вчення). Дослівно етносоціологія —вчення про національні суспільства. Проте, суть поняття етносоціологія багатіше його етимологічного значення. Етносоціологія — галузь соціології, що досліджує походження, суть, функції різних етносів (рід, плем'я, народність, нація) з метою виявлення загальних закономірностей, їх взаємодії і вироблення механізмів вписування в систему соціальних відносин, що склалися. Інакше, етносоціологія вивчає соціальні аспекти життя та діяльності етнічних утворень, а також національну специфіку соціальних спільностей і відносин. Виникнення наукового напряму — етносоціології обумовлено інтересами науки і суспільної практики. Національні проблеми вивчають різні науки: філософія, історія, юридичні, економічні та ін. Кожна я них має предметну галузь, що дозволяє проаналізувати всі сторони розвитку і взаємодії етнічних спільностей. У 40 — 60-х роках XX ст. в усьому світі, у зв'язку з могутнім піднесенням національно-визвольного руху зростає значення етносоціальних знань. Етносоціологія має предмет дослідження: етноси і етносоціальні процеси, національно-регіональні особливості соціальної структури народів та інші, тобто ту сферу знань, що фактично випадає з поля зору філософів, економістів, істориків, етнографів та інших спеціалістів. Етносоціологія досліджує соціально значущі явища в побуті та культурі людей різних національностей, соціальну обумовленість змін у національній культурі, в тому числі в мові, національних орієнтаціях, цінностях, національних традиціях і звичаях, соціальну визначеність етнічної самосвідомості міжнаціональних відносин. У кожному конкретно-історичному суспільстві співіснують різні за чисельністю, впливом і розвитком біосоціальні спільності, які зазнають систематизації. Виділяються три основні рівні етнічної ієрархії: субетнос — етнос — суперетнос. Ключова ланка — етнос, що є сукупністю субетносів. Інтеграція етносів утворює суперетнос, найбільш яскравим прикладом якого служить арабомусульманський світ і західноєвропейська етнокультурна цілісність, включаючи Північну Америку, Австралію та Південну Африку. Соціальна спільність, кожна етнічна система має історію. І люди завжди цікавились етнічною історією, походженням народу. Уже елліни і римляни знали, що їх етноси склались приблизно в середині VIII ст.

до н. є. Знаємо ж, коли еллін і римлян не стало. Але визначити період народження і період загибелі етносу надзвичайно важко. Комплексний системний підхід до проблеми походження етносу, народу надає логічну завершеність поняттю етногенезу, поширивши його на всі етапи існування етносу і обґрунтувати: етноси — біосоціальні спільності народжуються, живуть і вмирають не стільки за соціальними, скільки за природними законами. Етноси не ізольовані один від одного. Волею долі йдуть поряд або навіть у складі єдиної держави, живуть несхожі етнічні спільності. Етнічні спільності приречеш на постійне спілкування, взаємний вплив. Взаємодія етносів, що веде до зміни їх суті, є етнічний процес. Виділяють еволюційні і трансформаційні етнічні процеси. Еволюційні етнічні процеси відображають значні зміни будь-якого з основних елементів етносу, насамперед, мови культури, а також зміни соціальної (класово-професійної) структури етносу, його статевовікового складу та ін., трансформаційний етнічний процес охоплює зміни, що ведуть до заміни етнічної належності; завершуючим етапом їх є зміна етнічної самосвідомості. Трансформаційні етнічні процеси поділяються на роздільні і об'єднуючі. Об'єднуючі етносоціальні процеси — консолідації, асиміляції, інтеграції. Консолідацією с злиття кількох самостійних, споріднених за мовою і культурою народів в єдиний новий, значно більший етнос (міжетнічна консолідація) або внутрішнє згуртування народу за рахунок вирівнювання відмінностей між соціальними етнічними групами /внутрішня консолідація). Міжетнічною консолідацією є злиття східнослов'янських племен в єдину стародавньоруську народність в IX—XII стст., а внутрішньою етнічною консолідацією є вирівнювання відмінностей між баварцями, саксонцями та іншими німецькими народностями в ХГХ—XX стст. В Україні ще в XIV—XV стст. в гірських районах сучасних Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської областей сформувалось кілька етносів: гуцули, лемки та ін. — своєрідні, надзвичайно цікаві традиційно, побутово і культурно, що стали частиною слов'янського народу. Процеси консолідації етносів відбуваються і в молодих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, що розвиваються, та інших регіонах планети. Асиміляція — розпилення одного етносу або його частини в інших звичайно більш багаточисельних, внаслідок втрачається багато споконвічних властивостей і набуття зовсім нових. В сучасних умовах асиміляційні процеси найінтенсивніше відбуваються в розвинутих країнах — Італії, Англії, Данії, Швеції та ін., де вже сформувалися державні етноси і які поглинають, асимілюють малі етнічні спільності, соціальні групи. В історії походження народу (етногенезиса) є найпоширеніші соціальні спільності: рід, плем'я, народність, нація, клас та ін. Стійка сукупність людей, яка склалася історично на певній території і яка має спільні риси (в тому числі расові), стабільні особливості культури (включаючи мову) і психологічний склад, а також свідомість своєї єдності і відмінність від інших утворень (самосвідомість). Ознаками, що визначають системні властивості етносу, є: мова, мистецтво, звичаї, обряди, норми поведінки, звички та ін.

В сукупності вони утворюють певну етнічну культуру. Формування етносу звичайно відбувається на основі єдності території і економічного життя, але в процесі дальшого розвитку багато етносів втрачають спільність території (наприклад, українці, росіяни, білоруси, євреї, іспанці та інші живуть в багатьох країнах світу). Традиційному суспільству, в основі якого лежить натуральне господарство, в життєдіяльності етносів, відповідає переважно така форма існування етносу, як народність. Проте з переходом суспільства до переважно індустріального виробництва і ринкової економіки, що об'єктивно вимагало переходу до періодичних ринкових (ярмаркових та ін.) обмінів продуктами виробництва, до постійного ринкового обміну матеріальними і духовними цінностями, тобто до створення внутрішнього, а потім і світового ринку, йде формування народів. Такому процесу передувало не просто вдосконалення виробництва, а й значне вдосконалення мовної культури, психологічного складу людей, утвердженню в способі життя нових, цивілізованіших способів і засобів життєдіяльності. Але, що особливо важливо, якщо процес консолідації етносів має, прогресивний характер і швидко змінює роди, племена, народності в межах етносу, то етнос стійкіше і консервативніше, хоча і відчуває вплив сусідніх етносів або етнічних меншинств. Результатом такого взаємовпливу може виявитись або зникнення окремих етносів, або взаємозбагачення етносів на шляху до утворення нових історичних спільностей людей - народів, а фактично в Історичній перспективі до консолідації нових етносів. Такий процес розвивається на сучасному етапі в багатьох етносах, бо ізольованих однорідних етнічних утворень практично не існує. Процес взаємодії і взаємовпливу різних етносів характерний для Сполучених Штатів Америки, де, по суті, суспільство складається з різних етносів - становить конгломерат — американський багатонаціональний народ. Отже, з розвитком суспільства розвивається і етнос, виникають різні його історичні форми, що змінюють одна одну. Рід, плем'я, народність, нація, народ не тільки ієрархічні ступені послідовного сходження етносу на вершину розквіту, а й своєрідні ступені соціальної, культурної, економічної і політичної зрілості народу. На початку 90-х років в соціології і політології формується теорія політичної нації, її основоположники, спекулюючи на об'єктивному факті — багатонаціональності більшості країн світу, вважають, що в таких країнах основна нація має консолідувати всі інші національні меншості, поширити на них свої традиції, звичаї, культуру, і, насамперед, мову. Звичайно, розвиток економічних і культурних зв'язків і відносин обумовлює, по-перше, прагнення спільності людей до внутрішньої консолідації, по-друге, активну взаємодію однієї спільності людей з іншими національними спільностями, по-третє, спільність людей їх соціальне і етнічне, тобто суспільне племінне утворення переборює замкнутість, вступає в активні відносини з іншими соціально-4етнічними спільностями людей. Нації властиві ті ознаки, які забезпечують і історично обумовлюють цілісність народу, його економічні, культурні інтереси, його комунікативність, тобто його інтереси, внутрішній зв'язок.

Але, починаючи вд XIX ст.  аж по 1940-в роки, багато науковцв були прихильниками якось верс переналзму, навть так як Ренан,  то схилялися до бльш «волюнтаристського» рзновиду нацоналзму. Цьому частково посприяло популярне прирвнювання «раси» до «нац», де термн «раса» радше означав окрему за походженням культурну групу, нж спадков й незмнн бологчн особливост й гени (те, що сьогодн можна було б замнити термном «етнчна належнсть»). Переналзм також надихала дея розвитку суспльства з  наголошуванням на градуалзм, стадйност поступу прогресу, а також соцального й культурного накопичення. Це було просто й навть природно, бачити нац як колективн приклади, що виявляють справжн ознаки градуалзму, розвитку й накопичення, особливо для тих, кого приваблювала органчна аналогя. Не слд недооцнювати й великих успхв, зроблених нацональною сторографю й археологю, тих дисциплн, як стали життдайним пдAрунтям для нацоналстичних понять, пдтримували й заохочували х, надаючи «достоврн дан» та реальн залишки давнх матеральних культур[45]

1. Людина: біологія й соціологічні проблеми

2. Соціологія: становлення та сучасність

3. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

4. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

5. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

6. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
7. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні
8. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

9. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

10. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

11. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

12. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

13. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

14. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

15. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

16. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

18. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

19. Актуальные проблемы гражданского права

20. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

21. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

22. Актуальные проблемы предыстории ВОВ
23. Понятия рыночной инфраструктуры. Актуальные проблемы в Украине
24. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

25. Актуальные проблемы трансплантации

26. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

27. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

28. Актуальные проблемы социологии и их развитие

29. Актуальность проблемы исполнения приговора

30. Актуальные проблемы детской спортивной медицины

31. Бюджет України: актуальні проблеми

32. Актуальные проблемы развития современной рыночной инфраструктуры

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

33. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

34. Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира

35. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

36. Актуальные проблемы современности и журналистика

37. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

38. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов
39. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии
40. Актуальные проблемы экологической этики - взгляд с позиции антропоцентризма, биоцентризма и религиозной этической системы

41. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

42. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

43. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

44. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

45. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

46. Актуальные проблемы гражданского права

47. Актуальные проблемы назначения наказания

48. Актуальные проблемы третейского производства

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

49. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого процесса в Российской Федерации

50. Мова та історія (розвиток мови)

51. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

52. Культура та історія

53. Культура и актуальные проблемы современности

54. Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России
55. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
56. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

57. Актуальні проблеми менеджменту

58. Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме

59. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

60. Актуальные проблемы коррекционной педагогики

61. Актуальные проблемы массовой коммуникации

62. Актуальные проблемы современной правовой социологии

63. Актуальные проблемы социологических исследований

64. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

66. Значення предмету "соціологія релігії"

67. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

68. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

69. Предмет соціологічного знання

70. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
71. Социология личности - историческое развитие и актуальные проблемы
72. Соціологічне вчення Спенсера

73. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

74. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

75. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

76. Соціологія інноваційних процесів

77. Соціологія культури

78. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

79. Соціологія релігії

80. Соціологія як наука

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

81. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

82. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

83. Програма соціологічного дослідження

84. Актуальные проблемы современной политической теории и права в трудах Ю. Хабермаса

85. Актуальные проблемы внешнего долга

86. Актуальные проблемы современной экологии
87. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
88. Актуальные проблемы оценки деятельности и инвестирования субъектов хозяйствования в современной России

89. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

90. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

91. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

92. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

93. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

94. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

95. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

96. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

98. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

99. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.