Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Реформування и в перехідній економіці України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат на тему: «Реформування грошово-кредитної системи в перехідній економіці України» План Вступ 1. Поняття грошової та кредитної системи ----------------------------------------4ст. 1.1.Поняття грошової системи та її 1.2.Становлення грошової системи 1.3.Суть і структура кредитної 7ст. 2. Реформування грошово-кредитної системи в перехідній -------------------8ст. економіці України 2.1. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 р.)------------------------- 8ст. 2.2. Грошово-кредитна політика НБУ--------------------------------------------- 11ст. 2.3. Механізм реалізації грошово-кредитної політики-------------------------12ст. 3. Сучасні стратегії грошово-кредитної політики ----------------------------- 13ст. Використана література 16ст. Вступ Реальні передумови для глибоко реформування адміністративно-командної економічної системи України, створення відкритої соціально орієнтованої ринкової економікм виникли після проголошення державного суверенітету України у серпні 1991 року.Основою для вирішення цих завдань був її індустріальний, аграрно-технологічний, науковий та інтелектуальний потенціал-один з найважчих серед республік СРСР. Разом з тим позитивні економічні процеси, які стали помітним у перший період незалежності, все більше уповільнювались під впливом економічної кризи, які дедалі загастрювались. Враховуючи назвичайно важливу роль грошових відносин в економічному житті суспільства, всі держави, незалежно від їхнього устрою, доручають формування грошових систем центральним органам влади. Місцеві органи влади, навіть у країнах з федеративним усторєм, усунені не лише від формування грошових систем, а й від контролю за функціонуванням їхніх окремих елементів. Поняття грошової системи та її елементи Грошова система – форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавним законом. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між су’єктами грошового обороту. Грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як її складова. Тому в багатьох країнгах правові норми, що стосуються грошової системи, визначені безпосередньо в банківському законодавстві, насамперед у законах, які регламентують діяльність центальних банків. Цими законами центральним банкам надаються широкі повноваження щодо регулювання грошової системи. Центральний банк - це інституційний центр грошової системи. Йому належить вирішальна роль у забезпеченні ефективного функціонування грошової системи країни. За сферою охоплення економічних відносин грошова система - явище надзвичайно містке, адекватне всьому грошовому обороту. Всі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку обслуговують, та форми, в якій вони здійснюються, є об’єктами регулятивного впливу грошової системи. У складі грошової системи можна відокремити такі підсистеми: - систему безготівкових розрахунків; - валютну систему; систему готівкового обігу. Кожна із вказаних підсистем має свій особливий об’єкт регулятивного впливу, який обмежується певною формою чи сферою грошового обороту.

Грошова система кожної країни визначається її внутрішнім законодавством, тобто є явищем суто національним. Кожна держава формує свою власну грошову систему, прагнучи надати їй повну незалежність та здатність протистояти зовнішнім впливам, коли вони загрожують інтересам національної економіки. Наявність такої суверенної грошової системи є однією з ключових ознак політичної та економічної самостійності держави. За нормативно-правового підходу до грошової системи в її складі можна відокремити кілька елементів, кожний з яких законодавчо зафіксований. У грошовій системі України можна виділити такі елементи: назва грошової одиниці; масштаб цін; види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу; сегментація безготівкових грошових розрахунків; регламентація готівкового грошового обороту; регламентація режиму валютного курсу та опрацій із валютними цінностями; регламентація режиму банківського процесу;державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства. Назва грошової одиниці виникає, як правило, історично. Масштаб цін являє собою величину грошової одиниці даної країни. Масштаб цін у сучасних умовах , як правило, змінюється стихійно, незалежно від волі держави, під впливом інфляційних процесів в економіці. Тобто місце і роль масштабу цін у ціноутворенні істотно змінилися. Уже не держава свідомо змінює масштаб цін з метою впливу на їх рівень, а стихійні процеси в ціноутворенні змінюють масштаб цін, новий рівень якого в подальшому впливає на ціноутворення. Оскільки інфляційні процеси стали хронічним явищем, виникла загроза постійного зменшення масштабу цін, що негативно впливає на функціонування грошей як міри вартості та дієвість системи цін. Види та купюрність грошових знаків визначає визначає вищий законодавчий орган, який надає їм статус законного платіжного засобу, тобто покладає на державу відповідальність за їх забезпечення. Право емісії грошових знаків та відповідальність за їхнє забезпечнення закон покладає на певний державний орган. Сьогодні таким органом, як правило, є центральний банк країни. Випущені ним грошові знаки мають назву банківських білетів (банкнот). В окремих винятках емісія грошовиих знаків може доручатися міністерству фінансів (його скарбниці). В такому разі грошові знаки називаються скарбничими білетами. Суттєва відмінність між цими видами грошових знаків полягає у різних механізмах їхньої емісії – порядку випуску в обсяг та вилученя з обігу. Емісія скарбничих білетів використовується безпосердньо для покриття бюджетних видатків і допускається, як правило, в умовах глибокої кризи державних знаків. Становлення грошової системи України У період становлення державної незалежності Україна першою почала в умовах економічної та фінансовї кризи будувати власну грошову систему, набувати досвіду емісійної справи, опановувати складний механізм грошової кредитної політики. Становище ускладнювала нескординованість економічної політики незалежних республік у сфері виробництва, товарообміну, грошових відносин. На початку 1992 р.

у республіці панувала криза платіжних засобів. Тому з 10 січня 1992 р. в Україні було запроваджено в обіг купони багаторазового користування як доповнення до рублевої готівкової маси з метою хоча б відносного збалансування грошової маси в обігу та відповідного збалансування грошової маси в обігу та відповідного обслуговування товарного ринку. Необхідність цього акта була викликана тим, що: - вересня 1991 р. Україна практично не отримувала від ЦБРФ нових рублевих надходжень; - напередодні 1992 р. Україна вимушена була слідом за Росією піти на лібералізацію цін – їх майже десятикратне підвищення. Упровадження купоно-карбованця у структуру грошового обігу мало на меті: використати систему паралельного обігу рубля та купоно-карбованця, за якої частка виплати всіх видів доходів населення у новій грошовій одиниці мала розширитися поступово до наповнення товарного ринку; поетапно запровадити в обіг купоно-карбованець, з тим щоб забезпечити йому не лише достатню купівельну спроможність, а й певні конкурентні переваги порівняно з російським рублем; використати в обігу купоно-карбованець як перехідну тимчасову грошову одиницю; впровадити в обіг національну повноцінну банкноту – гривню. Позитивний потенціал купоно-карбованця себе практично вичерпав і його знецінення тривало. Крім того, тимчасова грошова одиниця не може виконувати одну з найважливіших функцій ринкового господарства – функцію нагромадження. А без реалізації цієї функції не можна подолати економічну кризу, зупинити інфляцію, вирішити складні питання приватизації, проблеми платіжного балансу. Від зволікання із запровадженням в обіг власної грошової одиниці знижувався і міжнародний престиж України. За цих умов особливої гостроти набуло питання про рішуче прискорення дргого етапу грошової реформи – запровадження в обіг гривні. 25 серпня 1996 р. Президент України підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», за яким: З 2 по 16 вересня 1996 р. в обіг уведена національна валюта України гривня та її сота частина - копійка. В обіг випущені банкноти номінальною вартістю 1,2,5,10,20,50,100 гривень та розмінна монета номінальною вартістю 1,2,5,10,25,50 копійок. Емісія українських карбованців була припинена. Українські карбованці підлягали обміну на гривні за курсом 100 000 карбованців за 1 гривню, суми до 100 млн. українських карбованців обмінювалися на гривні готівкою, а понад 100 млн. крб. – зараховувалися на вклади в банках з правом їх вільного використання в гривнях. Отже, на п’ятому році незалежності Україна отримала найважливіший атрибут державності, стабільну грошову одиницю – гривню. Деномінінація – обмін усіх старих грошових знаків на нові і певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін, тарифів, заробітної плати, пенсій, стипендій, балансової вартості фондів тощо. Нуліфікація – оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними. Девальвація – знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою чи міжнародними валютно-розрахунковими одиницями. Ревальвація – підвищення курсу вартості національної валюти щодо іноземних чи міжнародних валют.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Особливості перехідної економіки України

2. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

3. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

4. Бідність в України

5. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

6. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
7. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
8. Регіональна економіка промисловості України

9. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

10. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

11. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

12. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

13. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

14. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

15. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

16. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

18. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

19. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

20. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

21. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

22. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
23. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
24. Вплив валютних курсів на економіку України

25. Економіка України в умовах глобалізації

26. Економічна безпека України

27. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

28. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

29. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

30. Основні показники економічного стану України

31. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

32. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Атомна енергетика України і РПС

34. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

35. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

36. Політичні права і свободи громадян України

37. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

38. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
39. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
40. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

41. Історія України

42. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

43. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

44. Період гетьманщини України

45. Центральна Рада і пролетаріат України

46. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

47. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

48. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Податкова політика України

50. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

51. Основні напрямки зовнішньої політики України

52. Господарське право України

53. Конституційний суд України

54. Цивільне право України
55. Суверенітет України
56. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

57. Проект кримінального кодекса України

58. Бюджетна ситема України

59. Державний бюджет України і бюджетне право

60. Управління фінансами України

61. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

62. Організаційна система управління природокористуванням України

63. Машинобудування України

64. Використання трудових ресурсів Західної України

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Місце України в глобалізаційних процесах

66. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

67. Авіаційний транспорт України

68. Чорна металургія України

69. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

70. Банківська система України
71. Механізм кредитування банками України
72. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

73. Інформаційна політика України

74. Конституційні засади виконавчої влади України

75. Судова система України

76. Грошова система України

77. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

78. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

79. Хімічна промисловість України

80. Чорна i кольорова металургія України

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

81. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

82. Законодавство України про військову службу

83. Діяльність уряду України в галузі екології

84. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

85. Легка промисловість України укр

86. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
87. Аграрне право України
88. М.О. Скрипник - видатний діяч України

89. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

90. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

91. Методики оцінки фінансового стану банків України

92. Національний банк України

93. Національний Банк України

94. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

95. Ринок цінних паперів України

96. Страховий ринок України

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

97. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

98. Фондовий ринок України

99. Формування та розвиток банківської системи України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.