Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Кафедра фінансів Індивідуальна робота з «Аналізу інвестиційних проектів» Львів - 2010 Зміст Вступ 1. Становище української економіки на фоні економік розвинутих країн 2. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці 3. Техніко-економічне обґрунтування 4. Основна сутність основних аналізів інвестиційних проектів 5. Інвестиційне оцінювання на практиці 6. Трансформація економіки України в напрямку ринкової, соціально спрямованої 7. Ризики, їх оцінювання 8. Кораблебудування: стан, перспективи, проблеми Висновки Список використаної літератури Вступ Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. Докорінно повинна помінятись діяльність інвесторів в умовах ринкового розподілу створюваного національного багатства. Нові організаційно-правові відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всіх її формах: фінансові, реальні, інтелектуальні, інноваційні. В першу чергу ринкові перетворення повинні пройти в інвестиційній сфері, яка відіграє ключову роль в економіці. Комплекс галузей і виробництв, які створюють інвестиційну сферу, покликаний в короткі терміни забезпечити стабілізацію економіки та розширене виробництво. Суттєвим чином на інтенсифікацію відтвореного процесу повинен вплинути інвестиційний ринок, котрий в Україні тільки формується. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізації інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально - економічних перетворень. В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, уже істотний фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно мінятися. Так, у момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно пророчити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній основі. Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних методів 1. Становище української економіки на фоні економік розвинутих країн Основними причинами глибокої економічної кризи в Україні є відсутність моделі трансформації економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільства, а також відсутність надійної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів. Досі не визначено систему індикаторів економічної безпеки та їх порогові значення, вихід за межі яких веде до руйнівних процесів в економіці.

Відповідно не запроваджено і моніторинг стану економіки на підставі зазначених індикаторів. Не здійснюється моделювання ситуацій та вироблення механізмів попередження негативних явищ в економіці. Світовий досвід показує, що коли надходження приватного іноземного капіталу недостатньо регулюється державою, то воно не сприятиме вирішенню галузевих та регіональних структурних проблем в руслі визначених нею пріоритетів. Іноді це навіть призводить до ущемлення інтересів вітчизняних виробників, створює нездорову диференціацію в оплаті аналогічної праці. Тому практично в усьому світі іноземне інвестування в тій чи іншій формі регламентується. І хоча в багатьох країнах (в тому числі і в Україні) для закордонного капіталу встановлюється національний режим, держава регулює його приплив, заохочуючи його вкладання в одні галузі економіки та обмежуючи – в інші шляхом застосування антимонопольного законодавства та іншими способами. В світі існує практика розробки і затвердження в законодавчому порядку відповідних переліків галузей, видів діяльності, виробництв і територій, що закриті для іноземного інвестування повністю або частково. Такий законопроект вже розглядається в РФ. В Україні поки що такого переліку немає, його запровадження вкрай необхідне. Це пов’язано з поширенням приватизаційних процесів, зростанням обсягів іноземного інвестування, а також з розпорошеністю по багатьох законодавчих актах різних заборон та обмежень щодо іноземного інвестування, що досить незручно для закордонних інвесторів. Негативно впливає на забезпечення економічної безпеки відсутність чітко встановлених &quo ;правил гри&quo ;, тобто відповідної законодавчої бази ринкових перетворень. Відсутність правової системи ринкового регулювання сприяла криміналізації економіки та її переходу в &quo ;тінь&quo ;. Загалом економічні національні умови для реалізації міжнародних інвестиційних програм є порівняно непривабливими. Згідно із західними оцінками. Норма прибутку на вкладений капітал у будівництво заводу у Західній Європі становить 38,6%, окупність 6 років, а в Україні 21% і 11-річний строк окупності. Крім того, Україна конкурує з країнами Східної Європи та СНД за інвестиції розвинених країн. Як свідчить практика, застосування (за рекомендаціями міжнародних фінансових організацій) моделі &quo ;шокової терапії&quo ; без урахування особливостей України, зокрема використання традиційних для розвиненої ринкової економіки монетарних механізмів, не могло не призвести до руйнації вітчизняної промисловості, шаленого зростання цін та інфляції, катастрофічного зниження добробуту населення, руйнування прошарку людей з середнім достатком, криміналізації суспільства, гіперзростання &quo ;тіньової&quo ; економіки. Спроби досягнення в Україні фінансової стабілізації та подавлення інфляції суто монетарними засобами призводять до формування особливого типу боргової економіки, коли всі заборгували всім, а всі разом заборгували міжнародним фінансовим організаціям та окремим країнам. Однак поки що відсутня така модель економічних реформ, яка б ураховувала національні особливості, наявний економічний потенціал, відповідала б національним інтересам України та її ролі у світовому розподілі праці й отримала широку підтримку в суспільстві.

Якщо взяти такий важливий індикатор економічної безпеки, як валовий внутрішній продукт (ВВП), що яскраво характеризує ефективність економічної системи є досить низьким. Зростання питомої ваги найбільш енергомістких галузей, що виробляють проміжну продукцію, та істотне зменшення частки галузей, що виробляють кінцеву продукцію, свідчить про відсутність системного підходу до здійснення структурної перебудови економіки і створює значну загрозу економічній безпеці України. Усунення цих диспропорцій вимагає активної участі держави. Значно зросла загроза економічній безпеці із-за посилення диференціації доходів найбагатших і найбідніших верств населення, що не йде в жодне порівняння з ситуацією в розвинених країнах. Замість того, щоб урахувати при здійсненні соціальної політики кращий світовий досвід, коли під час трансформації економіки тягар реформ більш-менш рівномірно розподіляється між усіма прошарками населення, що сприяє консолідації нації і успіхові реформ, в Україні пішли хибним шляхом перерозподілу національного багатства на користь незначного прошарку так званих &quo ;нових українців&quo ;. 2. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків все частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування. Світовий досвід свідчить, що країни з перехідними економіками не здатні вийти з економічної кризи без залучення і ефективного використання іноземних інвестицій, оскільки інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних, й інших ринкових чинників, а також ринки товарів і послуг. Щоб країна не відставала від світової економіки, не зіткнулась із стратегічним дефіцитом, вакуумом пріоритетів, відсутністю взаємозв’язку і взаємозалежності складових частин економічної політики держави (інноваційної, бюджетної та інших) слід підтримувати необхідні нові пріоритети в економічній, промисловій та науково-технічній політиці за рахунок інвестування. Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенціальний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими б професійно володіли спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а з ними і на належне місце у світовому господарстві. Інвестиції – складне і змістовне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення. Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій юридичних осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій.

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

2. Інвестиційна активність підприємства

3. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

4. Інвестиційна діяльність страхових компаній

5. Інвестиційна діяльність страхових компаній

6. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
7. Інвестиційна діяльність підприємства
8. Інноваційна діяльність підприємства

9. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

10. Комерційна діяльність підприємств

11. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

12. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

13. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

14. Зовнішня економічна діяльність

15. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

16. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

18. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

19. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

21. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

22. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
23. Діяльність римських магімтратів
24. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

25. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

26. Життя та діяльність І.П.Котляревського

27. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

28. Діяльність СГ "ТАС"

29. Маркетингова діяльність комерційного банку

30. Інвестиційна політика банків в Україні

31. Життєдіяльність організму

32. Аудиторська діяльність

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

33. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

34. Підприємницька діяльність

35. Приватна детективна і охоронна діяльність

36. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

37. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

38. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
39. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
40. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

41. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

42. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

43. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

44. Діяльність першого професійного театру Полтави

45. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

46. Творча діяльність Панаса Мирного

47. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

48. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

50. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

51. Діяльність ФАТФ

52. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

53. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

54. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
55. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
56. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

57. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

58. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

59. Діяльність дошкільника

60. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

61. Політичні погляди і діяльність Платона

62. Діяльність Пирятинського сирзаводу

63. Теорія й практична діяльність психолога

64. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

66. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

67. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

68. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

69. Професійна майстерність екскурсовода

70. Діяльність державної податкової інспекції
71. Діяльність фінансових фондів
72. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

73. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

74. Фінансова діяльність акціонерних товариств

75. Фінансова діяльність субєктів господарювання

76. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Екологія і практична діяльність людини

79. Консалтингова діяльність

80. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

82. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

83. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

84. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

85. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

86. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
87. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
88. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

89. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

90. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

91. Економічна ефективність виробництва соняшника

92. Економічна ефективність рослинництва

93. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

94. Виробництво зерна, його економічна ефективність

95. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

96. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

98. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

99. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

100. Ліквідність інвестицій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.