Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота з менеджменту підприємницької діяльності Задача 1 Завдання Знайдiть оптимальний розмiр партiї матерiалiв, що закуповуються для вашої фiрми, згiдно даних, якi наведенi у таблицi 1. Таблиця 1 - Вихiднi данi до задачi 1 № п/п Показник i його умовне позначення Одиниця вимiрупоказника Значення за варiантом 1 Кiлькiсть матерiалiв, що споживається за рiк, S Облiковi одиницi 1500-20 10 = 1300 2 Загальна середньорiчна вартiсть запасу, Зап Грн 15000-20 10 = 14800 3 Страховi внески, Стр % 10 4 Витрати на складськi операцiї та на утримання примiщень складу, Скл % 2 10 = 20 5 Витрати, що пов'язанi iз ризиком псування та морального старiння запасу, Риз % 0,5 10 = 5 6 Витрати на постачання продукцiї, всього, Зпр Грн 10000-20 10 = 9800 Розв'язок Для вiдповiдi на цю задачу виконаємо наступнi розрахунки. 1. Вираховуємо витрати А на постачання одиницi продукцiї: А = Зпр / S = 9800 / 1300 = 7,54 грн. 2. Визначимо витрати за рiк на утримання одиницi продукцiї: i = Зап (Стр Скл Риз) / S = = 14800 (0,1 0,2 0,05)/ 1300 = 3,98 грн/од. 3. Вирахуємо кiлькiсть одиниць продукцiї Q0, що мiститься в однiй партiї: Q0 = (2 А S / i)1/2 = (2 7,54 1300/ 3,98)^(1/2) = 70,18 ≈ 70 од. 4. Кiлькiсть партiй матерiалiв, що повиннi замовлятися щороку: Кп = S / Q0 = 1300/ 70,18 = 18,52 ≈ 19 партiй. Таким чином, щороку фiрма повинна закуповувати 19 партiй по 70 облiкових одиниць матерiалiв. Задача 2 Завдання Обґрунтувати iндивiдуальний бiзнес за даними, поданими в таблицi 2. Таблиця 2 - Вихiднi данi по задачi № п/п Показник Одиниця вимiру Значення 1 Початковий капiтал Грн 1000 10-500 = 9500 2 Запланований прибуток I —&quo ;— 2000 10 = 20000 3 Постiйнi (операцiйнi) витрати FC —&quo ;— 200 10 50 = 2050 4 Орiєнтований постiйний попит Сп Од. 100 10 = 1000 5 Змiннi витрати на одиницю продукцiї AVC Грн 10 10 = 100 6 Основнi фонди —&quo ;— 2500 7 Запаси —&quo ;— 30 10 = 300 8 Рахунки до сплати —&quo ;— 2000 9 Цiна виробу, планова P —&quo ;— 15 10 = 150 10 Норма амортизацiї обладнання % 10 11 Припустимий розмiр зниження доходу % 30 12 Початковий внесок за обладнання % 10 10 = 100 13 Продано в результатi дiяльностi Од. 500 14 Розширення бiзнесу % 20 Розв'язок Аби визначити мiнiмально рентабельний випуск продукцiї Qmi , щодо номенклатури якої пiдприємець вже визначився, можна скористатися таким спiввiдношенням: P Qmi = FC I AVC Qmi Звiдси можна визначити мiнiмально припустимий обсяг виробництва (точку беззбитковостi): Qmi = (FC I ) / (P – AVC) = = (2050 20000)/(150-100) = 441 одиниць. Бачимо, що орiєнтований постiйний попит Сп на вироби значно бiльший за розрахунковий, тобто Сп = 1000 &g ; Qmi = 441. Тому цей бiзнес цiлком виправданий. За вихiдними i розрахованими даними будуємо баланс нашого пiдприємства: зняли з свого рахунку в банку початковий капiтал 9500 грн; придбали запаси сировини та матерiалiв для розгортання виробничої дiяльностi на 300 грн; придбали обладнання вартiстю 2500 грн; сплатили 100% за обладнання: 2500 1,00 = 2500 грн; отримали вiльнi грошовi кошти: 9500 – 300 = 8700 грн. Баланс запишємо в таблицю 3. Таблиця 3 - Баланс пiдприємства iндивiдуального бiзнесу Активи Сума Пасиви та власнiсть сума Грошовi кошти 11500-300-2500 = 8700 Рахунки до сплати 2000 Запаси 300 Власнiсть володаря 9500 Основнi фонди 2500 Всього пасивiв та власностi: 2000 9500 = 11500 Всього активiв: 11500 Задача 3 Завдання Дати обґрунтовану пропозицію про можливiсть прийняття чи неприйняття додаткового замовлення на виготовлення продукцiї за цiною нижче її собiвартостi.

Підприємство має пакет замовлень на 1000 од. продукцiї за цiною 15 10 = 150 грн на загальну суму 15 10 = 150 тис. грн, що забезпечує прибуток в сумi 3 10 = 30 тис. грн. Собiвартiсть цих 1000 од. по плану 12 10 = 120 тис. грн, в таму числi постiйнi витрати склали 6 10 = 60 тис. грн. В результатi банкрутства замовник вiдмовився купити у пiдприємства частину продукцiї, в результатi чого по прогнозам мкнеджерв дохiд пiдприємства знизиться на 10 (10-8) = 20%. Чи вигiдно пiдприємству в такiй ситуацi брати допомiжний заказ на виготовлення 280 10 10 = 380 виробiв за цiною 11 10 = 110 грн, що нижче планової собiвартостi. Та ще й додатковi витрати складуть 5000 грн ? Розв'язок В таблицi 4 наведенi данi про рiзнi варiанти замовлень, цiноутворення i прибутку пiдприємства, що розглядається. Таблиця 4 - Вихiднi i розрахунковi данi по задачi Показники Варiанти 1-й, 100% 2-й, 80% Обсяг виробництва, од. 1000 1000-200=800 Цiна за одиницю, грн 15 10 = 150 150 Виручка, тис. грн 15 10 = 150 150 0,8 = 120 Змiннi витрати на од. продукцiї, грн 60 60 Сума змiнних витрат, тис. грн 60 60 0,8 = 48 Сума постiйних витрат, тис. грн 60 60 Собiвартiсть всього випуску, тис. грн 12 10=120 48 60 = 108 Собiвартiсть одиницi продукцiї, грн 120000/1000 =120 108/0,8 = 135 Прибуток ( ) або збиток (-), тис. грн 150- 120 = 30 120-108 = 12 Як бачимо, при заданих вихiдних даних зменшення попереднього замовлення на 20% не призведе до збитку, тому брати додаткове замовлення пiдприємству буде не вигiдно. Задача 4 Завдання Обґрунтувати вибiр технологiї виробництва за варiантами А i В. Варiант А. Компанiя А проводить складання виробiв iз готових деталей, а потiм продає їх. Витрати при цьому складають: постiйнi — 40 10 = 400 тис. грн за рiк, змiннi — 17 10 = 170 грн за одиницю продукцiї. Баланс цiєї компанiї наведений в таблицi 5. Таблиця 5 - Баланс компанiї А, тис. грн Актив Сума Пасив Сума Примiщення та устаткування 75 10 = 750 Акцiонерний капiтал 100 10 = 1000 Поточнi активи 25 10 = 250 Всього: 1000 Всього: 750 250 = 1000 Варiант Б. Компанiя купує додаткове устаткування, яке дозволяє виготовляти окремi деталi власними силами у власних примiщеннях. При цьому постiйнi витрати складуть 900 2 10 = 920 тис. грн, а змiннi — 10 10 = 100 грн на одиницю продукцiї. Баланс цiєї компанiї наведений в таблицi 6. Таблиця 6 - Баланс компанiї Б, тис. грн Актив Сума Пасив Сума Примiщення та устаткування 125 10 = 1250 Акцiонерний капiтал 100 10 = 1000 Поточнi активи 25 10 = 250 1%-нi дивiденди 50 10 = 500 Всього: 1500 Всього: 1500 Вiдсотки за дивiдендами вiднесенi до постiйних витрат. Виробнича потужнiсть кожного з варiантiв складає 10000 виробiв на рiк. Цiна реалiзацiї одного виробу складає 25 10 = 250 грн. Попит на вироби не обмежений. Розв'язок Бачимо, що у варiанта А бiльш високi змiннi витрати, але меншi постiйнi. Бiльш високi постiйнi витрати за варiантом Б включають додатковi суми амортизацiї нового устаткування та примiщень, а також витрати на виплату вiдсоткiв по дивiдендах. А розрахунковий обсяг виробництва невiдомий. Максимальний попит обмежений тiльки виробничою потужнiстю в 10000 од.

Тому по кожному з варiантiв можна визначити максимальний прибуток i порiг рентабельностi. Цi данi показанi в таблицi 7. Таблиця 7 - Економiчний аналiз варiантiв бiзнесу компанiй Показник Варiант А Варiант Б Цiна реалiзацiї, грн/од. 250 250 Змiннi витрати, грн/од. 170 100 Маржинальний дохiд на вирiб, грн 250-170 = 80 250-100 = 150 Постiйнi витрати, тис. грн 400 920 Прибуток, тис. грн 400 580 Порiг рентабельностi, од. 400000/80 = 5000 920000/150 = 6133,33 Бачимо, що, хоча варiант Б забезпечує значно бiльший прибуток, порiг його рентабельностi значно вищий вiд варiанту А. Тому варiант А є бiльш доходним при невеликих обсягах попиту. Для оцiнки однакового сумарного прибутку по обом варiантам можна використати графiчний чи аналiтичний методи. Тут ми скористаємося аналiтичним методом, як бiльш точним. Отож, сумарний прибуток — це маржинальний дохiд мiнус постiйнi витрати. Сумарний маржинальний дохiд — це маржинальний дохiд за одиницю продукцiї, помножений на шукому кiлькiсть одиниць Х. За варiантом А прибуток Пра буде таким: Пра = 80 Х – 400000, а прибуток Прб за варiантом Б буде Прб = 150 Х – 920000. Таким чином, можемо скласти рівняння: 80 Х – 400000 = 150 Х – 920000, звiдки дiстанемо: Х = (920000-400000)/(150-80) = 7428,57 ≈ 7429 од. Знаходимо, що варiант А є бiльш вигiдним при випуску продукцiї до 7429 од. Якщо ж попит перевищить цю величину, бiльш вигiдним буде варiант Б. Для цього пiдприємству за варiантом Б потрiбно стимулювати попит. Задача 5 Завдання: Обгрунтувати необхiднiсть вкладення грошей фiрмою в устаткування (iнвестицiйний проект). Ця фiрма бажає придбати устаткування, вартiсть якого 0,5 10 = 5 тис. грн. Це дозволяє збiльшити обсяг продаж на 0,7 10 = 7 тис. грн (в постiйних цiнах) на протязi двох рокiв. Витрати складуть 0,35 10 = 3,5 тис. грн. Реальна ставка доходу r = 10%, iндекс iнфляцiї = 5 10 = 50% за рiк. У випадку реалiзацiї проекту цiни на продукцiю щорiчно будуть збiльшуватися на 3 10 = 30%, а витрати — на 6 10 = 60 % за рiк. Розв'язок Спочатку знайдемо грошову ставку доходу R, яка дорiвнює добутку реальної ставки доходу r на темп iнфляцiї : R = r – 1 = (1 0,1) (1 0,5) - 1 = 0,7, або 70%. Тепер знайдемо виручку, витрати та дохiд. Цi результати занесемо в таблицю 8. Таблиця 8 - Розрахунок виручки, витрат та доходу, тис. грн Рiк Реалiзацiя Витрати Дохiд 1 7 1,3 = 9,1 3,5 1,6 = 5,6 9,1-5,6 = 3,5 2 7 1,3 1,3 = 11,8 3,5 1,6 1,6 = 8,96 11,8-8,86 = 2,94 Для розрахунку поточної вартостi доходiв треба вираховувати коефiцiєнт дисконтування за формулою: Kd = (1 R)- , де — поточний рiк. Коефiцiєнт зниження грошових доходiв складе: 1-(-0,1 0,5-0,3 0,6) = 0,3. Цi розрахунки зведемо в таблицю 9. Таблиця 9 - Розрахунки поточної вартостi доходiв Рiк Грошовi надходження, тис. грн Коефiцiєнт дисконтування Kd при R = 0,7 Поточна вартiсть, тис. грн 0 5 - устаткування 1,0 5 1 5 0,93 = 4,7 (1 0,7)^(-1) = 0,588 4,7 0,588 = 2,764 2 4,7 0,93 = 4,4 (1 0,7)^(-2) = 0,346 4,4 0,346 = 1,522 Чиста поточна вартiсть — — 2,764 1,522-5 = -0,714 Оскільки чиста поточна вартiсть вiд'ємна, то проект, що ми розглядаємо, для нашої фiрми не вигiдний.

Своєю ж етичною і емоційною природою, глибокою мірою щирості, безпосередності й внутрішньої необхідності слова цей твір — багатоголоса, багатоактна сповідь, бо зіткана з багатьох доль, хоча головним наратором тут і виступає Мирослав Симчич. Оповідаючи про боротьбу УПА і поневіряння побратимів у неволі, Симчич оповідає про долю свого народу. Згадується Шевченкове: «…історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини». Звичайно, Михайло Андрусяк не перший у висвітленні даної теми як, до речі, не першою є для нього дана книжка: читач уже знає його «Студені милі», «Ув’язнену скрипку», «Грані болю», «Криваві роси 40-х». Але щоразу, торкаючись знову і знову близької йому проблеми, письменник це робить інакше, ніж інші, плекає свій світ із зовнішнього хаосу і будує його на позитивних принципах віри, надії, любові. Відомо, що і написання історії УПА, і створення її літературного літопису пов’язані з величезними труднощами, оскільки УПА — це армія безіменних, бо кожен від Головного Командира до простого стрільця, закритий для посторонніх, навіть для приятелів, псевдонімом, прибраним іменем. «Розкриття псевдо зволене тільки після смерті даного революціонера і то лише тоді, коли це не може стягнути репресій на його рідню, ні пошкодити справі»[1]

1. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

2. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

3. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

4. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

5. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

6. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону
7. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
8. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

9. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

10. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

11. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

12. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

13. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

14. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

15. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

16. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

18. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

19. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

20. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

21. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

22. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії
23. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту
24. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

25. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

26. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

27. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

28. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

29. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

30. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

31. Производство по делам об административных правонарушениях

32. Производство по делам об административных правонарушениях

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

33. Общие положения об обязательствах и договорах

34. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

35. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

36. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

37. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

38. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны
39. Все об Internet
40. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

41. Все об антителах (иммуноглобулинах)

42. Об использовании лекарственных растений в фармации и медицине

43. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

44. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

45. Социология - наука об обществе

46. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

47. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

48. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Учение Платона об идеальном государстве

50. Аристотель об этике

51. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

52. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

53. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

54. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року
55. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения
56. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

57. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук

58. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего

59. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

60. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке

61. Современные японские историки об освоении Южно-Курильских островов (начало XVII - начало XIX века)

62. Первопроходцы науки об электричестве

63. Основоположник учения об электромагнитном поле

64. Сага об Эгиле

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

65. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

66. Об открытии первой государственной галереи национального искусства

67. Об иконах Богородицы

68. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

69. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании

70. Об условиях преодоления кризиса российского общества
71. «Черная легенда» об Испании в русской культуре
72. "Давид Сасунский": об эпосе

73. Об оценке эстетики и социальной сущности символизма

74. "Бедные люди" как притча об отношении литературы к читателю

75. Об одном сомнительном следе "международного" жаргона в современных русских жаргонных словарях

76. Об одном стихотворении Бродского и его переводе, выполненном автором

77. Об одном орфографическом поветрии

78. Об омонимии в русской лексикографической традиции

79. Об идейной моде и убеждениях в "Отцах и детях" Тургенева

80. Об одном байроническом мотиве у Пушкина

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Об Алексее Феофилактовиче Писемском

82. Отчёт об организационно-экономической практике ГПИ

83. Об алгебраических уравнениях высших степеней

84. Об эволюционности процесса расширения вселенной

85. Безинерциальные заряды и токи. Гипотеза об эквивалентности 2-х калибровок

86. Об обучении математике на подготовительных курсах
87. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей
88. Об иммунологии

89. "Мифы" об антибиотиках и других антимикробных средствах

90. Правда об аборте

91. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

92. По обе стороны спама

93. Предание об основании Москвы

94. К вопросу об акустическом обосновании аккорда

95. Об украинских непрямых методах определения налогового обязательства

96. Об энтропийной оценке сверхпластичности

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

97. Об ориентационной поляризации спиновых систем

98. Об ориентационном взаимодействии спиновых систем

99. Об эфирном ветре


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.