Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Деятельность коммерческого банка по привлечению сбережений населения (на примере АБ Укргазбанк)

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Пример депозитного договораДОГОВІР № про банківський строковий вклад (депозит)&quo ; &quo ; у національній валюті м. „ ” 200 р. Публичне Акционерне Товариство АБ &quo ;Укргазбанк&quo ;, (надалі - &quo ;Банк&quo ;), в особі що діє на підставі з однієї сторони, і громадянин (ка) , (надалі - &quo ;Клієнт&quo ;), з іншої сторони, а разом - іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене: Предмет Договору 1.1 „Клієнт&quo ; вносить, а „Банк&quo ; приймає грошові кошти у національній валюті на депозитний рахунок № у сумі ( ) , надалі - Вклад, на строк з „ ” 200 р. по „ ” 200 р. За час користування коштами Вкладу протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, Банк нараховує і виплачує “Клієнту” проценти за ставкою % річних. Порядок обслуговування Вкладу 2.1 Нарахування процентів за Вкладом за ставкою, визначеною п.1.2 цього Договору, проводяться від дня, наступного за днем надходження Вкладу у “Банк&quo ;, до дня, який передує його поверненню „Клієнту” або списанню з рахунка „Клієнта&quo ;, за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці і році). Проценти за цим Договором нараховуються лише на суму Вкладу. Нараховані &quo ;Банком&quo ; проценти не збільшують суму Вкладу. Проценти зараховуються на рахунок № 2638 . 2.2 Після внесення “Клієнтом&quo ; грошових коштів, визначених у п.1.1 цього Договору, “Банк&quo ; має право використовувати залучені від “Клієнта” кошти. 2.3 “Клієнт&quo ; має право на щомісячне одержання процентів, нарахованих за цим Договором. 2.3.1 Повернення суми Вкладу Клієнту здійснюється Банком у день закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору. Якщо день повернення суми Вкладу припадає на неробочий день, то повернення суми Вкладу проводиться Банком на наступний перший робочий день. 2.3.2 Виплата процентів проводиться Банком протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, щомісячно, з “ ” числа кожного місяця, наступного за місяцем внесення Вкладу (“Дата виплати”). Якщо “Дата виплати&quo ; припадає на неробочий день, виплата процентів проводиться в перший робочий день, наступний за “Датою виплати&quo ;. Виплаті підлягають проценти, нараховані „Банком&quo ; згідно п. п.1.2., 2.1 цього Договору на “Дату виплати&quo ;. Проценти, що не отримані “Клієнтом&quo ; у “Дату виплати&quo ;, можуть бути отримані в будь-який робочий день після “Дати виплати&quo ;. При цьому, не витребувані у встановлений строк проценти не збільшують суму Вкладу. 2.4 “Клієнт&quo ; має право неодноразово поповнювати Вклад протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, за згодою “Банку”, про що Сторони укладають додаткову угоду. 2.5 Сторони домовились, що у випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи &quo ;Клієнта&quo ;, “Банк&quo ; здійснює перерахунок нарахованих процентів за останній місяць знаходження коштів на депозитному рахунку, що передує даті повернення Вкладу, за ставкою із розрахунку 3 (три)% річних.

При цьому, зайво нарахована та виплачена частина процентів утримується “Банком&quo ; із залишку коштів на депозитному рахунку “Клієнта&quo ;. Про дострокове розірвання цього Договору „Клієнт&quo ; зобов'язаний повідомити „Банк&quo ; не менш ніж за 10 банківських днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору. 2.6 Сторони домовились, що “Банк&quo ; має право збільшувати або зменшувати розмір процентної ставки, яка визначена відповідно до п.1.2 цього Договору, у випадках відповідної зміни облікової ставки Національного банку України чи зміни кон'юнктури на ринку фінансових послуг, попередньо повідомивши про це “Клієнта&quo ;. При цьому „Банк&quo ; зобов'язаний повідомити „Клієнта” рекомендованим листом не пізніше, ніж за 10 банківських днів до зміни процентної ставки. В листі повинно бути зазначено новий розмір процентної ставки і дата початку її дії. Процентна ставка вважається прийнятою, якщо на протязі 10 банківських днів з моменту відправлення листа “Клієнт&quo ; не звернувся до “Банку” для розірвання Договору. 2.7 У випадку незгоди „Клієнта” зі зміною розміру процентної ставки, він має право до дати початку дії нового розміру процентної ставки розірвати Договір і отримати суму Вкладу з урахуванням нарахованих процентів без застосування пункту 2.5 цього Договору. 2.8 Після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, або настання інших обставин, визначених чинним законодавством України чи цим Договором, кошти з депозитного рахунку №2630 повертаються “Клієнту” за його вимогою шляхом видачі готівкою або перерахування на його власний поточний або інший депозитний рахунок, а дія цього Договору припиняється. В разі ж, коли “Клієнт&quo ; не вимагає повернення Вкладу після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, цей Договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу та нарахування процентів на суму вкладу на вимогу після закінчення вказаного строку за період подальшого знаходження коштів у користуванні Банку здійснюється по процентній ставці за вкладом на вимогу із розрахунку 0,1% річних. Для цього “Клієнт&quo ; підписанням цього Договору уповноважує “Банк&quo ;: відкрити “Клієнту” виключно для обліку коштів вкладу на вимогу рахунок №2620 , наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, перерахувати суму Вкладу з депозитного рахунку №2630 та суму нарахованих на Вклад, але не виплачених “Клієнту” процентів з рахунку №2638 на рахунок для обліку коштів вкладу на вимогу №2620 та після зазначеного перерахування закрити депозитний рахунок №2630 та рахунок №2638 . Розмір вкладу на вимогу складається із суми Вкладу та суми процентів, нарахованих на Вклад, але не виплачених “Клієнту” після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору. Проценти на вклад на вимогу нараховуються лише на суму вкладу на вимогу. Нараховані &quo ;Банком&quo ; проценти на вклад на вимогу не збільшують суму вкладу на вимогу. Для обліку процентів, нарахованих на вклад на вимогу, “Банк&quo ; відкриває “Клієнту” рахунок №2628 .

Банк Клієнт Рахунок для обліку вкладу на вимогу закривається “Банком&quo ; та дія цього Договору припиняється після повернення коштів Обов’язки сторін 3.1 &quo ;Банк&quo ; зобов'язується: 3.1.1 Відкрити депозитний рахунок у національній валюті на підставі документів, наданих „Клієнтом&quo ; відповідно до норм чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. 3.1.2 Своєчасно і належним чином здійснювати операції за депозитним рахунком у відповідності з чинним законодавством України і цим Договором. 3.1.3 Проводити нарахування процентів на Вклад та їх виплату згідно п. п.2.1., 2.3 Договору і повернути &quo ;Клієнту&quo ; за його вимогою кошти з депозитного рахунку після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, та в інших випадках згідно умов Договору. 3.1.4 За бажанням “Клієнта” “Банк&quo ; сплачує йому суму Вкладу або проценти шляхом: виплати готівкою; перерахування на поточний чи депозитний рахунок “Клієнта” в уповноваженому банку України. 3.1.5 Зберігати таємницю операцій за рахунком &quo ;Клієнта&quo ; відповідно до Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ;. 3.1.6 За вимогою „Клієнта” надавати додаткову інформацію про умови нарахування процентів по Вкладу і роз'яснювати права й обов'язки „Клієнта” за цим Договором. 3.2 &quo ;Клієнт&quo ; зобов'язується: 3.2.1 Внести кошти на депозитний рахунок у сумі і на строк, зазначені в п.1.1 цього Договору. 3.2.2 У разі зміни прізвища, ім’я, по батькові, паспорту та місця проживання, ідентифікаційного номеру, письмово повідомити про це „Банк&quo ; у 10-денний термін з моменту їх зміни. 3.2.3 У разі зняття суми Вкладу готівкою, сплатити Банку комісію відповідно до Тарифів “Банку&quo ;, чинних на дату зняття суми Вкладу, якщо грошові кошти були внесені „Клієнтом&quo ; на депозитний рахунок у безготівковому порядку. У випадку змін вимог Національного банку України щодо документів, які необхідні для відкриття і проведення операцій за депозитним рахунком, протягом одного місяця надати “Банку” зазначені документи або інформацію. Відповідальність сторін 4.1 У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 4.2 Суперечки, що виникають за цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України. “Клієнт&quo ; дозволяє “Банку” розкривати інформацію, що у відповідності зі ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є банківською таємницею, у випадку, якщо розкриття такої інформації необхідно для звернення “Банку” до правоохоронних чи судових органів з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору. Форс-мажорні обставини 5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, у випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного характеру Національного банку України, що прямо або побічно забороняють або обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Реорганизация или ликвидация кредитной организации считается завершенной после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 27. Правовые формы взаимодействия Центрального Банка РФ и коммерческих банков ЦБ РФ взаимодействует с кредитными организациями, их ассоциациями и союзами путем: 1) проведения консультаций с ними перед принятием наиболее важных решений нормативного характера; 2) представления необходимых разъяснений; 3) рассмотрения предложений по вопросам регулирования банковской деятельности; 4) дачи ответов в письменной форме кредитной организации по вопросам, отнесенным к его компетенции, не позднее чем в месячный срок со дня получения письменного запроса кредитной организации. При необходимости срок рассмотрения указанного запроса может быть продлен Банком России, но не более чем на 1 месяц; 5) создания с привлечением представителей кредитных организаций действующих на общественных началах комитетов, рабочих групп для изучения отдельных вопросов банковского дела; 6) осуществления: – надзора за деятельностью коммерческих банков и регламентации их деятельности, главными целями которого являются поддержание стабильности банковской системы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов

1. Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк"

2. Деятельность коммерческих банков

3. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

4. Использование статистических методов в оценке деятельности коммерческого банка

5. Анализ деятельности коммерческого банка

6. Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка
7. Инвестиционная деятельность коммерческих банков
8. Порядок регулирования деятельности коммерческих банков (нормативы )

9. Социально-экономические функции рекламы в деятельности коммерческих банков

10. Кредит как основное направление деятельности коммерческого банка

11. Методы регулирования деятельности коммерческих банков Национальным Банком

12. Организация деятельности коммерческого банка

13. Принципы организации и деятельности коммерческого банка

14. Инвестиционная деятельность коммерческих банков

15. Инвестиционная деятельность коммерческих банков

16. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

17. Депозитарная деятельность коммерческого банка: современное состояние и перспективы

18. Деятельность коммерческих банков

19. Финансовая деятельность коммерческих банков

20. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

21. Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

22. Операции коммерческих банков на примере банка Украина
23. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России
24. Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов коммерческими банками на примере ОАО "Уралсиб"

25. Валютные операции на примере коммерческого банка

26. Организация бухгалтерского учета в коммерческих банках на примере ЗАО "Экономбанк"

27. Коммерческие банки Великобритании

28. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

29. Управление рисками в коммерческих банках

30. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

31. Коммерческие банки. Экономические основы их формирования

32. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

34. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

35. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

36. Финансовый анализ в коммерческих банках

37. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

38. Коммерческие банки Великобритании
39. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций
40. Коммерческие банки

41. Современные направления деятельности транснациональных банков

42. Анализ финансового состояния коммерческого банка

43. Учет депозитных операций коммерческих банков

44. Активные операции коммерческих банков

45. Организация кассовой работы в коммерческом банке

46. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

47. Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

48. Внутрифирменное планирование деятельности предприятия в современных условиях на примере КП курортных услуг «Отдых»

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

49. Функции Национального Банка и коммерческого банка

50. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

51. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков

52. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

53. Система кредитования в коммерческих банках

54. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка
55. Контроль в коммерческом банке и его организация
56. Коммерческие банки и их функции

57. Функции и роль коммерческих банков

58. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

59. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками и ее роль в формировании ресурсов банка (активы, их состав, структура)

60. Коммерческие банки (КБ) – основа банковской системы России

61. Новые операции коммерческих банков

62. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ

63. Деятельность транснациональных банков при формировании кредитной системы

64. Рефинансирование коммерческих банков

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Ценные бумаги коммерческих банков

66. Методы управления персоналом коммерческого банка и их совершенствование.

67. Анализ остатков и оборотов по клиентским счетам коммерческого банка

68. Ликвидность коммерческого банка

69. Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА

70. Валютно-обменные операции в коммерческом банке
71. Виды кредитов коммерческих банков
72. Коммерческие банки

73. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

74. Кредитная система современного российского коммерческого банка

75. Международные валютные операции коммерческих банков

76. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

77. Организация электронного документооборота в коммерческом банке

78. Пассивные операции коммерческих банков

79. Риски коммерческих банков

80. Роль коммерческих банков в экономике

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

81. Структура коммерческого банка

82. Финансовый менеджмент в коммерческом банке

83. Некоторые вопросы ликвидации коммерческих банков

84. Правовые последствия отзыва лицензии у коммерческого банка

85. Депозитная политика коммерческого банка

86. Основы безопасности жизнедеятельности в коммерческом банке
87. Доход, затраты и прибыль коммерческого банка
88. Правовое положение коммерческих банков

89. Коммерческие банки дореволюционной России

90. Кредитные ресурсы коммерческого банка

91. Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков

92. Методика анализа доходности коммерческого банка

93. Операции коммерческого банка

94. Валютные операции коммерческих банков

95. Корреспондентские отношения между коммерческими банками

96. Ресурсы коммерческого банка

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Факторинговые операции в коммерческом банке

98. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

99. Кредитный потенциал коммерческого банка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.