Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики початкового навчання ДИПЛОМНА РОБОТА «Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів» Виконала студентка 31 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Павлусь Руслана Євгенівна Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Віра Олександрівна Тернопіль – 2009 Зміст Вступ Розділ І. Метод бесіди у структурі розвитку пізнавальної активності молодших школярів: теоретичні основи проблеми 1.1 Історіографія проблеми дослідження 1.2 Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання 1.3 Дидактичні умови оптимального використання методу бесіди як фактору активізації діяльності учнів початкової школи Розділ ІІ. Використання методу бесіди у процесі формування пізнавальної активності учнів початкових класів 2.1 Практика розв’язання досліджуваної проблеми у масовій початковій школі 2.2 Бесіда як засіб розвитку пізнавальної активності учнів у передовому педагогічному досвіді 2.3 Результативність експериментального дослідження Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність проблеми дослідження. У педагогічній науці сьогодні триває пошук нових ефективних шляхів удосконалення навчального процесу. Підвищення якості навчання школярів реалізується за допомогою розробки і впровадження нових педагогічних технологій і методик, а також удосконалення вже існуючих. Важливо навчити людину самостійно орієнтуватися в інформації, успішно її використовувати. Для цього необхідно формувати здатність особистості творчо, нешаблонно мислити, самостійно поповнювати свої знання, бо прогрес залежить у великій мірі від інтелектуального потенціалу суспільства, освіти і науки. Як писав Г.Ващенко, «людина мислить і творить остільки, оскільки вона вільна й активна. З падінням активності занепадає й процес мислення і творчої фантазії» . До ключових проблем педагогіки, які вимагають постійного творчого аналізу та експериментальних перевірок, відноситься і проблема формування пізнавальної активності особистості школяра, тому що «тут, як у фокусі, — відзначає І. Харламов, — тісно переплітаються ті соціальні, психологічні і педагогічні вимоги, які пред'являються до формування особистості» . На перше місце у формуванні активності виходить питання виховання потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному аспектах та її саморозвитку. Значення цих проблем зростає у зв'язку з розвитком демократії в суспільстві та необхідністю подолання протиріч, які виникають: з одного боку, широке залучення народу до управління державою, а з другого, — недостатня компетентність багатьох його представників, і як наслідок цього — негативні явища в політиці, економіці, екології. Таким чином, „виховання пізнавальної активності в шкільний період життя людини є основою підготовки молодого покоління до продуктивної професійної діяльності, яка сприяє науково-технічному прогресу суспільства, його соціально-економічному розвитку” , тому що „активну особистість відзначає вміння ставити і розв'язувати нові проблеми, ініціатива, оригінальність мислення, протидія консерватизму, шаблону, здатність до критичного аналізу умов, фактів, підходів тощо” .

Одне із важливих завдань початкового навчання — розвиток самостійності особистості, підвищення рівня її творчого потенціалу — вирішується шляхом „формування пізнавальної активності, котра, з одного боку, знаходить конкретне виявлення в самостійній діяльності суб'єкта, а з другого, — активність, що стимулюється пізнавальними інтересами, визначає характер його самостійності” . Пізнавальна активність школяра є важливою умовою вдосконалення і одночасно показником ефективності навчально-виховного процесу в початковій школі, оскільки: а) стимулює розвиток особистості ; б) забезпечує сприятливий мікроклімат учня в сім'ї ; в) спонукає вчителів, вихователів до самоосвіти, пошуків шляхів досягнення високих результатів навчання (відбір змісту освіти, розробка технологій навчання і виховання та ін.) . Сучасна початкова школа, орієнтована на розвиток пізнавальної активності, гостро ставить перед вчителем проблему вибору методів навчання. Метод евристичної бесіди, випробуваний тисячоліттями, не втрачає своєї актуальності і сьогодні, оскільки „орієнтація на здобуття учнем результатів власним розумом і власними зусиллями (хай і поставлених вчителем і за його активної допомоги) завжди є ефективнішим, аніж пасивне засвоєння знань та їх відтворення без глибокого усвідомлення суті” . Отже, проблема використання евристичної бесіди як методу формування пізнавальної активності учнів — багатогранна кардинальна проблема не лише дидактики, а й всього процесу виховання особистості. У розв'язанні питань формування активності — витоки багатьох інших питань: виховання потреб у знаннях; навчання школярів умінням навчатися, мислити; розвиток пізнавальних інтересів, самостійності, творчості; забезпечення глибини і міцності знань; визначення рівнів розумового розвитку учнів та ін. Цінні думки стосовно використання методів активізації пізнавальної діяльності учнів знаходимо у прогресивних педагогів минулого: Я. Коменського, Ж. Руссо, К. Гельвеція, Й. Песталоцці, А. Дістервега та ін. . Значний внесок у обґрунтування питань активізації зробив К.Ушинський та його послідовники. Багатий досвід було накопичено у вітчизняній педагогіці 20-х років XX ст. Конкретні шляхи реалізації принципу активності були розроблені у 30-х рр. ХХ ст. П. Блонським, О. Залужним, П. Зінченко, О. Леонтьєвим. Нова хвиля теоретичних і методичних досліджень питань активізації діяльності школярів почалася з кінця 50-х років. Плідними в цьому плані були 60-і та 70-і роки ХХ століття . У працях педагогів, психологів і методистів знайшли глибоке обґрунтування проблеми сутності активності особистості, психологічних механізмів активності, питання активізації шляхом удосконалення методів, форм навчання; організації самостійної роботи як засобу активізації та ін. Проте недостатньо в наукових працях висвітлено питання формування активності молодших школярів у різних видах їх навчально-пізнавальної діяльності. «Ніколи особистість, — пише М. Коган, — не зуміє охопити все величезне різноманіття конкретних форм пізнавальної, оцінно-орієнтовної, комунікативної, трудової, художньої діяльності.

Але ідеальною слід вважати таку ситуацію, при якій особистість зможе так чи інакше приймати участь у всіх напрямах діяльності, розкриваючи і стверджуючи себе в повноті особистісно-людських якостей» . Аналіз педагогічного досвіду початкової школи свідчить про те, що проблема використання евристичної бесіди як методу розвитку пізнавальної активності ще не стала для переважної більшості учителів предметом спеціального формування. Наяву незначна кількість спеціальних завдань і вправ у підручниках, спрямована на формування та відсутність методичних розробок з аналізованої проблеми; мала обізнаність учителів із психолого-педагогічними аспектами проблеми. Оскільки „пізнавальна активність особистості сприяє підвищенню якості будь-якої сфери діяльності” , на її формування впливають різноманітні об'єктивні і суб'єктивні фактори. Ці впливи ефективні, якщо вони інтегруються із об'єктивної в суб'єктивну сферу. Тому необхідним є цілісний підхід як до вивчення феномена евристичної бесіди як методу формування пізнавальної активності учнів, так і її формування в початковій школі, що й визначає актуальність дослідження проблеми. Об'єктдослідження – евристична бесіда як метод формування пізнавальної активності молодших школярів. Предмет дослідження – педагогічні основи використання евристичної бесіди у процесі формування пізнавальної активності у навчально-виховному процесі. Мета дослідження – розробити та експериментально перевірити методику використання евристичної бесіди на уроках у початкових класах. Гіпотеза дослідження: формування пізнавальної активності учнів початкових класів буде достатньо ефективним, якщо у навчальному процесі передбачити реалізацію основних вимог до використання евристичної бесіди: ѕ використання цікавих пізнавальних матеріалів з урахуванням потреб та інтересів молодших школярів; ѕ використання системи пізнавальних завдань і вправ із використан-ням проблемно-пошукових методів навчання; ѕ забезпечення емоційно-позитивного тла навчання. Відповідно до мети і предмета дослідження були визначені теоретичні та прикладні завдання, які розв’язувалися на різних його етапах: Проаналізувати психолого-педагогічну, навчально-методичну літе-ратуру та педагогічний досвід з досліджуваної проблеми. Описати сутність, види та основні ознаки методу бесіди. Обґрунтувати дидактичні умови формування у молодших школярів пізнавальної активності. Розробити методику формування у молодших школярів пізнавальної активності засобами евристичної бесіди. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики у навчально-виховному процесі. У процесі дослідження використовувалися такі методи: 1) теоретичні: аналіз і узагальнення психолого-педагогічної та методичної літератури, метод теоретичного аналізу і синтезу; 2) емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз уроків, анкетування вчителів початкових класів, вивчення учнівських робіт, педагогічний експеримент. Теоретичне значення дослідження полягає у виділенні дидактичних умов, що забезпечують успішне формування пізнавальної активності у молодшому шкільному віці засобами евристичної бесіди.

ГиляровскогоЛивенцеваСегальКириловой метод электросна. Электросубкортикограмма (электро + лат. sub под, cortex кора, греч. gramma запись, чертеж, схема). Кривая, отражающая изменения биопотенциалов подкорковых структур головного мозга. Электросубкортикография (электро + субкортик + графия). Метод исследования деятельности подкорковых структур головного мозга с помощью специально вводимых электродов для записи их биоэлектрической активности. Электрошок (греч. elektron янтарь, составная часть сложных слов, означающая «электрический», фр. choc шок). См. ЧерлеттиБини метод. Син.: электрокома. Электроэнцефалограмма (электро + энцефалограмма). Кривая, отражающая изменения биопотенциалов головного мозга. Получается с помощью электроэнцефалографа при различных отведениях. Син.: ЭЭГ. Электроэнцефалограф (электро + греч. enkephalos головной мозг, grapho писать, изображать). Прибор для регистрации биопотенциалов головного мозга. Электроэнцефалография (электро + энцефалография). Метод регистрации электрической активности головного мозга через неповрежденные покровы черепа

1. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

2. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

3. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

4. Зміст правового виховання молодших школярів

5. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

6. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
7. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
8. Вивчення оповідань Володимира Винниченка

9. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

10. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

11. Фразеологічні звороти з морською термінологією у морських оповіданнях Джека Лондона

12. Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"

13. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

14. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

15. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

16. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

18. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

19. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

20. Исторический опыт и современная организация правовой охраны Конституции

21. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

22. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
23. Правовая природа персональных данных работника
24. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

25. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

26. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

27. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

28. Гра як метод виховання молодших школярів

29. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

30. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

31. Особливості навчання дітей підліткового віку

32. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

34. Розумове виховання обдарованих дітей

35. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

36. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

37. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

38. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
39. Економічне виховання молодших школярів
40. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

41. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

42. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

43. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

44. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

45. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

46. Соціально-правовий захист дітей-біженців

47. Рынок труда и занятости, отечественный и зарубежный опыт. Правовой и экономический аспекты

48. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Дания

50. Экономическая система Дании

51. Антимонопольное регулирование : зарубежный и отечественный опыт

52. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

53. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

54. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
55. Гражданское общество и правовая страна
56. Административно правовые отношения (Контрольная)

57. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

58. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

59. Административно-правовой статус военнослужащих

60. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

61. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

62. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

63. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

64. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

66. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

67. Финансовые и правовые основы полного товарищества

68. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

69. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

70. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения
71. Гражданско-правовой договор
72. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

73. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

74. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

75. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

76. Правовой статус ценной бумаги

77. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

78. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

79. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

80. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

82. Место и время открытия наследства , их правовое

83. Правовой статус некоммерческих организаций

84. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

85. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

86. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт
87. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
88. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

89. Правовые системы современности. Мусульманское право

90. Правовая система Великобритании

91. Движение Сопротивления в Дании и Норвегии

92. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

93. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

94. Политические и правовые учения Древней Греции

95. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

96. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

97. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

98. Правовое положение Президента Республики Беларусь

99. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.