Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Банкротство

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Банкротство" ПЛАН 1. Оцінка майнового стану підприємства. 2. Особливості проведення банкрутства державного підприємства.ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Важлива проблема, з якою доводиться часто стикатися у процесі санації, реорганізації чи ліквідації підприємств, полягає в оцінюванні вартості їх майна. Ця проблема належить до найскладніших фінансових проблем. З метою вироблення уніфікованих підходів до методології та порядку проведення оцінювання в 1981 р. був створений Міжнародний комітет із стандартів оцінки вартості майна. Згідно з вітчизняним законодавством, оцінюючи майно підприємства, слід керуватися Методикою оцінювання вартості майна під час приватизації. Встановлено, що для майна, яке продається на аукціоні, оцінка вартості є початковою. Для оцінювання уповноважені на це органи (власники майна, арбітражний керуючий, Фонд держмайна) мають право залучати на підставі договору експертів з оцінювання майна. Відповідно, розрізняють два способи оцінювання: масове та експертне. Масове оцінювання майна — це визначення вартості майна з використанням стандартного набору вихідних даних без залучення експертів. Експертне оцінювання полягає у визначені оцінної вартості майна експертом відповідно до договору із замовником. Оцінюючи майно слід дотримуватися певних принципів. До основних таких принципів можна віднести: . принцип заміщення — полягає в тому, що покупець не заплатить за об”єкт ціну, яка перевищує існуючу мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю; . принцип корисності — зводиться до того, що об”єкт має вартість лише тоді, коли він є корисним для потенціального власника. Корисність може бути пов”язана з очікуванням майбутніх доходів чи інших вигод; . принцип оптимального розміру – полягає в тому, що найвищим попитом користуються об”єкти оптимальних розмірів; . принцип зміни вартості — вартість об”єкта оцінювання поступово змінюється із зміною внутрішнього стану та під дією зовнішніх чинників; . принцип ефективного використання — слідуючи якому, серед усіх можливих варіантів експлуатації об”єкта вибирається той, що забезпечує найефективніше використання його функціональних характеристик; . принцип розумної обережності оцінок — оцінювач має критично ставитися до всієї інформації, яку йому надає адміністрація об”єкта оцінювання а, по змозі, перевіряти цю інформацію, звертаючись до незалежних джерел; . принцип альтернативності оцінок — використання різних методів оцінювання та порівняння показників вартості, здобутих у результаті застосування альтернативних методів. Щоб правильно організувати роботу з оцінювання вартості майна, необхідно додержуватися певної послідовності дій, вибравши оптимальну для конкретного об”єкта методику оцінювання. Загалом оцінювання вартості майна підприємства складається з семи етапів: 1. збір інформації про об”єкт оцінювання; 2. інвентаризація майна; 3. аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства; 4. складання акта обстеження та технічного стану об”єкта оцінювання; 5. експертне або масове оцінювання; 6. складання акту оцінювання вартості майна або звіту про його експертне оцінювання та висновків експерта про оціночну (ліквідаційну) вартість майна; 7.

затвердження результатів оцінювання. У зарубіжній та вітчизняній практиці оцінювання вартості майна найбільшого поширення набули три методи: . метод балансової вартості; . метод ринкової вартості; . метод капіталізованої вартості. Жоден з них не має принципіальної переваги перед іншими. Вибір того чи іншого залежить від конкретних умов та об”єктів оцінювання. Метод балансової вартості базується на використанні відбитої в бухгалтерському балансі підприємства інформації про вартість активів. Найчастіше застосовується така модифікація цього методу як оцінювання за відновною вартістю активів, який базується на показниках первісної вартості активів, ступеня їх зносу та індексації. Первісна вартість основних засобів — це вартість окремих об”єктів основних фондів, за якою їх було взято на баланс. Коли йдеться про оцінювання вартості майна, первісна вартість розглядається як вартість відтворення основних засобів на дату оцінювання, з врахуванням індексації і витрат, пов”язаних з їх поліпшенням. Відновна вартість — це вартість відтворення об”єкта оцінювання на дату оцінки, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації, встановлений Держкомстатом. Індексуючи первісну вартість, індексують водночас і ступінь морального та фізичного зносу. Реальна вартість матеріальних та нематеріальних активів характеризується їх залишковою вартістю, яка визначається як різниця між їх відновною (первісною) вартістю та проіндексованою сумою зносу. Цей метод прийнятний лише тоді, коли балансова та ринкова вартості активів істотно не різняться між собою. Але на практиці це майже ніколи не відбувається: на вітчизняних підприємствах балансова вартість активів може бути занижена, а залишкова — завищена. Щоб уникнути зазначених недоліків, вартість майна оцінюють методом ринкової вартості. На практиці застосовують два його різновиди: . метод витрат; . метод аналогів. Метод витрат доцільно застосовувати у разі оцінювання вартості основних засобів. Він грунтується, як і метод балансової вартості, на визначенні відновної вартості активів. Але вона визначається на підставі інформації про вартість відтворення майна в існуючому вигляді в ринкових цінах на момент оцінювання. На відміну від методу балансової вартості вартість об”єкта оцінювання за методом витрат — це ринкова ціна, а отже відновна вартість визначається на підставі реальних витрат на придбання основних фондів та реального рівня інфляції, а реальний ступінь зносу об”єкта оцінювання встановлюється з врахуванням не лише фізичного, а й морального старіння. Метод витрат має багато спільного з методом аналогів, який базується на оцінюванні вартості майна з огляду на ціну аналогічних об”єктів. Труднощі в застосуванні цього методу для оцінювання майна зумовлені тим, що в Україні реальні ціни купівлі-продажу зазначених об”єктів офіціальна статистика відбиває дуже рідко. Метод капіталізованої вартості в економічній літературі називають методом прибутковості або методом майбутнього чистого грошового потоку. Цей метод доцільно застосовувати, оцінюючи вартість підприємства як цілісного майнового комплексу, а також корпоративного права підприємства.

В основу покладено тезу про те, що інвестор, вкладаючи капітал у купівлю підприємства, насамперед має на меті отримати стабільні доходи.1. ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Згідно Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” боржником є суб”єкт підприємницької діяльності, неспроможній виконати свої грошові зобов”язання перед кредиторами, у тому числі зобов”язання щодо сплати податків і зборів, протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. Ця умова відноситься і до державних підприємств. Крім того, відповідно до нової редакції Закону, можливим суб”єктом банкрутства визнаються також і підприємства, що перебувають у стані приватизації (раніше, до завершення приватизації підприємства, його кредитори були фактично позбавлені права ініціювати процедуру банкрутства). Державну політику щодо запобігання банкутству, а також забезпеченя умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств здійснює державний орган з питань банкрутства, який виконує наступні функції: . сприяє створенню організаційних, економічних та інших вимог, які є необхідними для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; . пропонує арбітражному суду кандидатури арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих санацією або ліквідаторів для державних підприємств, щодо яких порушена справа про банкрутство; . організовує проведення експертизи фінансового становища державних підприємств при підготовці справи про банкрутство до розгляду або у разі її призначення арбітражним судом під час проведення справи про банкрутство; . готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств; . ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство; . та інше. До початку провадження справи про банкрутство власником майна боржника державного підприємства в межах заходів щодо запобігання банкрутству може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення зобов”язань боржника перед кредиторами або проведена досудова санація. Її ініціатором можуть виступати уповноважений орган підприємства, кредитори або інші особи. Така санація проводиться за рахунок коштів державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг коштів для її проведення за рахунок коштів Державного бюджету України щорічно встановлюється законом про державний бюджет України. Умови проведення досудової санації за рахунок інших джерел фінансування погоджуються з органом, що уповноважений управляти майном підприємства-боржника, у встановленому Кабінетом Міністрів порядку. Для розроблення плану досудової санації на підприємстві створюється робоча група за участю керівника підприємства, представника уповноваженого органу, кредитори (за їх згодою) та інвестори, у разі надходження пропозицій з їх боку. Досудова санація проводиться не більше ніж 12 місяців.

Следует указать также на специальную процедуру в гражданском праве, связанную с ликвидацией страховой организации, особенно в случаях ее банкротства. По действующему законодательству функции государственного надзора прекращаются после принятия решения об отзыве лицензии на право осуществления страховой деятельности. Дальнейшая процедура ликвидации страховщика и удовлетворения интересов кредиторов, в том числе страхователей и выгодоприобретателей, по неоплаченным суммам страховых выплат, а также в связи с прекращением действующих договоров страхования, определяется общими нормами Гражданского Кодекса и закона "О несостоятельности (банкротстве")". При этом активы страховщика, в том числе их часть, непосредственно связанная с осуществлением страховой деятельности и представляющая страховые резервы, включается в общую массу ликвидируемого имущества. Из этого имущества удовлетворяются требования кредиторов в определенной очередности. В соответствии с законодательством страхователи и выгодоприобретатели отнесены к пятой очереди и фактически не имеют оснований для первоочередного удовлетворения требований к обанкротившемуся страховщику

1. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

2. Американская концепция реорганизации и банкротства

3. Несостоятельность (банкротство) (предприятий [Курсовая])

4. Банкротство. Конкурсное производство

5. Развитие института (несостоятельности) банкротства в Российской Федерации

6. Значение института несостоятельности (банкротства)
7. Преднамеренное банкротство
8. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

9. Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства

10. Проблема несостоятельности (банкротства) (предприятия WinWord 2000)

11. Несостоятельность (банкротство) (юридических лиц [Диплом])

12. Банкротство предприятия

13. Проблема банкротства предприятий и ее особенности в РФ

14. Об уплате налоговых и иных обязательных платежей в процессе конкурсного производства при банкротстве организаций

15. Банкротство современной физической методологии

16. Банкротство - эффективный способ возврата кредита

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

17. Практика Конституционного Суда по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц

18. Банкротство: практика правоприменения

19. Установление размера требований кредиторов по делам о несостоятельности (банкротстве)

20. Возможно ли банкротство некоммерческих организаций?

21. Неправомерные действия при банкротстве

22. Ликвидация юридического лица в связи с его банкротством
23. Назначение и цели института банкротства в хозяйственном обороте
24. Защита интересов работников при банкротстве предприятия

25. Банкротство (несостоятельность) юридических лиц

26. Судебные процедуры в законодательстве о банкротстве и особенности их проведения

27. Банкротство

28. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников - юридических лиц

29. Банкротство предприятий и организаций

30. Банкротство юридического лица

31. Конкурсное производство при банкротстве

32. Анализ новой редакции закона РФ о несостоятельности (банкротстве)

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Методы прогнозирования банкротства

34. Правовое обеспечение процедуры банкротства в Украине

35. Банкротство в гражданском праве России: традиции и перспективы

36. Преднамеренное банкротство

37. Системы тестов по оценке банкротства предприятия

38. Банкротство
39. Банкротство предприятий в современных условиях
40. Отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций как элемент процедуры банкротства

41. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)

42. Обжалование определений по делам о банкротстве

43. Банкротство

44. Банкротство отсутствующего должника

45. Банкротство

46. Банкротство коммерческих организаций как способ прекращения юридических лиц

47. Несостоятельность (банкротство )

48. Банкротство

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

49. Правовые основы проведения процедуры банкротства

50. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы

51. Неплатежеспособность, банкротство и реорганизация банков

52. Прогнозирование и оценка возможного банкротства предприятия

53. Роль бухгалтерской отчетности в оценке финансового состояния и прогнозирования банкротства коммерческой организации

54. Учет и анализ банкротств
55. Банкротство и неплатежеспособность
56. Арбитражный управляющий: права, обязанности, ответственность. Банкротство отсутствующего должника

57. Банкротство (несостоятельность) юридических лиц

58. Банкротство в рыночной системе

59. Банкротство индивидуального предпринимателя

60. Банкротство как инструмент приобретения контроля над предприятием

61. Банкротство предприятий

62. Банкротство юридического лица

63. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

64. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

65. Защита прав кредиторов при банкротстве предпринимательских структур

66. Криминальное банкротство

67. Неправомерные действия при банкротстве

68. Несостоятельность (банкротство) отдельных юридических лиц в современных условиях

69. Несостоятельность (банкротство) юридического лица

70. Общие положение об экономической несостоятельности (банкротстве)
71. Понятие банкротства
72. Правовое регулирование банкротства в РФ

73. Правовой статус арбитражного управляющего в процедуре банкротства

74. Практика прекращения производства по делам о банкротстве

75. Применение процедуры банкротства в современных экономических условиях

76. Проблемы правового регулирования трансграничного банкротства

77. Процедура наблюдения в делах о банкротстве

78. Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственных судах Украины

79. Роль арбитражного управляющего при заключении мирового соглашения в деле о банкротстве

80. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности

Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования

82. Банкротство индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь

83. Банкротство предприятия на примере ЗАО "Дальмебель"

84. Предотвращение банкротства предприятия

85. Внешнее управление как процедура банкротства

86. Анализ предпосылок банкротства и факторов их преодоления (на примере ОАО "ХХХХХ")
87. Банкротство кредитных организаций
88. Исследование финансового состояния предприятия для выявления угрозы возможного банкротства

89. Методики прогнозирования банкротств, их связь с оценкой стоимости компании

90. Процедура банкротства предприятия

91. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия Соузгинского мясокомбината

92. Анализ банкротства предприятия

93. Анализ деятельности предприятия. Определение степени угрозы банкротства

94. Анализ процедуры банкротства ОАО "Ростов-Хлеб"

95. Банкротство (несостоятельность) предприятий

96. Банкротство и процедуры реорганизации предприятия

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Банкротство и санация предприятия

98. Банкротство предприятий в современной России

99. Банкротство предприятия: механизм определения и пути преодоления на примере ООО "Тольятти"

100. Зарубежная методика оценки вероятности банкротства и ее применение в российских условиях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.