Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ 1. Захист авторського права та суміжних 1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних 1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних 2. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних 1. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Захист майнових і особистих немайнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення здій­снюється нормами різних галузей права — кримінального, адміністративного, цивільного тощо. Але найчастіше застосо­вуються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав. Порушення прав автора можуть бути пов'язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав. Випуск у світ твору без зазначення імені автора, зі змінами, самовільно здійсненими видавництвом, постановка драматичного твору зі змінами без схвалення автора, перекру­чення твору — все це порушення особистих прав без мате­ріальної шкоди. У таких випадках автор вправі вимагати за­доволення його порушених інтересів. Порушення майнових прав зумовлює обов'язок порушника відшкодувати автору завдані збитки. Захист інтересів автора та його правонаступника в Україні і за кордоном здійснює Державне агентство України з ав­торських і суміжних прав (ДААСП). Вона наділена широкими повноваженнями і здійснює представництво та захист інте­ресів усіх авторів (літераторів, художників, композиторів, журналістів, кінематографістів тощо), у тому числі й іно­земних. На прохання авторів ДААСП України захищає їхні інтереси у взаємовідносинах із видавництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авто­рам чи їх правонаступникам. ДААСП України одержує і виплачує українським та іноземним авторам, їхнім правонас­тупникам потиражну винагороду за кінофільми, телефільми, використання творів образотворчого мистецтва тощо. Пред­ставники ДААСП України виступають у суді від імені авторів та їхніх правонаступників у позовах, що випливають з ав­торського права. Закон докладно визначає, що є порушенням авторського права і суміжних прав. Зокрема, порушенням авторського права і суміжних прав є: — будь-яке відтворення, розповсюдження та інше викорис­тання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фоно­грам, програм мовлення; — ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються, Примірники творів і фонограм, виготовлених і розпов­сюджених із порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними, тобто незаконно виготовленими. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав Якщо є достатні підстави вважати, що конкретна особа припустилась порушен­ня авторського права чи суміжних прав, то суд чи суддя одно­особово має право винести ухвалу про заборону порушнику вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здача в найом, імпорт тощо) та інші способи використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою випуску в цивільний оборот примірників творів, фонограм, щодо яких є підстави вважати, що вони контрафактні.

На зазначені твори або фонограми судом може бути накла­дений арешт, і всі примірники творів або фонограм можуть бути вилучені із володіння порушників. Арешт і вилучення можуть бути застосовані до матеріалів та обладнання, призначених для виготовлення контрафактних творів або фонограм. Для забезпечення закладеного або можливого в майбут­ньому позову відповідні органи мають вчинити розшук і на­кладення арешту на: примірники творів і фонограм, щодо яких припускається, що вони є контрафактними; матеріали і обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення; документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена відповідальність. 1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав Особи, які мають авторське право чи суміжні права, можуть вимагати: відновлення положення, що існувало до порушення прав, і припинення дій, що порушують авторське право чи суміжні права або створюють загрозу його порушення; визнання авторського права чи суміжних прав; відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду; стягнення доходу, одержаного порушником внаслідок порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків; виплати компенсації в сумі від 5 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством України, що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу; вжиття інших, передбачених законодавчими актами, заходів, пов'язаних із захистом авторського і суміжних прав. Зазначені в пунктах 3-5 заходи вживаються за вибором особи, що має авторське право чи суміжні права. У разі відмови порушника виконати рішення суду про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, на нього може бути накладений штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Суд, визначаючи розмір заподіяних позивачу збитків, зобо­в'язаний врахувати характер порушення, майнову і моральну шкоду, а також можливий доход, який могла б одержати особа, що має авторське право чи суміжні права, при правомірному використанні твору чи об'єкта суміжних прав. До обсягу збитків повинні включатися витрати на ведення судового процесу, в тому числі виплата гонорару адвокатові. Розмір компенсації визначається судом з урахуванням харак­теру і суспільного значення порушення. Контрафактні примірники твору або фонограми, матеріали і обладнання, що використовувались для їх відтворення, судом можуть бути конфісковані. Проте контрафактні примірники творів чи фонограм можуть бути передані позивачеві на його прохання. Не затребувані позивачем контрафактні примірни­ки твору чи фонограми, а також матеріали і обладнання, що використовувалось для їх відтворення, за рішенням суду підлягає знищенню. Однак конфіскації не підлягають контрафактні примірники творів чи фонограм, добросовісно придбані третіми особами. Своєрідною формою захисту авторського права і суміжних прав є управління майновими правами суб'єктів авторсь­кого права і суміжних прав на колективній основі. У Законі проголошено, що з метою забезпечення майнових прав авторів та їх правонаступників, суб'єктів суміжних прав створюються спеціальні організації з правами юридичної особи.

Такі орга­нізації діють на основі законодавства про об'єднання громадян у межах повноважень, що добровільно передаються їм суб'єк­тами авторського права і суміжних прав. Зазначені організації можуть створюватись окремо для управління різними пра­вами в інтересах різних суб'єктів авторського права чи суміжних прав. Може бути створена одна організація для управ­ління одночасно авторськими і суміжними правами. За письмовими договорами суб'єкти авторського права і суміжних прав добровільно передають повноваження на управління майновими правами на колективній основі зазна­ченим організаціям. На основі повноважень, переданих суб'єк­тами авторського права і суміжних прав, організація видає ліцензії користувачам на відповідні способи використання творів та об'єктів суміжних прав. Такі ліцензії надаються за­значеними організаціями від імені суб'єктів авторського права і суміжних прав як тих, що передали свої права, так і тих, які не передали свої повноваження організації, що управляє май­новими правами на колективній основі. Зазначені організації мають право вимагати від користувачів творів і об'єктів суміжних прав надання їм документів, що містять точні дані про використання творів і об'єктів суміжних прав, необхідні для збору і розподілу винагороди. У свою чергу користувачі творів і об'єктів суміжних прав зобов'язані надавати суб'єктам авторських і суміжних прав, їх представникам або організа­ціям, які управляють майновими правами на колективній основі, точний перелік і програми публічного використання творів, виконання, фонограм, програм мовлення і забезпечу­вати їх завіреним звітом про одержані прибутки. Організації, що управляють майновими правами на колек­тивній основі, мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від користу­вачів. Ці суми можуть бути використані для чергових виплат або спрямовані на інші цілі, передбачені їхніми статутами, в інтересах суб'єктів авторського права і суміжних прав після спливу трьох років з дня надходження їх на рахунок організації. 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторсь­кого права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно на­дійний та ефективний рівень їх охорони. Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної влас­ності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала скла­довою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відобра­ження у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), головні завдання якого: забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва; поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збільшення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди; розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів; дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та імпорту прав на товари науки, літератури і мистецтва; виконання міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світової структури.

В цих нарисах ми зосереджумося саме на наукових нтерпретацях проблем становлення укрансько нац  нацоналзму, нтерпретацях, що дають змогу повернути цим проблемам  вдповдним дослдженням статус наукових. Друга тема це формування загальнотеоретичних поглядв на нацю та нацоналзм в укранськй нтелектуальнй традиц  сучасному суспльствознавств. Ми вже згадували про те, що укранський нацоналзм й укранська наця як сторичн явища цлком вдповдають, на нашу думку, певним тенденцям загальносвтового розвитку   конкретносторичним втленням цих тенденцй. Вдповдно, теоретичн й емпричн дослдження «укранського варанта» становлення й функцонування нац та нацоналзму вдповдають висновкам  узагальненням, що були сформульован певними дослдницькими школами  напрямами на основ аналзу вропейського чи свтового сторичного досвду. Зрозумло, цю подбнсть можна пояснити «вториннстю» укранського варанта нацогенези стосовно «передових» нацй, нтелектуальними запозиченнями тощо

1. Інтелектуальна власність

2. Інтелектуальна власність та авторське право

3. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

4. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

5. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

6. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
7. Сутність та зміст сучасного менеджменту
8. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

9. Сучасний стан перестрахування в Україні

10. Сучасний стан сільского господарства України

11. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

12. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

13. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

14. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

15. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

16. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

17. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

18. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

19. Сучасна українська державність

20. Розвиток та сучасний стан соціології

21. Сучасний стан і напрямок розвитку етнології

22. Сучасний стан активного туризму в Україні
23. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
24. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

25. Сучасний стан фондового ринку України

26. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

27. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

28. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

29. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

30. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

31. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

32. Как становятся политиками

Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

34. Сучасні форми та системи оплати праці

35. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

36. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

37. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

38. Творчість Рембрандта
39. Мелодия становится цветком
40. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим

41. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

42. Стан і перспективи розвитку СНД

43. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

44. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

45. Мотивація робітників в сучасних умовах

46. Сучасні технології менеджменту

47. Москва становится столицей единого государства

48. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

50. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

51. Захист інтелектуальноі власності

52. Лидерами и рождаются, и становятся

53. Світогляд сучасного юнака

54. Человеческая цивилизация становится "цивилизацией городов"
55. Основні правові системи сучасності
56. Необережність як форма вини

57. Законодавче регулювання робочого часу

58. Свідомість та творчість

59. Суспільна свідомість та її структура

60. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

61. Сбалансованість бюджета України

62. Інтегральна ефективність діяльності

63. АПК в сучасних умовах господарювання

64. Бідність в України

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

65. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

66. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

67. Оцінка фінансового стану підприємства

68. Рентабельність підприємства

69. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

70. Сучасні форми і системи заробітної плати
71. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
72. Станем ли мы сударынями в 21 веке

73. Очевидец происшествия становится спасателем

74. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

75. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

76. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

77. Підсудність і її види

78. Легка промисловість України i транспорт

79. Сільське господарство i харчова промисловість України

80. Активність і творчість учнів на уроках історії

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

81. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

82. Грошові потоки, звітність, планування

83. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського

85. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

86. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
87. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі
88. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

89. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

90. Теплый Стан

91. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

92. Комічне як соціокультурна реальність

93. Моральність колізії ХХ ст

94. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

95. Діяльність страхової компанії "Оранта"

96. Маркетингова діяльність комерційного банку

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Місце товарної біржі в сучасній економіці

98. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

99. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.