Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ Методи визначення функції витрат Методи аналізу ризиків. Метод Монте-Карло Практична частина Cписок літератури 1 Методи визначення функції витрат Постановка проблем у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Для аналізу та планування майбутньої діяльності досить часто необхідно визначити величину постійних та змінних витрат. У П(с)БО 16 «Витрати» не наведено вичерпного переліку постійних і змінних витрат підприємства, і зобов’язує підприємства здійснювати такий поділ лише щодо загальновиробничих витрат. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину . Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством. Однак, для планування діяльності та для поточної оцінки діяльності центрів витрат досить корисним буде поділ витрат на постійні й змінні не лише загальновиробничих, а й витрат виробництва, витрат на збут, адміністративних витрат, інших витрат операційної діяльності. При складанні плану на наступний рік підприємство може визначитись зі складом змінних і постійних витрат шляхом їх аналізу, тобто застосовуючи аналітичний підхід, але у ретроспективному плані здійснити аналітичний підхід не завжди можливо з причин відсутності необхідної облікової інформації, а тому виникає потреба у застосуванні й інших методів. Існує ряд способів поділу витрат на постійні і змінні. Виділяють наступні методи їх визначення: – метод технологічного (інженірингового) аналізу; – метод аналізу рахунків; – метод візуального пристосування (графічний); – метод аналізу діапазону обсягів діяльності (мінімаксний, вищої-нижчої точки); – регресійний аналіз (статистичний метод) та ін. Інші виділяють2 методи: аналітичний і статистичний. Також виділяють і три методи: технологічний, безпосередньої оцінки і статистичний. Рівняння прибутку має такий загальний вигляд : Прибуток = виручка - змінні витрати - постійні витрати. Рівняння функції витрат має вигляд Вз = ПВ Зод · Q, де Вз – загальна сума витрат; Зод – змінні витрати на одиницю продукції; Q – кількість одиниць виробленої продукції.

Це рівняння є складовою частиною рівняння прибутку і застосовується для визначення критичної точки обсягів виробництва. В основі рівняння витрат лежить поділ витрат на постійні і змінні. Витрати вважаються змінними чи постійними залежно від того, змінюються вони у відповідь на коливання обсягу виробництва чи ні. Змінними називаються витрати, величина яких змінюється пропорційно зміні обсягу виробництва. Це означає, що розмір цих витрат на кожну одиницю продукції залишається незмінним. До таких витрат належить витрата сировини і матеріалів, палива й енергії на технічні потреби, заробітна плата виробничого персоналу тощо. Постійними ж називають витрати, величина яких не змінюється при зміні обсягу виробництва (наприклад адміністративні витрати), і тому зменшується з розрахунку на одиницю продукції при збільшенні випуску. Слід зазначити, що цей поділ витрат на змінні й постійні певною мірою умовний, тому що в чистому вигляді вони не проявляються. Справа в тому, що змінні витрати на одиницю продукції все ж змінюються у зв’язку зі змінами організаційно-технічних умов роботи підприємства, а постійні витрати змінюються при суттєвій зміні обсягу виробництва. Тому, щоб бути точним, ці витрати слід називати умовно-змінними та умовно-постійними. Про умовність постійних і змінних витрат свідчать також положення П(с)БО 16 «Витрати» , у п. 16 якого визначено, що перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством. Всі методи визначення постійних та змінних витрат можна поділити на 3 групи: аналітичні, економіко-статистичні та графічні методи (рис. 1). Рисунок 1. Класифікація методів визначення функції витрат Всі перелічені методи, за винятком методу технологічного аналізу, засновані на використанні минулих статистичних даних, які накопичуються у облікових регістрах. Метод технологічного аналізу дозволяє здійснити оцінку майбутніх витрат за відсутності статистичних даних, зорієнтований на майбутні операції і не потребує вивчення минулих подій. З методологічної точки зору він є найточнішим. Всі перелічені методи мають застосування, однак, найменше витрат часу займають економіко-статистичні та графічні методи. Найпростішим з економіко-статистичних методів є метод вищої-нижчої точки. Метод вищої-нижчої точки – це метод визначення функції витрат на підставі припущення, що змінні витрати є різницею між загальними витратами за найвищого та найнижчого рівнів діяльності. Суть методу полягає в тому, що обирають найбільшу та найменшу величину показника, наприклад за обсягом виробництва, і визначають їх різницю. Далі визначають різницю у витратах за обраними обсягами. Якщо поділити визначену різницю витрат на різницю у обсягах, то отримаємо величину змінних витрат на одиницю продукції. Постійні витрати визначають як різницю між витратами за максимального обсягу та добутком змінних витрат і максимального обсягу. Визначити величину постійних витрат, маючи наведені дані можна графічно. Якщо на осі х відкласти обсяги, а на осі y витрати у вищій – нижчій точці, то перетин лінії, що проходить через вищу та нижчу точки з віссю у відобразить величину постійних витрат (рис.

2). Рис. 2. Лінія функції витрат, визначена методом вищої-нижчої точки Регресійний аналіз – це статистична модель, яку використовують для визначення зміни середнього значення залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних змінних величин. При застосуванні регресійного аналізу для визначення функції витрат загальну суму витрат розглядають як змінну величину, залежну від певного чинника, який виступає як незалежна величина. Лінійний взаємозв’язок між залежною та незалежною змінними величинами можна описати графічно як лінію регресії, або за допомогою формули (рівняння регресії). Модель, яка використовує тільки одну незалежну змінну величину для визначення зміни незалежної змінної величини, називають простим регресійним аналізом. Вона має вигляд: y = а bх. Регресійний аналіз передбачає застосування методу найменших квадратів. Метод найменших квадратів – це статистичний метод, який дає змогу розрахувати елементи функції витрат а і b так, що сума квадратів відстані від усіх точок сукупності, що вивчається, до лінії регресії є найменшою . Для визначення функції витрат методом найменших квадратів необхідно розв’язати систему рівнянь: у = a bx; xy = ax bx, де х – незалежна змінна величина (рівень спостережуваної діяльності); y – залежна змінна величина (загальні або змішані витрати); а – загальні постійні витрати; b – ставка змінних витрат на одиницю діяльності; п – кількість спостережень. Розрахувати рівняння витрат досить просто використовуючи функцію аналіз–регресія електронної таблиці EXEL. Спрощений статистичний аналіз – це метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл показників на дві групи, виходячи зі зростання значення Х, та розрахунок постійних витрат на основі середніх значень Х та У. За цим методом функція витрат має вигляд y = a b · x. Величину постійних витрат (а) визначають за формулою а = (YоХ1 – Y1Хо) : (Х1 – Хо), де Yо і Y1 – середні значення витрат; Хо і Х1 – середні значення обсягу діяльності. 2 Методи аналізу ризиків. Метод Монте-Карло Основні методи аналізу ризиків На сьогодні найбільш розповсюдженими методами кількісного аналізу ризику, є: • статистичний; • аналіз доцільності витрат; • метод експертних оцінок; • аналітичний; • використання аналогів. Статистичний метод. Статистичний метод з визначення ризику використовується для обчислення очікуваної тривалості кожної роботи і проекту в цілому. Статистичний метод широко застосовується в тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу фірма має у своєму розпорядженні значний обсяг аналітико-статистичної інформації з необхідних елементів аналізованої системи (за п — кількість періодів часу). Суть цього методу полягає в тому, що для розрахунку ймовірностей виникнення збитків аналізуються всі статистичні дані, що стосуються результативності здійснення фірмою розглянутих операцій. Аналіз доцільності витрат. Суть методу аналізу доцільності витрат ґрунтується на тому, що в процесі банківської діяльності витрати з кожного конкретного напрямку, а також з окремих елементів мають неоднаковий ступінь ризику.

Это не означает, однако, что их роль в узурпации суверенной власти была второстепенной. Напротив, они играли важную роль. Основная их деятельность, естественно, заключалась в том, чтобы оказать давление на местные власти, где они были аккредитованы. Здесь я хотел бы привлечь внимание к двум обстоятельствам. По логике, можно было бы подумать, что в оккупированной стране, такой, например, как Франция, вмешательство оккупационной власти в административную деятельность местных органов должно было бы быть исключительной прерогативой дипломатических представительств. Однако так дело не обстояло. Военная администрация также нередко вмешивалась, вступая в прямой контакт с французскими органами. В свою очередь, дипломатические представительства не ограничивались теми полномочиями, которыми они располагали в силу их функций. Одной из характерных черт нацистского метода являлось превышение установленных властных полномочий. Более того, если подумать об этом, оказывается, что это было необходимым результатом нацистского заговора

1. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

3. Фінансова стійкість комерційного банку

4. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

5. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

6. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
7. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
8. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

9. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

10. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

11. Ринок фінансових послуг

12. Фінансова система України

13. Фінансовий контроль

14. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Ринок фінансових послуг

18. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

21. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

22. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
23. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
24. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

25. Проблеми функціонування фінансових бірж України

26. Складання та подання фінансових звітів банку

27. Фінансова надійність страхової компанії

28. Фінансовий менеджмент банка

29. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

30. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

31. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

32. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

34. Державний фінансовий контроль в Україні

35. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

36. Методика і техніка складання фінансової звітності

37. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

38. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
39. Попередній фінансовий аналіз підприємства
40. Примітки до фінансової звітності

41. Фінансова звітність

42. Фінансова звітність підприємства

43. Фінансовий облік оборотніх активів

44. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

45. Аналіз та аудит фінансового стану

46. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

47. Аудит фінансової звітності

48. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

49. Правове регулювання ринків фінансових послуг

50. Предмет і система фінансового права

51. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

52. Фінансово-правові норми

53. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

54. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
55. Проектне фінансове планування
56. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

57. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

58. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

59. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

60. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

61. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

62. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

63. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

64. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

65. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

66. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

67. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

68. Аналіз фінансового стану підприємства

69. Аналіз фінансового стану підприємства

70. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
71. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
72. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

73. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

74. Громадянський фінансовий контроль та його значення

75. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

76. Державний фінансовий контроль в Україні

77. Діяльність фінансових фондів

78. Захист інноваційних фінансових послуг

79. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

80. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

82. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

83. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

84. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

85. Основи фінансового аналізу

86. Особливості функціонування фінансових ринків
87. Оцінка фінансового стану підприємства
88. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

89. Правові засади фінансового контролю

90. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

91. Ринок фінансових послуг

92. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

93. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

94. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

95. Суть фінансової політики держави

96. Фактори фінансового менеджменту

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

97. Фінанси і фінансова діяльність

98. Фінансова діагностика ЗАТ "Сіверянка"

99. Фінансова діяльність підприємства

100. Фінансова діяльність та політика держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.