Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Цивільно-правові аспекти аудиту

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни Цивільне право. Сімейне право на тему: «Цивільно-правові аспекти аудиту» Реферат Курсова робота містить: 33 сторінки, список літератури з 30 найменувань. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АУДИТУ Предметом дослідження є Закон України «Про аудиторську діяльність», інші закони та нормативно-правові акти України, а також наукові джерела з питань правознавства, бухгалтерського обліку та аудиту. Об’єктом дослідження є конкретні відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності. Мета дослідження – проаналізувати предмет дослідження; узагальнити та порівняти різні точки зору на предмет дослідження. Завдання дослідження: 1) проаналізувати поняття і зміст аудиторської діяльності; 2) розглянути нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Метод дослідження – теоретичний (аналіз і синтез), порівняльний. АУДИТ, АУДИТОР, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ, СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА Зміст Вступ . . .4 1. Загальна характеристика аудиторської діяльності . . . 5 1.1. Поняття та зміст аудиторської діяльності . .5 1.2. Види аудиту і аудиторських послуг . .9 2. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні 17 2.1. Суб’єкти аудиторської діяльності 17 2.2. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг .25 Висновки .30 Список нормативних джерел та літератури . .31 Вступ Аудиторський контроль здійснюють незалежні організації на договірних засадах. Аудиторська діяльність є обов’язковою частиною функціонування ринкової економіки і має в Україні має всі умови подальшого розвитку. Предметом дослідження є Закон України «Про аудиторську діяльність», інші закони та нормативно-правові акти України, а також наукові джерела з питань правознавства, бухгалтерського обліку та аудиту. Об’єктом дослідження є конкретні відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності. Мета дослідження –узагальнити, порівняти та проаналізувати різні точки зору на предмет дослідження. Завдання дослідження: 1) проаналізувати поняття і зміст аудиторської діяльності; 2) розглянути нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Метод дослідження – теоретичний (аналіз і синтез), порівняльний. Робота складається зі вступу, двох глав, висновків та списку нормативних джерел і літератури. При написанні роботи використовувалися праці українських науковців з цивільного та господарського права (таких, як Щербина В.С., Вінник О.М. та ін.), а також праці з аудиту (Єндовицький Д.О, Паніної І.В.). 1. Загальна характеристика аудиторської діяльності 1.1. Поняття та зміст аудиторської діяльності Аудит – порівняно новий для нашої країни напрямок економічного аналізу і контролю господарської діяльності. Якщо на Заході цей напрямок відомий уже понад 150 років, то в Україні він почав розвиватися лише з початком економічних перетворень у зв’язку з відмовою від державної монополії на ведення господарства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств і організацій, ревізії цієї діяльності здійснювалися і раніше, здійснюються вони і тепер.

Так, відповідно до статті 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудиту та інспектування. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті. Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті. Порядок проведення державною контрольно-ревізійною службою державного фінансового аудиту та інспектування встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державний фінансовий аудит проводиться також Рахунковою палатою у порядку та у спосіб, що визначені законом. Державний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок. Ревізія – це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт. Перевірка – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою. Ревізія і аудит, хоч і близькі за змістом багатьох операцій поняття, проте це різні види діяльності. Аудитор (лат. – audi or – слухач, учень, слідчий) в англосаксонських країнах – ревізор, який контролює фінансово-господарську діяльність компанії, в США – посадова особа штату чи незалежної громадської організації, яка здійснює нагляд за раціональним використанням ресурсів.

Поняття аудиту ширше від понять ревізії і контролю, оскільки охоплює не лише перевірку достовірності фінансових показників, але і розробку пропозицій щодо поліпшення господарської діяльності з метою раціоналізації видатків і оптимізації прибутків на законних підставах. Тому аудит можна розглядати як своєрідну експертизу бізнесу. Згідно з ч. 1 ст. 362 Господарського кодексу України аудиторською діяльністю визнається діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Законом України «Про аудиторську діяльність», іншими законодавчими і нормативними актами України. У випадках, якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить зазначений Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством (наприклад, Закон України «Про екологічний аудит»). Відповідно до визначення, вміщеного в ч. 1 статті 3 Закону «Про аудиторську діяльність», аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. З наведеного визначення випливає, що змістом аудиторської діяльності є: - організаційне забезпечення аудиту; - методичне забезпечення аудиту; - власне аудит, який включає в себе практичне виконання аудиторських перевірок; - надання інших аудиторських послуг. Закон «Про аудиторську діяльність» не розкриває змісту організаційного та методичного забезпечення аудиту. На думку Щербини В.С., до організаційного забезпечення аудиту можна віднести: - легалізацію аудиторської фірми (аудитора) шляхом державної реєстрації; - сертифікацію аудиторів; - ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Методичне забезпечення аудиту включає в себе: - розроблення і затвердження програми підготовки аудиторів; - затвердження норм і стандартів аудиту. В той же час, відповідно до Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 27.09.2007 № 182/5, до організаційного та методичного забезпечення аудиту віднесені: - розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо); - проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів; - здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг. Згідно з ч. 2 ст. 362 Господарського кодексу України аудиторська діяльність регулюється Господарським кодексом, законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Основним нормативно-правовим актом законодавства про аудиторську діяльність є Закон України «Про аудиторську діяльність». Його положення діють на території України і поширюються на усі господарюючі суб’єкти незалежно від форм власності та видів діяльності.

Прежде всего по мере удаления от высшей ступени уменьшается эмоциональная составляющая любви, непосредственность и конкретность этого чувства. От ступени к ступени падает также интенсивность любви, охват ею всей души человека. Эротическая любовь или любовь к детям могут заполнить всю эмоциональную жизнь индивида. Любовь к творчеству и любовь к славе чаще всего составляют только часть такой жизни. Пристрастие к игре или к коллекционированию только один аспект целостного существования человека, к тому же, как правило, аспект, лишенный самостоятельной ценности. Уменьшается от ступени к ступени и охватываемое любовью множество людей. Эротическая любовь захватывает каждого или почти каждого. Бога, истину или справедливость любят уже не все. Любовь к славе или к власти удел немногих. С уменьшением непосредственности и конкретности любви растет социальная составляющая этого чувства. Она присутствует и в любви к себе, и в любви к детям, но она гораздо заметнее в любви к власти, любви к свободе или богатству. С удалением от центра все более выраженными и распространенными становятся влечения, полярно противоположные отдельным видам любви

1. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

2. Засоби цивільно-правового захисту права власності

3. Застава у цивільному праві

4. шпори з цивільного права України

5. Методологические аспекты аудита проверки товаров в сфере оптовой торговли

6. Сили цивільної оборони
7. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
8. Основи цивільного права України

9. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

10. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

11. Правові аспекти ринку земель в Україні

12. Представництво в цивільному праві

13. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

14. Самозахист у цивільному праві

15. Спадковий договір в цивільному праві України

16. Суб’єкти цивільного права

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

17. Фізичні особи в римському цивільному праві

18. Цивільні правовідносини

19. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

20. Цивільно-правовий договір

21. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

22. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
23. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права
24. Теоретично-правові аспекти євроінтеграційних процесів

25. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

26. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

27. Авторское право: юридический и бухгалтерский аспекты

28. Защита прав человека-международно- правовые аспекты

29. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

30. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

31. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

32. Методологические аспекты проведения аудита и особенности тестирования системы компьютерной обработки данных

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

33. Анализ некоторых аспектов авторского права в Украине

34. Некоторые аспекты конституционного права РФ

35. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

36. Право спільної сумісної власності подружжя

37. Психологические аспекты защиты прав испытуемых при различных условиях полевых и экспериментальных исследований

38. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
39. Теоретико-правовые аспекты науки конституционного права на современном этапе
40. Цивільні процесуальні правовідносини

41. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

42. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

43. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

44. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

45. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

46. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

47. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

48. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Граждане как субъекты административного права

50. Административное право (Контрольная)

51. Административное Право Республики Казахстан

52. Граждане, как субъекты административного права

53. Соотношение административного права со смежными отраслями права

54. Административное право РБ
55. Граждане как субъекты международного права
56. Административно право (шпаргалки)

57. Административное право РФ

58. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

59. Арбитражное процессуальное право

60. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

61. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

62. Банковское право (Контрольная)

63. Учебник по банковскому праву

64. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Авторское право

66. Субъекты гражданского права

67. Защита авторских прав

68. Авторское право

69. Брачно-семейное право мусульман

70. Вещно-правовые способы защиты права собственности
71. Гражданское и семейное право
72. Гражданское право

73. Гражданское право (Контрольная)

74. Гражданское право (Шпаргалка)

75. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

76. Гражданское право РФ (шпаргалка)

77. Договорное право

78. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

79. Гражданское право

80. Засоби захисту права власностi

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

81. Значение срока в Гражданском праве

82. Наследственное право: завещание

83. Объекты Гражданского права

84. Ответственность в гражданском праве

85. Понятие гражданского права как отрасли права

86. Права ребенка
87. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/
88. Право собственности на природные ресурсы

89. Право: сделки

90. Пределы осуществления гражданских прав

91. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

92. Собственность и право собственности

93. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

94. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

95. Шпаргалка по гражданскому праву

96. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

98. Представительство по гражданскому праву

99. Осуществление гражданских прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.