Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Концепція підручника та його структуризація

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат КОНЦЕПЦІЯ ПІДРУЧНИКА І ЙОГО СТРУКТУРИЗАЦІЯ Дослідження функцій є одним з важливих напрямів розробки теорії шкільного підручника. З посиленням функціонального навантаження учбових книг значення вивчення функцій підручника в даний час зростає. Функції визначають вимоги до учбової книги, впливають на зміст, структуру підручника і вибір засобів. Особливе значення для теорії придбаває дана проблема у зв'язку із задачею корінного вдосконалення шкільних підручників. Вибрані акценти теоретичної розробки проблеми функцій підручника найпрямішим чином позначаються на практиці навчання. У літературі питання про функціональне призначення підручника не одержало достатньо аргументованого обґрунтовування. В теорії немає чіткого визначення категорій &quo ;функція&quo ;, &quo ;система функцій&quo ;. Функції розглядаються дидактами як форма фіксації змісту, а також засобу, що проектує цілісну діяльність навчання . У визначенні змісту і складу функцій важливу роль грає аспект цілей: функції трактуються як проектовані ЦФЛІ навчання. Правомірне виділення, з нашої точки зору, при-1Н1К1 нормативності даної категорії. З цих позицій функції слід розглядати як загальні нормативи моделювання і використовування підручника, що визначають його цільову спрямованість і вибір засобів для реалізації діяльності навчання. Істотна особливість підручника як жанру учбової літератури те, що він однозначно виступає носієм певного змісту освіти і засобів забезпечення його засвоєння. В цьому можна бачити його основну функцію. На еволюцію функцій вплинула зміна загальнотеоретичних уявлень про підручник в системі засобів навчання в різні історичні періоди розвитку радянської школи. 20-е - початок 30-х років характеризувалися гострою критикою, неприйнятністю для нових цілей навчання так званих класичних підручників, які служили до цього основним засобом навчання в школі. Були зроблені пошуки нових моделей учбових книг. &quo ;Розсипні підручники&quo ;, &quo ;робочі книги&quo ; тих років в порівнянні з дореволюційними підручниками мали перевагу: вони активізували пізнавальну діяльність школярів. В той же час вони мали істотні недоліки, не були направлені на організацію систематизованих знань по основах наук. У зв'язку з цим не повною мірою була реалізована інформативна функція, втратили своє значення функції систематизації і контролю. З середини 30-х років йде процес вдосконалення підручників. Систематично підвищується їх роль як основного засобу навчання в школі. Це пояснюється частково також нечисленністю видів видань учбових книг і інших повчальних засобів, а також слабкістю теоретичної розробленості методики навчання учбовим предметам. Підручник справді залишається основним і майже єдиним засобом навчання в школі. Учбовий матеріал підручника виступає як нормативний, обов'язковий для засвоєння, даний переважно для запам'ятовування і відтворення. Як пріоритетні в числі інших виділяються функції самоосвіти і контролю. У 50-е роки підручник розглядається головним чином як допомога для повторення і закріплення знань, одержаних на уроці, і як допомога для домашньої роботи учня .

У зв'язку з таким його призначенням посилюються функції закріплення і контролю. Ідею конструювання нових підручників, позбавлених недоліків видань попередніх десятиріч, боронив в 50-е роки Е.О. Перовский . Він підкреслював, що характерними рисами дійсно підручника є перш за все систематичний виклад знань по предмету, призначених для засвоєння. У 60-70-е роки посилюється інформативна спрямованість навчання - створюється нове покоління підручників як важливого засобу організації учбового процесу . В цей же період широке поширення набувають ідеї проблемного навчання, які зробили безпосередній вплив на перебудову частини підручників, стимулюючих активну пізнавальну діяльність вчаться. Новими тенденціями в теорії підручника 80-х років є розробка прийомів позитивної мотивації учбової діяльності, усунення перевантаження учбовим матеріалом, стимулювання творчої діяльності вчаться . Намітилися дві взаємозв'язані тенденції в розробці проблеми функцій підручника. Перша пов'язана з визнанням ускладнення і різноманіття функціонального навантаження підручника і його компонентів. В наші дні підручник перестає бути учбовою книгою для закріплення матеріалу, повідомленого вчителем на уроці. Зростають його повчальна, виховна і розвиваюча ролі, які раніше брав на себе вчитель, зростає значення функції керівництва пізнавальною діяльністю вчаться. Це пов'язано з накопиченням в теорії навчання знань про учбовий процес, закономірностях, що визначають успішність його протікання. Друга тенденція орієнтує на розвантаження поліфункціональності підручника як ядра засобів навчання в системі навчально-методичних комплексів (УМК). В системі УМК функціональне навантаження частково беруть на себе окремі засоби навчання - довідники, зошити для самостійних робіт, хрестоматії. Відбувається перерозподіл ролі і значущості окремих функцій. Обмеження півфункціональність можлива тільки на основі поглибленої розробки змістовного і процесуального аспектів комплексу функцій. Розробку питання про зміст функцій, їх кількісній і якісній характеристиці, взаємозв'язку і ієрархізації не можна вважати завершеною. Кількість функцій підручника, виділене дидактами і методистами, коливається в середньому від семи до дванадцять назв. В.Г. Бейлинсон указує переліки, які налічують до сорок функцій за рахунок більш диференційованого позначення їх складу. Найбільш часто виділяються функції інформаційна, трансформаційна, систематизації, закріплення і контролю, самоосвіта, інтегруюча, координуюча, розвиваючи-виховна . Виникає питання, наскільки виправдано збільшення номенклатури дидактичних функцій підручника. З одного боку, більш точне позначення функціональної спрямованості повинне було б привести більш адекватній розробці засобів їх реалізації. Але, з другого боку, дуже великий перелік ускладнює конструктивну задачу: процес моделювання підручника в цьому випадку технологічно утруднений. Слід мати у вигляді, що всі функції (від 7 до 40) знаходять вираз в одних і тих же засобах учбових книг. Самої розробленої в дидактичному відношенні і методичному втіленні можна рахувати інформаційну функцію.

Акцентування інформаційної сторони виявлялося не тільки в підручниках по основах наук, де провідним компонентом є наукові знання, але і в предметах іншої групи. Так, підручники іноземної мови, де провідним компонентом є способи діяльності, служили до останнього десятиріччя засобом формування іншомовних знань про країну і в значно меншому ступені забезпечували формування практичних навиків і умінь . Оскільки якнайповніші представлена інформаційна функція, те, як показали нагляди практики, керуючись підручником, вчителі також роблять акцент на інформаційній стороні пропонованих до засвоєння знань. &quo ;Проходять&quo ; параграф за параграфом, не акцентують увагу на узагальненні і систематизації знань, виділенні головного. У даний час, у зв'язку із задачею усунути перевантаження і у відповідь на критику, якій піддаються сучасні підручники, йде процес розвантаження змісту не тільки від другорядного по значущості матеріалу, але відбір і скорочення теоретичного понятійного матеріалу за рахунок ущільнення і узагальнення інформації. В результаті виділення системи основних понять, наприклад в пробних варіантах підручників фізики, вдалося значно скоротити їх число (на 15-20%). Диференціація знань, а також інтеграційні тенденції, що враховуються на даному етапі конструювання процесу навчання, значною мірою роблять вплив на розробку інтеграційної функції, систематизації і узагальнення, що посилюється, підвищуючи їх роль в системі функцій сучасного шкільного підручника. У теорії підручника сукупність функцій частіше за все називають комплексом, або системою педагогічних функцій сучасної&quo ; шкільного підручника (Д.Д. Зуєв, В.Р. Бейлінсон). Наявність системи припускає виявлення системоформуючого чинника, встановлення взаємозв'язку і субординації. Слід зазначити, що до теперішнього часу дослідниками не виявлені принципи класифікації і систематизації функцій. Ми вважаємо, що в їх трактуванні автори йдуть від опису цільового призначення учбового предмету і його втілення в підручнику, а не від прогностичного теоретичного уявлення про підручник як модель нормативної сфери. Виділені в теорії підручника функції недостатньо строго шикуються в систему, частково здаються різнорідними. Проте їх вивчення виявляє деякі ознаки системи як цілісності, а саме певного роду існуючі між ними ієрархічні і координаційні зв'язки. Жодна з функцій не може виконувати повною мірою своє призначення зовні комплексу. Найтіснішим чином зв'язані функції інформаційна і систематизації. Систематизація може здійснюватися тільки на певній інформативній основі, вона визначає вимоги до реалізації інформативного навантаження, спрямовує на виділення самих інформативних позицій в учбовому матеріалі, передбачає системну його організацію. Функція систематизації пов'язана майже зі всіма функціями: інтеграційної, координаційної, закріплення і контролю, самоосвіти. Кожна з названих вище функцій реалізує виховну спрямованість, у тому числі і систематизації і узагальнення, яка націлена на розвиток уміння мислити, учить красі і стрункості викладу думки, озброює науковими методами пізнання і т.д

Вд редактора Структура пдручника вдтворю розвиток народно словесност вд витокв до сучасност, виникнення  становлення жанрв, побутування текств з урахуванням сторичних умов. Кожний окремий жанр аналзуться у його зв'язку з ншими жанрово-тематичними групами укранського фольклору, з'ясовуться мсце кожного з них у жанровй структур в загальноукранському та позаукранському контекстах. Традицйн пдходи поднуються з елементами архетипно поетики, мфологчного аналзу  т.п., кожне явище народно творчост розглядаться у зв'язку з професйною художньою лтературою. Звичайно, в однй книз неможливо охопити усе розмаття явищ укрансько словесност, тим бльше детально проникнути у х суть та специфку. Враховуючи, що усна народна творчсть вивчаться студентами-флологами на першому курс, автори книги свдомо уникають дискусйних у фольклористичнй науц проблем, не мають на мет охопити весь спектр снуючих на сьогодн концепцй та теорй, подаючи найголовнш положення для розумння становлення нацонально культурно спадщини, узагальнюючи основн здобутки втчизняних та зарубжних фольклориств

1. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

2. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

3. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

4. Концепції мови Григорія Палами, П. Флоренського та О.Ф. Лосєва

5. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

6. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова
7. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча
8. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

9. Соціал-демократична концепція держави та влади

10. Социологическая концепция П. Сорокина

11. Товар та його властивості

12. Інтрузивний магматизм та його продукти

13. Етикет та його національні особливості

14. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

15. Ґрунт та його родючість

16. Гудвіл та його облік

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

17. Аудиторський ризик та його визначення

18. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

19. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

20. Особливості підсудності та правонаступництва

21. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

22. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
23. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
24. Поняття, підстави та порядок спадкування

25. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

26. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

27. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

28. Імператор Олександр Другий та його реформи

29. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

30. Расизм та його прояви на сучасному етапі

31. Романтизм та його значення в мистецтві

32. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

34. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

35. Метод векторів та його застосування

36. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

37. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

38. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою
39. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках
40. Підготовка та перепідготовка персоналу

41. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

42. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

43. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

44. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

45. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

46. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

47. Політичне управління та його соціотехніка

48. Властивості алюмінію та його сплавів

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

49. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

50. Гіперзвук та його властивості

51. Туризм та його вплив на світову економіку

52. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

53. Громадянський фінансовий контроль та його значення

54. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період
55. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація
56. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

57. Монетаризм та його сучасне застосування

58. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

59. Виробництво та його роль в житті суспільства

60. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

61. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

62. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

63. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

64. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

66. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

67. П.Я. Чаадаев Философская концепция

68. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

69. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

70. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
71. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
72. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

73. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

74. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

75. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

76. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

77. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

78. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

79. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

80. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Підприємство та підприємництво

82. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

83. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського

85. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
87. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка
88. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

89. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

90. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

91. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

92. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

93. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

94. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

95. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

96. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

97. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

98. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

99. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.