Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Фінансова санація підприємства. Економічний зміст і порядок проведення. Форми санації. Етапи керування санацією підприємства У процесі становлення ринкових відносин в Україні питання, пов’язані з санацією підприємства, мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, виникла необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які призводять до незапланованих втрат і недосягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Виходячи з цього питання, дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах. В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно перейти від „ринку продавця”, який діяв за адміністративної системи господарювання, до „ринку покупця”. Керівники багатьох суб'єктів господарювання за браком належної кваліфікації (або зумисне) довели свої підприємства до межі банкрутства. Однією з негативних тенденцій, яка є наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є катастрофічне зростання кредиторської і дебіторської заборгованностей на підприємствах. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, к правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. Фінансова криза - кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати (під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів) потенціалу розвитку, у процесі якого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршуються на стільки, що це загрожує його подальшому існуванню. Фази фінансової кризи: факти невиконання обов’язків підприємства (деякі факти); загроза функціонування підприємства, яка потребує негайного проведення санації; криза на підприємстві, що потребує його ліквідації. Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). Зовнішні (екзогенні) – не залежать від діяльності підприємства: спад кон’юктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; політична нестабільність; недосконалість та нестабільність господарського та податкового законодавств; дискримінація підприємства органами влади та управління; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; міжнародна конкуренція; посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі; розвиток науки і техніки, який визначає всі складові процесу виробництва товару і його конкурентоспроможності; посилення монополізму на ринку; сезонні коливання.

Внутрішні (ендогенні) – залежать від діяльності підприємства: - низька якість менеджменту та недоліки в організаційній структурі; - низький рівень кваліфікації персоналу; - недоліки в виробничій сфері; - прорахунки в галузі постачання; - прорахунки в інвестиційній політиці; - відсутність інновацій та раціоналізаторства; - низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції; - дефіцит у фінансуванні; - нераціональне використання ресурсів. Форми (види) кризи - виділяють стратегічну, кризу «успіху», неплатоспроможності. Стратегічна криза виникає при втраті керівництвом підприємства «стратегічного зору»: несвоєчасне оновлення продукції, затягування переходу на нові технології або в нові регіони, зменшення інвестицій на науково-дослідні роботи, нову техніку, або підготовку кадрів тощо. Ця криза характерна для підприємств з великою часткою державної власності. Криза «успіху» виникає, якщо підприємство зазнає збитків, для ліквідації яких необхідно витрачати власний капітал. У майбутньому це може призвести до необхідності розширеного використання залучених коштів. Для продовження подальшої діяльності підприємство вимушене спрямовувати у виробничий обіг додаткові фінансові ресурси навіть за умови збереження діючого обсягу виробництва. Криза неплатоспроможності – на відміну від перших двох, має зовнішні прояви негараздів у діяльності підприємства. Ця форма кризи очевидна, коли банки відмовляють підприємству у видачі кредитів, а також коли кредитори відмовляються чекати на оплату за поставлені товари та послуги, виконувати роботи або поставляти сировину без передплати Платоспроможність - здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання. Згідно із Законом України «Про банкрутство» від 1992 р., під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зобов’язань. Санація - від латинського слова «sa are», що означає оздоровлення видужання. Санація – система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника. Санація підприємства – комплекс послідовних, взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді. На першому етапі пропонованої моделі є виявлення та аналіз причин кризових явищ, наслідком яких є незадовільна платоспроможність та ліквідність підприємства, його збитковість та конкурентоспроможність. На другому етапі управління санацією необхідно спочатку скласти перелік санаційних заходів з поділом останніх на оперативні (першочергові), тактичні та стратегічні.

Далі здійснюється пошук та мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для проведення таких заходів. Подальша робота враховує власне управління санаційною процедурою: планування, організацію та контроль за її здійсненням. Значну увагу слід приділити проведенню контролю, який враховуватиме виявлення та аналіз відхилень контрольних показників та надаватиме інформацію керівництву для своєчасного коригування процесу здійснення санації. Визначення цілей санації Ідентифікація симптомів кризи Аналіз причин кризи та оцінка можливостей їх усунення Формування оперативних, тактичних та стратегічних цілей санації Управління санацією Вибір санаційних заходів Пошук та мобілізація необхідних фінансових ресурсів Планування санаційних процедур Організація здійснення санаційних процедур Контроль за проведенням санації Досягнення цілей санації Усунення симптомів кризи Усунення причин кризових явищ Рисунок 1.1- Модель санації підприємства Етап досягнення цілей санації передбачає подолання як причин кризи (удосконалення господарської, фінансової, інвестиційної діяльності), так і її симптомів (відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості, конкурентоспроможності). Мета фінансової санації: формування фінансових ресурсів; платоспроможність та конкурентоспроможність; скорочення заборгованості; поліпшення структури капіталу; відновлення та досягнення прибутковості; відновлення та збереження ліквідності; покриття поточних збитків. Типи санаційних заходів: фінансово-економічні; організаційно-правові; соціальні; виробничо-технічні. Фінансово-економічні заходи відображають фінансові відносини, які виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації. Ці методи повинні бути направлені на покриття поточних збитків, усунення причин їх виникнення, покращання всіх видів заборгованості, покращання обігового капіталу і формування фондів фінансових ресурсів. Організаційно-правові заходи вдосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу. Соціальні заходи спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати. Виробничо-технічні пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції. План санації – може складатися зі вступу та чотирьох розділів. Вступ – містить загальну характеристику об’єкта планування. Розділ 1 – відображає вихідну ситуацію на підприємстві. Розділ 2 – характеризує стратегічні цілі санації підприємства, цільові орієнтири та розроблення стратегії. Розділ 3 – враховує в себе конкретний план заходів із відновлення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства в довгостроковому періоді. Розділ 4 – містить розрахунок ефективності санації, перелік заходів із реалізації плану та контролю за його ходом.

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

2. Фінансова санація підприємства

3. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

4. Попередній фінансовий аналіз підприємства

5. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

6. Розвиток фінансових ресурсів підприємства
7. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"
8. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

9. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

10. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

11. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

12. Фінансова санація та банкрутство підприємств

13. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

14. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

15. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

16. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

17. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

18. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
24. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

25. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

26. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

27. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

28. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

29. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

30. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

31. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

32. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

33. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

34. Ціноутворення та цінова політика підприємства

35. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

36. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

37. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

38. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
39. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
40. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

41. Аналіз фінансового стану підприємства

42. Аналіз фінансового стану підприємства

43. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

44. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

45. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

46. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

47. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

48. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

50. Оцінка фінансового стану підприємства

51. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

52. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

53. Фінансова діяльність підприємства

54. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
55. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
56. Фінансовий стан підприємства

57. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

58. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

59. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

60. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

61. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

62. Покращення фінансового стану підприємства

63. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

64. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

65. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

66. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

67. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

68. Інформаційні системи і технології підприємства

69. Планування діяльності підприємства

70. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
71. Розробка підприємства LOMAPAK
72. Фінанси підприємства контрольна

73. Інноваційна діяльність підприємства

74. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

75. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

76. Персонал підприємства

77. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

78. Управління утворенням прибутку підприємства

79. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

80. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

81. Автомазація виробничих процесів підприємства

82. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

83. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

84. Економічна оцінка активу балансу підприємства

85. Облік основних засобів підприємства

86. Облік створення підприємства
87. Організація облікової політики підприємства
88. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

89. Формування облікової політики підприємства

90. Аудит підприємства

91. Правовий статус приватного підприємства

92. Аналіз програмного забезпечення підприємства

93. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

94. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

95. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

96. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

98. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

99. Асортиментна політика підприємства

100. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.