Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Робота 6. Дослідження послідовного кола змінного струму 6.1 Мета роботи Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму, які складаються з активного опору, індуктивності і ємності, і вивчення явища резонансу напруг. 6.2 Короткі теоретичні відомості Змінним називається струм, який періодично змінює свій напрямок. Напруга змінного синусоїдного струму описується функцією u( )=Umsi w , де Um – амплітуда, w - кутова частота. Спочатку розглянемо коло, в якому напруга u( ) прикладена до активного опору R (рис.6.1, а). Згідно закону Ома миттєве значення струму /6.2/ де Im - амплітуда струму, яка дорівнює амплітуді напруги, поділеній на опір. Залежності /6.1/ і /6.2/ показують, що напруга і струм описуються однаковими функціями, тобто вони співпадають у часі за фазою. Оскільки синусоїдну функцію можна представити вектором, що обертається проти годинникової стрілки з кутовою частотою w, то напругу і струм представляють векторами, як зображено на рис. 6.1, б для R&g ;1. Таке представлення називають векторною діаграмою кола змінного струму. Тепер розглянемо електричне коло, в якому змінна напруга u( ) прикладена до ємності С. Миттєве значення струму в колі з ємністю дорівнює швидкості зміни заряду на обкладинках конденсатора: Оскільки q=Cu, то /6.3/ де Im=wCUm. /6.4/ Залежність /6.3/ показує, що струм випереджає напругу на кут . Замінивши в /6.4/ ампулітудні значення напруги і струму діючими (; ), одержимо . /6.5/ Залежність /6.5/ виражає закон Ома для кола змінного струму з ємністю, а величина називається ємнісним опором. Векторна діаграма цього кола наведена на рис. 6.2,б. На рис. 6.3,а наведене електричне коло котушки індуктивності L, до якого прикладена змінна напруга u( ). Активний опір котушки R. Нехай під дією напруги u( ) в колі протікає струм i=Imsi w . Згідно другого закону Кірхгофа напруга u( ) буде зрівноважуватись спадами напруг на активному опорі uR( ) і індуктивності uL( ), тобтоu( )=uR( ) uL( ). /6.6/У векторній формі це рівняння матиме такий вид: Згідно /6.2/ спад напруги на активному опорі uR( )=ImRsi w =UmRsi w і співпадає за фазою зі струмом. Спад напруги на індуктивності дорівнює е.р.с. самоіндукції, тобто /6.9/ де UmL=ImwL. /6.10/ Рівняння /6.9/ показує, що спад напруги на індуктивності випереджає струм на кут . Підставивши в /6.9/ діючі значення напруги і струму, одержимо /6.11/ Вираз /6.11/ є законом Ома для кола з ідеальною індуктивністю, тобто коли R=0. Величина xL=wL називається індуктивним опором. Побудувавши век-тори , і , можна знайти вектор . Ця побудова і є векторною діаграмою кола (рис. 6.3,б). Як видно з цієї діаграми модуль вектора де величина /6.13/ називається повним опором кола. Кут між напругою і струмом j (зсув за фазою) визначають із векторної діаграми і він буде дорівнювати /6.14/Тепер вже можна розглянути коло, яке складається з послідовно з’єднаних активного опору, індуктивності і ємності (рис. 6.4, а). Через всі елементи цього кола протікає один і той же струм і. Тому вектор струму будемо вважати відомим і поставимо за мету визначити вектор напруги . За аналогією з /6.7

/ можна записати, що прикладена напруга дорівнює векторній сумі спадів напруг на активному опорі, індуктивності і ємності, тобто Оскільки раніше було вияснено, що спад напруги на активному опорі співпадає за фазою зі струмом, напруга на індуктивності випереджає струм за фазою на , а на ємності – відстає за фазою на , то можна це представити так:UR=UmRsi w =ImRsi w ; UL=UmLsi (w )=ImwLsi (w ); UC=UmCsi (w -)=si (w -).За відомими R, L і C на підставі рівнянь /6.16/ будують векторну діаграму, як показано на рис. 6.4, б. Безпосередньо з цієї діаграми знаходять модуль вектора прикладеної напруги де називається повним опором кола. Величину називають реактивним опором. Зсув фаз між векторами струму і напруги Рівняння /6.17/ показує, що сила струму в колі з послідовним з’єднанням R, L і С при w=co s залежить від повного опору кола. Величина повного опору при R=co s залежить від реактивного опору, тобто від L, C і w=2p¦, де ¦ - частота змінного струму. Якщо вважати сталими R, L і С, то при зміні w можливі три режими: - &l ;, x&l ;0 і j&l ;0; - wL&g ;, x&g ;0 і j&g ;0; - wL=, x=0 і j=0. У першому випадку опір кола має ємнісний характер (струм випереджує напругу за фазою), у другому – індуктивний характер і струм відстає за фазою від напруги. Третій випадок має назву режиму резонансу напруг. Струм співпадає за фазою з напругою і досягає максимального значення, рівного . /6.20/ При резонансі і або . /6.21/ Величину f0 називають власною частотою коливань контуру. При резонансі напруги на окремих елементах будуть такими: , , , де безрозмірна величина , що має назву добротності контуру. Вона може бути більшою або меншою одиниці. Отже, величини напруг на індуктивності і ємності при резонансі рівні між собою і можуть значно перевищувати напругу на затискачах кола. Саме тому резонанс у послідовному колі називають резонансом напруг. На рис.6.5 показані залежності реактивних опорів, струму та напруг на окремих елементах кола в функції частоти. Максимальні значення напруг і рівні між собою, але вони виникають на частотах, що відрізняються від резонансної частоти. Це пояснюється різним характером залежності та від частоти. На рис.6.6 наведені векторні діаграми кола при різних частотах. Рис.6.5 Якщо вважати частоту прикладеної напруги і величину ємності конденсатора сталими, то резонанс може спостерігатись при індуктивності котушки . /6.22/ Рис.6.6 Аналогічне явище буде мати місце при незмінній частоті і сталій індуктивності, якщо ємність конденсатора буде рівною . /6.23/ Отже, забезпечити резонанс напруг можна зміною однієї з трьох величин: частоти вхідної напруги, індуктивності котушки або ємності конденсатора. На виконання умови резонансу зовсім не впливає величина опору . Із формули повної потужності виходить, що при резонансі , тому що , і . Отже, повна потужність кола при резонансі дорівнює активній потужності. Кут між напругою і струмом при цьому дорівнює нулю, а коефіцієнт потужності . Незважаючи на те, що реактивна потужність всього кола , запаси енергії у магнітному полі котушки та в електричному полі конденсатора існують, бо і , і тому , .

Пр цьому котушка і конденсатор обміняються енергією, але між котушкою і джерелом живлення, а також між конденсатором і джерелом живлення обміну енергією не відбувається. Від джерела живлення надходить тільки енергія, що виділяється в резисторі R. Електричне коло з послідовним з’єднанням елементів знайшло широке практичне застосування. Опір кола при резонансі на частотах, близьких до резонансної, має невелике значення, а на частотах, віддалених від резонансної, цей опір істотно зростає. Таку властивість послідовного кола використовують для виділення електричних коливань потрібної частоти, забезпечуючи їх необхідну фільтрацію або посилення напруги за умови, що частота напруги співпадає з резонансною частотою. 6.3 Програма роботи 1. Провести вимірювання в колі з одним активним опром. 2. Провести вимірювання в колі з однією ємністю. 3. Провести вимірювання в колі з котушкою індуктивності. 4. Провести вимірювання в колі з R, L, і C елементами. Дані вимірювань за п.п. 1, 2, 3, 4 занести в табл.1, виконати обчислення вказаних в ній величин і побудувати в одному масштабі векторні діаграми. 5. Дослідити резонанс напруг при зміні частоти. 6. Дослідити резонанс напруг при зміні ємності. Дані вимірювань за п.п. 5, 6 занести в табл.2, виконати необхідні обчислення і побудувати на одному графіку резонансні криві I, UC, UL, XL, XC і як функції частоти f або ємності С (за вказівкою викладача). 6.4 Опис лабораторної установки Лабораторна робота проводиться на універсальному лабораторному стенді, до складу якого входять: - джерело змінної напруги з регульованою частотою; - набір постійних індуктивностей; - блок змінної ємності, а також набір окремих конденсаторів; - цифрові вимірювальні прилади, якими можна вимірювати напругу, струм і опір. Напругу джерела живлення можна змінювати ручкою «Напряжение», а її частоту - ручками «Частота» дискретно і плавно. Дослідження послідовного кола здійснюється за схемою, наведеною на рис.6.7. При цьому вимірювання частоти проводять окремим приладом 4372, а все інше використовується із лабораторного стенда. Рис.6.7. 6.5 Порядок виконання роботи Для проведення всіх досліджень збирають схему, наведену на рис. 6.7, з величинами R, L і С, вказаними викладачем. Після закорочують провідниками клеми UК і UC, виставляють задані викладачем напругу живлення U і частоту f і приступають до вимірювання U, UR і I. Дані заносять в табл. 1. Знявши перемичку з клем UC, замикають клеми UR і, не змніюючи U і f, вимірюють U, UC і I. Дані заносять в табл. 1. Зняти перемичку з клем UK, поставити перемичку на клеми UC і знову, не змінюючи U і f, вимірюють U, UK і I. Дані заносять в табл. 1. Знімають всі перемички і при тих же значеннях U і f вимірюють U , I і цифровим тестером – UR, UK, і UC. Дані вимірювань заносять в табл. 1. Таблиця 1 Дослід- жуване коло Вимірювання Обчислення U, B I, mA Ur1, В Uк, В Uc, В Z, Ом rк, Ом xL, Ом xC, Ом r, Ом UL, В P, Вт Q, ВАр S, ВА cosj r1 C L r, C, L За даними вимірювань виконують розрахунки величин, вказаних в табл. 1, за такими формулами - повний опір кола ; - повний опір котушки індуктивності ; - активний опір кола , ; - індуктивний опір котушки ; - ємнісний опір ; - реактивний опір кола ; - індуктивна складова напруги ; - активна потужність ; - реактивна потужність ; - повна потужність ; коефіцієнт потужності кола .

Гастингс был казнен; Ричард же, окружив 16 июня 1483 Вестминстер войском, убедил Елизавету выдать ему и младшего сына, Ричарда Йорка, и отправил его к брату в Тауэр. В день, назначенный для коронации Эдуарда V (22 июня 1483), проповедник Шоу у собора св. Павла произнес речь, где доказывал, что сыновья Елизаветы - незаконные дети Эдуарда IV, который и сам не имел прав на престол, так как не был сыном герцога Йоркского. Герцог Бекингем 24 июня на собрании горожан в Гилдхолле также заявил, что Ричард является единственным законным наследником престола. После притворных отказов Ричард согласился стать королем (26 июня). 6 июля 1483 он торжественно короновался и велел освободить всех заключенных из темниц. Сразу же после коронации он собрал парламент и объявил, что намерен объехать свое государство. Прибыв в Йорк, он и его жена Анна 8 сентября 1483 короновались вторично.Ричард на тронеРичард III был энергичным администратором; он способствовал развитию торговли, реорганизовал войско, улучшил судопроизводство, был покровителем искусств, особенно музыки и архитектуры

1. Індекси змінного складу

2. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

3. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

4. Реферат о Пугачеве

5. Несколько рефератов по культурологии

6. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
7. Реферат по книге Фернана Броделя
8. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

9. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

10. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

11. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

12. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

13. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

14. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

15. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

16. Постмодернізм та українська історична наука

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

18. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

19. реферат

20. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

21. Векторная алгебра

22. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
23. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)
24. Зміст і еволюція поняття мотивації

25. Сутність та зміст сучасного менеджменту

26. Скалярное и векторное состояния поля

27. Как написать хороший реферат?

28. Сборник рефератов о конфликтах

29. Іудаїзм - релігія євреїв

30. Реферат кондитерское изделие

31. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

32. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

33. Американський неолібералізм. Монетаризм

34. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

35. Реферат Евро

36. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

37. Реферат для выпускных экзаменов

38. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків
39. Лесные пожары - реферат
40. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

41. Реферат о США

42. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

43. Форматы векторной графики

44. Зміни в українському правопису в наш час

45. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

46. Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"

47. Публикация векторных карт

48. Электромагнитный векторный потенциал как следствие дуальности параметров частиц микромира

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Полноправность и физическая значимость электромагнитных векторных потенциалов в классической электродинамике

50. Зміст та завдання професійної етики юриста

51. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

52. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

53. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

54. Економічний зміст лізингу
55. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
56. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

57. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

58. Дія іонізуючого випромінення на організм людини

59. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

60. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

61. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

62. Роль та вміст води в організмі

63. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

64. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

65. Екологічний зміст процесу антропогенезу

66. Життєві форми організмів

67. Пути повышения результативности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в растениеводстве (на примере ООО "Прогресс-Агро" Песчанокопского района Ростовской области)

68. Обоснование экономической эффективности перехода на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур (на примере ООО «Багаевск-Агро» Багаевского района Ростовской области)

69. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда с персоналом ООО "АГРО+"

70. Порядок калькулювання повних і змінних витрат
71. Учет основных средств и их амортизации на базе хозяйства ОАО "Ружаны-Агро" Пружанского района
72. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

73. Американський федералізм

74. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

75. Зміст трудового договору

76. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

77. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

78. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

79. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

80. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

82. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

83. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

84. Проблеми у ЗМІ

85. Особливості компаративних фразеологізмів

86. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту
87. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала
88. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

89. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

90. Векторная и растровая графика

91. Використання діаграм при обробці табличної інформації

92. Інтеграли зі змінними границями

93. Механізм обслуговування системних викликів

94. Программы для работы с графикой, электронными таблицами, текстом, векторной графикой

95. Сжатие речи на основе алгоритма векторного квантования

96. Технологические возможности редактора векторной графики CorelDraw

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Гра "Змійка" - опис програми

98. Анархізм в Росії: теорія та практика

99. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.