Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правова організація працевлаштування громадян

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: «ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН» Київ 2007 р. План І. Вступ. 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України; Методи використання і управління робочою силою: Поняття та функції служби зайнятості України; ІІ. Міжнародні правові акти про зайнятість. 1. Перший етап - Міжна­родна конференція праці; 2. Нормотворча діяльність МОП; 3. Міжнародні акти після Другої світової війни: «досягнення повної зайнятості»; 1968 р. - Хартію про професійне навчання; ІІІ. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприян­ням у працевлаштуванні; Деякі гарантії для випускників вищих навчальних закладів; 3. Порядок забезпечення матеріальних та процесуальних гарантій громадянам, які втратили роботу в колективних підприємствах, громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як таким, що шукають роботу та особам, які зареєстровані на загальних підставах; ІV. Поняття працевлаштування та його правові форми Працевлаштування громадян, які самостійно прибули з іншого регіону; Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах; Заходи щодо сприяння добровільному переселенню громадян і членів їх сімей з виді­ленням відповідних матеріальних ресурсів; Оформлення працевлаштування; V. Поняття безробітного і його правове становище 1. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги; 2. Період професійного перенавчання; 3. Набуття статусу безробітного; 4. Поняття безробітного і його правове становище; VI. Висновок VII. Список використаної літератури Вступ: Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України Вирішення соціальних та економічних проблем, які в су­часних умовах стоять перед Україною, значною мірою зале­жить від того, чи будуть забезпечена кожна працездатна лю­дина роботою, мобілізовані її можливості по підвищенню ак­тивності як працівника і господаря. Виконувана працівником робота повинна відповідати інди­відуальним якостям людини. У разі невідповідності роботи особистим нахилам працівника така невідповідність протягом якогось часу тамуватиметься зусиллями волі. Але перенапруженість організму обов'язково відіб'ється на настрої працівни­ка, продуктивності його праці. Трудова і особливо творча активність працівників залежить також від їх здібностей, нахилів та можливостей. Формулу тру­дової активності можна висловити як поєднання трьох чин­ників: потрібно, можу і хочу. За відсутності хоча б одного з чинників активна трудова діяльність не відбудеться, навіть при застосуванні до працівника різних заходів заохочення, закли­каючи його до сумлінності, до виконання обов'язку. Авторитарні методи використання і управління робочою силою, що базувались на пануванні державної власності і зрівнялівці, порушили природну мотивацію і стимули до праці. Працівника зовсім не цікавили результати його праці, бо пла­тити йому попередньо встановлений розмір грошової суми, яка результатів праці не відбивала. Зате усі були забезпечені робо­тою. Вважалося, що роботи вистачить на всіх.

Більш того, про­мислові підприємства постійно відчували потребу в робочих кадрах. І така потреба вважалась не недоліком економіки, а навпаки, перевагою, що створювала передумови розвитку і роз­квіту держави. Така офіційна державна політика в сфері зайнятості була близька і зрозуміла багатьом мільйонам трудящих, була осно­вою соціального оптимізму. Вона настільки створювала впев­неність у завтрашньому дні, що про нього сьогодні можна було й не думати. Відсутність зацікавленості в праці вимагала від держави, яка володіла усіма засобами виробництва, пошуків різноманітних стимулів до праці, активізації трудової діяльності. З цією ме­тою проводилось соціалістичне змагання, працівників приму­шували брати соціалістичні зобов'язання, створювались пра­вові перешкоди у звільненні з роботи з ініціативи працівника, встановлювались негативні правові наслідки при частій зміні місця роботи. Методологічною основою усіх вживаних державою заходів була марксистсько-ленінська теорія, згідно з якою працівник при соціалізмі є власником усіх засобів виробництва, і ставлен­ня до цих засобів як до власних створює особливий вид відно­син працівника з підприємством, яке виступало як роботода­вець. Вважалося, що це відносини співдружності і взаємодопо­моги. Якщо ж і виникали якісь конфлікти, то вони вважались наслідком недостатньої свідомості, бо соціальна база для ви­никнення конфліктів між співвласниками засобів виробництва була відсутня. Відповідно до ст. 1 цього Закону зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, і така, що приносить їм доход у грошовій або іншій формі. Зайнятість громадян, які проживають на території Ук­раїни, забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення їх потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулюван­ня створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Громадяни вільно обирають види діяльності за умови, що вони не заборонені законодавством. Така діяльність може бути не пов'язаною з виконанням оплачуваної роботи. Вільно оби­раються також професія та місце роботи відповідно до своїх здібностей. Примушення до праці в будь-якій формі не допус­кається, за винятком випадків, що визначені законодавством. Добровільна незайнятість громадян не є підставою для притяг­нення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності. Основні принципи державної політики зайнятості населен­ня проявляються у забезпеченні рівних можливостей усім гро­мадянам незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, політич­них переконань, ставлення до релігії в реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних по­треб; сприянні забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганні безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для роз­витку підприємництва, координації діяльності у сфері зайня­тості з іншими напрямами економічної і соціальної політики на основі державної та регіональних програм зайнятості, співро­бітництві професійних спілок, асоціацій та спілок підприємців, власників підприємств або уповноважених ними органів у взає­модії з органами державної виконавчої влади в розробці, реа­лізації та контролі за виконанням заходів, спрямованих на за­безпечення зайнятості населення; міжнародному співробітництві у розв'язанні проблем зайнятості населення, включаючи пра­цю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні.

Служба зайнятості в Україні утворена Постановою Кабіне­ту Міністрів України від 21 грудня 1990 р. № 381 «Про створен­ня державної служби зайнятості України». Постановою Кабі­нету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 затверджено Положення про державну службу зайнятості. Цим Положен­ням державна служба зайнятості визнана централізованою струк­турою спеціальних органів, утворених для комплексного вирі­шення питань регулювання зайнятості населення, професійної орієнтації, працевлаштування і соціальної підтримки тимчасо­во непрацюючих громадян. Державна служба зайнятості складається з Центру зайня­тості Міністерства праці та соціальної політики України, цент­ру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, район­них, міжрайонних, міських і районних у місті центрів зайнятості. До складу служби зайнятості входять також центри про­фесійної орієнтації, навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри тру­дової реабілітації населення. Місцеві центри зайнятості та інші органи державної служ­би зайнятості підпорядковуються Міністерству праці України та відповідним органам місцевої державної адміністрації. Громадяни мають право на безплатне сприяння державної служби зайнятості. За сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі незайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку гро­мадян, які шукають роботу, і безробітних, виплата допомоги по безробіттю, а також умови надання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки визначені Положенням, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578. Правові норми про зайнятість населення поширюються на громадян України, іноземних громадян і осіб без громадян­ства, що постійно проживають в Україні, якщо інше не перед­бачено законодавством. Якщо міжнародним договором або уго­дою, укладеною Україною, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про зайнятість, то застосову­ються правила міжнародних договорів і угод. Зайнятість населення є проблемою не тільки національною, а й міжнародною. Міжнародні правові акти про зайнятість З самого початку створення МОП, вже на першій Міжна­родній конференції праці, що відбулася у Вашингтоні з 29 жов­тня 1919 по 27 січня 1920 р., розглядалися питання зайнятості. Цією конференцією було прийнято шість конвенцій, серед яких слід виділити Конвенцію № 2 про безробіття, в якій були розгля­нуті питання організації бірж праці, обліку робочих місць і вільної робочої сили, надання матеріальної допомоги безро­бітним тощо. Інші конвенції першої сесії Міжнародної кон­ференції праці були присвячені тривалості робочого часу, праці жінок, дітей, неповнолітніх. Конвенція № 2 була доповнена Рекомендацією № 1 про безробіття. Конвенція № 2 про без­робіття ратифікована постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. На другій сесії Міжнародної конференції праці, що відбу­лася в Генуї з 15 червня по 10 липня 1920 р.,

Висока мораль укранця, тверда вра в Бога давали йому силу жертвувати життям свом, але не життям нших людей. Щоб х порятувати, укранець мг погодитися на власну смерть, служити ворогов Московщин. Сво фзично смерт вн уже не боявся: божеволв, або накладав на себе руки. Або з великими душевними муками спускався до морально безодн, як П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, О. Корнйчук та нш. Свдомсть сво духовно смерт вбила творчий дух багатьох тичин. Москвини нстинктивно передчувають розпад СРСР  в розпуц хапаються за доноси, переврку, нагляд  кари. Московська мперя СРСР тисячократно збльшила кльксть полтично полц. За пдрахунком ¶нтерполу (Мжнародна Полцйна Органзаця) один полцай припада: в Англ на 400 громадян, у Франц на 347, у США на 340, у Захднй Нмеччин на 294, в ¶тал на 238, в Австр на 220. Мнстр полц в СРСР ¶. Щолоков писав у «Правде», що в СРСР один полцай припада на кожн 40 громадян. ГОСПОДАРСЬКА БЕЗПОРАДН¶СТЬ М. Салтиков-Щедрн писав: «Самодури дуже любили наводити всюди порядок

1. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

2. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

3. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

4. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

5. Правове забезпечення організації лісового господарства

6. Суспільна організація життя слов
7. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
8. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

9. Організація праці менеджера

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

11. Організаційна система управління природокористуванням України

12. Організація оплати праці на підприємстві

13. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

14. Організація обліку грошових коштів

15. Організація евакуаційних заходів

16. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

17. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

18. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

19. Організація банківської справи

20. Організація біржової торгівлі

21. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

22. Організація діяльності "ПриватБанку"
23. Організація кредитної роботи в комерційному банку
24. Організація та планування кредитування

25. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

26. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

27. Організація будівельного майданчика

28. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

29. Організація робочого місця бухгалтера

30. Рівні організації організму людини

31. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

32. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

33. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

34. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

35. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

36. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

37. Внутрішній аудит організації

38. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
39. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
40. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

41. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

42. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

46. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

47. Організація документування господарських операцій

48. Організація і методика аудиту грошових коштів

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

50. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

51. Організація облікової політики підприємства

52. Організація обліку в магазині "Світанок"

53. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

54. Організація обліку доходів
55. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
56. Організація обліку на підприємстві

57. Організація обліку орендних операцій

58. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

59. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

60. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

61. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

62. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

63. Організація управлінського обліку

64. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

66. Ревізійні комісії підприємств і організацій

67. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

68. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

69. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

70. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
71. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
72. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

73. Організації (органи) господарського керівництва

74. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

75. Організація захисту державної таємниці в Росії

76. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

77. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

78. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

79. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

80. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

81. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

82. Організація баз даних

83. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

84. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

85. Військова організація Запорізької Січі

86. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
87. Поява робітничих організацій в Україні
88. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

89. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

90. Організація роботи шкільної їдальні

91. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

92. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

93. Інформаційне забезпечення діяльності організації

94. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

95. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

96. Організація маркетингових досліджень в туризмі

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Організація обслуговування бенкету у кафе

98. Організація реклами в Інтернеті

99. Організація роботи підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.