Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Міжнародна політика і світовий політичний процес

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Соціально-економічна криза і політична нестабільність в Україні, загострення різноманітних внутрішніх проблем призводять до того, що події міжнародного життя у свідомості багатьох наших співвітчизників, відходять на другий план, набувають вторинного значення. В той же час ознакою демократизації у суспільстві слугує спроможність громадян мати власну думку з приводу світових подій, можливість висловлювати її, уміння добиватися того, щоб владні кола враховували її, здійснюючи міжнародну політику. Прагнення людей брати участь у міжнародному житті, впливати на його розвиток є характерною рисою, тенденцією сучасного розвитку політичних процесів у світі. (Згадаємо: виступи окремих радянських громадян проти введення військ у Чехословаччину і в Афганістан. Масовий характер, якого набула у США боротьба за припинення війни у В’єтнамі. Розширення міжнародних контактів. Народна дипломатія.). Міжнародна політика – це не тільки мистецтво дипломатії і воєнно-політичного маневрування, здійснюваного офіційними особами, вузьким колом обраних. У ній є місце для участі рядових громадян і значення цієї участі невпинно зростає. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Почнемо з короткого екскурсу в історію міжнародної політики. Міжнародна політика як засіб взаємодії, взаємовідношення розрізнених суспільних груп – націй, країн, союзів та ін. – формується разом з виникненням і розвитком цих груп. Відомо, що вже перші рабовласницькі держави, що виникли у IV-III тис. до н.е. в Єгипті та Дворіччі, взаємодіяли, створювали різноманітні союзи, воєнно-політичні об’єднання головним чином для спільного ведення воєн. В історії західноєвропейського регіону розвиток міжнародної політики нараховує крайньою мірою 2,5 тис. років. І тут теж вона вичерпувалась в основному війнами, протиборством. Разом з тим уже в стародавньому світі виникають релігійно-політичні об’єднання держав „амфіктіонії” (наприклад, дельфійська, делоська), учасники яких спільно вирішували питання культу, охорони храмового майна і збереження миру між собою. І у середньовічний період історії протиборство і війна залишаються головним елементом, засобом міжнародної політики. Феодальне міжнародне право допускало і визнавало війну як спосіб вирішення державних проблем. В цей же час зароджується і отримує широке розповсюдження практика укладання міжнародних договорів, наприклад, з приводу умов плавання в нейтральних водах, прикордонних майнових питаннях , прав іноземців та ін. Розширюється міжнародна торгівля, яка регулюється за допомогою договорів і угод, в практику впроваджуються валютні обміни, заключаються консульські угоди. Зростанню інтенсивності міжнародних відносин, становленню їхньої сутності значною мірою сприяли буржуазні революції XVIII ст. Розвиток машинного виробництва, застосування найманої робочої сили поступово і з необхідністю призвели до утворення єдиного світового ринку, до широкого розвитку міжнародної торгівлі, до встановлення розгалуженої сітки економічних, технічних, наукових, культурних та інших зв’язків. Цьому сприяло удосконалення засобів комунікації.

У XIX ст. уже заключається велика кількість міжнародних угод з питань транспорту, зв’язку, санітарно-медичного обслуговування та ін. Виникають перші міжнародні організації, покликані сприяти вирішенню спеціальних питань: Міжнародний телеграфний союз (1885 р.), Всесвітній поштовий союз (1874 р.). Проголошується і здійснюється принцип свободи пароплавства по міжнародних річках (Рейну, Дунаю та ін.). Широко використовується арбітраж для вирішення міжнародних конфліктів. Але задоволення державами їхніх інтересів за допомогою війн залишається нормою міжнародного права і навіть отримує закріплення у ряді міжнародних угод. Так, Віденський конгрес 1814-1815 рр. визнав законність колективних інтервенцій на захист монархічних порядків в Європі та існуючих кордонів. З цією метою у 1815 р. був створений Священий союз у складі Австрії, Прусії і Росії, до якого потім приєдналась Франція і низка інших держав. Застосування воєнної сили розглядалося як законний засіб вирішення спорів між державами аж до середини XX ст. Анексії (насильницьке захоплення чужих земель) і контрибуції (данина, якою переможець обкладав переможених) вважались законним засобом прирощення територій і державного збагачення. Лише у II-й пол. XX ст. під впливом останньої світової війни та її наслідків і перед обличчям реальної загрози термоядерного конфлікту світова громадськість, правлячі кола деяких держав, що впливають на світову політику, теоретики міжнародних відносин поступово приходять до висновку про неприпустимість і навіть злочинність в сучасних умовах воєнного способу вирішення конфліктів. Але для цього людству потрібно було пройти через період „холодної війни”. В останні десятиліття невпинно складається розуміння того, що у сучасному світі не існують такі обставини, які виправдали б застосування сили, щоб приводило до загибелі людей. Сьогодні набуває визнання і практичного втілення велика гуманістична ідея про природні і невідчужувані права людини, і перш за все право на життя. І хоча в світі продовжує зберігатися протистояння сил, залишаються невирішеними багато регіональних проблем, періодично спалахують вогнища конфліктів, все ж у визначаючі висувається тенденція постановки інтересів людини в голову кута світової політики, підкорення їм діяльності держав. Це вносить суттєві зміни у зміст сучасної міжнародної політики, дозволяє повніше і глибше розуміти її сутність. То що ж таке міжнародна політика? В чому її предмет і об’єкт вивчення? Міжнародну політику вивчають багато наук: 1) історія міжнародних відносин; 2) історія зовнішньої політики різних держав; 3) дипломатична історія. Існує багатовікова традиція вважати, що сутність міжнародних зв’язків складають взаємовідносини держав за допомогою дипломатії. У світовій науці про політику подібні уявлення отримали узагальнену назву „традиційний напрямок”. Багато його представників, серед яких Г.Моргентау, К.Томсо, І.Фокс, А.Фольферс – вважають область міжнародних відносин ареною вічного, неминучого суперництва їх учасників, що відбувається від їхньої природної схильності до насилля і жаги влади (війна дипломатія).

У II-й пол. XX ст. виник „модерністський напрямок”, представники якого (М.Каплан, Р.Роуєкранс, Р.Спайдер, Х.Брук) досліджували міжнародні відносини і політику не лише як галузь міжнародних відносин і взаємодій, оскільки коло суб’єктів міжнародного життя розширюється за рахунок різного роду приватних ініціатив, позаурядових громадських організацій, окремих осіб. Безсумнівна і очевидна плодотворність „прагматичного підходу” до досліджень міжнародної політики, який виявляє шляхи оптимального досягнення мети, користі. Але не можна відкидати і той факт, що міжнародна політика багато в чому являє собою зіткнення інтересів великих груп людей, закономірний процес їхньої взаємодії і взаємовпливу з метою взаємного здійснення інтересів. Наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. в науці і практиці відбувається поступове подолання уявлення про міжнародні відносини як просту сукупність зовнішньої політики окремих держав і формується розуміння її як цілісної системи, функціональної єдності елементів, що її складають. таке розуміння покликане поєднувати переваги традиційного і модерністського підходів до визначення міжнародних відносин, які є не що інше, як „ здійснення інтересів соціальних груп за межами національних держав” (А.А. Мурадян); „ сукупність інтеграційних зв’язків, які формують людське суспільство” (Г.Х. Шахназаров); „всі форми обміну діяльністю, які є предметом відносин між державами (правові, наукові, техніко-виробничі і багато інших), аж до індивідуального спілкування ” (І.І. Кравченко). В останні десятиліття в структурі цілей і завдань міжнародної політики все чіткіше проявляються такі з них, як участь у міжнародному поділі праці і пов'язаний з ним обмін товарами, сировиною, технологіями, науково-технічними відкриттями і духовними цінностями, а також взаємне культурне збагачення; спільне вирішення загальносвітових проблем, спільний захист прав людини. Особливо актуально звучить сьогодні ідея про те, що виконання і захист прав людини – перша і необхідна умова забезпечення міжнародного миру. Таким чином, „Міжнародні відносини – це сукупність економічних, політичних, ідеологічних правових, дипломатичних та інших зв’язків і взаємовідносин між державами і системами держав, між основними класами, основними соціальними, економічними, політичними силами, організаціями і громадськими рухами, що діють на світовій арені, тобто між народами у самому широкому розумінні цього слова”. Розглянемо зміст понять, які вживаються в одному контексті з поняттям „міжнародні відносини”, в першу чергу це поняття „міжнародна політика”. Прийнято вважати, що воно вужче за поняття „міжнародні відносини” і включає суто політичні зв’язки між суб’єктами міжнародного спілкування. „Міжнародні відносини” являють собою продовження в умовах міжнаціонального спілкування таких суспільних відносин, які вже склалися на національній основі в рамках даної держави. Разом з тим вони є і сукупністю „міжнародних політик” різних країн певної епохи.

Що воно навть завда болю чи шкоди, болю душевного чи фзичного ншим особам. ¶ до цього треба звикати. А людина, якщо вона чесна, порядна за свою суттю, не повинна звикати до людського горя, до людсько бди. Але влада - це така штука, така органзаця суспльства, де без примусу няк не обйдешся. Полтик, причетний до влади, поступово повинен до цього звикати. Заради якось тенденц, заради бльшост, заради нтересв народу в цлому доводиться певним чином обмежувати нтереси якось невелико групи. ¶ це нормально. Але те, що дться у нас зараз, в останн шсть-см рокв, за перод незалежност та демократизац суспльства... Треба сказати вдверто: те, що було привнесено в полтику днпропетровським полтичним угрупуванням, - настльки цинзувало полтичн критер, полтичн цнност взагал, настльки гпертрофувало навть об'ктивно необхдну частину примусу, що, на жаль, це перейшло вс нормальн меж. Адже цинчне - це коли думаш одне, говориш - друге, а робиш - трет. ¶ такого, на жаль, було зроблено дуже багато  ниншнми полтиками

1. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

2. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

3. Основні етапи становлення світової політичної думки

4. Виникнення та еволюція світової політичної думки

5. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

6. Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів
7. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
8. Значення і світова слава Тараса Шевченка

9. Світова продовольча проблема

10. Туриз як галузь світового господарства

11. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

12. Туризм у світовій економіці

13. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

14. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

15. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

16. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

17. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

18. Державний лад України в роки Другої світової війни

19. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

20. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

21. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

22. Буковина в роки другої світової війни
23. Військові події на території України у роки Першої світової війни
24. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

25. Друга Світова війна

26. Друга світова війна на Украіні

27. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

28. Перша Світова війна у світовій історії

29. Причини Першої світової війни

30. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

31. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

32. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Україна в роки Другої світової війни

34. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

35. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

36. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

37. Українське бароко як явище світової культури

38. Гамлет як герой світової літератури
39. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
40. Public Relations: світовий та український досвід

41. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

42. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

43. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

44. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

45. Місце і роль США у світовому господарстві

46. Світова економічна інтеграція

47. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

48. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

49. Світовий порядок як система

50. Світовий ринок технологій

51. Світовий ринок чорних металів

52. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

53. Тероризм як проблема світового масштабу

54. Кон’юнктура світового ринку золота
55. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
56. Сучасні світові ідеології

57. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

58. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

59. Туризм та його вплив на світову економіку

60. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

61. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

62. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

63. Інтеграція у світове господарство

64. Особливості світового господарства материка Північна Америка

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Світова організація торгівлі

66. Система та процес бухгалтерського обліку

67. Запалення як патологічний процес

68. Мислення як пізнавальний процес

69. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

70. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики
71. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
72. Міжнародні відносини та зовнішня політика

73. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

74. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

75. Політична географія і геополітика

76. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

77. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

78. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

79. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

80. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

82. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

83. Національна політика СРСР в роки перебудови

84. Нестор Махно: історично-політичний портрет

85. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

86. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
87. Cучасні політичні партії в Україні
88. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

89. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

90. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

91. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

92. Центральний банк і монетарна політика

93. Інформаційна політика США

94. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

95. Утворення Скіфії та її політична історія

96. Політичний іслам

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

97. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

98. Суспільно-політична діяльність Костомарова

99. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.