Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Налоговое право Налоговое право

Податок на прибуток підприємств

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. Економічна суть податку на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходної частини бюджету. Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Джерелами формування цих коштів можуть бути, по-перше, власні доході держави, які вона одержує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, що згідно з діючим законодавством належать державі; по-друге, податки, які сплачують юридичні та фізичні особи із своїх доходів. Співвідношення між цими джерелами визначається рівнем розвитку державної та приватної власності. За умов, коли домінуюче становище у суспільстві займала державна власність, основу формування доходів бюджету становили доходи державного сектора. Перехід до ринкових відносин насамперед передбачає зміну форм і відносин власності в напрямі розвитку її приватної та колективної форм. Це означає і втрату державою значної частини власних доходів. Оскільки безпосередньо вилучити доходи у власника, держава вже не може, вона повинна законодавче регламентувати процес формування доходів держави. Основним методом формування доходів держави за провідної ролі приватної та колективної форм власності є податок, що й визначає її місце у ринковій економіці. Встановлення державою податків – це форма прояву її державного суверенітету і здійснення належних їй функцій владності. Адже податки – це не тільки метод формування бюджету, а і інструмент впливу на різні сторони діяльності їх платників. Основними передумовами виникнення податків були: . перехід від натурального господарства до грошового; . зародження та формування держави. Е. Селігман періодизував історичний процес розвитку податкових платежів, ілюструючи його етимологічним значенням змісту податків. Тому в терміні, який означає податок, він нараховує сім стадій: 1. На цій стадії панує ідея дару. Індивідуум робить подарунок державі, що відображається в середньовіковому латинському терміні do um і в англійському be evole ce. 2. Друга стадія пов’язує податок з прохання державою народа про підтримку, що відображається в латинському германському терміні bede. 3. В третій стадії закріплюється ідея допомоги, яку народ надає державі, англійське aid. 4. На четвертій стадії розвитку з’являється ідея про жертву, яку приносить громадянин в інтересах держави. Це видно з старофранцузького gabelle, німецького abgabe. 5. На п’ятій стадії у платника починає розвиватися почуття обов’язку, зобов’язання. Англійське du y спочатку вживалось для позначення податків на ввіз і іноді на дохід. 6. Тільки на шостій стадії зустрічається ідея примусу з боку держави. Це видно в англійському i posi io . 7. На останній стадії виникає ідея певної частки чи окладу, які встановленні урядом та не залежать від волі платника. Це англійською термін ax ( axare – визначати, оцінювати). Щоб все-таки з’ясувати, що являє собою податок потрібно визначити його принципові ознаки: . Це вид платежу, який вноситься юридичними та фізичними особами. . Платіж, який регулюється актом компетентного органу державної влади.

. Сума, яка стягується за допомогою податкового механізму, вноситься до бюджету (державного або місцевого), або до державного цільового фонду. . Перераховані в бюджет суми не мають цільового призначення. Надходячи до бюджету, фактично втрачається важливість від якого суб’єкта вони надійшли і на які цілі вони будуть використані. . Податкові платежі перераховуються в бюджет безвідплатно і безумовно, незалежно від отримання будь-яких послуг чи благ зі сторони держави. . Податок вноситься періодично, в чітко встановлені законом строки. . Має обов’язковий характер. За ухилення від сплати передбачається відповідальність, можливість примусового виконання платежу. Отже, податок – це встановлений вищим органом державної законодавчої влади обов’язковий платіж, що сплачується юридичними та фізичними особами до бюджету відповідного рівня або до державного цільового фонду в розмірах і строках, що визначаються законами про оподаткування. Виділяють різні класифікації податків в залежності від їх характерних ознак: 1. В залежності від об’єкта оподаткування податки поділяються на: - податки на майно (податок з власників транспортних засобів); - податки на доходи (прибутковий податок з громадян). 2. За методом стягнення є такі податки: - прямі це платежі, які встановлюються на доходи і майно фізичних та юридичних осіб, котрі безпосередньо здійснюють їх сплату. - непрямі це податки, закладені в ціні реалізованого товару чи наданої послуги. Ці податки сплачуються споживачем. 3. В залежності від органу, який стягує податок і розпоряджається цими коштами податки поділяються на: - загальнодержавні – ті, які встановлюються і стягуються центральними органами державної влади і управління, і які надходять, в основному до державного бюджету. - місцеві це платежі, які встановлюються органами місцевого самоуправління та надходять до місцевих бюджетів. 4. В залежності від порядку використання поділяються на: - загальні податки – позбавлені індивідуальності платежу, які надходять в державний бюджет і використовуються на загальнодержавні цілі. - спеціальні (цільові) податки – надходять до бюджетів різних рівнів і використовуються для певних цілей. 5. В залежності від платника існують: - податки, які сплачуються фізичними особами, - податки, які сплачуються юридичними особами, - податки, які сплачуються і фізичними і юридичними особами. 6. За формою стягнення є такі види податків: - грошові податки, - натуральні податки (на даний момент в Україні не існує). Розрізняють дві основні функції податків: фіскальну і регулюючу. Фіскальна функція полягає в тому, що податки мають забезпечити гарантоване й стабільне надходження доходів у бюджет. Суть регулюючої становить використання податків з метою впливу на різні сторони соціально- економічного розвитку суспільства. Фіскальна і регулююча функції податків діють взаємопов’язано, їх не можна протиставити одна одній. Не можна також поділяти податки на чисто фіскальні чи регулюючі, бо без фіскальної дії не може бути й регулюючої. Оскільки навряд чи можливо, щоб в одному податку повністю реалізовувались обидві функції, система доходів бюджету насамперед повинна включати такі, які забезпечували б сталу фінансову базу держави.

Без таких податків держава не може гарантувати безперебійне фінансування своїх видатків. Кількість податків, на які покладаються насамперед регулюючі функції, повинна бути досить значною. Це пояснюється дуже просто: неможливо за допомогою одного чи двох податків впливати на всі сторони господарської діяльності підприємств, на всі сфери суспільно-економічного життя. Наскільки різноманітне наше життя, настільки ж різноманітною повинна бути система фінансових інструментів. 2. Пряме оподаткування та його роль в формуванні доходної частини бюджету. Прямий податок – це обов’язковий платіж, котрий стягується державою безпосередньо з доходів і майна фізичних та юридичних осіб. Прямий податок поділяється на реальний та особистий. До реальних відносять: . на землю, . промисловий, . на цінні папери. Особисті податки включають: . прибутковий податок з громадян, . податок на прибуток підприємств та організацій, . податок на доходи від грошових капіталів, . податок на приріст капіталу, . податок на зверхприбуток, . податок з успадкувань. Прямі податки мають суттєве значення у податковій системі України. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування. Земельне та майнове оподаткування як за своєю бюджетною ролю, так і за впливом на платників податків поки що недостатньо вагомі. В умовах переходу від планової до ринкової економіки ще не встигла сформуватись досить сильна податкова служба, котра могла б надійно і всебічно контролювати доходи підприємств і громадян. Невизначеність законодавства й відсутність повноцінного податкового апарату значно ускладнюють контроль за доходами, особливо від підприємницької діяльності. В цих умовах майнове і земельне оподаткування може відіграти врівноважуючу роль у системі прямого оподаткування. Важливим елементом системи прямих податків є прибуткове оподаткування. Залежно від платників податку прибуткове оподаткування класифікується на два види: . оподаткування фізичних осіб (прибутковий податок з громадян, податок на землю, податок на майно); . оподаткування юридичних осіб (податок на прибуток підприємств та організацій, податок на землю, податок на майно); Кожен з указаних видів передбачає різні умови справляння податку. Це пояснюється тим, що доходи юридичних і фізичних осіб, маючи однакову економічну природу – добавлену вартість, розрізняються за характером використання, виконуючи різні функції. Доходи підприємств мають продуктивніший характер. Вони спрямовуються переважно на розвиток виробництва, тоді як основна частина доходів громадян використовується передусім на особисте споживання. Тому виходячи з функцій доходів підприємств, податкове навантаження при оподаткуванні цих доходів повинно бути меншим, ніж при оподаткуванні доходів громадян. Фіскальній функції податку на прибуток юридичних осіб слід надавати другорядного значення. Цю функцію більшою мірою мають виконувати інші податки, зокрема особистий прибутковий податок з громадян. Такий підхід зумовлює й відповідну структуру доходів бюджету, за якою питома вага особистого прибуткового податку з громадян більша, ніж податку на прибуток.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

2. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

3. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

4. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

5. Інформаційні системи і технології підприємства

6. Планування діяльності підприємства
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
8. Корпоративні підприємства

9. Планування діяльності підприємства

10. Фінанси підприємства

11. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

12. Формування основних фондів підприємства

13. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

14. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Персонал підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

18. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

19. Управління утворенням прибутку підприємства

20. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

21. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

22. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
23. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
24. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

25. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

26. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

27. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

28. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

29. Облік основних засобів підприємства

30. Облік створення підприємства

31. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

33. Попередній фінансовий аналіз підприємства

34. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

35. Формування облікової політики підприємства

36. Аудит доходів підприємства

37. Аудит установчих документів підприємства

38. Правовий статус приватного підприємства
39. Реєстрація приватного підприємства
40. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

41. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

42. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

43. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

44. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

45. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

46. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

47. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

48. Асортиментна політика підприємства

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

49. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

50. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

51. Непрямі податки підприємства

52. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

53. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

54. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
55. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
56. Розробка маркетингової стратегії підприємства

57. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

58. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

59. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

60. Ціноутворення та цінова політика підприємства

61. Збутові стратегії підприємства

62. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

63. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

64. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

66. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

67. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

68. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

69. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

70. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
71. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
72. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

73. Мотивація робітників промислового підприємства

74. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

75. Операційна система підприємства

76. Організаційна структура підприємства

77. Організація діяльності підприємства

78. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

79. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

80. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

81. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

82. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

83. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

84. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

85. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

86. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
87. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
88. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

89. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

90. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

91. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

92. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

93. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

94. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

95. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

96. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

100. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.