Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗмістВСТУП Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПАктуальність теми. Процес побудови ринкової економіки в Україні супроводжується змінами взаємовідносин між підприємствами, зацікавленими в отриманні достовірної інформації про прибуток. Як основне джерело розширеного відтворення виробництва прибуток є джерелом доходів бюджету у вигляді податку на прибуток. Наслідком різних цілей податкового та бухгалтерського законодавства є різниці у визначенні активів, зобов’язань, статей доходів і витрат підприємства і, як результат, – відмінність між обліковим та оподатковуваним прибутком. Отже, набуває актуальності питання створення системи бухгалтерського обліку, спроможної задовольняти запити всіх користувачів облікової інформації. Питання забезпечення потреби в якісній економічній інформації, що достовірно характеризує фінансові результати, вимагає невідкладного вирішення. Проблеми обліку формування фінансового результату та його оподаткування всебічно висвітлювали відомі вітчизняні вчені, такі як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Кіндрацька, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, П.Т. Саблук, та інші. Питання визначення відстрочених податкових зобов’язань, як і відстрочених податкових активів, постала перед бухгалтером в зв’язку з тим, що з 01.01.2000 р. в Україні почали діяти Національні стандарти бухгалтерського обліку (НСБО), розроблені відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Як у майже всіх економічно розвинутих країнах, в Україні постає проблема різниці між розрахунками прибутку з метою його оподаткування та для фінансової звітності. Причини виникнення різниці полягають у тому, що ці дві системи звітності мають різну мету. Так, податкова політика та звітність спрямовані на забезпечення збирання податків та заохочення певної соціально-економічної поведінки; а фінансова звітність, заповнена відповідно до вимог МСБО та НСБО, спрямована на забезпечення користувачів достовірною інформацією про реальний економічний стан та діяльність підприємства. Необхідність ведення податкового обліку безумовно значно збільшує витрати часу облікових робітників, тому більшість суб’єктів господарювання в системі бухгалтерського обліку відображають податок на прибуток, що сформований за даними податкового обліку. Це можна пояснити такими факторами. По-перше, як вже зазначалося вище, одночасне ведення і бухгалтерського, і податкового обліку є трудомістким; по-друге, органи контролю більше уваги приділяють правильності формування бази оподаткування за даними податкового Обліку, за якими розрахований податок сплачується до бюджету; по-третє , правильність ведення саме фінансового обліку у наш час органами контролю не перевіряється (крім акціонерних товариств). Таким чином, на сьогодні немає єдиних методологічних засад відображення в обліку податку на прибуток, і перш за все різниць між податком, розрахованим за даними бухгалтерського і податкового обліку (відстрочених податкових активів і зобов’язань). Недостатнє висвітлення досліджуваних питань в економічній літературі, а також їх практична значущість зумовили цільову спрямованість реферату.

На підставі вищезазначеного основною метою цієї роботи є розробка рекомендацій з питань відображення в обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань. Відповідно до мети, поставлено та вирішено такі завдання: – проаналізовано сутність тимчасових і постійних різниць з податку на прибуток; – запропоновано використання методики обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань з податку на прибуток. Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток Прийняття Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» примусило суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток, одночасно з бухгалтерським вести податковий облік. До цього часу одностайно сутність податкового обліку не визначено. А.Р. Антипов, Ю.М. Куліковська та ін. вважають, що податковий облік - це самостійний вид обліку, оскільки він має свій специфічний об’єкт (сам податок на прибуток, база оподаткування і операції, що її формують), суб’єктів (керівництво підприємства і податкові органи), свої специфічні прийоми і способи (документування, інвентаризація, вибіркове групування, звітність) . Ю.Д. Чацкіс, М.Т. Білуха та ін. вважають податковий облік різновидом бухгалтерського, тому, що всі показники, необхідні для розрахунку бази оподаткування, можна отримати безпосередньо з даних синтетичного й аналітичного обліку . Однак усі науковці згодні з тим, що результат діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку може відрізнятися від оподатковуваного прибутку, що формується в системі податкового обліку. Розглянемо, які різниці застосовуються при визначенні відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів. Постійні різниці - це різниці між оподатковуваним та бухгалтерським прибутком, які не можуть бути анульовані в майбутніх звітних періодах. Прикладом таких різниць можуть бути штрафи, пені, неустойки сплачені (нараховані), спонсорські та безповоротні перерахування, уцінка активів тощо. На сьогодні вже є достатньо обговореним, а отже і зрозумілим, що при визначенні відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів постійні різниці не застосовуються. Додатково наведемо джерела, що підтверджують необхідність застосування саме тимчасових, а не постійних різниць при визначенні в бухгалтерському обліку відстрочених податкових зобов’язань. 1. У П(С)БО 17 вимога щодо вирахування (відстрочені податкові активи) або перенесення їх на наступні звітні періоди (відстрочені податкові зобов’язання) стосується тільки тимчасових різниць . 2. В інструкції визначено, що об’єктом обліку за рахунками 17 &quo ;Відстрочені податкові активи&quo ; та 54 &quo ;Відстрочені податкові зобов’язання&quo ; є тимчасові різниці . Отже, П(С)БО 17 та Інструкція передбачають застосування саме тимчасових різниць з податку на прибуток, які виникають внаслідок того, що деякі доходи й витрати визнаються в бухгалтерському і податковому обліку в різні звітні періоди. Згідно з П(С)БО 17, тимчасова різниця - це різниця між оцінкою активу та зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов’язання відповідно.

Зазначимо, що таке визначення показує відмінність українського бухгалтерського обліку від обліку за міжнародними стандартами. Адже, спираючись на цей термін, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання мають визначатися за кожною статтею окремо, а не з усієї тимчасової різниці, яка виникає внаслідок порівняння облікового прибутку та бази обкладення податком на прибуток, визначеної за податковим законодавством. Тимчасові різниці є двох видів: ті, що підлягають оподаткуванню, й ті, що підлягають вирахуванню. Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню, включаються до податкового прибутку або збитку в майбутніх періодах, й призводять до виникнення відстрочених податкових зобов’язань. Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах і до виникнення відстрочених податкових активів. Таким чином, у разі наявності в обліку підприємства тимчасової різниці, слід визначати відстрочені податкові зобов’язання та відстрочені податкові активи. Якщо в бухобліку витрати тимчасово більші від валових витрат або дохід тимчасово менший від валового доходу, то це призводить до виникнення відстрочених податкових активів та зменшення суми податку на прибуток, який підлягає до сплати в майбутніх періодах. Згідно з П(С)БО 17, відстрочені податкові зобов’язання - це сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Іншими словами, відстрочені податкові зобов’язання - це майбутній податок на минулий прибуток, тобто економія від зменшення податкових платежів або доходи з податку на прибуток. Отже, якщо витрати у бухгалтерському обліку тимчасово менші від валових витрат або дохід у бухгалтерському обліку тимчасово більший від валового доходу, то це призводить до виникнення відстрочених податкових зобов’язань. Наявність відстрочених податкових зобов’язань обумовлює збільшення суми податку на прибуток, що підлягає до сплати в майбутніх періодах. Витрати з податку на прибуток у цьому разі складаються з поточного податку на прибуток та відстрочених податкових зобов’язань. Згідно з П(С)БО 17, відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних звітних періодах або сума зменшення податку на прибуток, що визначається з суми податкового збитку поточного або попереднього періоду. Іншими словами, відстрочені податкові активи - це минулий податок із майбутнього прибутку, тобто додаткові витрати на сплату податку або збитки з податку на прибуток. Отже, якщо витрати у бухгалтерському обліку тимчасово більші від валових витрат або якщо дохід у бухгалтерському обліку тимчасово менший від валового доходу, то це призводить до виникнення відстрочених податкових активів. Наявність відстрочених податкових активів обумовлює зменшення суми податку на прибуток, що підлягає до сплати в майбутніх періодах. Витрати з податку на прибуток в цьому разі складаються тільки з поточного податку на прибуток, нарахованого за даними бухгалтерського обліку.

За кредитом рахункупроводиться створення та збiльшення резервiв. За дебетом рахункупроводиться використання та зменшення резервiв. 37 Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитнi рахунки За рахунками цього роздiлу облiковуються кошти за операцiями з платiжними картками; розрахунки за операцiями з цiнними паперами; кошти, якi перерахованi за взамними розрахунками мiж банками i тимчасово, до з'ясування, не можуть бути вiднесенi на вiдповiднi рахунки за призначенням. 370 Клiринговi рахунки 3705 АП Клiринговi рахунки за розрахунками платiжними картками Призначення рахунку: облiк взамних грошових зобов'язань мiж учасниками платiжно системи за результатами клiрингу при здiйсненнi розрахункiв платiжними картками. Вiдкриваться на балансi розрахункового банку. За дебетом та за кредитом рахунку проводяться суми за результатами клiрингу. 371 Дебетовi суми до з'ясування 3710 А Дебетовi суми до з'ясування Призначення рахунку: облiк сум, якi у час здiйснення платежу не можуть бути списанi з вiдповiдних рахункiв через вiдсутнiсть необхiдних реквiзитiв документiв

1. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

2. Метод терміну окупності: проблеми застосування

3. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

4. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

5. Розробка моделі для прогнозування надходжень податків на прибуток

6. Проблема внеземных цивилизаций
7. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций
8. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

9. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

10. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

11. Глобальна продовольча проблема

12. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

13. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

14. Проблемы Аральского моря

15. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

16. Продовольственная проблема мира

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Индия. Проблемы и пути их решения

18. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

19. Демографические проблемы Китая

20. Глобальные проблемы здоровья человечества

21. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

22. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае
23. Государственный бюджет, проблемы его формирования
24. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

25. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

26. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

27. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

28. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

29. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

30. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

31. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

32. Проблемы избирательного права современной России

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

34. Актуальные проблемы гражданского права

35. Проблема рабства в США

36. Проблема отношений всей России с Кавказом

37. Государство и проблемы монополий

38. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
39. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
40. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

41. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

42. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

43. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

44. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

45. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

46. Проблемы наказания несовершеннолетних

47. Проблема происхождения права

48. Проблемы страхования автотранспорта в России

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

49. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

50. Проблемы законности в Российской Федерации

51. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

52. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

53. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

54. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия
55. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии
56. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

57. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

58. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

59. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

60. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

61. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

62. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

63. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

64. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

66. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

67. Проблема "героя времени"

68. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

69. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

70. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)
71. Актуальные проблемы предыстории ВОВ
72. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

73. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

74. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

75. Египет как дар Нила. Проблема общины

76. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

77. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

78. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта

79. Философские проблемы математики

80. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Генетика и проблемы человека

82. Проблемы заболевания щитовидной железы в Хакасии

83. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

84. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./

85. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений

86. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях
87. Проблема смертной казни
88. Проблемы квалификации преступлений

89. Экологические проблемы государств Средней Азии и Казахстана

90. Влияние деятельности человека на биосферу. Проблемы городских отходов

91. Проблемы загрязнения Мирового океана

92. Проблемы биосферы

93. Проблема опустынивания

94. Экологические проблемы развития промышленного производства

95. Проблемы мирового океана

96. Проблема существования человечества в свете теории Вернадского о ноосфере

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Глобальные экологические проблемы

98. Психологическая проблема в области экологии

99. Экологические проблемы озер в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.