Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Національна депозитарна система України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Донецька державна академія управління Кафедра правознавства Курсова робота з дисципліни: «Господарське право » на тему: «Національна депозитарна система України» виконала: студентка 4 курсу групи П-03-1 перевірила: к.ю.н., доцент Мізіліна Л.Ю. Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-правові засади становлення національної депозитарної системи 1.1 Національна депозитарна система, структура та учасники 1.2 Види депозитарної діяльності, загальна характеристика 1.3 Сучасний стан законодавства, що регламентує діяльність Національної депозитарної системи Розділ 2. Правове регулювання діяльності реєстраторів власників іменних цінних паперів 2.1 Ліцензування професійної діяльності реєстратора власників іменних цінних паперів 2.2 Порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 2.3 Особливості правового регулювання діяльності банка як реєстратора власників іменних цінних паперів 2.4 Особливості правового регулювання поєднання діяльності реєстратора власників іменних цінних паперів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку Розділ 3. Перспективи удосконалення законодавчого забезпечення д яльності реєстраторів власників іменних цінних паперів 3.1 Юридична відповідальність за правопорушення у сфері ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 3.2 Правові питання контролю ДКЦПФР за діяльністю реєстраторів власників іменних цінних паперів 3.3 Перспективне законодавство про депозитарну діяльність: переваги та недоліки Висновки Список використанної літератури Вступ Важливим сегментом інфраструктури ринку цінних паперів є депозитарна система, яка, у свою чергу, служить складовою системи гарантування прав власників фондових активів. Прямі й непрямі учасники депозитарної системи України знаходяться в процесі постійного розвитку, при цьому відповідне нормативно-правове забезпечення залишається недостатньо регламентованим і потребує суттєвого вдосконалення. Формування ефективної депозитарної системи є необхідною умовою забезпечення всього комплексу законних прав та інтересів інвесторів, а також є засобом стимулювання накопичень і трансформації заощаджень в інвестиції. Більшість операцій на вітчизняному фондовому ринку укладається поза організованої торгівлі; значну частину від обсягів операцій на ринку цінних паперів складають операції перерозподілу, а не інвестування капіталу. При цьому сучасний стан розвитку депозитарних технологій в Україні не дозволяє забезпечити повний правовий статус реєстрів депозитарного обслуговування і задовольнити їх потреби повною мірою. Це знижує довіру потенційних та діючих інвесторів до вітчизняного фондового ринку і призводить до зменшення обсягів коштів, інвестованих в економіку. Теоретичні та практичні аспекти проблем правового статусу реєстрів депозитарної системи представлені численними працями вчених-дослідників. Серед них вітчизняні вчені: О. Барановський, С. Бірюк, С. Богачов, М. Бурмака, С. Глущенко, А. Головка, В. Корнєєв, О. Мозговий, С. Москвін, О. Поважний, Г. Терещенко, А. Федоренко, С. Хоружий і закордонні - А. Агеєв, М. Алексєєв, Г. Аксьонова, В.

Булатов, Б. Вільямс, А. Кілячков, А. Козлов, К. Лисак, Ф. Лоренс, Ф. Матзенберг, Я. Міркін, А. Рубенчик, Б. Рубцов, А. Семенкова, Ю. Сізов, Л. Чалдаева, Б. Черкаський. Разом з тим вагомим науковим внеском економістів в питання становлення депозитарних інститутів і впровадження депозитарних послуг на ринку цінних паперів, у вітчизняних економічних дослідженнях не знайшли належного висвітлення проблеми повного забезпечення правового статусу реєстраторів Національну депозитарну систему України, а саме ролі інституту відповідальності, запобігання корупційних і фінансових відносин і т.д. Недостатність розробки цих проблем пояснюється причинами інституційного та дослідницького характеру, - коли інфраструктура фондового ринку розвивається разом з потребами його учасників і виникає необхідність поглиблення теоретико-методологічного обґрунтування практичних напрацювань. Таким чином, важливість дослідження проблематики депозитарного обслуговування учасників вітчизняного фондового ринку, теоретична і практична значущість розробки питань впровадження правового регулювання діяльності реєстратора як учасника Національної депозітарної системи, недостатнє їх висвітлення в економічній літературі зумовили актуальність теми диплома. Мета роботи: дослідити правовий статус реєстратора як учасника Національної депозитарної системи. Предмет дослідження - механізм правового регулювання діяльності реєстратора як учасника Національної депозитарної системи. Розділ 1. Теоретико-правові засади становлення національної депозитарної системи 1.1 Національна депозитарна система, структура та учасники Розвиток інформаційних технологій, поява &quo ;електронних цінних паперів&quo ; та інтернаціоналізація фінансових ринків, що супроводжувалася реформуванням національних фондових ринків і пристосуванням їх до глобальних систем ціноутворення та обігу цінних паперів, зумовили у 80-90 роках XX століття розвиток депозитарної діяльності, основу якої становить надання послуг з реєстрації (підтвердження) прав власності на цінні папери та прав за цінними паперами, обліку корпоративних та інших прав інвесторів, обслуговування укладення та виконання договорів щодо цінних паперів, забезпечення розрахунків за поточними, ф'ючерсними та опціонними договорами щодо цінних паперів. Світовий досвід свідчить, що використання новітніх інформаційних технологій та сучасних фінансових інструментів для забезпечення функціонування фондового ринку неможливе без налагодження взаємодії системо утворювального комплексу взаємопов'язаних інститутів інфраструктури ринків капіталу, яким виступає депозитарна система. Правові засади функціонування Національної депозитарної системи визначено Концепцією функціонування і розвитку фондового ринку в Україні1. Склад, структуру та порядок функціонування Національної депозитарної системи визначено Законом України &quo ;Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні&quo ;.2 Структура Національної депозитарної системи дворівнева. Нижній рівень складають зберігачі, що ведуть рахунки у цінних паперах власників цінних паперів, та реєстратори, які відповідно до договорів з емітентом цінних паперів ведуть особові рахунки власників іменних цінних паперів.

Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної. У разі одержання відповідного дозволу депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників іменних цінних паперів. Емітенти, кількість акціонерів у яких менша, ніж встановлена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, можуть вести реєстр самостійно. Верхній рівень складають Національний депозитарій і депозитарії, які ведуть рахунки для зберігачів та за наявності ліцензії здійснюють кліринг і розрахунки за договорами щодо цінних паперів. Обслуговування обігу державних цінних паперів, у тому числі провадження депозитарної діяльності, відповідно до Закону України &quo ;Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні&quo ; покладено на Національний банк. Прямими учасниками Національної депозитарної системи законодавством визначені депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів, кількість яких на кінець 2003 року становила - Національний депозитарій, депозитарій Національного банку, один недержавний депозитарій, 122 зберігачі, що обслуговують 16,7 млн. власників іменних цінних паперів, та 364 реєстратори, які на підставі відповідних ліцензій ведуть реєстри 18,4 тис. емітентів цінних паперів. Крім того, на кінець 2003 року дозволи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на самостійне ведення реєстрів власників цінних паперів мали 736 акціонерних товариств. У 2003 році в системі обслуговувалися корпоративні права понад 16 млн. інвесторів. При цьому близько 90 відсотків цінних паперів випущено у документарній формі. Ідентифікація їх здійснюється відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 (загальноприйняті міжнародні коди, присвоєні всім випущеним державним цінним паперам та близько 40 відсоткам корпоративних цінних паперів).3 Опосередкованими учасниками Національної депозитарної системи є організатори торгівлі цінними паперами - фондові біржі та торговельно-інформаційні системи (на кінець 2003 року їх було 10), а також 871 торговець цінними паперами, 128 банків та 34263 суб'єкти господарювання, які є емітентами цінних паперів. Важливим елементом є розрахунково-клірингова діяльність, що повинна провадитися депозитаріями, але саме вона є найменш розвинутою в Україні. Більшість договорів на організованих ринках виконуються не в режимі &quo ;поставка проти платежу&quo ;. Не повною мірою застосовується також механізм централізованого клірингу для виконання договорів щодо цінних паперів. До цього часу не реалізуються на практиці рекомендації &quo ;Групи 30&quo ; і Міжнародної асоціації з питань обслуговування цінних паперів. Національне законодавство, яке регулює проведення розрахунків за операціями з цінними паперами, потребує гармонізації із законодавством ЄС. Прямі учасники Національної депозитарної системи обслуговують окремі сегменти ринку капіталу та провадять свою діяльність децентралізовано (зберігачі та депозитарії, з одного боку, та реєстратори власників іменних цінних паперів, з іншого). Це свідчить, що процес становлення системи невиправдано затягнувся і потребує прискорення.

Найтяжча зовншньо-полтична ситуаця СССР навть повний його млтарний розгром у зовншнй вйн за найсприятлившо постави зовншнх сил до де нацонально-державного визволення Украни, без суверенне органзовано незалежно дючо власно сили, вол для Украни не принесуть. II. Сучасне мжнародне становище треба вважати переломною фазою найчорншого пероду новтньо стор найвищого пднесення розвитку московського мперялзму найбльшо дйовости його знаряддя комуно-большевизму. Вйна Нмеччини в 1941 роц проти СССР вивела Советський Союз з стану «свтового арбтра визволителя всього свту», що його вн зумв зайняти на печатках свтово вйни, вн не з сво власно вол опинився в лавах «союзникв» противникв Нмеччини; замсть диного «свтового визволителя», СССР став одним з «велико трйки». А захдн свтов потуги, з реального й конкретного в той час власного нтересу в обличч безпосередньо загрози вд Нмеччини, прийняли спвпрацювали з цим «союзником», в процес вйни та псля закнчення шукали тривкого спвжиття спвпрац з СССР на тй пдстав, що вн, мовляв, загальму свою «програму максимум» вкладеться в якусь схему свтово полтично системи, розбудовано на засад «сфер впливв», спвснування геополтичних комплексв т.Pп

1. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

2. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3. Фінансова система України

4. Судова система України

5. Ліквідність банківської системи України

6. Формування та розвиток банківської системи України
7. Банківська система України
8. Бюджетна система України

9. Правова система України

10. Судова система України

11. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

12. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

13. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

16. Бюджетна система України

Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки

17. Валютна система: України, світу, та Європи

18. Фінансова система України

19. Формування податкової системи України

20. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

21. Податкова система України: теорія і практика становлення

22. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
23. Національний банк України
24. Національний банк України та особливості його функціонування

25. Функції Національного банку України

26. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

27. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

28. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

29. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

30. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

31. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

32. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Економічна і національна безпека України

34. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

35. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

36. Організаційна система управління природокористуванням України

37. Система національних розрахунків

38. Регіональний розвиток харчової промисловості України
39. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
40. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

41. Регіональна економіка сільського господарства України

42. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

43. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

44. Система цивільного права України

45. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

46. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

47. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

48. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

50. Український національний рух напередодні Першої світової війни

51. Українська національна кухня

52. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

53. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

54. Українська національна ідея
55. Структура системи соціального захисту населення і політики України
56. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

57. Система митних органів України та їх повноваження

58. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

59. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

60. Баланси народного господарства і система національних рахунків

61. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

62. Атомна енергетика України і РПС

63. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

64. Громадянство України

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

66. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

67. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

68. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

69. Історія України

70. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
71. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
72. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

73. Національна політика СРСР в роки перебудови

74. Період гетьманщини України

75. Центральна Рада і пролетаріат України

76. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

77. Культура України в 30-х рока

78. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

79. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

80. Податкова політика України

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

82. Основні напрямки зовнішньої політики України

83. Господарське право України

84. Конституційний суд України

85. Цивільне право України

86. Суверенітет України
87. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
88. Проект кримінального кодекса України

89. Бюджетна ситема України

90. Державний бюджет України і бюджетне право

91. Сбалансованість бюджета України

92. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

93. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

94. Інтеграція України у світове господарство

95. Валовий національний продукт

96. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Міжнародний ринок туристичних послуг України

98. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

99. Національне багатство, прибуток


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.