Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Довгострокові зобов’язання: сутність, види, особливості формування. 1.2. Форми кредиту підприємств та їх класифікація. 1.3. Довгострокові кредити банків РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ДОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 2.1. Загальна характеристика підприємства. 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства. 2.3. Аналіз співвідношення власного і позикового капіталу підприємства РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. 3.1. Управління довгостроковими зобов’язаннями підприємства 3.2 Пропозиції щодо формування фінансової стратегії по виведенню підприємства з кризисного фінансового стану ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України. Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. Значне місце в цьому аналізі посідає структура та характер довгострокових зобов’язань підприємства, а також їх динаміка. Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. В цих умовах перед менеджерами підприємств постає велика кількість питань, головними з яких є наступні: Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку? Яким чином можна покращити управління фінансовими ресурсами? Яким чином визначити показники фінансово-господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства? На ці та інші важливі питання дає відповідь об'єктивний аналіз фінансового стану підприємства, який дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження місця довгострокових зобов’язань у цьому процесі.

Завданням цієї роботи є: Теоретичне дослідження сутності та видів довгострокових зобов’язань підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства та визначення місця в ньому довгострокових зобов’язань. Висунення пропозицій щодо удосконалення управління довгостроковими зобов’язаннями. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Довгострокові зобов’язання: сутність, види, особливості формування Зобов'язання (Liabili ies) – заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди. Зобов'язання визнають, якщо його оцінку можна достовірно визначити та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Погашення зобов'язання можна здійснювати шляхом: сплати кредиторові грошових коштів; відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у рахунок отриманого авансу від покупця або в порядку заліку заборгованості; переведення зобов'язань у корпоративні права, які належать кредитору (елементи капіталу) тощо. У кожному разі погашення зобов'язання пов'язано з вибуттям активів, а отже, зі зменшенням майбутніх економічних вигод у результаті вибуття ресурсів підприємства. Іноді погашення одного зобов'язання призводить до виникнення іншого. Наприклад, постачальникові, перед яким виникла кредиторська заборгованість, виписують вексель. У цьому разі одне зобов'язання (кредиторська заборгованість) замінюється іншим (зобов'язанням за виданим векселем). Однак остаточне погашення зобов'язання пов'язано з вибуттям у майбутньому ресурсів (активів) підприємств, тобто зі зменшенням майбутніх економічних вигод. Значна частина зобов'язань підприємства виникає під час нарахування витрат. Підприємство нараховує витрати і у відповідних сумах одночасно повинно визнати зобов'язання. Зобов'язання за рахунками зі сплати податків, обов'язкових платежів, заробітної плати, створення забезпечень – все це є типові приклади визнання зобов'язань разом із нарахуванням витрат. У разі нарахування фінансових витрат, що належать до звітного періоду та підлягають сплаті у наступних періодах, виникає зобов'язання щодо нарахованих відсотків. Відсутність на дату складання фінансової звітності достатніх умов для визнання тих зобов'язань, які обліковувалися раніше на балансі підприємства, означає необхідність їх списання з одночасним визнанням доходів звітного періоду (тобто зобов'язання не підлягає погашенню). Для бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють на: довгострокові зобов'язання ; поточні зобов'язання ; забезпечення ; непередбачені зобов'язання ; доходи майбутніх періодів . Довгострокові зобов'язання (Lo g- erm Liabili ies) – зобов'язання, які повинні бути погашені впродовж більш як дванадцять місяців або впродовж періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як дванадцять місяців. До довгострокових зобов'язань належать: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховують відсотки, відображають у Балансі за їхньою теперішньою вартістю. До довгострокових зобов'язань належать: 1. Довгострокові кредити банків – заборгованість підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням. 2. Інші довгострокові фінансові зобов’язання – довгострокові заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки (довгострокові векселі видані, зобов’язання за облігаціями). 3. Відстрочені податкові зобов’язання – нараховані податки, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування. 4. Інші довгострокові зобов’язання – довгострокові зобов’язання з фінансової оренди, реструктуризована податкова заборгованість, фінансова допомога на зворотній основі. Довгострокове зобов'язання визнається, якщо: - його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Довгострокові зобов'язання повинні бути погашені впродовж більше дванадцяти місяців або впродовж періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як дванадцять місяців. Тому зобов'язання підприємства, яке виконує складні замовлення зі звичайним циклом завершення більш як дванадцять місяців, можуть бути класифіковані у вимірі операційного циклу. Так, якщо таке підприємство має зобов'язання з погашення кредиту через 14 місяців, воно може не відносити цю заборгованість до довгострокових, якщо його звичайний операційний цикл становить 15 місяців. Зобов'язання, на яке нараховують відсотки та яке підлягає погашенню впродовж дванадцяти місяців з дати балансу, треба розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більш як 12 місяців і до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Приклад Підприємство має прострочену заборгованість з погашення банківського кредиту 2004 року, отриманого 2002 року на умовах довгострокової позики. Якщо до затвердження фінансової звітності за 2004 рік банк пролонгує цю кредитну угоду до 2005 року, підприємство повинно буде у фінансовій звітності відобразити таку заборгованість як довгострокове зобов'язання. Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачала погашення зобов'язання на вимогу кредитора в разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушено, вважається довгостроковим, якщо: позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення; не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди впродовж дванадцяти місяців з дати Балансу. Довгострокові зобов'язання подаються у ІІІ розділі Пасиву Балансу. Зміст статей довгострокових зобов'язань наведено у таблиці.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

2. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

3. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

6. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
7. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
8. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

9. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

10. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

11. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Аналіз та аудит фінансового стану

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

16. Фінансовий стан підприємства

Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Аналіз фінансового стану підприєсвта

18. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

19. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

20. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

21. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

22. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"
23. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи
24. Фінанси підприємства контрольна

25. Методики оцінки фінансового стану банків України

26. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

27. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

28. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

29. Фінансова діяльність та політика держави

30. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

31. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

32. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

33. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

34. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

35. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

36. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

37. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

38. Фінансова санація та банкрутство підприємства
39. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
40. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

41. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

42. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

43. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

44. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

45. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

46. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

47. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

48. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

50. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

51. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

52. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

53. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

54. Управління фінансовою санацією підприємства
55. Фінансова санація та банкрутство підприємств
56. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

57. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

58. Види та методи фінансового аналізу

59. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

60. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

61. Фінансова санація підприємства

62. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

63. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

64. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

66. Основні напрямки фінансового аналізу

67. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

68. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

69. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

70. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
71. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
72. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

73. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

74. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

75. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

76. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

77. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

78. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

79. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

80. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

82. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

83. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

84. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

85. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

86. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
87. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
88. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

89. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

90. Ціноутворення та цінова політика підприємства

91. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

92. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

93. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

94. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

95. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

96. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

98. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

99. Аналіз господарської діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.