Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА” На правах рукопису КОСТЮЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА УДК 657:336 МЕТОДОЛОГІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЄДИНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науковий консультант Сопко Василь Васильович, доктор економічних наук, професор Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор економічних наук, професор СОПКО Василь Васильович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри обліку підприємницької діяльності Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор КРУПКА Ярослав Дмитрович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, декан факультету обліку і аудиту, професор кафедри обліку і контролінгу в промисловості доктор економічних наук, професор ШВЕЦЬ Віктор Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри обліку та аудиту доктор економічних наук, професор ШЕВЧУК Володимир Олександрович, Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, перший проректор, завідувач кафедри аудиту Захист дисертації відбудеться « 30 » травня 2008 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, аудиторія 203. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, ауд. 601. Автореферат розісланий «22» квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.Д. Шарапов ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств, а також галузевих комплексів привели до утворення груп суб’єктів господарювання – юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної та (або) організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та (або) управлінні (далі група підприємств). Група &mi us; це материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства. Створені у такий спосіб об’єднання підприємств суттєво впливають на економічні процеси у багатьох сферах економіки. Проте багато питань, пов’язаних з їх діяльністю, на законодавчому рівні поки що не врегульовані. Потребує розв’язання ряд методичних проблем щодо відображення у системі бухгалтерського обліку інформації, яка узагальнюється у фінансовій звітності. З юридичного погляду, учасники групи є окремими суб’єктами господарювання, які ведуть облік діяльності та складають власну звітність.

Разом з тим, між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та (або) загальних зборах чи інших органах управління дочірнього підприємства. Тому зв’язані підприємства (материнське та дочірні) слід розглядати як єдину економічну одиницю – групу підприємств. З облікової точки зору, група підприємств є єдиною економічною одиницею. Різні користувачі зацікавлені в інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки групи. Акціонерів (учасників) та кредиторів материнського підприємства цікавлять результати всіх операцій, здійснюваних під його контролем, зокрема дочірніми підприємствами. Звітність кожного окремого учасника групи не може надати такої інформації. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває облік діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці. Інформація про операції групи підприємств узагальнена в консолідованій фінансовій звітності. Аналіз показників консолідованих фінансових звітів групи підприємств є важливим для користувачів – на їх підставі приймають управлінські рішення. Досліджуючи питання обліку та аналізу діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці, автор спирався на попередні теоретичні і практичні розробки в цій сфері таких вітчизняних вчених, як В.В. Бабич, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.М. Герасимович, В.Г. Горєлкін, В.І. Єфіменко, В.М. Добровський, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, В.В. Сопко, М.С. Пушкар, М.В. Кужельний, С.П. Лозовицький, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан, Г.В. Уманців, а також таких зарубіжних учених, як П. Баркер, Дж. Бейлі, Девід М. Бішоп, С. O’Борн, Патрік А. Гохан, Френк Ч. Еванс, Дж. Лодон, К. Лодон, C. Ơгартеїн, В.Ф. Палій, Б. Пешеро Петі, В.С. Плотніков, В.Д. Новодворський, С.І. Пучкова, Н. Селезньова, У. Ф. Шарп, В.В. Скоблева, Я.В. Соколов, О.В. Соловйова, К.К. Ферріс, Стенлі Фостер Рід, Е. Хелферт, Е.С. Хендріксен, О.Д. Шеремет, І.П. Шестакова, Д. Янг та ін. Проте проблеми відображення в обліку внутрішньогрупових операцій підприємств групи, частки меншості, складання консолідованих фінансових звітів та аналіз їх показників, оцінювання вартості групи підприємств з метою розроблення майбутньої стратегії діяльності групи для України залишаються невирішеними і майже не дослідженими. Практично немає наукових праць та методичних рекомендацій, які б цілісно подавали систему бухгалтерського обліку діяльності групи підприємств, засновану на врахуванні специфіки групи підприємств (материнського та його дочірніх підприємств) як об’єкта управління, а також особливостей ринкового середовища у вітчизняній економіці. Відсутність теоретичного підґрунтя для вирішення означеного кола проблем дає підставу стверджувати про виокремлення групи підприємств (формування й діяльність) як об’єкта дослідження у вітчизняній бухгалтерській науці. Сучасні умови вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних зі створенням та функціонуванням груп підприємств в Україні, формуванням обліку, підготовкою консолідованої звітності та її аналізом, що потрібно для прийняття управлінських рішень.

Саме ці проблеми й мотиви зумовили вибір теми та цільову спрямованість цієї дисертаційної роботи. Актуальність дослідницьких ініціатив у галузі вивчення теорії і практики формування й діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці та відображення їх в бухгалтерському обліку є виключно високою й об’єктивно зростатиме в подальшому. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України за темою „Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особисто автором розроблено рекомендації щодо вдосконалення методик консолідації фінансових звітів підприємств, об’єднаних шляхом придбання та злиття, запропоновано методику складання консолідованих фінансових звітів у іноземній валюті та в умовах диверсифікації діяльності. Вдосконалено методику визначення звітних сегментів. Дисертація виконана відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV зі змінами і доповненнями, Закону „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС” від 18 березня 2004 р. № 1629-ІV та Державної програми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення й обґрунтування концептуальних положень методології та організації обліку й аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, що ґрунтуються на вітчизняних і міжнародних стандартах фінансової звітності, надання рекомендацій щодо їх практичного застосування. Цільова спрямованість дисертації обумовила постановку та вирішення таких завдань: визначити концептуальні підходи до сутності об’єднання підприємств і консолідації фінансових звітів; проаналізувати міжнародні підходи до консолідації фінансових звітів групи підприємств, до складу якої входять материнське та його дочірні підприємства; дослідити економіко-правові засади створення та функціонування груп підприємств в Україні; проаналізувати міжнародні та вітчизняні методи обліку інвестицій у дочірні підприємства, методи обліку придбання та злиття, облік внутрішньогрупових операцій, облік частки меншості; опрацювати етапи консолідації фінансових звітів групи підприємств, об’єднаних методом придбання та методом злиття; удосконалити методологію та організацію процесу консолідації фінансових звітів групи підприємств за П(с)БО; удосконалити методику консолідації фінансових звітів, складених в іноземній валюті; розробити методику складання консолідованих фінансових звітів в умовах диверсифікації діяльності підприємств групи; дослідити методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності; визначити концептуальні підходи до моделей оцінювання вартості групи з метою аналізу діяльності групи підприємств; визначити етапи оцінювання вартості групи методами аналізу коефіцієнтів прибутковості, дисконтування грошових потоків та економічної доданої вартості; обґрунтувати аналіз сегментів групи підприємств на основі консолідованих фінансових звітів; дослідити методологію формування і впровадження корпоративних інформаційних систем у групі.

Варто зазначити, що в самій Росії будь який натяк на розширення прав регіонів чи корінних національностей (Інгушетія, Чечня, Дагестан, Татарстан, Якутія, Карелія…) "прєсєкаєтся на корню". 3.                            Катастрофічна слабкість українських патріотичних чинників, керівники яких погрузли по вуха в дуже безпринципній боротьбі за керівництво. За словами Дашкевича, до цього призводить повна занедбаність організаційної та пропагандивної діяльності в масах. 4.                            Нерозуміння Заходом мети і ролі російського месіанізму та сутності російського комунізму, як жандарма Східної Європи і в перспективі цілого світу. Очевидним і доконаним фактом є те, що комуністичні сили є прямою і безпосередньою експозитурою Кремля. Без політичної, інформаційної і матеріальної підтримки Москви в Україні вони не варті й ламаної копійки. Скинувши колись привабливі камуфляжі "оборонців трудового люду", "інтернаціоналістів", вони безсоромно, вже навіть не криючись, підтримують і проштовхують лише все російське: російську мову, російську церкву, російську політику. "Комуністи не мають Батьківщини", - це гасло давно минулих днів

1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

2. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

3. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
7. Організація обліку на підприємстві
8. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

9. Організація управлінського обліку на підприємстві

10. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

11. Організація облікового процесу на підприємстві

12. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

13. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

14. Інтеграційні форми підприємств і організацій

15. Організація оплати праці на підприємстві

16. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

18. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

19. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

20. Організація збутової діяльності на підприємстві

21. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

22. Організація виробництва на металургійному підприємстві
23. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
24. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

25. Організація грошових розрахунків на підприємстві

26. Організація виробництва продукції на підприємстві

27. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

28. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

29. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

30. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

31. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

32. Облік собівартості продукції на підприємстві

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

34. Інтернаціоналізація підприємств

35. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

36. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

37. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

38. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"
39. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
40. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

41. Фінансовий облік на підприємстві

42. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

43. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

44. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

45. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

46. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

47. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

48. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

49. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

50. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

51. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

52. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

53. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

54. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
55. Організація обліку
56. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

57. Організація обліку власного капіталу підприємства України

58. Організація обліку запасів на підприємствах

59. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

60. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

61. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

62. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

63. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

64. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

66. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

67. Організація обліку грошових коштів в касі

68. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

69. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

70. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
71. Організація касових операцій у банківських установах
72. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

73. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

74. Становлення професійних бухгалтерських організацій

75. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

76. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

77. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

78. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

79. Поява робітничих організацій в Україні

80. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

82. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

83. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

84. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

85. Аналіз середовища господарської організації

86. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
87. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
88. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

89. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

90. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

91. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

92. Організація й виконання ремонту колії

93. Аналіз обліку платників податків в Україні

94. Інструментарій проектного аналізу

95. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

96. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Організація приймання товару в аптеці

98. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

99. Організація праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.