Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

У сучасних умовах господарювання одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління підприємством є раціональна організація бухгалтерського обліку, яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його веденні. Перед визначенням сутності організації бухгалтерського обліку розглянемо природу та розуміння організації взагалі. Організація має безпосереднє відношення до формування, розвитку, відображення і представлення всього, що оточує людину та утворює її життєдіяльність. Всі заплановані та здійснювані людські дії, їх результати є проявом сутності організації, а дослідження людиною оточуючого світу починається, передусім, з вивчення того, як все організовано. У ході пізнання оточуючого середовища людина постійно спостерігає прояви відносно ефективного функціонування об'єктивної реальності: устрій природи, розвиток рослин, поведінка тварин. Деякі прояви організації (наприклад, будова мурашника, бамбука, мушлі та ін.) використовуються людиною у своїй діяльності. Термін &quo ;організація&quo ; походить від середньовіч. лат. orga izo -повідомляю стрункий вигляд, налаштовую. Пізніше під латинським словом orga izo розуміли стрункий вигляд, об'єднання. Дещо іншим за зазначенням є французьке слово orga isa io - устрій, формування, взаємозв'язок. У сучасній науці й практиці використання терміну &quo ;організація&quo ; є буденним і водночас різноманітним. Для розуміння поняття &quo ;організація&quo ; можуть використовуватися різні визначення, які відображають широкий спектр загальноприйнятих уявлень і застосування даного терміну (табл. 1). Таблиця 1. Варіанти тлумачення терміну &quo ;організація&quo ; Варіанти тлумачення Зміст 1 2 ' Об'єднання людей у ході спільної діяльності для досягнення спільної мети Йдеться про офіційну установу або певну структуру (підприємство, компанія, інститут, орган влади і т.д.), тобто цілеспрямовану функціонуючу систему Внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія частин цілого, обумовлених його побудовою Застосування даного розуміння терміну спрямоване на визначення і предсгавлення внутрішньої побудови об'єкта, його структури, взаємодії складових Сукупність цілеспрямованих процесів, які призводять до утворення необхідних зв'язків, об'єднання елементів, частин у ціле, утворення життєздатної системи Сутність організації як процесу пов'язана зі встановленням кількісних, якісних, часових, просторових та інших зв'язків між окремими складовими. У такому розумінні організація є певним чином спланованим і здійснюваним людиною цілеспрямованим процесом встановлення співвідношень, зв'язків, побудови форм і процедур. Суб'єктом визначення і встановлення таких зв'язків є людина, яка вносить в них своє суб'єктивне, інтелектуальне начало Будова, устрій, взаємозв'язок складових описуваного У такому трактуванні організація має безпосереднє відношення до формування, функціонування, розвитку та відображення всього, що оточує людину та формує її життєдіяльність Отже, в тлумаченні терміну &quo ;організація&quo ; існують суттєві відмінності. У найбільш загальному трактуванні організація - це упорядкування, налагодження певної системи.

Основними вузлами будь-якої системи є її механізм, система в статиці (структура, кадри, техніка) і динаміці (процеси, які відбуваються у системі). Механізм системи характеризують її теорія (визначення мети, предмета, метода, суб'єкта та об'єкта) і практика. Систему у статиці визначають її структура, складові елементи та їх співвідношення і техніка, у динаміці -технологічні процеси. Організація передбачає порядок, збереження і підтримання стану певної упорядкованості елементів системи в цілому, забезпечення її якісної визначеності. Визначення сутності організації як процесу формування певної системи обумовлено тим, що створення будь-якої організації (внутрішнього впорядкування структури) займає відповідний проміжок часу та є послідовністю певних дій. Такий підхід акцентує увагу на послідовності явищ, подій, дій у поясненні сутності організації як процесу. Саме послідовність, її зміст, обумовленість визначають сутність процесу організації. Отже, в цілому організацію можна визначати і як процес, і як систему. Остання складається або формується у результаті процесу. Процес у відношенні до системи виступає джерелом, умовою і механізмом її виникнення, становлення та розвитку. Тому організація як процес є первинною, як система - вторинною. У деяких випадках термін &quo ;організація&quo ; вживається для позначення властивості, яка розуміється як діяльність з упорядкування всіх елементів визначеного об'єкта в часі та просторі. Таке трактування досить близьке до поняття &quo ;організовувати&quo ;, тобто порядковувати, налагоджувати або утворювати. Тому поряд з науковим розумінням терміну &quo ;організація&quo ; його застосування має важливе прикладне значення. У прикладному розумінні організація передбачає впорядкування та узгодження цілеспрямованої діяльності учасників процесів і систем для забезпечення їх ефективного функціонування і розвитку, що передбачає: =&g ; підготовку до здійснення певного заходу; =&g ; визначення програми дій; =&g ; наділення повноваженнями учасників заходу, який проводиться, забезпечення необхідною інформацією і технічними засобами; =&g ; контроль за реалізацією визначених заходів. Такі завдання висуваються і вирішуються у процесі практичної організаційної діяльності. Як і будь-яка діяльність бухгалтерський облік для успішного ведення і забезпечення його інформацією планування, аналізу та контролю господарської діяльності підприємства потребує належної організації, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань. Система бухгалтерського обліку не з'явиться і не буде функціонувати на окремому підприємстві без організації, яка виступає ефективним інструментом побудови та здійснення облікового процесу, управління майном і розвитку підприємства. Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить можливість отримання й представлення зацікавленим користувачам всієї необхідної інформації. Рівень виконання завдань бухгалтерського обліку передусім залежить від його організації. Раціональна організація бухгалтерського обліку має суттєве значення для задоволення потреб управлінського персоналу в інформації, яка є підставою для пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності суб'єкта господарювання, забезпечує збереження майна власника та достовірне визначення результатів діяльності.

Організація бухгалтерського обліку супроводжує створення підприємства, та забезпечує його підготовку до ефективної діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку неможлива діяльність суб'єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству України. На сучасному етапі власники повинні не тільки усвідомити роль організації бухгалтерського обліку у забезпеченні ефективності процесу управління, але й зрозуміти, що організація бухгалтерського обліку покликана зберегти та примножити їх майно. У багатьох випадках участі власників у процесі організації бухгалтерського обліку перешкоджають наступні обставини: необізнаність в достатній мірі власника в питаннях бухгалтерського обліку для формування облікової політики підприємства; власник не бере безпосередньої участі в управлінні підприємством; наявність декількох власників, що ускладнює їх участь у процесі формування облікової політики. Процес організації бухгалтерського обліку передбачає вибір, впорядкування, встановлення зв&quo ;язку та об'єднання в часі й просторі необхідних складових. Таке розуміння є основою для пояснення організації бухгалтерського обліку як цілеспрямованого об'єднання, встановлення зв'язків, складових, які забезпечують виконання бухгалтерським обліком своїх завдань. У цілому організацію бухгалтерського обліку визначають як: =&g ; сукупність способів створення та впорядкування системи бухгалтерського обліку для забезпечення її функціонування з урахуванням особливостей суб'єкта господарювання; =&g ; систему умов та елементів побудови облікового процесу для отримання достовірної і своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю за раціональним використанням майна власника; =&g ; науково обґрунтовану сукупність умов, які забезпечують найбільш економне та раціональне здійснення збору, обробки та зберігання бухгалтерської інформації для оперативного контролю за правильним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої фінансової звітності. У широкому розумінні організація бухгалтерського обліку є упорядкуванням всіх елементів системи бухгалтерського обліку, налагодженням і удосконаленням його процесу. Організація бухгалтерського обліку - це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві. Виступаючи передусім в якості методичної бази, організація бухгалтерського обліку забезпечує отримання, відображення і застосування знань про принципи, форми й способи побудови процесу бухгалтерського обліку, отримання інформації про господарську діяльність підприємства. Слід чітко відрізняти поняття &quo ;організація&quo ; і &quo ;ведення&quo ; бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку - це прерогатива власника (керівника) у співпраці з обліковими працівниками. Ведення бухгалтерського обліку входить до обов'язків облікових працівників та полягає у застосуванні бухгалтером узгодженої з керівництвом підприємства методики та технології відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій і складання бухгалтерської звітності.

Завданням Конференції чи Конґресу має бути: 1. Остаточне зформулювання української націоналістичної ідеології і визначення шляхів української національної політики та відношення українського націоналістичного руху до існуючих українських ідеологічно-політичних організацій; 2. Створення нової української націоналістичної організації, яка об'єднала б усі співзвучні націоналістичні елементи як за кордоном, так і в Краю на базі одної організаційної схеми.[17] Як напрямні своєї діяльности „Союз Організацій Українських Націоналістів” визначив: 1. Активна підготовка вищезгаданої Конференції чи Конґресу; 2. Психологічне, ідеологічне й організаційне об'єднування українських націоналістів з усіх земель України, що мало б бути першим етапом революційно-конструктивної, соборно-державницької чинности; 3. Дотримання виразно ворожого становища до окупаційних режимів на українських землях, а тим самим і до тих українських політичних груп, які в своїй діяльності спираються на котрийсь із окупаційних режимів; 4. Ведення рішучої акції проти політичних груп, які прибирають назву „націоналістичні”, а разом із тим провадять особисто-авантюрницьку або угодовецьку діяльність, провокуючи й компромітуючи націоналістичний організований рух; 5

1. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

2. Основи організації бухгалтерського обліку

3. Організація обліку власного капіталу підприємства України

4. Організація обліку грошових коштів

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Організація обліку в магазині "Світанок"
7. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
8. Організація обліку запасів на підприємствах

9. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

10. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

11. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Сутність організаційних змін

14. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

16. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

20. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

21. Українська школа бухгалтерського обліку

22. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
23. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
24. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

25. Організація облікового процесу на підприємстві

26. Основи бухгалтерського обліку

27. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

28. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

29. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

30. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

31. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

32. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

34. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

35. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

36. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

37. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

38. Організація управлінського обліку
39. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
40. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

41. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

42. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

43. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

46. Організація ресурсної бази банків в Україні

47. Становлення професійних бухгалтерських організацій

48. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

49. Організація роботи Верховної Ради України

50. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

51. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

52. Поява робітничих організацій в Україні

53. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

54. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій
55. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
56. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

57. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

58. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

59. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

60. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

61. Аналіз обліку платників податків в Україні

62. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

63. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

64. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

66. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

67. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

68. Маркетингова сутність реклами

69. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

70. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
71. Організація праці менеджера
72. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

73. Сутність та зміст сучасного менеджменту

74. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

75. Вплив російської кризи на економіку України

76. Організація оплати праці на підприємстві

77. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

78. Органи внутрішніх справ України

79. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

80. Основи побудови обліку праці та її оплати

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Організація евакуаційних заходів

82. Рельєф та ландшафтна організація

83. Діюча практика обліку операцій з векселями

84. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

85. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

86. Організація біржової торгівлі
87. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
88. Організація діяльності "ПриватБанку"

89. Організація кредитної роботи в комерційному банку

90. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

91. Сутність і значення соціального страхування

92. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

93. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

94. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

95. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

96. Організація будівельного майданчика

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

97. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

98. Організація робочого місця бухгалтера

99. Рівні організації організму людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.