Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Хмельницький юридичний колегіумкомісія з циклу цивільного та сімейного права Курсова робота з цивільного та сімейного права на тему: “Правове регулювання спільної власності в цивільному праві ” Виконав: студент II курсу група №2 Долинка Ігор Богданович Науковий керівник: ст. викладач Філоненко Майя Вікторівна Хмельницький 2003Зміст Вступ Поняття права спільної власності. Правове регулювання права спільної часткової власності. Правове регулювання права спільної сумісної власності Висновок Список використаної літератури та законодавства.Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага. Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного виробництва, що дає можливість індивіду ставитися до них як “до своїх, до власних”. Однак привласнення, як правило, не може бути без відчуження. Тому варто погодитись з авторами, які вважають, що “власність одних людей чи їх колективів на майно невіддільно пов’язана з відчуженням майна від інших людей”.1 У найбільш узагальненій формі власність можна визначити як відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ та встановлення влади над ними, належності їх конкретній особі. Правове врегулювання економічних відносин власності породжує утворення права власності, за допомогою якого утверджується панування власника над належними йому речами та його повноваженнями з володіння, користування, розпорядження ними. Законодавство України розрізняє декілька форм власності. Згідно Конституції України в країні існує державна, приватна і комунальна власність. А в Законі Україні “Про власність” зазначається, що в Україні діє колективна власність поряд з іншими. Спільну ж власність можна розглядати як своєрідний спосіб реалізації суб’єктами права приватної, колективної, державної власності. Отже, право спільної власності – це право двох або більше осіб на один об’єкт. I. Поняття права спільної власності Майно може належати на праві власності не лише одній, а й кільком особам (суб’єктам права власності). У тих випадках, коли право власності на майно належить якісь одній особі, будь то громадянин, юридична особа, держава, адміністративно-територіальне утворення, власність є односуб’єктною. У тих випадках власнику протистоять усі треті особи, які зобов’язуються утримуватись від здійснення будь-яких дій, що перешкоджають йому за своїм розсудом здійснювати своє право. Якщо ж право власності на майно належить не одному, а двом чи більше особам, на майно виникає спільна власність, при якій, крім зовнішніх відносин учасників спільної власності з усіма третіми особами, існують також відносини між самими учасниками цієї власності. Необхідність врегулювання внутрішніх відносин між такими особами, що називаються співвласниками, оскільки ці відносини виникають на одне і те саме майно, і викликало в першу чергу появу інституту права спільної власності, тобто правових норм, розрахованих на узгодження волі власників при здійснення приналежних їм правомочностей по володінню, користуванню і розпорядженню спільним майном.

Оскільки спільна власність за юридичною природою є своєрідним способом реалізації суб’єктами права приватної, колективної, державної власності, то тут не утворюється якась нова самостійна форма власності.1Отже, право спільної власності – це право двох чи більше осіб на один об’єкт.2 Спільна власність може виникнути в силу різних підстав спадкування, перебування в шлюбі, утворення селянського (фермерського) господарства, приватизації, спільної покупки речі, спільної будівлі житлового приміщення, з’єднання чи змішування речей і т.д. Об’єктом права спільної власності є індивідуально-визначені речі (житловий будинок) чи сукупність таких речей (сукупність речей, що входять до складу спадщини). Об’єктом спільної власності може бути також і підприємство як майновий комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності. Для спільної власності характерна множинність суб’єктів права власності, які називаються учасниками спільної власності – співвласниками. Множинністю суб’єктів права власності на той самий об’єкт і викликана необхідність спеціального правового врегулювання відносин спільної власності. Це необхідно, щоб узгодити волі учасників спільної власності, забезпечити рахування кожного з їх законними інтересами не тільки оточуючих їх третіх осіб, але й інших співвласників, належний стан спільного майна і т.д. Спільна власність характеризується переплетенням відносин співвласників до всіх третіх осіб, з одного боку, і відносин між самими співвласниками з іншого. Перші по своїй юридичній природі є абсолютними, інші – відносними. Тривалий час радянське цивільне законодавство обмежувало можливість створення права спільної власності. У ст.26 Основ цивільного законодавства 1961р., ст.112 Цивільного Кодексу України1 було передбачено, що майно може належати на праві спільної власності двом або більше колгоспам чи іншим кооперативним та громадським організаціям або двом чи кільком громадянам. Отже, наведена норма не передбачала існування спільної власності між громадянами і організаціями. Крім того, у разі виникнення у певних випадках права спільної власності держави і громадянина, організацій і громадян закон вимагав обов’язкового її припинення протягом одного року (ст.117 Цивільного Кодексу України виключена з кодексу за Законом від 16 грудня 1993р.)2 Закон України “Про власність” зняв обмеження щодо виникнення спільної власності. Так, відповідно до ст.3 закону допускається об’єднання майна, яке перебуває у власності громадян, юридичних осіб і держави, та утворення на цій основі змішаних форм власності, у тому числі власності спільних підприємств з участю іноземних юридичних осіб та громадян.1Об’єднане майно може належати на праві спільної часткової або спільної сумісної власності одночасно кільком особам, незалежно від форми власності. Закону (ч.2 ст.112 Цивільного Кодексу України) розрізняє два види спільної власності: часткову і сумісну. До часткової відноситься власність, при якій визначена частка кожного з її учасників, до сумісної – власність без визначення часток.

У сумісній власності спільність майна виражена в більшій мірі, ніж у частковій. Оскільки відносини між учасниками сумісної власності (між подружжям, членами фермерського господарства і т.д.) носять куди більш довірчий і стійкий характер, ніж відносини між учасниками часткової власності, що можуть бути досить далекі один одному. З правової точки зору між двома різновидами спільної власності існують певні відмінності. Так, кожен учасник спільної часткової власності має чітко визначену наперед частку у праві власності на спільне майно (наприклад, одному співвласнику належить Ѕ, двом іншим – по ј частки у праві власності на жилий будинок , автомобіль). Деякі автори, що кожному з учасників спільної часткової власності належить не частка у праві власності на річ, а право власності на конкретну частку спільного майна, тобто при припиненні відносин сумісної власності або для всіх, або для частини її учасників. Проте визнання за учасником часткової власності права власності на реальну частину спільного майна фактично свідчило б про належність його лише одному суб’єкту, а тим самим і про можливість самостійного розпорядження цією частиною майна. Між тим, як зазначається у законі, співвласники здійснюють свою правомочність за загальною згодою (ст.43 Цивільного Кодексу України).Частки можуть бути рівними або нерівними, що не впливає на обсяг повноважень співвласників. У разі загибелі, пошкодження частини майна, якою користувався один із співвласників, він не втрачає права спільної власності, оскільки відбувається відповідне зменшення часток інших співвласників. Встановивши, що частки є в учасників не тільки часткової, але, у кінцевому рахунку, і сумісної власності, необхідно відповісти на питання у чому виражається частка і яка її юридична природа. Частка, якщо вона визначена, одержує кількісне вираження у виді 50%, 75% і т.д. Число кількісне вираження частки ще не розкриває її юридичної природи, - чи належить учаснику спільної власності частка в майні, у вартості майна чи в праві на майно. В цивільному законодавстві передбачено, що учаснику спільної власності належить частка в праві на спільне майно. Ця конструкція володіє як практичним, так і теоретичними перевагами. По-перше, підкреслюється, що право кожного співвласника не обмежується якоюсь конкретною часткою речі, а поширюється на всю річ, тому числі на доходи, що річ приносить, і зобов’язання, які з неї випливають. По-друге, зберігається вказівка на те, що об’єктом цього права як права власності є річ. По-третє, оскільки права інших співвласників також поширюються на все майно в цілому не ставиться під сумнів характеристика спільної власності як багатосуб’єктної. Виділяють також реальну та ідеальну частку. Під реальною часткою розуміють конкретну, фізично відособлену частину майна, що нібито належить кожному із співвласників. Конструкція ідеальної частки зводить право на частку лише до його вартісного вираження. Спільна власність на майно може виникнути незалежно від того, чи відноситься воно до неподільного майна, до майна, яке не підлягає розділу в силу закону, чи до подільного.

У рамках «космосу», «ойкумени», «цивлзованого свту» автостереотип закономрно гармонзуться, «оцивлзовуться»: негативн риси пом'якшуються, згладжуються, загалом гармонйно поднуються з позитивними. ¶ навпаки, у рамках «хаосу», «потойбччя», «свту варварв» стереотип «чужака» екстремзуться: негативн риси загострюються, шаржуються, а позитивн, якщо й визнаються, то все одно набувають негативного, загрозливого для «поцейбчно» цивлзац забарвлення. (ґвропейц, скажмо, готов визнати за росянами певну втальну енергю, одержимсть, «загадковсть душ», однак сприймають ц в принцип позитивн чи амбвалентн риси передусм як загрозу для власно цивлзац - в контекст росйського експансонзму; подбно сприймаються й позитивн цнност мусульманського свту; навть позитивн риси японсько цивлзац сприймаються у ґвроп й Америц з певною настороженстю: домнуючим  все-таки «хтончний» стереотип «азатсько жорстокост»  «потойбчно» експанс). Зрозумло, що у вдкритих суспльствах, якими  крани Заходу, вс ц релкти архачного мфомислення не складають велико небезпеки вже в силу само вдкритост тих суспльств, вльне циркулювання нформац, домнування лберально-демократичних цнностей, правова свдомсть , зокрема, проритет прав людини, вдповдна освта, наука, культур мнмзують негативний вплив стереотипв на деологю полтику, марAналзують х у суспльнй свдомост, обмежують функцонування навть на рвн побуту регламентуючим поняттям political correctness (полтично коректност)

1. Право спільної власності

2. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

3. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

4. Представництво у цивільному праві

5. Спадковий договір в цивільному праві України

6. Фізичні особи в римському цивільному праві
7. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку
8. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

9. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

10. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

11. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

12. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

13. Цивільне право України

14. Правовое положение различных категорий лиц в Римском праве

15. Правове регулювання зайнятості на україні

16. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. шпори з цивільного права України

18. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

19. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

20. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

21. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

22. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси
23. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
24. Докази та доказування у цивільному процесі

25. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

26. Метод цивільного права

27. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

28. Основи спадкування у Римському цівільному праві

29. Особливості правового регулювання договору ренти

30. Особливості цивільного права

31. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

32. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

33. Правове регулювання біржової діяльності

34. Правове регулювання вільних економічних зон

35. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

36. Правове регулювання орендних відносин в Україні

37. Правове регулювання охорони та використання надр

38. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом
39. Правове регулювання податку з доходу громадян
40. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

41. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

42. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

43. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ по современному праву

44. Представництво в цивільному процесі

45. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

46. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

47. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

48. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Теоретичні проблеми цивільного права

50. Функціональне призначення правового регулювання

51. Цивільні правовідносини

52. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

53. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

54. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
55. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
56. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

57. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

58. Засоби цивільно-правового захисту права власності

59. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

60. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

61. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

62. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

63. Цивільно-правовий договір

64. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

65. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

66. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

67. Вещно-правовые способы защиты права собственности

68. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

69. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

70. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права
71. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
72. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

73. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

74. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

75. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

76. Права человека: международные правовые пакты и Кыргызское законодательство

77. Вещно-правовые способы защиты прав собственности

78. Концепции правовой государственности и возрожденное естественное право

79. Правовая основа российского рынка вторичных авторских прав

80. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

81. Принцип права. Правовая доктрина

82. Позитивное право как источник правовой морали

83. Правовое регулирование деятельности органов федерального казначейства. Задачи и права

84. Международно-правовое регулирование гражданских и политических прав человека

85. Право как информационно-правовые технологии

86. Правовая защита трудовых прав работников
87. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения
88. Приоритет прав человека в правовом государстве

89. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека

90. Правила определения гражданской сделки как торговой и правовые последствия такой классификации

91. Правовая природа прав доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом

92. Гражданско-правовой способ защиты прав потребителей

93. Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука

94. Аттестационное задание для студентов 3-го курса по специальности №021100 - Юриспруденция по блоку Гражданско-правовых дисциплин (Гражданское право)

95. Гражданско-правовые способы защиты права собственности

96. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

97. Принципи цивільного процесуального права

98. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы

99. Правовое регулирование прав на интеллектуальную собственность. Международная охрана интеллектуальной собственности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.