Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ З КУРСУ „ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН” Виконав . Перевірив . Варіант 10 Група ТМ-41 РЕФЕРАТ 1 Технологічність конструкцій заготовок. Оцінка технологічності. Основні поняття. Рекомендації до забезпечення технологічності конструкцій заготовок. 2 Штампування поковок на горизонтально-кувальних машинах. Номенклатура поковок, одержуваних на ГКМ. Точність поковок. ЗМІСТ 1 Технологічність конструкцій заготовок. Оцінка технологічності. Основні поняття. Рекомендації до забезпечення технологічності конструкцій заготовок 2 Штампування поковок на горизонтально-кувальних машинах. Номенклатура поковок, одержуваних на ГКМ. Точність поковок Перелік використаної літератури 1 Технологічність конструкцій заготовок. Оцінка технологічності. Основні поняття. Рекомендації до забезпечення технологічності конструкцій заготовок Пiд технологічністю конструкції виробу розуміють сукупність його властивостей, які визначають відповідність даної конструкції оптимальним витратам для його виготовлення, експлуатацію та ремонт для заданих показників якості, обсягу випуску та умов виконання робіт. Якість виробу поряд з технологічністю конструкції характеризується також його функціональністю, тобто здатністю виробу реалізувати свою основну функцію, надійністю, ергономічністю, естетичністю, економічністю, безпечністю та екологічністю. Всі перелічені складові якості виробу зумовлені його конструктивною будовою, матеріалом і визначають технологічність конструкції в цілому. Функціональність виробу — відповідність виробу умовам реалізації його основних функцій за призначенням. Надійність (безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність, схоронність) характеризує здатність виробу зберігати задану якість і виконувати певні функції в умовах його використання, обслуговування, рекситу, зберігання та транспортування протягом заданого часу. Ергономічність виробу — це здатність його функціонувати у системі людина—виріб. Під естетичністю виробу розуміють його художньо-конструкторське оформлення, що відповідає сучасним вимогам. Безпечність виробу повинна задовольняти вимоги безпеки праці в процесі його виготовлення, транспортування, зберігання, технологічного обслуговування, ремонту та утилізації. Екологічність виробу характеризує рівень шкідливих дій, що виникають під час його виробництва, експлуатації та ремонту, на довкілля. Технологічність конструкції виробу характеризує можливість його виготовлення, експлуатації та зберігання за умов використання наявних у виготовлювача та споживача виробу трудових, матеріальних, енергетичних та інших ресурсів. Будь-який виріб повинен бути технологічно раціональним для заданих конкретних умов підготовлення його виробництва, виготовлення, експлуатації та ремонту. Ці вимоги слід знати конструктору до початку розроблення конструкції виробу. Конструювання заготованки та деталі органічно поєднані між собою, тому у більшості випадків креслення деталі містить також основні технологічні вимоги до заготованки та способи її виготовлення.

Конструктор чи технолог, створюючи конструкцію та креслення деталі, одночасно задає вимоги до заготовки, а подекуди визначає i спосіб її виготовлення. Крім цього, згідно з вимогами державних стандартів, слід забезпечити технологічність деталей. Це стосується також у конструкціях вузлів, агрегатів і машин. Форма та розміри заготовки значною мірою впливають як на технологію її виготовлення, так і на наступні оброблення. Точність розмірів і форми заготовки здебільшого визначає трудомісткість виготовлення та вартість готового виробу (деталі). Форма, розміри, стан поверхонь і поверхневих шарів заготовки можуть істотно впливати на обсяг подальшого її оброблення. Тому більшість заготовок піддають попередньому обробленню, яке полягає в тому, щоб забезпечити їхню технологічність для наступного механічного оброблення па металорізальних верстатах. До такого оброблення належать зачищення, виправлення, розрізування, центрування, термічне оброблення тощо. Особливого значення набуває попереднє оброблення заготовок в умовах автоматизованих і гнучких виробництв. Забезпечення технологічності заготовок зводиться до виконання таких правил: конструкція деталі повинна бути або повністю стандартною (типовою), або складатись зі стандартних елементів (частин); деталі при можливості слід виготовляти зі стандартних заготовок (прокату, виливків, кованок, пресованих заготовок); базові поверхні мають забезпечувати точність розта­шування та закріплення заготовок у процесі їх оброблення, контролю та вимірювання; під час виготовлення деталей повинні виконуватись стандартні (типові, групові) технологічні процеси. Оцінка технологічності заготовок Технологічність виробу (заготовки, деталі) визначається матеріалом, геометричною формою, розмірами та їх точністю, якістю поверхонь, заданими фізичними та механічними властивостями. Оцінка технологічності деталей може бути якісною та кількісною. Для якісної оцінки альтернативні вирішення конструкції деталі розрізняють тільки як ліпші чи гірші, або прийнятні чи неприйнятні за технологічністю для заданих умов. Критеріями порівняння технологічності конструкції деталі вважають простоту конструк­ції, форму, розміри та шорсткість поверхонь, їх допустимі відхилення, розміри базових поверхонь, доступність для виготовлення та механічного оброблення поверхонь, жорсткість і можливість забезпечити необхідну стійкість до жолоблення в процесі термічного оброблення, довжину та технологічну доцільність розмірних ланцюгів. Кількісну оцінку технологічності виконують для заданих умов за параметрами технологічності або за відносними чи абсолютними коефіцієнтами, які визначають за прийнятою методикою. До загальних показників технологічності конструкції виробу належать матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, технологічна вартість виробу у виготовленні, експлуатації та ремонті. Достовірну оцінку технологічності конструкції виробу можна отримати розрахунковим методом, що являє собою сукупність прийомів, за допомогою яких визначають і порівнюють числові значення показників технологічності виробу та відповідних базових показників.

Результатом кількісної оцінки є формування цільової функції та алгоритму забезпечення технологічності виробу. Для цього застосовують абсолютний, відносний та різницевий способи оцінки технологічності за результатами визначення таких показників: абсолютний показник відносний показник різницевий показник Відходи складаються з суми витрат матеріалу на вигорання металу, облой, прибутки, ливникову систему, а також витрати матеріалу вихідних заготовок, зумовлені некратністю розмірів заготовки та використовуваного прокату (прутка, листа, стрічки, штаби тощо). Відходи матеріалу, утворені припусками на механічне оброблення та напусками, є складовою частиною маси заготовки. Рекомендації для забезпечення технологічності конструкцій заготовок У процесі конструювання виробу (деталі, заготовки) розглядають можливість максимального спрощення її конструкції; заміни матеріалу на дешевший та доступніший; створення раціональних форми та розмірів, що полегшує процеси оброблення та забезпечує достатню якість (міцність, жорсткість); зменшення кількості та довжини оброблюваних поверхонь; проставляння розмірів з мінімальною довжиною розмірних ланцюгів; забезпечення мінімального жолоблення під час термічного оброблення та достатніх розмірів базових поверхонь. На основі викладених вимог до технологічності деталей машинобудування дають такі поради конструктору: оброблювані поверхні не повинні бути суцільними та довгими; оброблювані поверхні потрібно розташовувати в одній площині (чи поверхні); в східчастих отворах найбільш точну поверхню слід робити наскрізною; для свердління отворів треба забезпечити можливість нормального (під прямим кутом до поверхні) входу та виходу свердла; уникати глухих отворів і розміщення осей отворів під гострими кутами; конструкція заготовки має забезпечувати простоту рознімання форми; поверхні, перпендикулярні до площини рознімання форми, мають допускати технологічні нахили; товщина стінок повинна бути однаковою, з плавними переходами; деталі повинні мати мінімальну кількість поверхонь, що потребують оброблення різанням; припуски та напуски повинні бути мінімальними; форма деталі має забезпечувати можливість надійного її базування та закріплення на операціях механічного оброблення, а також наскрізного оброблення її поверхонь з мінімальною кількістю переходів і установів; оброблювані поверхні слід робити достатньо доступними та уніфікованими з урахуванням оброблення їх мінімальною кількістю інструментів. Крім цих рекомендацій та порад конструктор враховує ще й рекомендації для забезпечення технологічності заготовок, з яких виготовляють деталі чи готові вироби. Технологічність виливків забезпечується добором матеріалу та способу їх отримання, простотою форми, мінімальною кількістю шишок та жеребійок, відсутністю зовнішніх шишок і знімних частин, можливістю виконати внутрішні порожнини без шишок або з наявністю достатньої кількості вікон у стінках виливка для закріплення шишок. Співвідношення габаритних розмірів виливків, товщин стінок, радіусів заокруглень та нахилів, мають бути в межах рекомендованих нормативами значень, а їх конструкція повинна допускати машинне формування, використання сталих ливарних форм, стандартних опок тощо.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА совокупность приспособлений для установки и закрепления заготовок и инструментов, выполнения сборочных операций, транспортирования заготовок, деталей или изделий. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛА группа смазочных материалов, получаемых смешением нефтяных масел, некоторых природных жиров (напр., пальмового масла), различных присадок. Применяются для облегчения пластической деформации при обработке металла давлением. К технологическим маслам относятся также закалочные масла и др. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ представление, по которому уровень развития техники определяет тип общества, его социальную структуру, уровень потребления и т. д. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РОТОР система орудий обработки и вспомогательных устройств, совершающих движение по замкнутой траектории вокруг общей оси, обеспечивающая в процессе движения прием и выдачу объектов обработки и выполнение основных и вспомогательных переходов. Несколько технологических роторов совместно с транспортными роторами образуют роторную линию. ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne — искусство, мастерство, умение и… логия) совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и др. закономерности, действующие в технологических процессах

1. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

2. Основы металлургичесуого производства

3. Теория лидерства на производстве

4. Основы технологии производства рукавных полиэтиленовых пленок

5. Основы технологии производства, хранения, переработки и сертификации продукции животноводства

6. Теория и практика производства следственного эксперимента
7. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
8. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

9. Основы технологического производства и ремонта машин

10. Экономические основы и технология производства бумаги и картона

11. Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів

12. Основы планирования производства

13. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

14. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

15. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

16. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

18. Основы теории надежности

19. Основы гендерной теории и методологии

20. Основы теории измерений (спортивная метрология)

21. Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)

22. Основы теории финансов
23. Шпоры по Основам Экономической Теории
24. Математические основы теории систем

25. Основы теории относительности

26. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

27. Основы теории непустого эфира (вакуума)

28. Современные основы теории фирмы

29. Вывод и анализ формул Френеля на основе электромагнитной теории Максвелла

30. Информационная теория типологических групп и формирование на ее основе взаимодействия тренера и спортсмена

31. Основы теории инвестиционного анализа

32. Основы экономической теории

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

33. Основы экономической теории

34. Основы общей экономической теории

35. Основы безопасности и теория риска

36. Теория социокультурных систем как основа для потенциального анализа конфликтов english

37. Основы теории информации (расчеты)

38. Основы теории цепей
39. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків
40. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии в Северном районе Оренбургской области в ЗАО "Калинина"

41. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

42. Основи теорії права

43. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

44. Математические основы теории систем

45. Основы теории излучения звуковых волн

46. Основи теорії і практики маркетингу

47. Основы теории вероятностей

48. Основы теории вероятности

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Основи теорії прийняття управлінських рішень

50. Методика обучения школьников основам комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики в рамках профильной школы

51. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

52. Основы теории и технологии контактной точечной сварки

53. Основы теории трактора и автомобиля

54. Общие основы теории и методики спортивных игр
55. Логические основы теории аргументации
56. Исследования в области синтеза и переработки полиэтилентерефталата и нанокомпозитов на его основе

57. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

58. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

59. Основи економічної теорії

60. Основы теории спроса и предложения

61. Основы экономических теорий

62. Основы экономической теории

63. Основы экономической теории

64. Основы экономической теории

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Теория факторов производства, как основа формирования стоимости товара и распределения доходов

66. Штукатурные работы с основами охраны труда

67. Теория развития Вселенной

68. Изучение гнездований зяблика (Fringilla coelebs) Вологодской области

69. Экологические основы устойчивости растений

70. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы
71. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области
72. Исследования Ивана Петровича Павлова в области физиологии пищеварения

73. Теория Дарвина

74. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

75. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

76. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

77. Оползни в Саратовской области

78. Золотодобывающая промышленность Амурской области

79. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

80. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Экономико-географическое положение Тверской области

82. Демографическое положение России и Мурманской области

83. Сийский заказник Архангельской области

84. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

85. Агропромышленный комплекс Новосибирской области

86. Внешнеэкономические связи Владимирской области
87. Оползни в Саратовской области
88. Заповедники Челябинской области

89. История Астраханской области

90. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

91. Политика правительства РФ в области валютных отношений

92. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

93. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

94. Управление в области обороны

95. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

96. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

97. Финансовые и правовые основы полного товарищества

98. Правовые основы наследования в Российской Федерации

99. Основы конституционного права Франции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.