Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Нормативно – правове регулювання податку на прибуток підприємств 1.1 Аналіз діючої нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємств Розділ 2. Діюча методика аналізу розрахунків з бюджетом по податку на прибуток за даними ВАТ „Новокаховського заводу залізобетонних конструкцій” 2.1 Загальна характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства 2.2 Аналіз формування бази оподаткування 2.3 Аналіз розрахунків з бюджетом по податку на прибуток ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП В економічних умовах розвитку ринкових відносин в Україні важливе місце належить державному регулюванню фінансово господарської діяльності підприємств. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою і підприємствами всіх форм власності прибутку як головного джерела інноваційної діяльності підприємства є податок на прибуток підприємства, який входить до складу податкової системи України. Податок на прибуток підприємств, поряд з іншими податками, є елементом податкової системи України й інструментом перерозподілу національного доходу. Даний податок – є прямим, і тому його кінцева сума повністю залежить від кінцевого результату господарської діяльності підприємств і організацій. В Україні система оподаткування прибутку підприємств характеризувалася частою зміною об`акта оподаткування на початку 90 – х років. У структурі бюджету України податок на прибуток підприємств становить вагому частину за 2007 рік дохід від податку на прибуток підприємств становив 24811,0 млн.грн. при доходах Державного бюджету 140290 млн. грн. Основні моменти прибуткового оподаткування підприємств містяться в Законі України від 22 травня 1997 року №283/97 – ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” ( зі змінами та доповненнями ). Актуальність теми пояснюється змінами у перебігу процесів становлення і розвитку нової системи господарювання, що обумовлюють необхідність перегляду теоретичних підходів до оподаткування прибутку підприємств, пошуку шляхів активізації його впливу на результати фінансово – економічної діяльності підприємств. Податок на прибуток є джерелом формування бюджету, визначає можливості держави у вирішенні задач економічного зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва. В цих умовах оподаткування прибутку підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання. Серед найбільш суттєвих розробок теоретичної основи системи оподаткування прибутку підприємств українськими вченими слід назвати праці В.Л. Андрущенка, М.Я. Азарова, О.І. Барановського, Б.М. Бордюка, С.А. Буковинського, О.Д. Василика, В.І. Грушко, А.І. Даниленка, О.Д. Данілова, В.М. Литвина, П.В. Мельника, С.В. Онишко, В.М. Опаріна, О.М. Пилипченка, А.М. Поддєрьогіна, О.С. Редькіна, А.М. Соколовської, М.І. Сивульського, І.Г. Ткачука. Метою роботи є дослідження теоретичних та методичних засад оподаткування прибутку підприємств, визначення впливу податку на прибуток на стан і розвиток підприємств України, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення нормативно – правової бази, механізму функціонування податку на прибуток, підвищення його регулюючої і стимулюючої ролі.

Досягнення поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: провести аналіз теоретичних основ оподаткування прибутку, принципів функціонування податку на прибуток на основі аналізу діючої нормативно – правової бази ; провести аналіз впливу та взаємозв'язку фінансово – господарської діяльності підприємства ВАТ «Новокаховський завод залізобетонних конструкцій» з впливом діючого механізму оподаткування прибутку підприємства; провести аналіз впливу системи надання пільг; провести аналіз між діючим законодавством і перспективним, що передбачається Податковим кодексом; надати пропозиції, щодо вдосконалення оподаткування прибутку суб’єктів; обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток; проаналізувати зарубіжний досвід побудови системи оподаткування прибутку підприємств. Об’єктом дослідження виступає система оподаткування прибутку підприємств, в тому числі діюча нормативно – правова база з прибуткового оподаткування підприємств. Предметом дослідження є фінансові відносини, які виникають у процесі справляння податку на прибуток підприємств в умовах ринкової трансформації за діючого законодавства. Методологічною основою є системний підхід до аналізу фінансових явищ і процесів. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При дослідженні теоретичних основ функціонування податку на прибуток у системі оподаткування використано метод наукової абстракції; методи спостереження, групування, узагальнення в процесі визначення впливу податку на прибуток на фінансові показники підприємства, економічного аналізу, синтезу, порівняння. Тендорний аналіз надає змого порівняти основні економічні показники на макро та мікрорівнях. Дозволяє простежити залежність обсягів цих показників один від одного. Інформаційною основою роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених – економістів, закони України, нормативно – правові акти державних органів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики, звітні дані (Баланс (форма №1); Звіт про фінансові результати (форма №2), Декларації про прибуток підприємства, тощо) підприємства ВАТ «Новокаховського заводу залізобетонних конструкцій». Практичне значення одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретико – методологічних підходів щодо оподаткування прибутку підприємств, виявленні взаємозалежності між порядком справляння податку на прибуток та фінансово – економічними результатами діяльності підприємств, дослідженні проблем податкового законодавства, Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо податку на прибуток в умовах наближення до прийняття Податкового кодексу. Розділ 1. Нормативно – правове регулювання податку на прибуток підприємств 1.1 Аналіз нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємств Головним елементом у створенні сприятливого середовища для розвитку бізнесу і процвітання економіки є податкова реформа. Діюча сьогодні податкова система характеризується недосконалістю, а саме: неузгодженістю та суперечливістю окремих податкових законів, нестабільністю законодавства, надмірним податковим навантаженням на платників податків, безсистемним, неконтрольованим і невиправданим наданням пільг, перекручуванням економічної сутності окремих податків та непристосованістю її до переходу від адміністративно –командних методів управління господарством до демократичних, що призвело до утворення значного неофіційного сектору економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень.

Крім цього, в Україні питання оподаткування регулюють 2000 нормативно – правові акти, які постійно змінюються за змістом і доповнюються новими положеннями, які дуже часто суперечать одне одному. Все це й обумовлює необхідність реформування податкової системи України шляхом створення єдиного всеохоплюючого Закону – Податкового кодексу. Відповідно до статті 67 Конституції України кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки та збори в порядку і в розмірах передбачених законом. Структура податкової системи законодавчо закріплена Законом України „Про систему оподаткування”. Згідно з чинним законом усі податки і збори поділяються на загальнодержавні і місцеві. Загально державні податки і збори встановлюються Верховною Радою України, стягуються на всій території України і зараховуються у відповідні бюджети та державні цільові фонди згідно з існуючим законодавством. Порядок справляння податку на прибуток підприємств регулюється Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” . Цей податок є загальнодержавним, прямим і його сума залежить від кінцевого результату діяльності підприємства. Платниками податку є суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як на території України, так і за її межами. Філії, відділення та інші відокремленні підрозділи платника податку у тому числі і ті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території, чим такий платник податку, територіальної общини, а також не резиденти, що отримують прибутки за джерелом їх походження з України, повинні сплачувати податок на прибуток. Об'єктом оподаткування є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податків і суму амортизаційних відрахувань. Валовий доход - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами. Скоригований валовий дохід – це сукупний валовий дохід без урахування доходів, що за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових доходів при оподаткуванні. Валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Під терміном „ Амортизація” основних фондів і нематеріальних активів розуміють поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань. Оподаткований прибуток розраховується за наступною схемою Рис. 1.1. Рис. 1.1 - Схема оподаткування прибутку Базова ставка податку на прибуток складає 25%. За окремими видами прибутку встановлено льотні ставки оподаткування, а за деякими податок сплачується за підвищеними ставками.

Планирование бюджетных ассигнований 1.PПланирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом. 2.PПланирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов)

1. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

3. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

4. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

5. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих
7. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности
8. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

9. Нормативный правовой акт

10. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

11. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

12. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

13. Нормативно правовые акты

14. Нормативно-правовое оформление налоговой политики

15. Нормативноправовое регулирование договоров

16. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений

18. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

19. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

20. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

21. Конституция как основной нормативно-правовой акт

22. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента
23. Нормативно-правовая база социальной защиты современной российской семьи
24. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

25. Нормативно-правовое регулирование

26. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

27. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

28. Нормативно-правовые акты РФ

29. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

30. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

31. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

32. Правове забезпечення інтелектуальної власності

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

34. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

35. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

36. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами

37. Нормативно-правовое обеспечение образования

38. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру
39. Правове забезпечення організації лісового господарства
40. Нормативно-правовые основы кооперации

41. Экологическая экспертиза в России: нормативная и правовая основа

42. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

43. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

44. Нормативна база, методика та методи перевірки

45. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

46. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом

47. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

48. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

49. Облік податку на прибуток та ПДВ

50. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

51. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

52. Налоговая система России в новом правовом поле

53. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

54. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция
55. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства
56. Правовое регулирование государственной службы

57. Правовые акты управления

58. Административно-правовой статус государственных служащих в России

59. Административно-правовой статус граждан

60. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

61. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

62. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

63. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

64. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

65. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

66. Финансовые и правовые основы полного товарищества

67. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

68. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

69. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

70. Гражданско-правовой договор
71. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
72. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

73. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

74. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

75. Правовой статус ценной бумаги

76. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

77. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

78. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

79. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

80. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Место и время открытия наследства , их правовое

82. Правовой статус некоммерческих организаций

83. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

84. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

85. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

86. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
87. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр
88. Правовые системы современности. Мусульманское право

89. Правовая система Великобритании

90. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

91. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

92. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

93. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

94. Политико-правовая концепция русского либерализма

95. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

96. Становление правового государства в Республике Казахстан

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

98. Правовая основа СНГ

99. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.