Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ РОЗДІЛ 1. Правове забезпечення охорони праці, гарантії прав працівників на охорону праці 1.1 Поняття охорони праці 1.2 Охорона праці жінок 1.3 Загальні гарантії прав працівників на охорону праці Висновок до 1 розділу РОЗДІЛ 2. Оцінка стану охорони праці й ефективності заходів для її поліпшення 2.1 Оцінка стану охорони праці 2.2 Визначення соціальної ефективності працеохоронних заходів 2.3 Визначення витрат на заходи щодо охорони праці Висновок до 2 розділу РОЗДІЛ 3. Удосконалення організації охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства “Ратнівський молокозавод” 3.1 ЗАТ Ратнівський молокозавод та заходи по удосконаленню охорони праці на даному підприємстві 3.2 Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії 3.3 Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 3.4 Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 3.5 Розрахунок річної економії від поліпшення охорони праці Висновок до 3 розділу Висновки Використана література ВступКожна людина, кожний індивід для забезпечення своїх життєво необхідних потреб здійснює певний вид трудової діяльності. Така діяльність людини супроводжується потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань. Погіршення самопочуття, інших негативних наслідків. Тому для мінімізації таких негативних явищ в процесі трудової активності людини розробляються і закріпляються державою методологічні основи, правові бази охорони праці трудящих. Проблема захищеності працюючого населення, удосконалення методів організації охорони праці на підприємстві, в установі, організації виступила потужним стимулом для написання даної дипломної роботи, саме в цьому полягає актуальність теми дипломної роботи. Загальними цілями моєї дипломної роботи є: - Ознайомлення з поняттям і суттю “Охорона праці” для формування загальної поняттєвої бази. - Визначення нових удосконалених методів і засобів створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв за профілем спеціальностей; - Професійне орієнтування в питаннях організації виробничого процесу, що відповідає всім нормам і правилам безпеки. Методологічною основою дипломної роботи є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, трудових операцій, організації виробництва з метою поглиблення знань в сфері охорони праці, реальній обгрунтованій оцінці охорони праці на підприємстві, в установі та організації в нашій державі. Предметом написання цієї роботи є організація охорони праці на підприємстві, та дотримання державних гарантій по охороні праці та техніці безпеки на даному підприємстві. Перед написанням своєї роботи, переді мною виступило ряд завдань, які вирішуватиме моя робота. Отож, завданнями дипломної роботи є: Визначити поняття “охорона праці” та її організація в процесі виробництва. Визначення нормативно-правової бази охорони праці в Україні. Детальний розгляд та аналіз прав працівників на охорону та захист свого здоров’я в процесі своєї трудової діяльності.

Вдосконалення методів організації охорони праці в процесі виробництва . Людина та її здоров’я – найбільша цінність держави. Держава повинна докладати багато зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середовищі, так і в середовищі праці. Закон України “Про охорону праці” визначає: “Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці”. Завдання охорони праці – забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне значення в розв’язанні цих завдань має науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, культури та організації виробництва, дозволяє полегшити працю, підсилити її привабливість . Рівень безпеки людини з розвитком цивілізації постійно зростає. Розвиток науки і техніки, в цілому збільшуючи безпеку життєдіяльності людини, привів до появи цілого ряду нових проблем. Науковий аналіз виробничих травм доводить, що вони виникають головним чином внаслідок втрати міцності та надійності робочої техніки, небезпечного стану системи “людина-машина-середовище” та ряду технічних факторів. До технічних факторів відносять насамперед надійність техніки (конструктивні недоліки, технологічні, експлуатаційні порушення, руйнування деталей машин під дією корозії та корозійного розтріскування), організацію управління охороною праці (документація, правові норми, стандарти безпеки праці, методи навчання тощо), санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях та на робочих місцях (шкідливі речовини в робочій зоні, виробниче освітлення, шум, вібрація; іонізуюче, електромагнітне, ультрафіолетове, лазерне випромінювання тощо). Для вирішення цієї проблематики використовують досягнення науки і техніки, які прямо чи опосередковано забезпечують охорону праці, а також соціологію, право та економіку, технічну естетику, ергономіку, інженерну і соціальну психологію, фізіологію. Ці дисципліни входять в комплекс наук, які вивчає людина в процесі трудової діяльності. Сучасне виробництво вимагає, щоб охорона праці базувалася на науково-технічній основі. Останніми роками характерне широке впровадження у виробництво напівавтоматичних та автоматичних машин, безпечних технологічних процесів з програм керування. Енергетичні функції людини в системі “людина-машина” значно спрощуються. Вони полегшують працю робітників, роблять її комфортною. Роль людини зводиться до керування та контролю за роботою машин і ходом технологічних процесів . Метою дослідження є розроблення заходів вдосконалення охорони праці та техніки безпеки в процесі менеджменту на виробництві. Відповідно до мети роботи було встановлено наступні завдання: 1) обґрунтувати соціальне та економічне значення охорони праці; 2) визначити, яким чином забезпечується безпека праці в Україні; 3) запропонувати заходи вдосконалення охорони праці та техніки безпеки на виробництві.

Об’єкт дослідження – охорона праці, техніка безпеки на виробництві. Предмет дослідження – вдосконалення охорони праці та техніки безпеки в процесі менеджменту на виробництві. РОЗДІЛ 1. Правове забезпечення охорони праці, гарантії прав працівників на охорону праці 1.1 Поняття охорони праці Загальновідомо, що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни, що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу, як і до становища працівника на робочому місці, умов, його праці, ставлять підвищені вимоги до безпеки праці. Особливо потерпають від цього ті групи працюючих, що вже перебувають у невигідному становищі: жінки, працівники похилого віку і некваліфіковані працівники. Ні система освіти і підготовки, ні механізм регулювання ринку праці, ні навіть соціальні кошти не становлять ефективного способу допомоги працюючим при зіткненні їх з цими проблемами. Тому поряд із намаганням одержувати хоча б невелику, але пристойну заробітну плату, трудящі надають важливого значення такому чинникові, як охорона праці, можливості самоудосконалення, просування по службі. Виробниче становище впливає не тільки на здоров'я працюючих, а й на їх фізичний, соціальний та психологічний стан. Враховуючи вище зазначене, Україна закріпила право на безпечні та нешкідливі умови праці в одним з конституційних прав людини і громадянина. Забезпечення цього права здійснюється за допомогою системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці. У науковій літературі охорона праці розглядається як економічна, соціальна та правова категорії. Більше того, охорону праці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому. При вживанні терміну «охорона праці» відповідно до його етимологічного значення, тобто в широкому розумінні, до його поняття відносять ті гарантії для працівників, що передбачають усі норми трудового законодавства, наприклад норми, що забороняють власнику або уповноваженому ним органу звільняти працівників з роботи тоді, коли немає підстав, передбачених ст.ст. 40, 41 КЗпП. Ці норми становлять надзвичайно важливу гарантію, спрямовану на охорону трудових прав працюючих. Або така гарантія, як можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу тільки за попередньою згодою профспілкового комітету (ст. 43 КЗпП). Проте термін «охорона праці» в чинному трудовому законодавстві вживається не в такому широкому, тобто буквальному, значенні цих слів, а в більш вузькому. У вузькому значенні під охороною праці розуміється сукупність заходів щодо створення безпосередньо в процесі роботи нормальних і безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для всіх працюючих.1 Наукою трудового права охорона праці розглядається також як інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудових правовідносин та система законодавства . Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідливих умов праці.

Та найвшций політично-ідейний і організаційний авторитет Січового Стрілецтва, яким завсіди була Стрілецька Рада, ще в Сарнах вирішила, що поки в Україні не зорганізується сильна власна армія, оперта на загальному обов'язкові військової служби, до того часу повинні існувати Січові Стрільці, як збройна опора Української Центральної Ради та запорука внутрішньої сили й ладу в державі. На вершинах організації і бойової сили Йдучи по думці цього рішення, Січове Стрілецтво після повороту в Київ, вступило в новий період своєї організаційної праці. Серед сприятливих відносин та повного спокою воно розбудувало та значно поширило свою формацію. Уряд Української Центральної Ради, а зокрема її голова М.Грушевський, поставились до нього з великою увагою та пошаною. Січових Стрільців визнано за гвардію війська України і залишено в Києві для охорони уряду, допомагаючи їм всебічно в їх організації і поповненні. Пішла дуже енергійна організаційна праця. Січові Стрільці показали себе незрівняними організаторами. Розпочато формування нових сотень через набір добровольців, наплив яких був великий

1. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

2. Планування та фінансування заходів з охорони праці

3. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

4. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

5. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

6. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
7. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
8. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

9. Доходи сільськогосподарських підприємств

10. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

11. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

14. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

15. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

16. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

18. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

19. Бізнес-планування на підприємстві

20. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

21. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

22. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
23. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
24. Фінансова санація та банкрутство підприємств

25. Форми фінансування підприємств

26. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

27. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

29. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

30. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

31. Податок на прибуток підприємств

32. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

34. Організація оплати праці на підприємстві

35. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

36. Економічний аналіз підприємств

37. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

38. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
39. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
40. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

41. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

42. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

43. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

44. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

45. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

46. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

47. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

48. Облік доходів підприємств

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

49. Облік неопераційних витрат на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

53. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

54. Організація обліку на підприємстві
55. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
56. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

57. Розподіл прибутку державних підприємств

58. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

59. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

60. Правовий статус комунальних підприємств

61. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

62. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

63. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

64. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

66. Комерційна діяльність підприємств

67. Маркетингові дослідження на підприємстві

68. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

69. Організація обліку на торгівельному підприємстві

70. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"
71. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств
72. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

73. Демпінг та антидемпінгові заходи

74. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

75. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

76. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

77. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

78. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

79. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

80. Основи управління персоналом підприємств

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

82. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

83. Проблема управління прибутком на підприємстві

84. Рух кадрів на підприємстві

85. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

86. Управління інноваційним розвитком підприємств
87. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
88. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

89. Організаційний розвиток підприємств

90. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

91. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

92. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

93. Інноваційний розвиток готельних підприємств

94. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

95. Грошові розрахунки підприємств

96. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

97. Кредитування підприємств

98. Непрямі податки з підприємств

99. Оподаткування підприємств

100. Основи фінансів підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.