Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Кошторис та собівартість продукції

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Курсова робота Кошторис та собівартість продукції Предмет: «Мікроекономіка» Зміст Вступ. ст.4 Розділ 1.Теоретична частина. Кошторис та собівартість продукції. ст.6 1.1 Кошторис виробництва, види кошторису. ст.6 1.2 Складання кошторисів підрозділів. ст.13 1.3 Собівартість продукції. ст.25 1.4 Сутність і методи калькулювання собівартості. ст.32 2. Розділ 2. Розрахункова частина. На прикладі ЗАТ «Глорія». ст.41 2.1 Характеристика підприємства. ст.41 2.2 Калькулювання собівартості продукції та складання кошторису . ст.43 2.3 Зведений кошторис галантерейного цеху. ст.47 Висновки. ст.49 Список використаної літератури. ст.51 Вступ Метою написання курсової було детальне вивчення поняття, видів, структури та правил складання кошторису виробництва, зрозуміти, що таке собівартість та методи її калькуляції. Основним завданням було повне теоретичне ознайомлення з цією темою та здобуття певних практичних знань, що є ще більш важливим. Актуальність вивчення полягає у тому , що підрахунок собівартості та складання кошторису витрат на виробництва є однією з основних частин діяльності кожного підприємства, а теоретичні і практичні знання по цій темі дадуть змогу ближче ознайомитись студенту із порядком діяльності підприємств у цілому та добре орієнтуватись у порядку створення та підрахунку собівартості. Мета обліку затрат, складання кошторису і калькулювання собівартості продукції заключається в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат, зв’язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Неперевершений поточний облік витрат в місцях виникнення затрат, виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинен задовільнити потреби оперативного управління виробництвом. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства. Собівартість продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської діяльності підприємств. Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його удосконалювань.

Практичні дані та знання отримані від ЗАТ «Глорія», що виступає на українському ринку швейної продукції. Ринок виробників швейної продукції характеризується зростаючою конкуренцією. Вже в 1997 році частка підприємств державної властності у швейної помисловості становила лише 1,2%. Разом з тим досить високі темпи роздержавлення швейної галузі на зниження темпів падіння виробництва істотно не вплинули. Підприємства швейної галузі легкої промисловості України, як і раніше, є найпотужнішими виробниками швейних виробів нашої країни. Розділ найважливіших видів швейної продукції на підприємствах-виробниках залежить від їх потужностей. У роботі по черзі розглянуто сам кошторис виробництва, сутність складання кошторисів підрозділів, собівартість продукції, сутність і методи калькулювання собівартості. А у практичній частині характеристику підприємства та калькулювання собівартості як окремих видів продукції так і складання зведеного кошторису підрозділу. Розділ 1.Теоретична частина. Кошторис та собівартість продукції. Кошторис виробництва, види кошторису. Кошторис виробництва — це витрати підприємства, зв'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже, кошторис виробництва і собівартість загального обсягу продукції, як правило, не збігаються. Кошторис виробництва складають за економічними елементами Матеріальні витрати як елемент кошторису складаються з витрат на: • сировину й основні матеріали, які є матеріальною субстанцією продукції; • вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції (двигуни, прилади тощо); • покупні напівфабрикати (штамповки, відливки, поковки та ін.); • виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідні для виготовлення продукції; • допоміжні матеріали, які використовуються в технологічному процесі (кріпильні деталі, фарби, інструмент і т.п.) або потрібні для його обслуговування (ремонту, експлуатації устаткування та ін.), на господарські та управлінські потреби (утримування будівель, канцелярські товари тощо); • паливо та енергію зі сторони (електроенергію, пар, газ тощо). Витрати на власне виробництво енергії включаються в кошторис за окремими елементами; • пошук і використання природної сировини (відрахування на геологорозвідувальні роботи, рекультивацію землі, плата за деревину та ін.).Витрати на матеріали обчислюються на підставі норм їхнього витрачання та цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, які не є складовими інших елементів кошторису (плата за транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, комісійні заготівельним організаціям та ін.). Із вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною використання чи продажу. Заробітна плата включає всі форми оплати праці штатного й позаштатного виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, що зайнятий виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу та управлінням. Не включаються в собівартість виплати працівникам, що фінансуються із прибутку або з інших джерел спеціального призначення.Відрахування на соціальні потреби містять відрахування на соціальне страхування, у Пенсійний фонд та на інші подібні заходи.

Величина відрахування обчислюється в установлених нормах від витрат на оплату праці незалежно від джерел її фінансування. Амортизація основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань на повне їхнє відтворення обчислюється за встановленими нормами від балансової вартості. Амортизація нематеріальних активів здійснюється за рівномірно-лінійним методом, виходячи з терміну функціонування цих активів у межах до 10 років. До інших витрат включають ті з них, які за змістом не можна віднести до щойно перелічених. До них належить широке коло витрат різного призначення, а саме: оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, охорони, витрати на відрядження, страхування майна, винагорода за винаходи й раціоналізаторські пропозиції, оплата робіт із сертифікації продукції, витрати на гарантійний ремонт, орендна плата за окремі об'єкти основних фондів та ін. Кошторис виробництва, узагальнюючи поелементні витрати підприємства, показує їхню ресурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, основні фонди), що надзвичайно важливо для аналізу факторів формування та зниження собівартості продукції. Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підприємства. На стадії прогнозних оцінок величини витрат кошторис виробництва можна складати коригуванням фактичних витрат за минулий період. Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти зміни обсягу виробництва, кількості персоналу та вартості основних фондів з урахуванням закономірності динаміки витрат, імовірної зміни норм і цін (тарифів). Більш обґрунтовано кошторис виробництва обчислюється за кожним елементом на підставі планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на малих підприємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На середніх і великих підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи кошториси місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат). У практиці кошторисного планування застосовуються дві форми кошторисів: кошторис доходів і видатків складають, як правило, установи освіти й охорони здоров'я, які, крім бюджетних коштів, одержують кошти від комерційної діяльності (надання платних послуг); кошторис видатків складають органи державної влади й управління, оборони та правоохоронні органи, суди і прокуратура. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. Бюджетним призначенням є повноваження, яке надано головному розпорядникові коштів бюджету Законом України про Державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження. Таке призначення дає змогу Міністерству фінансів України, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

Усе це можна поділити на гроші, які мають користь і споживчу вартість, і гроші, які самі по собі непотрібні. Спочатку в ролі грошей виступали найбільш ходові товари (худоба, хутра, тютюн, риба, сіль, мушлі тощо) і форма грошей тоді збігалась з формою (споживчою вартістю, або здатністю задовольняти певну потребу людини) цих товарів. Виникнення грошей обумовлено труднощами безпосередньо в обміні продуктами праці. На початковій стадії розвитку, коли виробники отримували надлишки своїх продуктів чи товарів і хотіли їх обміняти, зробити це було доволі складно: бажання двох суб'єктів здійснити обмін споживчими вартостями товарів не збігались. Для прикладу, власник овечих шкір хотів виміняти їх на зерно, але власнику зерна була потрібна сокира. Добре, коли бажання двох суб'єктів збігались. Незабаром за предметами першої необхідності на роль грошей стали претендувати предмети розкоші, передусім прикраси. Це можна пояснити тим, що попит на предмети розкоші був об'ємнішим і динамічнішим, аніж на предмети першої необхідності

1. Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

2. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

3. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

4. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

5. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

6. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
7. Ґрунт та його родючість
8. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

9. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

10. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

11. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

12. Самооцінка та самостійність

13. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

14. Ліквідаційна вартість об’єкта

15. Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)

16. Болота та необхідність їх збереження

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

18. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

19. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

20. Якість та контроль якості продукції

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Сутність та зміст сучасного менеджменту
23. Суспільна свідомість та її структура
24. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

25. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

26. Сутність витрат та методи їх зниження

27. Поняття сущність та ознаки держави

28. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

29. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

30. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

31. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

32. Портфель цінних паперів - сутність та функції

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Видовий склад та чисельність птахів лісу

34. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

35. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

36. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

37. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

38. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
39. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
40. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

41. Харчова цінність та оцінка якості зерна

42. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

43. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

44. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

45. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

46. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

47. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

48. Облік собівартості продукції рослинництва

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

50. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

51. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

52. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

53. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

54. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
55. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
56. Злочинність неповнолітніх та її особливості

57. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

58. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

59. Сутність демократії та її основні цінності

60. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

61. Взяття під варту - строки та порядок виконання

62. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

63. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

64. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики

65. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

66. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

67. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

68. Життя та творчість Г. Сковороди

69. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

70. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
71. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану
72. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

73. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

74. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

75. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

76. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

77. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

78. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

79. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

80. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

82. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

83. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

84. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

85. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

86. Економічна сутність та форми оплати праці
87. Інтелектуальна власність та авторське право
88. Поняття та сутність ефективності управління

89. Сутність лідерства та управління

90. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

91. Життя та творчість Миколи Лисенка

92. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

93. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

94. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

95. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

96. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

98. Таїнство Хрещення і його сутність

99. Соціологія: становлення та сучасність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.