Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ АНДРУЩЕНКО ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 351.88 368.013 ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правоАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович, Київський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Пришва Надія Юріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права; кандидат юридичних наук, доцент Сирота Анатолій Іванович, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Захист відбудеться 17 вересня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1 Автореферат розісланий “14” липня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради М.В. Лошицький ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В умовах сучасного державотворення страхування є важливим та необхідним видом діяльності, який забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток усіх сфер господарювання, ефективний захист від численних природних, техногенних та інших ризиків, реалізацію державної соціальної політики. Повноцінний розвиток страхового ринку дає помітний імпульс росту національної економіки, оскільки страхування сприяє ефективному способу перерозподілу фінансових ресурсів як на території держави, так і за її межами. Водночас, здійснення діяльності поза межами держави безпосередньо пов’язано із потенційно можливими ризиками настання певних нещасних випадків та фінансових втрат. І у разі настання страхового випадку саме страхова інституція забезпечує відповідний захист інтересів вітчизняних та закордонних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у тих чи інших формах міжнародного співробітництва. Стале та належне державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку суспільних відносин є одним із пріоритетних завдань для України. Система законодавства з регулювання страхової діяльності передбачає наявність загального законодавства, спеціального страхового законодавства та пакета підзаконних актів, проте на сьогодні наша держава лише перебуває на шляху впровадження та вдосконалення нормативно-правових норм, що регулюють відносини у галузі страхування. Результати проведеного нами опитування осіб, які інформовані щодо страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, довели, що значна частина респондентів (80,1 %) достатньою мірою інформовані про ринок страхових послуг в Україні і лише 10,3 % опитаних такими себе не вважають.

Серед джерел подібної інформованості: а) наукова література – 33,3 %; б) законодавчі та нормативно-правові акти – 22,1 %; в) особистий досвід – 16,7 %. Разом з тим, лише чверть респондентів (25,3 %) позитивно оцінили сучасний стан вітчизняного страхового ринку, понад половини опитаних (55,8 %) – задовільно, а 14,7 % – незадовільно і 4,2 % – украй негативно. Крім цього, понад 3/4 опитаних вважають вітчизняне законодавство, що регулює страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, недосконалим – 75,8 %, і тільки 19,4 % респондентів мають протилежну думку. Лише 26,2 % респондентів засвідчили, що якість страхових послуг, які надають українські страховики відповідає світовим стандартам, а 61,9 % громадян дотримуються протилежної позиції. При цьому, 80,2 % респондентів підкреслили, що для підвищення ефективності регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності необхідно внесення змін до чинного законодавства. Слід зауважити, що у вітчизняній юридичній літературі проблеми та перспективи державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності висвітлені недостатньо, в існуючих наукових працях ці питання досліджувалися фрагментарно або в рамках широкої правової проблематики, без комплексного підходу, що, у свою чергу, визначає актуальність обраного напрямку наукового пошуку. Тож вирішенню цих нагальних питань і присвячене дисертаційне дослідження. Найбільш важливими в науковому розумінні для автора під час роботи над дисертацією були теоретичні розробки провідних вітчизняних фахівців у галузі адміністративного та фінансового права, зокрема: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. А. Бекерської, А. І. Берлача, В. Т. Білоуса, І. Л. Бородіна, В. М. Бутузова, Л. К. Воронової, П. Т. Геги, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Л. М. Долі, Н. К. Ісаєвої, Р. А. Калюжного, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Копана, Є. Б. Кубко, О. А. Кузьменко, О. В. Кузьменко, М. П. Кучерявенка, А. А. Нечай, Н. Р. Нижник, В. І. Олефіра, В. Ф. Опришка, О. П. Орлюк, П. С. Пацурківського, Н. Ю. Пришви, О. П. Рябченко, А. І. Сироти та ін. Питання, що стосуються регулювання сфери страхування, досліджували у своїх працях провідні вітчизняні вчені: В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, В. Д. Бігдаш, Д. П. Біленчук, П. Д. Біленчук, З. Г. Ватаманюк, О. Д. Вовчак, Л. М. Горбач, О. Л. Дорош, Ю. О. Заіка, О. М. Залєтов, Л. Л. Кінащук, Н. І. Клименко, С. І. Кубів, А. Л. Лобанова, Н. І. Машина, С. С. Осадець, В. Й. Плиса, С. К. Реверчук, Т. В. Сива, О. О. Слюсаренко, В. І. Шевченко та ін. Як правове та економічне явище “страхування” досліджувалося в різних аспектах у працях російських науковців: А. Л. Алекринського, А. П. Архипова, Ю. Т. Ахвледіані, К. Г. Воблого, А. А. Гвозденка, С. П. Гришаєва, І. П. Денисової, А. І. Лукинова, Л. А. Орланюк-Малицької, Т. М. Рассолової, Л. І. Рейтмана, Т. А. Федорової та ін. Крім цього, беручи до уваги особливості регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, автором використано праці дослідників, які присвятили свої роботи питанням здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: Г.

О. Анцелевича, І. В. Багрової, В. О. Голубєвої, М. І. Дідківського, Т. В. Злуніциної, І. І. Дахна, О. П. Гребельника, Л. В. Торгової, О. В. Трифонової, О. В. Хитрої та ін. Дисертантом використано праці іноземних дослідників, які присвятили свої роботи проблемам упорядкування страхових відносин в економіках інших держав, зокрема: Бароді До, Рісзерд Рукала, Штеффен Йорге та ін. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів МВС України на період 2004-2009 рр. (Наказ МВС України від 05 липня 2004 р. № 755), Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у Київському національному університеті внутрішніх справ на 2008 рік (розділ 2, п. 174). Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу наукових джерел, розробок, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного і зарубіжного досвіду виявити стан і визначити тенденції здійснення державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати в історико-правовому аспекті підходи в регулюванні страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності; висвітлити сучасний стан правового регулювання діяльності суб’єктів ринку страхування в Україні та світі; визначити перелік суб’єктів, які надають страхові послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності; охарактеризувати страхування ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності; розглянути сутність і значення інституту перестрахування та його подальший розвиток в Україні; здійснити аналіз діяльності страхових посередників та визначити ефективність їх державного регулювання; виявити найбільш поширені види правопорушень, що мають місце у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності; систематизувати фактори, що впливають на ефективність регулювання діяльності на вітчизняному страховому ринку; окреслити сучасні проблеми державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності; узагальнити пріоритетні напрямки організаційно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення чинного законодавства. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Предметом дослідження є державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Методи дослідження визначаються специфікою роботи та поставленими завданнями. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення діалектики щодо пізнання, розвитку та взаємозв’язку об’єктів реальної дійсності, зумовленість правових норм та відхилень від них, що викликані соціально-економічними чинниками. При написанні дисертації автор застосовував загальнонаукові методи пізнання, а саме: системно-структурний аналіз, тобто виділення елементів структури державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підрозділи 1.2

Именно оно, а не личные, идеологические, политические и другие подобные им мотивы должны лежать в основе социального регулирования. Сказанное ни в коей мере не означает призыва к введению тотальной правовой регламентации всех сфер жизни. Регламентироваться правом должны только те отношения, которые в том объективно нуждаются. Причем законодательство должно быть совершенным с технической стороны, достаточно четким, определенным, не допускающим произвольного либо противоречивого толкования и применения, не иметь пробелов. Однако это лишь один аспект вопроса. Подчеркивая господство закона, следует помнить, что закон и право не идентичные понятия. Политическая практика показывает, что, например, при тоталитарных режимах, деспотических формах правления, абсолютных монархиях сами законы выступают выражением произвола. Но при «беззаконном режиме не может быть законных действий», а «законы против тенденции, законы, не дающие объективных норм, являются террористическими законами». Законность требует, чтобы при всеобщности регламентации общественных отношений содержание закона, подзаконных нормативных актов всегда соответствовало идее права, «правовой природе вещей»

1. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

4. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

5. Облік зовнішньоекономічної діяльності

6. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
7. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів
8. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

9. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

10. Проект зовнішньоекономічної угоди

11. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

12. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

13. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

14. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

15. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

16. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

17. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

18. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

19. Правовые отношения в сфере наемного труда

20. Правове регулювання зайнятості на україні

21. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

22. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть
23. Гражданско-правовые отношения в сфере психического здоровья: исторический аспект
24. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

25. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

26. Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого управления

27. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

28. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

29. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

30. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

31. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

32. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Правове регулювання біржової діяльності

34. Правове регулювання відносин комунальної власності

35. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

36. Правове регулювання іноземних інвестицій

37. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

38. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці
39. Правове регулювання податкової системи
40. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

41. Правове регулювання ринків фінансових послуг

42. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

43. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

44. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

45. Правовое обслуживание адвокатов сферы хозяйственных отношений и защиты предпринимательства

46. Правовые нарушения в сфере компьютерной информации

47. Правовые отношения в сфере торговли

48. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

49. Функціональне призначення правового регулювання

50. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

51. Державно-правовий устрій Австро-Угорщини

52. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

53. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

54. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"
55. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
56. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

57. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

58. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

59. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

60. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

61. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

62. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

63. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

64. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

66. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

67. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

68. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

69. Правовая сфера жизни общества

70. Державне регулювання комерційної діяльності
71. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект
72. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

73. Державне і договірне регулювання оплати праці

74. Державне регулювання ринкової економіки

75. Правовое регулирование расчетно-денежных отношений в банковской сфере

76. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

77. Державна політика соціального страхування

78. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере

79. Административно-правовые основы государственного управления в сфере использования и охраны недр

80. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

81. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

82. Державне регулювання інноваційної діяльності

83. Державне регулювання фондового ринку в Україні

84. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

85. Законодательные основы правового регулирования сферы социального обеспечения в Российской Федерации

86. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
87. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
88. Правовое регулирование отношений в сфере торговли

89. Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ

90. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический анализ

91. Публічно-правовий спір

92. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

93. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота оружия

94. Информационный поиск в правовой сфере

95. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

96. Правовое положение профсоюзов в сфере труда

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

98. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

99. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.